51996PC0506

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren /* COM/96/0506 DEF */

Publicatieblad Nr. C 335 van 06/11/1997 blz. 0009


Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (97/C 335/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(96) 506 def.

(Door de Commissie ingediend op 18 oktober 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (1), inzonderheid op artikel 11,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in hoofdstuk V van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG is bepaald welke maximumwaarden aanvaardbaar zijn voor twee typen mariene toxines die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid;

Overwegende dat uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat in de productiegebieden voor tweekleppige weekdieren een nieuwe marien toxine, namelijk "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP), voorkomt dat de gezondheid van de consumenten in gevaar kan brengen;

Overwegende dat de ter bescherming van de volksgezondheid in hoofdstuk V van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG opgenomen voorschriften voor levende tweekleppige weekdieren moeten worden aangepast om met dit nieuwe mariene toxine rekening te houden;

Overwegende dat voor dit nieuwe mariene toxine een aanvaardbare maximumwaarde die het mogelijk maakt de volksgezondheid te beschermen, dient te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Richtlijn 91/492/EEG wordt als volgt gewijzigd:

In hoofdstuk V wordt het volgende punt 7 bis ingevoegd:

"7 bis. Het gehalte aan "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) in de eetbare delen van weekdieren (het gehele dier of elk afzonderlijk eetbaar deel) mag niet meer bedragen dan 20 microgram "domoic acid" per gram volgens de HPLC-analysemethode.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De vorm van de verwijzing wordt door de lidstaten bepaald.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijkste bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) PB L 268 van 24. 9. 1991, blz. 1.