8.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/22


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

van 6 maart 2013

houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht

(2013/120/EU)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 19,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 254 en 255,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens de artikelen 5 en 7 van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en naar aanleiding van het ontslag van de heer Nils WAHL, dient voor de verdere duur van het mandaat van de heer Nils WAHL, dat wil zeggen tot en met 31 augustus 2013, bij het Gerecht een rechter te worden benoemd.

(2)

Voor deze vacature is de heer Carl WETTER voorgedragen.

(3)

Het comité dat is ingesteld bij artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft advies uitgebracht over de geschiktheid van de heer Carl WETTER voor de uitoefening van het ambt van rechter bij het Gerecht,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Carl WETTER wordt benoemd tot rechter bij het Gerecht voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 augustus 2013.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2013.

De voorzitter

R. MONTGOMERY