8.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/5


Administratieve overeenkomst met de Raad van Europa inzake het gebruik van het EU-logo door derden

2012/C 271/04

1.   Algemeen principe

Natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna „gebruiker” genoemd) mogen het EU-logo of delen daarvan onder de volgende voorwaarden gebruiken.

2.   Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van het EU-logo en/of delen daarvan is toegestaan voor niet-commercieel en commercieel gebruik, tenzij:

a)

door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

b)

door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

c)

dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is.

3.   Handelsmerk en daarmee verband houdende kwesties

Het gebruik van het EU-logo overeenkomstig de hiervoor beschreven voorwaarden houdt geen toestemming in om het logo of een imitatie daarvan te registreren als een handelsmerk of een ander intellectuele-eigendomsrecht. De Europese Commissie en de Raad van Europa blijven toezicht houden op aanvragen tot registratie van het EU-logo of delen daarvan als (onderdeel van) intellectuele-eigendomsrechten, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

4.   Wettelijke verantwoordelijkheid

Het gebruik van het EU-logo of delen daarvan geschiedt op eigen wettelijke verantwoordelijkheid. De gebruiker is aansprakelijk voor eventueel misbruik en eventuele schade als gevolg van dat gebruik, overeenkomstig de wetten van de lidstaten of een derde land.

5.   Recht op vervolging van misbruik

De Commissie behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Europa inzake

gebruik dat niet voldoet aan de hier beschreven voorwaarden of

gebruik dat de Commissie of de Raad van Europa schadelijk achten, een vordering in te stellen bij de rechtbank van een lidstaat of een derde land.