11.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/89


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN

van 5 december 2007

houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

(2007/811/EG, Euratom)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 223,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 139,

Overwegende hetgeen volgt:

Krachtens de artikelen 5 en 7 van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie en ingevolge het ontslag van de heer Romain SCHINTGEN, dient een rechter te worden benoemd voor het nog resterende gedeelte van zijn mandaat, dat wil zeggen tot en met 6 oktober 2009,

BESLUITEN:

Artikel 1

De heer Jean-Jacques KASEL wordt met ingang van de datum van zijn eedaflegging benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode tot en met 6 oktober 2009.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2007.

De voorzitter

A. MENDONÇA E MOURA