41996D0409

Besluit van de Vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996 betreffende de opstelling van een nood reisdocument

Publicatieblad Nr. L 168 van 06/07/1996 blz. 0004 - 0011


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

van 25 juni 1996 betreffende de opstelling van een nood-reisdocument (96/409/GBVB)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Zich ervan bewust dat de invoering van een uniform reisdocument voor noodgevallen dat de Lid-Staten verstrekken aan burgers van de Unie op plaatsen waar hun land van herkomst geen permanente diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft, of in andere omstandigheden die in de in bijlage II van dit besluit neergelegde regels zijn vastgelegd, in overeenstemming is met artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende dat de invoering van dit nood-reisdocument, naar verwacht, daadwerkelijk hulp zal bieden aan in nood verkerende burgers van de Unie,

Ervan overtuigd dat de invoering van zo'n document derhalve een duidelijke demonstratie zal zijn van de praktische voordelen van het burgerschap van de Unie,

BESLUITEN:

Artikel 1

Er wordt een nood-reisdocument opgesteld waarvan het uniforme model is opgenomen in bijlage I, die een integrerend deel van dit besluit vormt.

De regels voor de afgifte van het nood-reisdocument, alsmede de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen, zijn opgenomen in de bijlagen II en III en vormen een integrerend deel van dit besluit. Deze regels kunnen met eenparigheid van stemmen door de Lid-Staten worden gewijzigd. De wijzigingen worden een maand later van kracht, tenzij een Lid-Staat om bespreking op ministerieel niveau verzoekt.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht wanneer alle Lid-Staten het Secretariaat-generaal van de Raad ervan in kennis hebben gesteld dat de op grond van hun interne rechtsorde vereiste procedures voor de toepassing van dit besluit zijn afgerond.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. PINTO

ANNEX I - ANNEXE I - ANEXO I - BILAG I - ANLAGE I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - IARSCRÍBHINN I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGE I

EUROPEAN UNION UNION EUROPÉENNE UNIÓN EUROPEA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPÄISCHE UNION ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ AONTAS EORPACH UNIONE EUROPEA EUROPESE UNIE UNIÃO EUROPEIA EUROOPAN UNIONI EUROPEISKA UNIONEN >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

The Embassy/Consulate of .

.

at .

has issued this Emergency Travel Document to the holder who is a citizen of the European Union (the following are particulars of the holder (Glossary see page 4)):

.

L'ambassade/le consulat de .

.

à .

a délivré le présent titre de voyage provisoire au titulaire suivant, citoyen de l'Union européenne (pour remplir les rubriques, se reporter à la page 4):

.

. (1) Surname/Nom

. (2) Given Name(s)/Prénom(s)

. (3) Date of birth/Date de naissance

. (4) Place of birth/Lieu de naissance

. (5) Height/Taille(6) Nationality/Nationalité

. (7) Signature of the holder/Signature du titulaire

. (8) For one journey to-via/Pour un voyage vers-via

. (9) Date of expiry/Date d'expiration

. (10) Date of issue/Date de délivrance

. (11) Registration number/No d'enregistrement

. (12) Signature of the issuing officer/Signature du fonctionnaire habilité>EIND VAN DE GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

DOCUMENTO PROVISIONAL DE VIAJE, NØDPAS, RÜCKKEHRAUSWEIS, ÐÑÏÓÙÑÉÍÏ ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÏ ÅÃÃÑÁÖÏ, DOICIMÉAD TAISTIL PRÁINNEACH, DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO, NOOD-REISDOCUMENT, TÍTULO DE VIAGEM PROVISÓRIO, TILAPÄINEN MATKUSTUSASIAKIRJA, PROVISORISKT RESEDOKUMENT GLOSSARY/RUBRIQUES/GLOSARIO/ORDLISTE/ERLÄUTERUNGEN/ÅÐÅÎÇÃÇÓÅÉÓ/ GLUAIS/ELENCO/RUBRIEKEN/GLOSSÁRIO/SELITYKSET/ORDLISTA

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

(1) Apellido(s) (2) Nombre(s) (3) Fecha de nacimiento (4) Lugar de nacimiento (5) Estatura (6) Nacionalidad (7) Firma del titular (8) Para un viaje a . . . vía . . . (9) Fecha de expiración (10) Fecha de expedición (11) Número de registro (12) Firma del funcionario expedidor (13) Sello de la autoridad expedidora.

(1) Efternavn (2) Fornavn(e) (3) Fødselsdato (4) Fødested (5) Højde (6) Nationalitet (7) Indehaverens underskrift (8) Gyldigt for en rejse til . . . via (9) Udløbsdato (10) Udstedelsesdato (11) Registreringsnummer (12) Udstedende embedsmands underskrift (13) Udstedende myndigheds stempel.

(1) Name (2) Vorname(n) (3) Geburtstag (4) Geburtsort (5) Größe (6) Staatsangehörigkeit (7) Unterschrift der Inhaberin/des Inhabers (8) Für eine Reise nach . . . über . . . (9) Gültig bis (10) Ausstellungsdatum (11) Registriernummer (12) Unterschrift der Amtsperson (13) Stempel der ausstellenden Behörde.

(1) Åðþíõìï (2) ¼íïìá(ïíüìáôá) (3) Çìåñïìçíßá ãåííÞóåùò (4) Ôüðïò ãåííÞóåùò (5) ÁíÜóôçìá (6) Õðçêïüôçôá (7) ÕðïãñáöÞ êáôü÷ïõ (8) Ãéá ìéá ìåôÜâáóç ðñïò-ìÝóù (9) Çìåñïìçíßá ëÞîåùò (10) Çìåñïìçíßá Ýêäïóçò (11) Áñéèìüò ðñùôïêüëëïõ (12) ÕðïãñáöÞ õðáëëÞëïõ (13) Óöñáãßäá åêäßäïõóáò áñ÷Þò.

(1) Sioinne (2) Ainm(neache) (3) Dáte breithe (4) Åit breithe (5) Airde (5) Naisidniacht (7) Sinlú enfasselbhóra (8) Do thuras amhaingo-via (9) As fledhm (10) Dáta eisiúna (11) Uimhir chiáraithe (12) Siniú an oiligigh eisiúna (13) Sesia an údarais eisiúna.

(1) Cognome (2) Nome (1) (3) Data di nascita (4) Luogo di nascita (5) Statura (6) Nazionalitá (7) Firma del titolare (8) Per un viaggio a . . . via. . . (9) Data di scadenza (10) data di rilascio (11) Numero di registrazione (12) Firma del funzionario abilitato a rilasciare il documento (13) Timbro dell'autorità che rilascia il documento.

(1) Naam (2) Voorna(a)m(en) (3) Geboortedatum (4) Geboorteplaats (5) Lengte (6) Nationaliteit (7) Handtekening van de houder (8) Voor een reis naar-via (9) Vervaldatum (10) Datum van afgifte (11) Registratienummer (12) Handtekening van de ambtenaar die het document afgeeft (13) Stempel van de autoriteit van afgifte.

(1) Apelido(s) (2) Nome(s) próprio(s) (3) Data de nascimento (4) Local de nascimento (5) Altura (6) Nacionalidade (7) Assinatura do titular (8) Para uma viagem a . . . via . . . (9) Válido até (10) Data de emissão (11) Número de registo (12) Assinatura do funcionário emissor (13) Selo da autoridade emissora

(1) Sukunimi (2) Etunimet (3) Syntymäaika (4) Syntymäpaikka (5) Pituus (6) Kansalaisuus (7) Haltijan nimikirjoitus (8) Määränpää ja reitti (9) Viimeinen voimassaolopäivä (10) Myöntämispäivä (11) Asiakirjan numero (12) Asiakirjan myöntävän viranomaisen allekirjoitus (13) Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima

(1) Efternamn (2) Förnamn (3) Födelsetid (4) Födelseort (5) Längd (6) Medborgarskap (7) Innehavaren namnteckning (8) Gäller för en resa till - via (9) Giltigt t.o.m. (10) Utfärdat den (11) Registreringsnummer (12) Utfärdande myndighets namnteckning (13) Utfärdande myndighets stämpel

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE II

REGELS VOOR DE AFGIFTE VAN HET NOOD-REISDOCUMENT

1. Het nood-reisdocument (NRD) is een reisdocument dat kan worden verstrekt voor een reis naar de Lid-Staat waarvan de aanvrager onderdaan is, dan wel naar het land waar deze permanent verblijft of, in uitzonderlijke gevallen, naar een andere bestemming. Het document kan worden verstrekt aan onderdanen van de Lid-Staten, onder het gezag van de Staat waarvan de aanvrager onderdaan is.

2. NRD's kunnen worden afgegeven:

a) aan een onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Unie wiens paspoort of reisdocument verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk niet beschikbaar is, en

b) in landen waar het land waarvan de aanvrager onderdaan is, geen toegankelijke diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft die een reisdocument mag verstrekken of waar dat land niet anderszins vertegenwoordigd is, en

c) nadat toestemming van de autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst van de aanvrager is verkregen.

3. Personen die het NRD aanvragen, dienen hiertoe een aanvraagformulier in te vullen dat, samen met door de vertegenwoordiging voor echt gewaarmerkte fotokopieën van beschikbare bewijsstukken waaruit de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager blijkt, wordt doorgezonden naar een daartoe aangewezen autoriteit van de Lid-Staat waarvan de aanvrager onderdaan is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs de dichtstbijzijnde autoriteit te zijn indien een andere autoriteit in de regio daarvoor eerder in aanmerking komt. De vertegenwoordiging die het document verstrekt, rekent de aanvrager de kosten en leges aan die normaliter voor de afgifte van een paspoort voor noodgevallen in rekening worden gebracht.

Aanvragers die niet over voldoende middelen beschikken om andere ter plaatse te maken onkosten te dekken, ontvangen in voorkomend geval de nodige middelen overeenkomstig de instructies die de Lid-Staat van herkomst van de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag geeft.

4. Een NRD moet een geldigheidsduur krijgen die niet veel langer is dan de minimumperiode die nodig is voor het maken van de reis waarvoor het document wordt verstrekt. Bij de berekening van deze periode dienen eventueel noodzakelijke overnachtingen of aansluitingen in aanmerking te worden genomen.

5. Een fotokopie van elk verstrekt document dient in de archieven van de vertegenwoordiging van afgifte te worden bewaard. Een fotokopie moet worden gestuurd naar de autoriteit van de Lid-Staat waarvan de aanvrager onderdaan is.

6. Elke Lid-Staat kan de toepassing van deze regels uitbreiden tot andere personen die banden met hem onderhouden en die hij bereid is toe te laten.

BIJLAGE III

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR NOOD-REISDOCUMENTEN

Voor de vervaardiging en afgifte van nood-reisdocumenten (NRD's) gelden de volgende veiligheidsmaatregelen:

1. Formaat

opengevouwen: 18 × 13 cm;

dichtgevouwen: 9 × 13 cm.

2. Papier

NRD's worden gedrukt op waardepapier zonder optische witmakers (circa 90 g/m²), waarbij gebruik wordt gemaakt van een ten behoeve van de vervaardiger van het document wettelijk beschermd model watermerk met een "kettingdraadmotief", met twee kleuren onzichtbare vezels (blauw en geel, SSI/05) die fluoresceren onder ultraviolet licht, en van reagentia tegen chemische radering.

3. Nummering

Iedere Lid-Staat voorziet de documenten van een gecentraliseerde nummering, in combinatie met de initialen van de Lid-Staat van afgifte, op de volgende wijze:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Het nummer wordt gedrukt in boekdruk op de bladzijden 1 en 4 van het document, in zwarte OCR-B-karakters die onder ultraviolet licht groen fluoresceren.

4. Bevestiging van de foto van de houder

De foto van de houder van het document moet naar behoren in het document bevestigd worden om te voorkomen dat zij makkelijk kan worden verwijderd. De foto wordt overeenkomstig de nationale praktijk gelamineerd, met dien verstande dat de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om het document passend te beveiligen.

5. Invullen van de persoonsgegevens van de houder

Er wordt een coherente benadering gevolgd voor het invullen van de persoonsgegevens van de houder op het NRD. Deze gegevens worden met de hand of in machineschrift ingevuld en met een laminaat overtrokken.

6. Stempel van de autoriteit van afgifte

De stempel van de autoriteit die het document afgeeft, wordt gedeeltelijk op het document en gedeeltelijk op de foto van de houder geplaatst.

7. Aanvullende veiligheidsmaatregelen

De NRD's hebben als beveiliging een geguillocheerde ondergrondbedrukking in indirecte vierkleurenboekdruk op de bladzijden waar gegevens moeten worden ingevuld; hierbij wordt naar behoren rekening gehouden met irisdruk.

De volgende druktechnieken worden toegepast:

- PLAATDRUK, recto, inclusief de tekst op bladzijde 1, latent beeld en microprint in blauwe reflecterende inkt;

- OFFSET, recto en verso, in twee kleuren en IRIS-druk;

- blz. 1: tekst, in blauwe reflecterende inkt;

- blz. 2: tegen scannen beveiligde lichtblauwe ondergrondbedrukking;

- blz. 3: geguillocheerde ondergrondbedrukking met IRIS-effect in twee kleuren, groen en violet, de laatste met gele fluorescentie onder ultraviolet licht.

De gebruikte inktsoorten zijn tegen kopiëren beveiligd. Pogingen om kleurkopieën te maken dienen duidelijk zichbare kleurafwijkingen te veroorzaken. Bovendien worden aan ten minste één kleur fluorescerende agentia toegevoegd. De inktsoorten bevatten tevens reagentia tegen chemische radering.

8. Drukvormen

Er wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit document gecreëerde drukvormen voor een geguillocheerde ondergrondbedrukking in meerdere kleuren, met geïntegreerde microprinting.

9. Opslag van blanco NRD's

Teneinde het risico van vervalsing of namaak zoveel mogelijk te beperken, zorgen alle Lid-Staten voor een tegen diefstal beveiligde opslag van blanco NRD's.