41991D0265

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 21 mei 1991 tot wijziging van Besluit 90/414/EGKS waarbij het handelsverkeer betreffende Irak en Koeweit wordt verhinderd (91/265/EGKS) -

Publicatieblad Nr. L 127 van 23/05/1991 blz. 0027 - 0028
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0021
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0021


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 21 mei 1991 tot wijziging van Besluit 90/414/EGKS waarbij het handelsverkeer betreffende Irak en Koeweit wordt verhinderd ( 91/265/EGKS )

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Overwegende dat bij Besluit 90/414/EGKS ( 1 ), gewijzigd bij Besluit 91/125/EGKS ( 2 ), het handelsverkeer met Irak in onder het EGKS-Verdrag vallende produkten werd verhinderd ingevolge de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot instelling van een embargo op de handel met Irak na de inval in Koeweit en de bezetting van dat land door de Iraakse strijdkrachten;

Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 3 april 1991 Resolutie 687 ( 1991 ) heeft aangenomen;

Overwegende dat de Gemeenschap en haar Lid-Staten, in het kader van de politieke samenwerking bijeen, het nodig achten Besluit 90/414/EGKS aan te passen ten einde daarin de wijzigingen op te nemen die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft aangebracht in het verbod op de verkoop of de levering van produkten aan Irak, het verbod op financiële transacties en het verbod op de invoer van produkten van oorsprong uit Irak;

In overleg met de Commissie,

BESLUITEN : Artikel 1

Besluit 90/414/EGKS wordt als volgt gewijzigd :

1 . de bijlage bij het onderhavige besluit wordt toegevoegd;

2 . artikel 3 wordt vervangen door :

"Artikel 3

1 . Artikel 1, punt 2, en artikel 2, punt 2, zijn niet van toepassing op de in de bijlage genoemde produkten .

2 . Artikel 1, punt 1, en artikel 2, punt 1, zijn niet van toepassing op :

a ) de in artikel 1, punt 1, genoemde produkten die van oorsprong of herkomst uit Irak of Koeweit zijn en vóór 7 augustus 1990 zijn uitgevoerd,

of

b ) produkten van oorsprong uit Irak waarvan de invoer ingevolge paragraaf 23 van Resolutie 687 ( 1991 ) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, is goedgekeurd door het Comité dat werd ingesteld krachtens Resolutie 661 ( 1990 ) van de Veiligheidsraad .

3 . a) Voor de invoer van de in lid 2, onder b ), bedoelde produkten is een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten vereist .

b ) Voor de uitvoer van de in de bijlage vermelde produkten is een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten vereist .". Artikel 2

Artikel 1 van dit besluit is van toepassing met ingang van 3 april 1991 . Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 . De Voorzitter

R . STEICHEN ( 1 ) PB nr . L 213 van 9 . 8 . 1990, blz . 3 . ( 2 ) PB nr . L 60 van 7 . 3 . 1991, blz . 15 .

BIJLAGE

"BIJLAGE

Lijst van de produkten bedoeld in artikel 3

Materialen en leveranties voor basisbehoeften van de burgerbevolking, die door het krachtens Resolutie 661 ( 1990 ) van de Veiligheidsraad ingestelde Comité van de Veiligheidsraad zijn goedgekeurd volgens de vereenvoudigde en versnelde "no-objection"-procedure overeenkomstig Resolutie 687 ( 1991 )."