1.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/93


VERORDENING (EU) 2023/1678 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 augustus 2023

tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

(ECB/2023/20)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en met name artikel 4, leden 1 en 3, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 5, punt d) en artikel 10,

Gezien Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (2), en met name artikel 21, lid 1, artikel 140 en artikel 141, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de uitoefening van de taken van de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot toezichtrapportage bepaalt Besluit ECB/2014/29 van de Europese Centrale Bank (3) de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) bepaalde informatie die zij van onder toezicht staande entiteiten ontvangen bij de ECB indienen en het tijdschema voor de indiening ervan.

(2)

Besluit ECB/2014/29 wordt ingetrokken en vervangen door Besluit (EU) 2023/1681 van de Europese Centrale Bank (ECB/2023/18) (4).

(3)

Teneinde de indiening van financiële toezichtinformatie bij de ECB door NBA’s in overeenstemming te brengen met de bepalingen van Besluit (EU) 2023/1681 (ECB/2023/18) (5) moet Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/13) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 8 worden de leden 4 en 5 vervangen door:

“4.   NBA’s dienen, zodra zij van belangrijke kredietinstellingen en belangrijke bijkantoren de in de artikelen 6 en 7 gespecificeerde informatie hebben ontvangen en na ervoor te hebben gezorgd dat de informatie zich overeenkomstig artikel 17 in het juiste bestandsformaat bevindt opgenomen, die informatie onverwijld in bij de ECB.

5.   Belangrijke kredietinstellingen en belangrijke bijkantoren rapporteren financiële toezichtinformatie aan NBA’s uiterlijk op de in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 genoemde inzenddata of binnen een door de NBA vastgestelde eerdere termijn.”

;

2.

in artikel 10 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

“2.   NBA’s dienen, na ontvangst van informatie van belangrijke kredietinstellingen betreffende in een niet-deelnemende lidstaat of een derde land gevestigde dochterondernemingen als bedoeld in artikel 9 en na ervoor te hebben gezorgd dat de informatie zich overeenkomstig artikel 17 in het juiste bestandsformaat bevindt, die informatie onverwijld in bij de ECB.

3.   NBA’s bepalen op welke datum kredietinstellingen financiële toezichtinformatie als bedoeld in artikel 9 moeten rapporteren. Die datum mag niet later zijn dan de 25ste werkdag na de in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 genoemde relevante inzenddata.”

;

3.

in artikel 12 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   NBA’s dienen uiterlijk aan het einde van de 25e werkdag na de in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 genoemde inzenddata de in artikel 11 gespecificeerde informatie in bij de ECB met betrekking tot de volgende instellingen:

a)

minder belangrijke kredietinstellingen die in een deelnemende lidstaat zijn gevestigd en op het hoogste consolidatieniveau rapporteren;

b)

minder belangrijke kredietinstellingen die op geconsolideerde basis rapporteren, met uitzondering van de in punt a) bedoelde kredietinstellingen.”;

4.

in artikel 15 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   NBA’s dienen de in de artikelen 13 en 14 gespecificeerde financiële toezichtinformatie over minder belangrijke kredietinstellingen en minder belangrijke bijkantoren uiterlijk aan het einde van de 25e werkdag na de in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 genoemde inzenddata in bij de ECB:

a)

met betrekking tot minder belangrijke kredietinstellingen die geen deel uitmaken van een onder toezicht staande groep en voor minder belangrijke bijkantoren;

b)

met betrekking tot minder belangrijke kredietinstellingen die deel uitmaken van een minder belangrijke onder toezicht staande groep.”;

5.

Artikel 16 wordt vervangen: door

“Artikel 16

Gegevenskwaliteitscontroles

NBA’s monitoren en beoordelen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bij de ECB ingediende informatie. Daartoe voldoen de NBA’s aan de specificaties betreffende gegevenskwaliteitscontroles en kwalitatieve informatie als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Besluit (EU) 2023/1681 van de Europese Centrale Bank (ECB/2023/18) (*1).

(*1)  Besluit (EU) 2023/1681 van de Europese Centrale Bank van 17 augustus 2023 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die door de onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten zijn gerapporteerd (ECB/2023/18) (PB L 216 van 1.9.2023, blz. 105).”;"

6.

Artikel 17 wordt vervangen: door

“Artikel 17

IT-taal voor de verzending van gegevens van nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB

NBA’s verzenden de in deze verordening gespecificeerde gegevens overeenkomstig de betrokken eXtensible Business Reporting Language-taxonomie met het oog op een uniform technisch gegevensuitwisselingsformaat. Omwille hiervan volgen NBA’s de in artikel 6 van Besluit EU/2023/1681 (ECB/2023/18) uiteengezette specificaties.”.

Artikel 2

Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 augustus 2023.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

(2)  PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1.

(3)  Besluit ECB/2014/29 van de Europese Centrale Bank van 2 juli 2014 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten hebben gerapporteerd (PB L 214 van 19.7.2014, blz. 34).

(4)  Besluit (EU) 2023/1681 van de Europese Centrale Bank van 17 augustus 2023 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die door de onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten zijn gerapporteerd (ECB/2023/18) (zie blz. 105 van dit Publicatieblad).

(5)  Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13).