7.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 147/142


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1111 VAN DE COMMISSIE

van 6 juni 2023

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van reizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie (2) is de lijst vastgesteld van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Unie een exploitatieverbod is opgelegd.

(2)

Sommige lidstaten en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (“het Agentschap”) hebben de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2111/2005 informatie verstrekt die relevant is voor de bijwerking van die lijst. Derde landen en internationale organisaties hebben eveneens relevante informatie meegedeeld. De lijst moet op basis van die informatie worden bijgewerkt.

(3)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving door die maatschappijen, in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan die luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Unie of om de voorwaarden te wijzigen van een exploitatieverbod dat is opgelegd aan een luchtvaartmaatschappij die is opgenomen in de lijst in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(4)

De Commissie heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid geboden om alle relevante documenten te raadplegen, om schriftelijke opmerkingen in te dienen en om een mondelinge presentatie te geven aan de Commissie en aan het bij artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 opgerichte comité (het “EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart”).

(5)

De Commissie heeft het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld van het lopende overleg, in het kader van Verordening (EG) nr. 2111/2005 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/660 van de Commissie (3), met de bevoegde autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen van Armenië, de Democratische Republiek Congo, Irak en Kirgizië. De Commissie heeft het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart ook geïnformeerd over de situatie op het gebied van luchtvaartveiligheid in Argentinië, Congo (Brazzaville), Egypte, Kazachstan, Kenia, Madagaskar, Moldavië, Nepal, Pakistan en Zuid-Sudan.

(6)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart informatie verstrekt over de technische beoordelingen die zijn uitgevoerd in het kader van de initiële beoordeling en van het permanente toezicht op vergunningen voor exploitanten uit derde landen (“TCO-vergunningen”) die zijn afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie (4).

(7)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart ook op de hoogte gebracht van de resultaten van de analyse van platforminspecties die zijn uitgevoerd in het kader van het SAFA-programma (Safety Assessment of Foreign Aircraft), overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie (5).

(8)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart voorts informatie verstrekt over de projecten voor technische bijstand die het heeft uitgevoerd in derde landen waartegen een exploitatieverbod is uitgevaardigd op grond van Verordening (EG) nr. 474/2006. Bovendien heeft het Agentschap informatie verstrekt over de plannen en verzoeken om verdere technische bijstand en samenwerking teneinde de administratieve en technische capaciteiten van burgerluchtvaartautoriteiten in derde landen te verbeteren, teneinde hen te helpen overeenstemming te bereiken met de toepasselijke internationale veiligheidsnormen voor de burgerluchtvaart. De lidstaten werd verzocht om dergelijke verzoeken op bilaterale basis te beantwoorden, in overleg met de Commissie en het Agentschap. In dat verband heeft de Commissie herhaald dat het nuttig is aan de internationale luchtvaartgemeenschap informatie te verstrekken, met name via het Aviation Safety Implementation Assistance Partnership van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, over technische bijstand die de Unie en de lidstaten aan derde landen verlenen om de veiligheid van de luchtvaart in de wereld te verbeteren.

(9)

Eurocontrol heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart geactualiseerde informatie verstrekt over de status van de SAFA- en TCO-waarschuwingsfuncties, met inbegrip van statistieken over waarschuwingsberichten voor luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd.

Luchtvaartmaatschappijen uit de Unie

(10)

De lidstaten en het Agentschap, handelend als bevoegde autoriteiten, hebben de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld van bepaalde corrigerende en handhavingsmaatregelen die zij hebben genomen naar aanleiding van een door het Agentschap uitgevoerde analyse van de resultaten van platforminspecties van luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen uit de Unie en van door het Agentschap uitgevoerde normalisatie-inspecties, aangevuld met informatie van specifieke inspecties en audits door nationale luchtvaartautoriteiten.

(11)

De lidstaten en het Agentschap, handelend als bevoegde autoriteiten, hebben herhaald dat zij desgevallend bereid zijn maatregelen te treffen als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van relevante veiligheidsnormen door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie acute veiligheidsrisico’s zou doen ontstaan.

Luchtvaartmaatschappijen uit Armenië

(12)

Krachtens Uitvoeringsverordening (EU) 2020/736 van de Commissie (6) zijn in juni 2020 luchtvaartmaatschappijen die in Armenië zijn gecertificeerd, opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(13)

De Commissie heeft in het kader van haar permanente toezicht vastgesteld dat de nieuwe luchtvaartmaatschappij Armenian Airlines in december 2022 gecertificeerd is door het burgerluchtvaartcomité van Armenië (CAC). Aangezien het CAC de Commissie geen bewijzen heeft verstrekt waaruit blijkt dat deze luchtvaartmaatschappij over voldoende capaciteit beschikt om de relevante internationale veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, garandeert de afgifte van een Air Operator Certificate (AOC) aan deze nieuwe luchtvaartmaatschappij niet dat zij de internationale veiligheidsnormen voldoende naleeft.

(14)

Overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005, is de Commissie van oordeel dat de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie moet worden gewijzigd met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen uit Armenië, teneinde de luchtvaartmaatschappij Armenian Airlines op te nemen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(15)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Armenië gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan deze luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

Luchtvaartmaatschappijen uit de Democratische Republiek Congo

(16)

In maart 2006 zijn luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in de Democratische Republiek Congo opgenomen in Verordening (EG) nr. 474/2006.

(17)

Op verzoek van de Autorité de l’Aviation Civile van de Democratische Republiek Congo (“AAC/RDC”) heeft op 19 april 2023 een technische vergadering plaatsgevonden. Tijdens die technische vergadering heeft de AAC/RDC een uitgebreide presentatie gegeven van haar organisatie en functies, en van de maatregelen die zij heeft genomen om het veiligheidstoezicht in de Democratische Republiek Congo te verbeteren. De AAC/RDC heeft de Commissie ook in kennis gesteld van de voorlopige resultaten van het bezoek dat de ICAO in het kader van haar Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) heeft uitgevoerd in september 2022 en februari 2023.

(18)

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de AAC/RDC de Commissie nog steeds verdere verduidelijkingen en bewijzen moet verstrekken met betrekking tot bepaalde acties en maatregelen die zij heeft genomen, met name wat betreft de certificering van luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in het commercieel luchtvervoer en de verlenging van de geldigheid van AOC’s.

(19)

Tijdens die technische vergadering heeft de AAC/RDC de Commissie ervan in kennis gesteld dat, sinds de laatste update die zij aan de Commissie heeft verstrekt op 6 en 13 mei 2020, de luchtvaartmaatschappijen AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS, en TRACEP CONGO AVIATION zijn gecertificeerd.

(20)

In haar Electronic Bulletin 2023/18 van 1 mei 2023 heeft de ICAO haar overeenkomstsluitende partijen in kennis gesteld van twee Significant Safety Concerns (SSC) die tijdens haar audit van februari 2023 zijn vastgesteld, met betrekking tot luchtvaartnavigatiediensten in verband met instrumentvliegvoorschriften en vluchtinspecties voor navigatiehulpmiddelen.

(21)

Op basis van de informatie die de AAC/RDC heeft verstrekt en de kennisgeving van de twee SSC’s door de ICAO heeft de Commissie terecht bedenkingen bij de capaciteit van de AAC/RDC om ervoor te zorgen dat de activiteiten van in de Democratische Republiek Congo gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd overeenkomstig de relevante internationale veiligheidsnormen. Er zullen dan ook verdere technische vergaderingen plaatsvinden om toezicht te houden om te monitoren of de AAC/RDC haar systeem voor toezicht op de veiligheid van de luchtvaart verder in overeenstemming brengt met de relevante internationale veiligheidsnormen.

(22)

Aangezien de AAC/RDC niet heeft aangetoond voldoende in staat te zijn de relevante internationale veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, garandeert de afgifte van een AOC aan de luchtvaartmaatschappijen AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS, en TRACEP CONGO AVIATION niet dat deze normen voldoende worden nageleefd; deze luchtvaartmaatschappijen moeten dan ook in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006 worden opgenomen.

(23)

Op 8 mei 2023 heeft de AAC/RDC de Commissie bewijzen verstrekt dat de luchtvaartmaatschappij MWANT JET geen geldig AOC meer heeft. Deze luchtvaartmaatschappij moet dan ook worden geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(24)

Overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005 is de Commissie van oordeel dat de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie moet worden gewijzigd teneinde de luchtvaartmaatschappij MWANT JET te schrappen uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006 en de luchtvaartmaatschappijen AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS, en TRACEP CONGO AVIATION toe te voegen aan bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(25)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in de Democratische Republiek Congo gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan die luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

Luchtvaartmaatschappijen uit Irak

(26)

In december 2015 is de luchtvaartmaatschappij Iraqi Airways bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2322 (7) van de Commissie opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(27)

In het kader van haar lopende overleg over de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen heeft de Commissie, in samenwerking met het Agentschap en de lidstaten, een aantal technische vergaderingen georganiseerd met de Burgerluchtvaartautoriteit van Irak (ICAA) en Iraqi Airways. Het centrale thema van deze vergaderingen waren de inspanningen van de ICAA bij het aanpakken van de problemen op het gebied van veiligheidstoezicht die eerder door de Commissie en de deskundigen van het Agentschap waren vastgesteld; voorts werd het toezicht op de in Irak gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen besproken.

(28)

In het kader van het permanent toezicht van de Commissie heeft op 20 april 2023 een technische vergadering plaatsgevonden tussen de Commissie, het Agentschap, de lidstaten en de ICAA. Tijdens die vergadering heeft de ICAA informatie verstrekt over diverse cruciale elementen van haar activiteiten op het gebied van veiligheidstoezicht, zij benadrukte dat de Iraakse regering had besloten om aanzienlijke middelen toe te wijzen ter ondersteuning van de inspanningen van de ICAA om te zorgen voor doeltreffend veiligheidstoezicht in het land, met name wat de opleiding van inspecteurs en geschikte faciliteiten betreft.

(29)

Met betrekking tot het veiligheidstoezicht heeft de ICAA meegedeeld dat er in Irak zes AOC-houders, vier erkende onderhoudsorganisaties en één luchtverkeersorganisatie zijn waarvoor de ICAA verantwoordelijk is.

(30)

De ICAA heeft meegedeeld dat de raadplegingen over een nieuwe luchtvaartwet aan de gang zijn; als deze nieuwe wet wordt goedgekeurd, zou dit aanzienlijke wijzigingen in de interne regels en procedures van de ICAA tot gevolg hebben. Bovendien werkt de ICAA aan een update van het ICAO On-Line Framework, in afwachting van de beoordeling van het voorgestelde corrigerende actieplan van de ICAA.

(31)

Tijdens die technische vergadering heeft de ICAA ook aan de Commissie meegedeeld dat piloten van luchtvaartmaatschappijen op deeltijdbasis werden aangesteld als vluchtuitvoeringsinpecteurs. De ICAA heeft ook plannen voorgesteld om voltijdse vluchtuitvoeringsinpecteurs in dienst te nemen. Een recent besluit van het secretariaat-generaal voor de ministerraad heeft de ICAA in staat gesteld deskundigen op het gebied van vluchtuitvoering, afgifte van vergunningen, medische beoordeling, luchtwaardigheid, luchtvaartnavigatiediensten en certificering van luchtvaartterreinen in dienst te nemen op contractbasis.

(32)

Tijdens de technische vergadering werd ook kort ingegaan op de recente negatieve TCO-beslissing over Fly Baghdad om veiligheidsredenen.

(33)

De Commissie erkent de inspanningen die de ICAA levert en het feit dat de ICAA zich ertoe verbonden heeft haar internationale verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van de luchtvaart na te komen. Ondanks deze ontwikkelingen zijn verdere technische vergaderingen nodig om de tot dusver verstrekte informatie nader te onderzoeken.

(34)

Overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005 oordeelt de Commissie dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie te wijzigen voor wat in Irak gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen betreft.

(35)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Irak gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan deze luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(36)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van de relevante internationale veiligheidsnormen veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.

Luchtvaartmaatschappijen uit Kirgizië

(37)

In oktober 2006 zijn luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in Kirgizië bij Verordening (EG) nr. 1543/2006 (8) van de Commissie opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(38)

In het kader van het permanent toezicht van de Commissie heeft op 12 mei 2023 een technische vergadering plaatsgevonden tussen de Commissie en de vertegenwoordigers van het nationale burgerluchtvaartagentschap, dat onder het cabinet van ministers van Kirgizië valt (CAA KG).

(39)

Tijdens die vergadering heeft CAA KG zich verbonden tot een veiligheidsdialoog met de Commissie met het oog op een eventuele schrapping uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006, en benadrukte het bereid te zijn aanvullende vergaderingen te houden als de Commissie dit nodig acht. Bovendien beloofde het CAA KG alle relevante veiligheidsinformatie met de Commissie te delen in het kader van het officiële overleg met de regelgevende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor veiligheidstoezicht op de in Kirgizië gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van de resultaten van het in september 2023 geplande USOAP-bezoek.

(40)

Voorts heeft het CAA KG een uitgebreid overzicht gegeven van zijn organisatiestructuur en heeft het zijn plannen uiteengezet voor de oprichting van een nieuwe entiteit die verantwoordelijk wordt voor veiligheidstoezicht en die rechtstreeks verslag uitbrengt aan het CAA KG.

(41)

Het CAA KG vermeldde de uitvoeringsstatus van het staatsveiligheidsprogramma en benadrukte de wijzigingen die zijn aangebracht in de Kirgizische luchtvaartwet. Het CAA KG legde ook uit dat het actief streeft naar zelffinanciering, waardoor het zijn middelen zou kunnen verhogen en aanvullende middelen zou kunnen toewijzen aan de opleiding van zijn inspecteurs.

(42)

Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er momenteel onvoldoende bewijzen dat het CAA KG effectief alle veiligheidsproblemen heeft aangepakt die geleid hebben tot het opleggen van een exploitatieverbod bij Verordening (EG) nr. 1543/2006 van de Commissie.

(43)

Het CAA KG heeft de Commissie op 16 mei 2023 ook meegedeeld dat de AOC’s van de luchtvaartmaatschappijen Air Manas en Valor Air waren ingetrokken. Deze luchtvaartmaatschappijen moeten dan ook worden geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(44)

Tegelijkertijd heeft het CAA KG de Commissie meegedeeld dat de nieuwe luchtvaartmaatschappijen Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet en TRANS CARAVAN KG zijn gecertificeerd. Aangezien het CAA KG niet heeft aangetoond voldoende in staat te zijn de relevante internationale veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, garandeert de afgifte van een AOC aan deze nieuwe luchtvaartmaatschappijen niet dat deze normen voldoende worden nageleefd; deze luchtvaartmaatschappijen moeten dan ook in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006 worden opgenomen.

(45)

Overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005, is de Commissie van oordeel dat de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie moet worden gewijzigd met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen uit Kirgizië, teneinde Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet en TRANS CARAVAN KG op te nemen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006 en Air Manas en Valor Air schrappen uit die bijlage.

(46)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Kirgizië gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan deze luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(47)

Verordening (EG) nr. 474/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(48)

In de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 wordt erkend dat besluiten snel en, indien passend, met hoogdringendheid moeten worden genomen, gelet op de gevolgen voor de veiligheid. Om gevoelige informatie en de reizigers te beschermen is het dan ook van essentieel belang dat alle beslissingen in het kader van de actualisering van de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie, worden bekendgemaakt en onmiddellijk na de vaststelling ervan in werking treden.

(49)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 ingestelde comité inzake veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 474/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage A wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage B wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juni 2023.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Adina VĂLEAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.

(2)  Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/660 van de Commissie van 2 december 2022 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 473/2006 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 83 van 22.3.2023, blz. 47).

(4)  Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering door exploitanten uit derde landen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 133 van 6.5.2014, blz. 12).

(5)  Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 296 van 25.10.2012, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/736 van de Commissie van 2 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie (PB L 172 van 3.6.2020, blz. 7).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2322 van de Commissie van 10 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 328 van 12.12.2015, blz. 67).

(8)  Verordening (EG) nr. 1543/2006 van de Commissie van 12 oktober 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 910/2006 (PB L 283 van 14.10.2006, blz. 27).


BIJLAGE I

“BIJLAGE A

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EEN VERBOD IS OPGELEGD OM VLUCHTEN UIT TE VOEREN IN DE UNIE, MET UITZONDERINGEN (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC) of van de exploitatievergunning

Drieletterige aanduiding van de ICAO

Land van de exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Afghanistan welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten van Angola die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, met uitzondering van TAAG Angola Airlines en Heli Malongo, maar inclusief

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Onbekend

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Onbekend

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Onbekend

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Onbekend

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten van Armenië die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Armenië

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenië

ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 076

AAG

Armenië

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenië

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenië

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armenië

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armenië

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenië

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenië

SKYBALL

AM AOC 073

n.v.t.

Armenië

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten van Congo (Brazzaville) die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Onbekend

Congo (Brazzaville)

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo (DRC) die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht, waaronder

 

 

Democratische Republiek Congo (DRC)

AB BUSINESS

AAC/DG/OPS-09/14

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

AIR KASAI

AAC/DG/OPS-09/11

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

DBP

Democratische Republiek Congo (DRC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

COG

Democratische Republiek Congo (DRC)

GOMA EXPRESS

AAC/DG/OPS-09/13

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

TRACEP CONGO AVIATION

AAC/DG/OPS-09/15

Onbekend

Democratische Republiek Congo (DRC)

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Djibouti welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Onbekend

DAO

Djibouti

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Equatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Equatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Onbekend

Equatorial Guinea

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Eritrea welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC Nr. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC Nr. 005

NAS

Eritrea

Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn door de autoriteiten van Kirgizië die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Kirgizië

AERO NOMAD AIRLINES

57

ANK

Kirgizië

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizië

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kirgizië

AIRCOMPANY MOALEM AVIATION

56

AMA

Kirgizië

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizië

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES

58

KAS

Kirgizië

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizië

GLOBAL 8 AIRLINES

59

Onbekend

Kirgizië

HELI SKY

47

HAC

Kirgizië

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizië

MAC.KG AIRLINES

61

MSK

Kirgizië

SAPSAN AIRLINE

54

KGB

Kirgizië

SKY JET

60

SJL

Kirgizië

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizië

TRANS CARAVAN KG

55

TCK

Kirgizië

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten van Liberia die verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de regelgeving

 

 

Liberia

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten van Libië die verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Libië

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libië

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libië

AL MAHA AVIATION

030/18

Onbekend

Libië

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libië

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libië

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libië

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libië

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libië

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libië

PETRO AIR

025/08

PEO

Libië

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Nepal welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Onbekend

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Onbekend

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Onbekend

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Onbekend

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Onbekend

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Onbekend

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Onbekend

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Onbekend

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Onbekend

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Onbekend

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Onbekend

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Onbekend

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Onbekend

Nepal

TARA AIR

053/2009

Onbekend

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

De volgende luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten van Rusland die verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de regelgeving

 

 

Rusland

AURORA AIRLINES

486

SHU

Rusland

AVIACOMPANY “AVIASTAR-TU” CO. LTD

458

TUP

Rusland

IZHAVIA

479

IZA

Rusland

JOINT STOCK COMPANY “AIR COMPANY “YAKUTIA”

464

SYL

Rusland

JOINT STOCK COMPANY “RUSJET”

498

RSJ

Rusland

JOINT STOCK COMPANY “UVT AERO”

567

UVT

Rusland

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Rusland

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Rusland

JOINT-STOCK COMPANY “IRAERO” AIRLINES

480

IAE

Rusland

JOINT-STOCK COMPANY “URAL AIRLINES”

18

SVR

Rusland

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Rusland

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Rusland

JS AVIATION COMPANY “RUSLINE”

225

RLU

Rusland

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Rusland

LLC “NORD WIND”

516

NWS

Rusland

LLC “AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Rusland

LTD. I FLY

533

RSY

Rusland

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Rusland

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES”

1

AFL

Rusland

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Rusland

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Rusland

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Rusland

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van São Tomé en Príncipe welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Sao Tomé en Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé en Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé en Principe

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Sierra Leone

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Sudan welke verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving, inclusief

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  De in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren (“wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.


BIJLAGE II

“BIJLAGE B

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EXPLOITATIEBEPERKINGEN ZIJN OPGELEGD IN DE UNIE (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC)

Drieletterige aanduiding van de ICAO

Land van de exploitant

Type luchtvaartuig waaraan beperkingen worden opgelegd

Registratiemerkteken(s) en, voor zover beschikbaar, constructieserienummer(s) van luchtvaartuigen waaraan beperkingen zijn opgelegd

Staat van registratie

IRAN AIR

IR.AOC.100

IRA

Iran

Alle luchtvaartuigen van het type Fokker F100 en het type Boeing B747

Luchtvaartuigen van het type Fokker F100, als vermeld op het AOC; luchtvaartuigen van het type Boeing B747, als vermeld op het AOC

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Noord-Korea

De volledige vloot, met uitzondering van: 2 luchtvaartuigen van het type TU- 204.

De volledige vloot, met uitzondering van: P-632, P-633.

Noord-Korea


(1)  De in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren (“wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.