30.8.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/1


BESLUIT (EU) 2023/1665 VAN DE COMMISSIE

van 28 augustus 2023

tot rectificatie van Besluit (EU) 2023/1409 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het EU-register het overschot van de Unie aan het einde van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto terug te geven aan de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit (EU) 2015/1339 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de vaststelling van Besluit (EU) 2023/1409 van de Commissie (2) heeft de Commissie in de berekening van het netto-overschot van de Unie een fout vastgesteld.

(2)

Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet het bovengenoemde besluit van de Commissie worden gerectificeerd en moet de bijlage bij dat besluit worden vervangen voor wat betreft het totale bedrag van het overschot van de Unie en het aan de lidstaten toegewezen overschot van de Unie.

(3)

Na de overheveling van het deel van de opbrengsten naar het aanpassingsfonds is er een netto-overschot van de Unie in het EU-register van 2 156 103 762 toegewezen eenheden, in tegenstelling tot 2 215 147 885 eenheden zoals vermeld in bovengenoemd besluit van de Commissie van 4 juli 2023. Deze eenheden moeten overeenkomstig de in artikel 4, lid 2, van Besluit (EU) 2015/1339 vastgestelde regels aan de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk worden teruggegeven (3).

(4)

Dit besluit moet op de dag van de bekendmaking ervan in werking treden, zodat het overschot van de Unie vóór 9 september 2023, de datum waarop de extra periode voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto afloopt, aan de lidstaten wordt teruggegeven,

BESLUIT:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (EU) 2023/1409 wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 augustus 2023.

Voor de Commissie

Maroš ŠEFČOVIČ

Uitvoerend vicevoorzitter


(1)  PB L 207 van 4.8.2015, blz. 1.

(2)  Besluit (EU) 2023/1409 van de Commissie van 4 juli 2023 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het EU-register het overschot van de Unie aan het einde van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto terug te geven aan de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (PB L 170 van 5.7.2023, blz. 100).

(3)  PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 59.


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit (EU) 2023/1409 wordt als volgt gewijzigd:

Lidstaten en Verenigd Koninkrijk

Uit het overschot van de Unie toegewezen eenheden

België

20 450 588

Bulgarije

126 141 099

Tsjechië

133 267 103

Denemarken

13 136 942

Duitsland

195 195 443

Estland

50 771 706

Ierland

11 354 436

Griekenland

15 894 130

Spanje

58 409 926

Frankrijk

99 661 294

Kroatië

7 182 633

Italië

79 680 094

Cyprus

1 568 619

Letland

40 100 861

Litouwen

70 430 898

Luxemburg

2 406 891

Hongarije

107 256 218

Malta

307 434

Nederland

30 412 409

Oostenrijk

13 412 151

Polen

298 687 162

Portugal

13 296 395

Roemenië

490 413 095

Slovenië

3 286 845

Slowakije

75 013 997

Finland

8 658 264

Zweden

13 218 840

Verenigd Koninkrijk

176 488 289

Totaal

2 156 103 762