24.5.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/73


BESLUIT (GBVB) 2023/1015 VAN DE RAAD

van 23 mei 2023

ter bevestiging van de deelname van Denemarken aan de PESCO en tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2315 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 46, lid 3,

Gezien Protocol nr. 10 betreffende de permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel 42 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Gezien het advies van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 46, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) bepaalt dat iedere lidstaat die aan de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) wenst deel te nemen, de Raad en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (“de hoge vertegenwoordiger”) van zijn voornemen in kennis stelt.

(2)

Op 1 juni 2022 is in Denemarken een referendum gehouden over de intrekking van de uitzondering van de deelname in besluiten en acties van de Unie die gevolgen hebben op defensiegebied zoals opgenomen in artikel 5 van Protocol nr. 22 bij de Verdragen betreffende de positie van Denemarken Bij dat referendum is vóór de intrekking gestemd.

(3)

Overeenkomstig artikel 7 van Protocol nr. 22 heeft Denemarken bij brief van zijn minister van Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022 aan de andere lidstaten meegedeeld dat het met ingang van 1 juli 2022 geen beroep meer wenste te doen op artikel 5 van dat Protocol.

(4)

Op 23 maart 2023 hebben de Raad en de hoge vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 46, lid 3, VEU, van Denemarken een kennisgeving ontvangen dat het land voornemens is deel te nemen aan de PESCO.

(5)

Denemarken heeft in zijn nationaal uitvoeringsplan aangegeven in staat te zijn de verdergaande verbintenissen, opgenomen in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad (1), die de deelnemende lidstaten jegens elkaar zijn aangegaan, na te komen.

(6)

Aangezien aan de nodige voorwaarden is voldaan, is het passend dat de Raad een besluit vaststelt waarbij de deelname van Denemarken aan de PESCO wordt bevestigd.

(7)

Besluit (GBVB) 2017/2315 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De deelname van Denemarken aan de PESCO wordt hierbij bevestigd.

Artikel 2

In artikel 2 van Besluit (GBVB) 2017/2315 wordt na het derde streepje het volgende streepje ingevoegd:

“—

Denemarken,”.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad van 11 december 2017 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten (PB L 331 van 14.12.2017, blz. 57).