22.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/22


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2282 VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2022

tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 30 september 2022 tot en met 30 december 2022 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 77 sexies, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voor de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG, moet voor elke referentiedatum technische informatie over de relevante risicovrije rentetermijnstructuren, fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag en volatiliteitsaanpassingen worden vastgesteld.

(2)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten de technische informatie gebruiken die is gebaseerd op marktgegevens met betrekking tot het eind van de laatste maand voorafgaand aan de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is. Op 6 oktober 2022 heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen aan de Commissie de technische informatie met betrekking tot de marktgegevens van eind september 2022 verstrekt. Die informatie is op 6 oktober 2022 bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 77 sexies, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.

(3)

Gezien de noodzaak van onmiddellijke beschikbaarheid van de technische informatie is het belangrijk dat deze verordening met spoed in werking treedt.

(4)

Om prudentiële redenen is het noodzakelijk dat verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dezelfde technische informatie gebruiken voor het berekenen van de technische voorzieningen en het kernvermogen ongeacht de datum waarop zij aan hun bevoegde autoriteiten rapporteren. Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn vanaf de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is.

(5)

Om zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden, is het op dwingende gronden van urgentie in verband met de beschikbaarheid van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur naar behoren gerechtvaardigd dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet, worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 8, in samenhang met artikel 4, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gebruiken de in lid 2 bedoelde technische informatie bij de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 30 september 2022 tot en met 30 december 2022.

2.   Voor elke relevante munteenheid is de technische informatie voor het berekenen van de beste schatting in overeenstemming met artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG, de matchingopslag in overeenstemming met artikel 77 quater van die richtlijn en de volatiliteitsaanpassing in overeenstemming met artikel 77 quinquies van die richtlijn als volgt:

a)

de relevante risicovrije rentetermijnstructuren beschreven in bijlage I;

b)

de fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag beschreven in bijlage II;

c)

voor elke relevante nationale verzekeringsmarkt de volatiliteitsaanpassingen beschreven in bijlage III.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 30 september 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).


BIJLAGE I

Relevante risicovrije rentetermijnstructuren voor de berekening van de beste schatting, zonder matchingopslag of volatiliteitsaanpassing

Looptijd (in jaren)

Euro

Tsjechische kroon

Deense kroon

Forint

Zweedse kroon

Kuna

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Looptijd (in jaren)

Lev

Pond sterling

Roemeense leu

Zloty

IJslandse kroon

Noorse kroon

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Looptijd (in jaren)

Zwitserse frank

Australische dollar

Baht

Canadese dollar

Chileense peso

Colombiaanse peso

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Looptijd (in jaren)

Hongkongdollar

Indiase roepie

Mexicaanse peso

Nieuwe Taiwandollar

Nieuw-Zeelandse dollar

Rand

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Looptijd (in jaren)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Russische roebel

Singaporedollar

Zuid-Koreaanse won

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %

3,434  %

3,423  %

149

6,295  %

4,309  %

3,775  %

5,880  %

3,434  %

3,423  %

150

6,289  %

4,310  %

3,773  %

5,874  %

3,434  %

3,423  %


Looptijd (in jaren)

Turkse lire

US-dollar

Yen

1

14,772  %

4,529  %

-0,216  %

2

13,240  %

4,493  %

-0,159  %

3

11,771  %

4,294  %

-0,134  %

4

10,775  %

4,147  %

-0,087  %

5

10,259  %

4,052  %

-0,025  %

6

10,164  %

3,973  %

0,039  %

7

10,430  %

3,908  %

0,096  %

8

11,005  %

3,852  %

0,143  %

9

11,791  %

3,804  %

0,190  %

10

12,447  %

3,771  %

0,249  %

11

12,927  %

3,743  %

0,321  %

12

13,271  %

3,723  %

0,405  %

13

13,508  %

3,712  %

0,493  %

14

13,657  %

3,704  %

0,579  %

15

13,736  %

3,692  %

0,660  %

16

13,758  %

3,672  %

0,735  %

17

13,732  %

3,645  %

0,804  %

18

13,668  %

3,612  %

0,867  %

19

13,573  %

3,573  %

0,926  %

20

13,453  %

3,531  %

0,980  %

21

13,314  %

3,486  %

1,031  %

22

13,160  %

3,439  %

1,081  %

23

12,996  %

3,392  %

1,126  %

24

12,825  %

3,348  %

1,168  %

25

12,649  %

3,306  %

1,204  %

26

12,472  %

3,266  %

1,236  %

27

12,294  %

3,228  %

1,266  %

28

12,118  %

3,188  %

1,294  %

29

11,945  %

3,147  %

1,323  %

30

11,775  %

3,101  %

1,353  %

31

11,609  %

3,052  %

1,386  %

32

11,449  %

3,000  %

1,422  %

33

11,293  %

2,948  %

1,458  %

34

11,142  %

2,896  %

1,495  %

35

10,997  %

2,845  %

1,533  %

36

10,857  %

2,797  %

1,571  %

37

10,723  %

2,751  %

1,608  %

38

10,593  %

2,709  %

1,645  %

39

10,469  %

2,670  %

1,682  %

40

10,350  %

2,634  %

1,718  %

41

10,236  %

2,602  %

1,753  %

42

10,126  %

2,573  %

1,788  %

43

10,021  %

2,547  %

1,821  %

44

9,919  %

2,525  %

1,854  %

45

9,822  %

2,506  %

1,886  %

46

9,729  %

2,490  %

1,917  %

47

9,639  %

2,477  %

1,947  %

48

9,553  %

2,468  %

1,976  %

49

9,471  %

2,461  %

2,004  %

50

9,391  %

2,457  %

2,032  %

51

9,314  %

2,456  %

2,058  %

52

9,241  %

2,457  %

2,084  %

53

9,169  %

2,460  %

2,109  %

54

9,101  %

2,465  %

2,133  %

55

9,035  %

2,471  %

2,157  %

56

8,971  %

2,479  %

2,180  %

57

8,910  %

2,487  %

2,202  %

58

8,850  %

2,496  %

2,223  %

59

8,793  %

2,505  %

2,244  %

60

8,737  %

2,515  %

2,264  %

61

8,684  %

2,525  %

2,284  %

62

8,632  %

2,535  %

2,303  %

63

8,581  %

2,546  %

2,322  %

64

8,533  %

2,557  %

2,340  %

65

8,485  %

2,567  %

2,357  %

66

8,439  %

2,578  %

2,374  %

67

8,395  %

2,589  %

2,391  %

68

8,352  %

2,599  %

2,407  %

69

8,310  %

2,610  %

2,422  %

70

8,270  %

2,620  %

2,437  %

71

8,230  %

2,630  %

2,452  %

72

8,192  %

2,640  %

2,466  %

73

8,154  %

2,650  %

2,480  %

74

8,118  %

2,660  %

2,494  %

75

8,083  %

2,670  %

2,507  %

76

8,048  %

2,679  %

2,520  %

77

8,015  %

2,689  %

2,533  %

78

7,982  %

2,698  %

2,545  %

79

7,950  %

2,707  %

2,557  %

80

7,920  %

2,716  %

2,569  %

81

7,889  %

2,724  %

2,580  %

82

7,860  %

2,733  %

2,591  %

83

7,831  %

2,741  %

2,602  %

84

7,803  %

2,749  %

2,613  %

85

7,776  %

2,757  %

2,623  %

86

7,749  %

2,765  %

2,633  %

87

7,723  %

2,773  %

2,643  %

88

7,697  %

2,780  %

2,653  %

89

7,672  %

2,788  %

2,662  %

90

7,648  %

2,795  %

2,672  %

91

7,624  %

2,802  %

2,681  %

92

7,601  %

2,809  %

2,690  %

93

7,578  %

2,816  %

2,698  %

94

7,556  %

2,822  %

2,707  %

95

7,534  %

2,829  %

2,715  %

96

7,512  %

2,835  %

2,723  %

97

7,492  %

2,842  %

2,731  %

98

7,471  %

2,848  %

2,739  %

99

7,451  %

2,854  %

2,747  %

100

7,431  %

2,860  %

2,754  %

101

7,412  %

2,865  %

2,761  %

102

7,393  %

2,871  %

2,769  %

103

7,374  %

2,877  %

2,776  %

104

7,356  %

2,882  %

2,783  %

105

7,338  %

2,888  %

2,789  %

106

7,321  %

2,893  %

2,796  %

107

7,304  %

2,898  %

2,803  %

108

7,287  %

2,903  %

2,809  %

109

7,270  %

2,908  %

2,815  %

110

7,254  %

2,913  %

2,822  %

111

7,238  %

2,918  %

2,828  %

112

7,223  %

2,923  %

2,834  %

113

7,207  %

2,927  %

2,840  %

114

7,192  %

2,932  %

2,845  %

115

7,177  %

2,936  %

2,851  %

116

7,163  %

2,941  %

2,857  %

117

7,148  %

2,945  %

2,862  %

118

7,134  %

2,949  %

2,868  %

119

7,121  %

2,954  %

2,873  %

120

7,107  %

2,958  %

2,878  %

121

7,094  %

2,962  %

2,883  %

122

7,080  %

2,966  %

2,888  %

123

7,067  %

2,970  %

2,893  %

124

7,055  %

2,973  %

2,898  %

125

7,042  %

2,977  %

2,903  %

126

7,030  %

2,981  %

2,908  %

127

7,018  %

2,985  %

2,912  %

128

7,006  %

2,988  %

2,917  %

129

6,994  %

2,992  %

2,921  %

130

6,982  %

2,995  %

2,926  %

131

6,971  %

2,999  %

2,930  %

132

6,960  %

3,002  %

2,934  %

133

6,949  %

3,006  %

2,939  %

134

6,938  %

3,009  %

2,943  %

135

6,927  %

3,012  %

2,947  %

136

6,917  %

3,015  %

2,951  %

137

6,906  %

3,019  %

2,955  %

138

6,896  %

3,022  %

2,959  %

139

6,886  %

3,025  %

2,963  %

140

6,876  %

3,028  %

2,967  %

141

6,866  %

3,031  %

2,970  %

142

6,856  %

3,034  %

2,974  %

143

6,847  %

3,037  %

2,978  %

144

6,837  %

3,040  %

2,981  %

145

6,828  %

3,042  %

2,985  %

146

6,819  %

3,045  %

2,989  %

147

6,810  %

3,048  %

2,992  %

148

6,801  %

3,051  %

2,995  %

149

6,792  %

3,053  %

2,999  %

150

6,784  %

3,056  %

3,002  %


BIJLAGE II

Fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag

De in deze bijlage opgenomen fundamentele spreads zijn uitgedrukt in basispunten en omvatten geen verhoging overeenkomstig artikel 77 quater, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.

1.   Blootstellingen aan centrale overheden en centrale banken

De fundamentele spreads zijn van toepassing op in alle valuta’s luidende blootstellingen.

De fundamentele spreads voor looptijden van 11 tot 30 jaar zijn gelijk aan de fundamentele spreads voor de looptijd van 10 jaar.

Looptijd (in jaren)

Oostenrijk

België

Bulgarije

Kroatië

Tsjechië

Cyprus

Denemarken

1

0

0

29

5

0

22

0

2

0

0

36

5

0

37

0

3

0

0

41

5

0

42

0

4

0

1

44

5

2

43

0

5

0

3

48

5

3

46

0

6

0

4

50

5

5

49

0

7

1

5

53

5

8

50

0

8

2

6

54

4

10

50

0

9

2

7

56

5

11

48

0

10

3

7

58

5

12

47

0


Looptijd (in jaren)

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Ierland

1

0

0

0

0

357

4

14

2

0

0

0

0

223

4

20

3

0

0

0

0

199

4

22

4

1

0

0

0

174

4

23

5

3

0

0

0

160

4

24

6

4

0

0

0

157

4

25

7

5

0

0

0

155

4

26

8

6

0

1

0

159

3

27

9

7

0

2

0

161

1

28

10

7

0

3

0

163

4

28


Looptijd (in jaren)

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Polen

1

6

4

4

0

14

0

4

2

14

9

10

0

20

0

4

3

18

12

13

0

22

0

4

4

21

14

15

0

23

0

4

5

23

16

18

0

24

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

19

21

0

26

0

4

8

28

20

22

0

27

0

4

9

30

21

23

1

28

0

4

10

31

22

24

2

28

0

4


Looptijd (in jaren)

Portugal

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

1

22

9

11

16

4

0

0

2

37

15

14

19

10

0

0

3

42

18

16

23

13

0

0

4

43

19

17

27

15

0

0

5

46

20

18

30

18

0

0

6

49

21

20

33

19

0

0

7

50

22

21

35

21

0

0

8

50

24

22

36

22

0

0

9

48

25

23

37

23

0

0

10

47

23

23

37

24

0

0


Looptijd (in jaren)

Liechtenstein

Noorwegen

Zwitserland

Australië

Brazilië

Canada

Chili

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

17

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

14

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

14

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Looptijd (in jaren)

China

Colombia

Hongkong

India

Japan

Maleisië

Mexico

1

0

12

0

10

0

0

9

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

27

0

10

0

0

10

4

3

34

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

39

0

10

0

0

10

7

4

40

0

10

0

0

10

8

7

39

0

10

0

0

10

9

5

36

0

10

1

0

10

10

5

38

0

10

1

0

10


Looptijd (in jaren)

Nieuw-Zeeland

Rusland

Singapore

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

10

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

12

14

0

4

5

0

2

0

12

15

0

4

6

0

5

0

14

15

0

4

7

0

7

0

16

15

0

4

8

0

11

0

18

15

0

4

9

0

16

0

19

15

0

4

10

0

16

0

20

15

0

4


Looptijd (in jaren)

Verenigde Staten

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Blootstellingen aan financiële instellingen

2.1   Euro

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

7

19

42

111

224

517

1 273

2

7

19

42

111

224

517

1 024

3

8

22

44

105

220

513

833

4

9

24

46

108

219

512

688

5

10

26

51

111

219

512

577

6

11

28

55

116

219

512

512

7

12

31

57

118

219

512

512

8

12

31

56

117

219

512

512

9

13

32

56

117

219

512

512

10

13

33

57

117

219

512

512

11

14

34

57

117

219

512

512

12

14

35

57

117

219

512

512

13

15

36

57

117

219

512

512

14

15

36

57

117

219

512

512

15

15

36

57

117

219

512

512

16

15

36

57

117

219

512

512

17

15

36

57

117

219

512

512

18

15

36

57

117

219

512

512

19

15

36

57

117

219

512

512

20

15

36

57

117

219

512

512

21

17

36

57

117

219

512