8.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 287/38


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/2116 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2022

tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de maatregelen en procedures voor het bedrijfscontinuïteitsplan van crowdfundingdienstverleners

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (1), en met name artikel 12, lid 16, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen en procedures voor het in artikel 12, lid 2, punt j), van Verordening (EU) 2020/1503 bedoelde bedrijfscontinuïteitsplan binnen de Unie naar behoren worden geharmoniseerd, moeten de maatregelen en procedures van dat plan worden gespecificeerd.

(2)

Om de risico’s in verband met de stopzetting van kritieke diensten aan te pakken, moet het bedrijfscontinuïteitsplan ervoor zorgen dat de verlening van kritieke diensten, waaronder die welke worden uitbesteed, doorgaat ondanks het uitvallen van de crowdfundingdienstverlener of de derde waaraan kritieke diensten zijn uitbesteed.

(3)

Gezien het scala aan gebeurtenissen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de verlening van kritieke diensten, moet het bedrijfscontinuïteitsplan rekening houden met situaties die een aanzienlijke tekortkoming of wanbetaling bij de verlening van kritieke diensten tot gevolg hebben.

(4)

Om ervoor te zorgen dat het bedrijfscontinuïteitsplan doeltreffend is, is het passend de minimuminhoud van de maatregelen en procedures voor het bedrijfscontinuïteitsplan vast te stellen.

(5)

Het is passend om een beperkt aantal technische termen te verduidelijken. Die technische definities zijn noodzakelijk om de eenvormige toepassing van deze verordening te waarborgen en zo bij te dragen tot de opstelling van één rulebook voor crowdfundingdienstverleners in de Unie. Die definities dienen alleen om de verplichtingen van crowdfundingdienstverleners vast te stellen en moeten strikt beperkt blijven tot hetgeen voor een goed begrip van deze verordening noodzakelijk is.

(6)

Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) is opgericht.

(8)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (3) en heeft op 1 juni 2022 advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

“kritieke diensten”: operationele en zakelijke diensten waarbij een tekortkoming of wanbetaling in de verlening ervan wezenlijk afbreuk zou doen aan de voortdurende naleving van Verordening (EU) 2020/1503 door een crowdfundingdienstverlener, zijn financiële prestaties of de degelijkheid of continuïteit van zijn crowdfundingdiensten en -activiteiten, met name ten aanzien van zijn cliënten;

b)

“uitvallen”: toestand waarbij een insolventie- of pre-insolventieprocedure van toepassing is op grond van het toepasselijke nationale recht, of elke aanzienlijke onderbreking van de bedrijfsactiviteit;

c)

“aanzienlijke onderbreking van de bedrijfsactiviteit”: een aanzienlijke tekortkoming of wanbetaling die wezenlijk afbreuk zou doen aan de verlening van kritieke diensten.

Artikel 2

Minimuminhoud van het bedrijfscontinuïteitsplan

1.   Crowdfundingdienstverleners stellen een gedetailleerd bedrijfscontinuïteitsplan op dat de risico’s in verband met hun uitvallen aanpakt (“het bedrijfscontinuïteitsplan”).

2.   Het bedrijfscontinuïteitsplan omvat:

a)

maatregelen en procedures om de continuïteit van de verlening van kritieke diensten in verband met bestaande beleggingen te waarborgen;

b)

maatregelen en procedures om te zorgen voor een degelijk beheer van overeenkomsten tussen de crowdfundingdienstverlener en zijn cliënten en een degelijk beheer van kritieke bedrijfsgegevens.

Artikel 3

Continuïteit van de verlening van kritieke diensten

1.   Het bedrijfscontinuïteitsplan zorgt ervoor dat de verlening van kritieke diensten, waaronder die welke worden uitbesteed aan derden, doorgaat ondanks het uitvallen van de crowdfundingdienstverlener of de derde waaraan kritieke diensten zijn uitbesteed.

2.   De maatregelen in het bedrijfscontinuïteitsplan worden aangepast aan het bedrijfsmodel van de crowdfundingdienstverlener en omvatten regelingen die de continuïteit van kritieke diensten waarborgen door sommige of alle kritieke diensten aan een derde entiteit uit te besteden.

3.   Het bedrijfscontinuïteitsplan omvat bepalingen inzake:

a)

kennisgeving aan de cliënt dat er sprake is van uitvallen;

b)

de toegang van cliënten tot informatie over hun beleggingen;

c)

indien toepasselijk, het verdere beheer van uitstaande leningen;

d)

indien toepasselijk, de voortzetting van betalingsdiensten als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) 2020/1503, inclusief de in lid 5 van dat artikel bedoelde regelingen;

e)

indien toepasselijk, de overdracht van regelingen voor de bewaring van activa als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) 2020/1503.

Artikel 4

Degelijk beheer van overeenkomsten

1.   Het bedrijfscontinuïteitsplan bevat, rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de crowdfundingdienstverlener en met zijn bedrijfsmodel, gedetailleerde maatregelen die moeten worden genomen om te zorgen voor een degelijk beheer van de overeenkomsten tussen de crowdfundingdienstverlener en zijn cliënten.

2.   De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op:

a)

overeenkomsten tussen de crowdfundingdienstverlener en zijn cliënten, inclusief informatie die van cruciaal belang is voor een degelijk beheer van overeenkomsten;

b)

de resultaten van de in artikel 21 van Verordening (EU) 2020/1503 bedoelde toelatingskennistest;

c)

andere kritieke bedrijfsgegevens.

3.   De in lid 1 bedoelde maatregelen bestaan uit het volgende:

a)

opslag op een veilige plaats van de in lid 2, punt a), bedoelde overeenkomsten, indien het origineel alleen op papier beschikbaar is;

b)

het maken van relevante back-ups van de in lid 2 bedoelde documenten en informatie.

4.   Informatie en overeenkomsten die het mogelijk maken betalingen door investeerders en projecteigenaren te traceren, worden beschouwd als kritieke bedrijfsgegevens voor de toepassing van lid 2, punt c).

Artikel 5

Procedures

1.   De in artikel 2, lid 2, punten a) en b), bedoelde procedures worden aangepast aan het bedrijfsmodel van de crowdfundingdienstverlener en omvatten:

a)

opstelling van een lijst van contactgegevens van de verantwoordelijke personen of afdeling in geval van het uitvallen van de crowdfundingdienstverlener;

b)

identificatie van de drie meest waarschijnlijke uitvalscenario’s en een beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de gevolgen ervan voor de continuïteit van kritieke diensten te beperken;

c)

bepalingen betreffende de toegang van het personeel van de crowdfundingdienstverlener tot de werkruimte en het bedrijfsnetwerk;

d)

bepalingen betreffende de toegang tot cliëntinformatie en, in voorkomend geval, activa van cliënten;

e)

identificatie van operationele en financiële risico’s en maatregelen om het optreden ervan te beperken;

f)

identificatie van kritieke bedrijfssystemen en noodmaatregelen om de continuïteit ervan te waarborgen;

g)

identificatie van kritieke zakelijke relaties, inclusief uitbestede functies;

h)

procedures om de continuïteit van de communicatie tussen de crowdfundingdienstverlener, zijn cliënten, zakenpartners, werknemers en bevoegde autoriteiten te waarborgen.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.10.2020, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(3)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).