19.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1408 VAN DE COMMISSIE

van 16 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaling van voorschotten voor bepaalde interventies en steunmaatregelen waarin de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad voorzien

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (1), en met name artikel 44, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 44 van Verordening (EU) 2021/2116 biedt de lidstaten de mogelijkheid om voorschotten te betalen aan begunstigden van bepaalde interventies en andere steunmaatregelen. Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) voorziet al in die mogelijkheid, maar alleen voor interventies in de sectoren groenten en fruit, wijn, olijfolie en tafelolijven.

(2)

Om te waarborgen dat voorschotten op een coherente en niet-discriminerende wijze worden betaald, moet de mogelijkheid om voorschotten te betalen, worden uitgebreid tot alle in titel III, hoofdstuk III, van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad (3) bedoelde interventies.

(3)

Om diezelfde reden moet de mogelijkheid voor de lidstaten om voorschotten te betalen, worden uitgebreid tot de in deel II, titel I, hoofdstuk II, afdeling 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgelegde steunregeling voor de verstrekking van groenten en fruit en van melk en zuivelproducten in onderwijsinstellingen. De betaling van die voorschotten moet onderworpen zijn aan de in artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) 2021/2116 bedoelde specifieke voorwaarden. Aangezien het beheer en de uitvoering van die steunregeling gebaseerd zijn op schooljaren zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie (4), moet het systeem van betalingen van voorschotten van toepassing zijn op steun voor schooljaar 2023/2024 en de daaropvolgende schooljaren.

(4)

Uitzonderlijke maatregelen ter ondersteuning van landbouwmarkten overeenkomstig de artikelen 219, 220 en 221 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn erop gericht specifieke marktproblemen of -verstoringen op te lossen. Die uitzonderlijke maatregelen kunnen de vorm aannemen van buitengewone en tijdelijke financiële steun van de Unie voor de getroffen sectoren. De huidige regels staan de lidstaten niet toe voorschotten op dergelijke steun te betalen. De ervaring heeft echter uitgewezen dat uitzonderlijke marktondersteuningsmaatregelen onmiddellijk van kracht moeten worden om een onherstelbare verslechtering van de markt te voorkomen. Daarom moet het de lidstaten worden toegestaan om onder de in artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) 2021/2116 bedoelde specifieke voorwaarden voorschotten te betalen aan de begunstigden van die uitzonderlijke marktondersteuningsmaatregelen.

(5)

Verordening (EU) 2021/2116 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 44 van Verordening (EU) 2021/2116 worden de volgende leden 3 bis, 3 ter en 3 quater ingevoegd:

“3 bis.   De lidstaten kunnen besluiten om onder de in lid 5 bedoelde specifieke voorwaarden voorschotten te betalen aan begunstigden van de in titel III, hoofdstuk III, van Verordening (EU) 2021/2115 bedoelde interventies.

3 ter.   De lidstaten kunnen besluiten om onder de in lid 5 bedoelde specifieke voorwaarden voorschotten te betalen in het kader van de steunregeling van deel II, titel I, hoofdstuk II, afdeling 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 voor schooljaar 2023/2024 en de daaropvolgende schooljaren.

3 quater.   De lidstaten kunnen besluiten om onder de in lid 5 bedoelde specifieke voorwaarden voorschotten te betalen aan begunstigden van in het kader van de artikelen 219, 220 en 221 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde maatregelen ter ondersteuning van landbouwmarkten.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 435 van 6.12.2021, blz. 187.

(2)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(3)  Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PB L 5 van 10.1.2017, blz. 1).