6.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 179/30


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1161 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2022

tot vaststelling van de begrotingsmaxima voor 2022 voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening die zijn ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (1), en met name artikel 22, lid 1, artikel 36, lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 53, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor elke lidstaat die de bij titel III, hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde basisbetalingsregeling toepast, moet de Commissie het in artikel 22, lid 1, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maximum voor 2022 vaststellen door op het in bijlage II bij die verordening vastgestelde jaarlijkse nationale maximum de overeenkomstig de artikelen 42, 47, 49, 51 en 53 van die verordening vastgestelde maxima in mindering te brengen. Overeenkomstig artikel 22, lid 2, van die verordening moet rekening worden gehouden met de verhogingen die de lidstaten op grond van die bepaling toepassen.

(2)

Voor elke lidstaat die de bij titel III, hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde regeling inzake een enkele areaalbetaling toepast, moet de Commissie het in artikel 36, lid 4, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maximum voor 2022 vaststellen door op het in bijlage II bij die verordening vastgestelde jaarlijkse nationale maximum de overeenkomstig de artikelen 42, 47, 49, 51 en 53 van die verordening vastgestelde maxima in mindering te brengen. Overeenkomstig artikel 36, lid 4, tweede alinea, van die verordening moet de Commissie bij het vaststellen van het jaarlijkse nationale maximum voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling rekening houden met de verhogingen die de lidstaten op grond van die bepaling toepassen.

(3)

Voor elke lidstaat die de bij titel III, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde herverdelingsbetaling toekent, moet de Commissie het in artikel 42, lid 2, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maximum voor 2022 vaststellen op basis van het door die lidstaten op grond van artikel 42, lid 1, van die verordening gemelde percentage.

(4)

Voor de bij titel III, hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken moeten de in artikel 47, lid 3, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 worden berekend overeenkomstig artikel 47, lid 1, van die verordening; deze bedragen 30 % van het in bijlage II bij die verordening vermelde nationale maximum van de desbetreffende lidstaat.

(5)

Voor lidstaten die de bij titel III, hoofdstuk 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen toekennen, moet de Commissie de in artikel 49, lid 2, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 vaststellen op basis van het door de desbetreffende lidstaten op grond van artikel 49, lid 1, van die verordening gemelde percentage.

(6)

Voor de bij titel III, hoofdstuk 5, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde betaling voor jonge landbouwers moet de Commissie de in artikel 51, lid 4, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 vaststellen op basis van het door de lidstaten op grond van artikel 51, lid 1, van die verordening gemelde percentage; deze maxima mogen niet hoger zijn dan 2 % van het in bijlage II bij die verordening vastgestelde jaarlijkse maximum.

(7)

Wanneer het totaalbedrag van de betaling voor jonge landbouwers dat in 2022 in een lidstaat wordt aangevraagd, hoger is dan het op grond van artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 voor die lidstaat vastgestelde maximum, moet de lidstaat het verschil overeenkomstig artikel 51, lid 2, van die verordening financieren met inachtneming van het in artikel 51, lid 1, van die verordening vastgelegde maximum. Duidelijkheidshalve moet dit maximum voor elke lidstaat worden vastgesteld.

(8)

Voor elke lidstaat die in 2022 de bij titel IV, hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde vrijwillige gekoppelde steun toekent, moet de Commissie de in artikel 53, lid 7, van die verordening bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 vaststellen op basis van het door de desbetreffende lidstaat op grond van artikel 54, lid 1, van die verordening gemelde percentage.

(9)

Voor het jaar 2022 is de uitvoering van de bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening op 1 januari 2022 van start gegaan. Omwille van de samenhang tussen de toepasselijkheid van die verordening voor het aanvraagjaar 2022 en de toepasselijkheid van de overeenkomstige begrotingsmaxima moet de onderhavige verordening met ingang van dezelfde datum van toepassing zijn.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de basisbetalingsregeling zijn in punt I van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

2.   De in artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling zijn in punt II van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

3.   De in artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de herverdelingsbetaling zijn in punt III van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

4.   De in artikel 47, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken zijn in punt IV van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

5.   De in artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen zijn in punt V van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

6.   De in artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de betaling voor jonge landbouwers zijn in punt VI van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

7.   De in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde maximumbedragen voor 2022 voor de betaling voor jonge landbouwers zijn in punt VII van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

8.   De in artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2022 voor de vrijwillige gekoppelde steun zijn in punt VIII van de bijlage bij de onderhavige verordening vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608.


BIJLAGE

I.   Jaarlijkse nationale maxima voor de basisbetalingsregeling als bedoeld in artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

206 964

Denemarken

496 739

Duitsland

2 819 741

Ierland

814 613

Griekenland

1 068 315

Spanje

2 789 560

Frankrijk

3 025 958

Kroatië

181 856

Italië

2 074 792

Luxemburg

22 741

Malta

650

Nederland

424 101

Oostenrijk

458 384

Portugal

268 021

Slovenië

72 697

Finland

259 284

Zweden

391 651

II.   Jaarlijkse nationale maxima voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling als bedoeld in artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

Bulgarije

381 002

Tsjechië

464 763

Estland

127 424

Cyprus

29 400

Letland

175 229

Litouwen

224 175

Hongarije

712 920

Polen

1 549 794

Roemenië

947 209

Slowakije

205 513

III.   Jaarlijkse nationale maxima voor de herverdelingsbetaling als bedoeld in artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

45 157

Bulgarije

55 967

Duitsland

316 571

Frankrijk

672 643

Kroatië

40 323

Litouwen

86 777

Polen

281 472

Portugal

78 100

Roemenië

106 527

Slowakije

10 600

IV.   Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken als bedoeld in artikel 47, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

141 599

Bulgarije

239 177

Tsjechië

254 432

Denemarken

234 909

Duitsland

1 356 732

Estland

58 073

Ierland

355 885

Griekenland

538 858

Spanje

1 439 232

Frankrijk

2 017 928

Kroatië

120 968

Italië

1 088 559

Cyprus

14 294

Letland

95 742

Litouwen

173 555

Luxemburg

10 030

Hongarije

391 715

Malta

1 573

Nederland

182 933

Oostenrijk

203 275

Polen

1 017 370

Portugal

205 658

Roemenië

575 809

Slovenië

39 459

Slowakije

118 810

Finland

155 260

Zweden

205 771

V.   Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

Denemarken

2 857

Slovenië

2 078

VI.   Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor jonge landbouwers als bedoeld in artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

8 909

Bulgarije

1 521

Tsjechië

1 696

Denemarken

15 661

Duitsland

45 224

Estland

1 258

Ierland

23 726

Griekenland

35 924

Spanje

95 949

Frankrijk

67 264

Kroatië

8 065

Italië

72 571

Cyprus

476

Letland

2 489

Litouwen

7 231

Luxemburg

501

Hongarije

5 223

Malta

21

Nederland

12 196

Oostenrijk

13 552

Polen

33 912

Portugal

13 711

Roemenië

22 766

Slovenië

1 578

Slowakije

1 706

Finland

5 175

Zweden

13 718

VII.   Maximumbedragen voor de betaling voor jonge landbouwers als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

9 440

Bulgarije

15 945

Tsjechië

16 962

Denemarken

15 661

Duitsland

90 449

Estland

3 872

Ierland

23 726

Griekenland

35 924

Spanje

95 949

Frankrijk

134 529

Kroatië

8 065

Italië

72 571

Cyprus

953

Letland

6 383

Litouwen

11 570

Luxemburg

669

Hongarije

26 114

Malta

105

Nederland

12 196

Oostenrijk

13 552

Polen

67 825

Portugal

13 711

Roemenië

38 387

Slovenië

2 631

Slowakije

7 921

Finland

10 351

Zweden

13 718

VIII.   Jaarlijkse nationale maxima voor de vrijwillige gekoppelde steun als bedoeld in artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1307/2013

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2022

België

79 279

Bulgarije

119 588

Tsjechië

127 216

Denemarken

32 863

Estland

6 821

Ierland

3 000

Griekenland

178 243

Spanje

573 444

Frankrijk

1 008 964

Kroatië

60 484

Italië

468 806

Cyprus

3 812

Letland

45 680

Litouwen

86 777

Luxemburg

160

Hongarije

195 857

Malta

3 000

Nederland

3 350

Oostenrijk

14 229

Polen

508 685

Portugal

134 434

Roemenië

276 893

Slovenië

17 099

Slowakije

59 405

Finland

101 436

Zweden

89 168