28.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1009 VAN DE RAAD

van 27 juni 2022

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1183/2005 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo (1), en met name artikel 9, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 juli 2005 Verordening (EG) nr. 1183/2005 vastgesteld.

(2)

Naar aanleiding van het arrest van het Gerecht in zaak T-108/21 (2) moet één vermelding worden geschrapt van de lijst van personen, entiteiten en lichamen in bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005.

(3)

Bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 27 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

(2)  Arrest van het Gerecht van 27 april 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Raad van de Europese Unie, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


BIJLAGE

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst in afdeling A (“Personen”) van bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad:

“3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.