30.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 147/3


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/825 VAN DE COMMISSIE

van 17 maart 2022

tot wijziging van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 89, lid 1, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie (2) bevat een lijst van combinaties van een werkzame stof en productsoort die op 6 november 2018 in het programma voor de beoordeling van de bestaande werkzame stoffen in biociden zijn opgenomen.

(2)

De identiteit van bepaalde werkzame stoffen die in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 zijn opgenomen, is krachtens artikel 13 van die verordening geherdefinieerd om die werkzame stoffen nauwkeuriger te identificeren en de overeenkomstige nieuwe stofidentiteit vast te stellen.

(3)

Na de bekendmaking door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) van een open uitnodiging om de rol van deelnemer over te nemen voor bepaalde combinaties van werkzame stoffen en productsoorten die onder de bestaande identiteit van een stof, maar niet onder de nieuwe identiteit van die stof vallen, moeten combinaties van stoffen en productsoorten die overeenkomstig artikel 14, lid 1, punt b), zijn aangemeld en die door het Agentschap in overeenstemming zijn bevonden met artikel 17, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014, overeenkomstig artikel 18 van die verordening in bijlage II bij die verordening worden opgenomen.

(4)

Nadat de verklaringen op grond van artikel 16, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 waren ontvangen, heeft het Agentschap een uitnodiging bekendgemaakt, zodat alle belanghebbenden werkzame stoffen in productsoort 19 konden aanmelden waarvoor de afwijking voor levensmiddelen en diervoeders zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie (3) gold. Voor pindakaas en brandewijn zijn kennisgevingen voor gebruik in productsoort 19 ingediend overeenkomstig artikel 16, lid 5, en deze zijn door het Agentschap in overeenstemming bevonden met artikel 17, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014. Die werkzame stoffen moeten daarom overeenkomstig artikel 18 van die verordening in bijlage II bij die verordening worden opgenomen.

(5)

Het is wenselijk in de bijlage bij deze verordening de lidstaten te vermelden waarvan de bevoegde autoriteiten de beoordelende bevoegde autoriteiten moeten zijn voor de aan bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 toe te voegen combinaties van een werkzame stof en productsoort.

(6)

Werkzame stoffen waarvoor na 6 november 2018 voor een of meer productsoorten een besluit tot goedkeuring of niet-goedkeuring is vastgesteld of die krachtens artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in bijlage I bij die verordening zijn opgenomen, vallen niet langer onder het beoordelingsprogramma. Daarom hoeven die werkzame stoffen voor de betrokken productsoorten niet langer deel uit te maken van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014.

(7)

Om rekening te houden met de huidige situatie en ter wille van de transparantie is het wenselijk op de dag van vaststelling van deze verordening een lijst te vertrekken van combinaties van een werkzame stof en productsoort die zijn opgenomen in het programma voor de beoordeling van de bestaande werkzame stoffen in biociden.

(8)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden (PB L 294 van 10.10.2014, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3).


BIJLAGE

“BIJLAGE II

COMBINATIES VAN EEN STOF EN PRODUCTSOORT DIE OP 17 MAART 2022 IN HET BEOORDELINGSPROGRAMMA ZIJN OPGENOMEN

Combinaties van een werkzame stof en productsoort die op 17 maart 2022 ondersteund zijn, met uitzondering van alle andere nanomaterialen dan die die expliciet onder vermelding 1017 worden genoemd, en met uitzondering van het in situ genereren van de werkzame stof, behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld bij de verwijzing naar de ondersteunde precursor(en)

Volgnummer

Naam van de stof

Lidstaat-rapporteur

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyde

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Mierenzuur

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Permierenzuur, verkregen uit mierenzuur en waterstofperoxide

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicylzuur

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ethyleenoxide

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glycolzuur

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Perazijnzuur, verkregen uit tetraäcetylethyleendiamine (TAED) en waterstofperoxide

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Perazijnzuur, verkregen uit 1,3-diacetyloxypropaan-2-ylacetaat en waterstofperoxide

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-melkzuur

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symcloseen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Fenyl-2-propeen-2-al (kaneelaldehyde)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxyethanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natriumdimethylarsinaat (natriumcacodylaat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylchlooramide-natrium (chloramine-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimethyldithiocarbamaat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimethyldithiocarbamaat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-Thiazool-4-yl-1H-benzoïmidazool (thiabendazool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyaanamide

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoïndool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (d-tetramethrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine (diamine)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdichloorisocyanuraatdihydraat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Trocloseen-natrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetroniumethylsulfaat (MES)

PL

221-106-5

8-10-3006

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Uit (ethyleendioxy)dimethanol vrijkomende formaldehyde (reactieproducten van ethyleenglycol en paraformaldehyde (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (natriumpyrithion)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Methenamine-3-chloorallylchloride (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triëthanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Methyleendithiocyanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecyldimethyl-ammoniumchloride (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Zilver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Zwaveldioxide, door middel van verbranding verkregen uit zwavel

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Actief broom, verkregen uit natriumbromide en natriumhypochloriet

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Actief broom, verkregen uit natriumbromide en calciumhypochloriet

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Actief broom, verkregen uit natriumbromide en chloor

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Actief broom, door middel van elektrolyse verkregen uit natriumbromide

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Actief broom, verkregen uit hypobroomzuur en ureum en bromourea

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Actief broom, verkregen uit natriumhypobromiet en N-bromosulfamaat en sulfaminezuur

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetramethrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Waterstofperoxide

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Uit natriumpercarbonaat vrijgekomen waterstofperoxide

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Zilvernitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoxodisulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Uit natriumhypochloriet vrijgekomen actief chloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Uit calciumhypochloriet vrijgekomen actief chloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Uit chloor vrijgekomen actief chloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monochlooramine, verkregen uit ammoniumsulfaat en een bron van chloor

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Zilverchloride

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Zilverpolyethyleeniminechloride

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Chloordioxide

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Chloordioxide, door middel van elektrolyse verkregen uit natriumchloriet

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Chloordioxide, door middel van aanzuring verkregen uit natriumchloriet

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Chloordioxide, door middel van oxidatie verkregen uit natriumchloriet

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Chloordioxide, verkregen uit natriumchloraat en waterstofperoxide in aanwezigheid van een sterk zuur

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibroom-2-cyaanaceetamide (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialuminiumchloridepentahydroxide

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Reactieproducten van aluminiumtrihydroxide en zoutzuur en aluminium en water

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Door bromide geactiveerde chlooramine (BAC), verkregen uit de precursoren ammoniumbromide en natriumhypochloriet

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pyrithionzink

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecylguanidine-monohydrochloride

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Actief broom, verkregen uit broomchloride

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benzyloxy)methanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gluconzuur, verbinding met N,N″-bis(4-chloorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraäzatetradecaandiamidine (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-een-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (prallethrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum (isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-Chloor-2-oxoöxazool[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiofosfaat (azamethifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Olie van Eucalyptus citriodora, gehydrateerd, gecycliseerd

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Olie van Cymbopogon winterianus, gefractioneerd, gehydrateerd, gecycliseerd

CZ

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dichloor-2-octylisothiazool-3(2H)-on (4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, zouten met 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Actief chloor, door middel van elektrolyse verkregen uit natriumchloride

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Actief chloor, verkregen uit natriumchloride en pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Actief chloor, door elektrolyse verkregen uit zeewater (natriumchloride)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Actief chloor, door elektrolyse verkregen uit magnesiumchloride-hexahydraat en kaliumchloride

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Actief chloor, verkregen uit natrium-N-chlorosulfamaat

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Diwaterstofbis[monoperoxyftalaat(2—)-O 1,OO 1]magnesaat(2—) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosa-extract van koudgeperste olie van het zaad van Azadirachta indica, geëxtraheerd met superkritisch koolstofdioxide

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyl(C12-C14)dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchloride (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Extract van Chrysanthemum cinerariaefolium uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met koolwaterstofoplosmiddel

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Extract van Chrysanthemum cinerariaefolium uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Extract van lavendel, Lavandula hybrida/lavandinolie

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reactieproducten van glutaminezuur en N-(C12-C14-alkyl)propyleendiamine (glucoprotamine)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Ftalimido)peroxyhexaanzuur (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butyl-benzo[d]isothiazool-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Chloordioxide, door middel van aanzuring verkregen uit tetrachloordecaoxidecomplex (TCDO)

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaädamantaanchloride (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Zilverzeoliet

SE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reactieproducten van 5,5-dimethylhydantoïne, 5-ethyl-5-methylhydantoïne met broom en chloor (DCDMH)

NL

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reactiemassa van titaandioxide en zilverchloride

SE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reactieproducten van 5,5-dimethylhydantoïne, 5-ethyl-5-methylhydantoïne met chloor (DCEMH)

NL

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Zilverfosfaatglas

SE

Niet beschikbaar

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Zilverborofosfaatglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Zilverfosforboraatglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zilverzinkzeoliet

SE

Niet beschikbaar

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zilverkoperzeoliet

SE

Niet beschikbaar

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Aan siliciumdioxide geadsorbeerd zilver (als nanomateriaal in de vorm van een stabiel aggregaat met primaire deeltjes van nanogrootte)

SE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 4 isomeren: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4: 4: 1: 1) (d-allethrin)

DE

Gewasbeschermingsmiddel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Broom-2-(4-chloorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrool-3-carbonitril (chloorfenapyr)

PT

Gewasbeschermingsmiddel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymeer van N-methylmethaanamine (Einecs-nr. 204-697-4) met (chloormethyl)oxiraan (Einecs-nr. 203-439-8)/polymeer quaternair ammoniumchloride (PQ-polymeer)

HU

Polymeer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl),α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, propanoaat (zout) (Bardap 26)

IT

Polymeer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumboraat/didecylpolyoxethylammoniumboraat (polymeerbetaïne)

EL

Polymeer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Oranjeboom, zoete, extract

Extracten en fysisch gemodificeerde derivaten daarvan, zoals tincturen, concrètes en absolues, en etherische oliën, olieharsen, terpenen, terpeenvrije fracties, destillaten, residuen enz., verkregen uit Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Knoflook, extract

Extracten en fysisch gemodificeerde derivaten daarvan, zoals tincturen, concrètes en absolues, en etherische oliën, olieharsen, terpenen, terpeenvrije fracties, destillaten, residuen enz., verkregen uit Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brandewijn

Nog te bepalen

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Pindakaas

BE

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Koper, poeder

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X