17.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/4


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/749 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2022

tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de overgang naar nieuwe benchmarks in bepaalde otc-derivatencontracten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417 (2) specificeert onder meer de klassen van over-the-counter-derivaten (otc-derivaten) in euro (EUR), ponden sterling (GBP) en Amerikaanse dollars (USD) waarvoor de in artikel 28 van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde handelsverplichting voor derivaten geldt. De klassen uitgedrukt in GBP en USD verwijzen naar de LIBOR-benchmarks (London Inter-Bank Offered Rate).

(2)

De ICE Benchmark Administration (IBA), de beheerder van LIBOR, heeft aangekondigd aan dat de LIBOR-tarieven voor GBP en JPY vanaf eind 2021 niet meer zouden worden gepubliceerd, aangezien de publicatie van bepaalde LIBOR-tarieven voor USD in juni 2023 zal worden stopgezet. Op 5 maart 2021 heeft de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk bevestigd dat geen LIBOR-tarieven meer door een beheerder worden aangeboden dat zij niet meer representatief zullen zijn. Daarnaast hebben de Commissie, de Europese Centrale Bank in haar hoedanigheid van toezichthouder op het bankwezen (ECB-bankentoezicht), de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een gezamenlijke verklaring afgelegd om tegenpartijen sterk aan te moedigen het gebruik van de LIBOR-tarieven, waaronder USD LIBOR, als referentietarief in nieuwe contracten zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk op 31 december 2021stop te zetten.

(3)

Na 31 december 2021 zullen tegenpartijen dus geen otc-rentederivatencontracten meer kunnen sluiten die GBP LIBOR als referentie gebruiken, aangezien die benchmark zal zijn stopgezet en tegenpartijen naar verwachting geen otc-rentederivatencontracten meer zullen sluiten die verwijzen naar USD LIBOR. Als gevolg daarvan zullen de resterende verhandelde volumes in die derivaten naar verwachting zeer laag tot nul zijn, evenals hun liquiditeit. Hetzelfde geldt voor het volume van de handel in derivaten die door centrale tegenpartijen (CTP’s) zullen worden gecleard of op handelsplatforms zullen worden verhandeld, en ook voor derivaten die naar USD LIBOR verwijzen, wordt verwacht dat het volume of de liquiditeit zal afnemen. Deze gebeurtenissen rechtvaardigen een wijziging van het toepassingsgebied van de clearingverplichting en een daaropvolgende wijziging in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 (3), waarbij derivaten met betrekking tot GBP LIBOR en USD LIBOR uit het toepassingsgebied van de clearingverplichting moeten worden geschrapt. Bijgevolg zullen de klassen van derivaten die momenteel onder de handelsverplichting voor derivaten vallen en die GBP LIBOR of USD LIBOR als referentie hebben, met ingang van 3 januari 2022 niet langer voldoen aan de voorwaarde van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 om de derivatenhandelsverplichting op dergelijke derivaten toe te passen. Deze klassen van derivaten moeten daarom uit het toepassingsgebied van de handelsverplichting worden geschrapt.

(4)

Aangezien de voorgenomen stopzetting van GBP LIBOR gepland staat voor eind 2021 en de regelgevingsverwachtingen van de Commissie, het bankentoezicht van de ECB, de ESMA en de EBA ervoor moeten zorgen dat tegenpartijen het gebruik van de LIBOR-tarieven als referentietarief in nieuwe contracten zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk op 31 december 2021stopzetten, zal naar verwachting snel worden afgestapt van op LIBOR gebaseerde rentederivaten. In plaats daarvan wordt verwacht dat tegenpartijen na 31 december 2021 andere otc-rentederivaten verhandelen of clearen, waarbij de risicovrije rentetarieven voor GBP of USD als referentie worden gebruikt. Deze verordening moet dus onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treden.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(7)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417

In de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417 worden de tabellen 2 en 3 geschrapt.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2417 van de Commissie van 17 november 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de handelsverplichting voor bepaalde derivaten (PB L 343 van 22.12.2017, blz. 48).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (PB L 314 van 1.12.2015, blz. 13).

(4)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).