13.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/1


VERORDENING (EU) 2022/625 VAN DE RAAD

van 13 april 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/627 van de Raad van 13 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan bepaalde maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad (3), waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen geassocieerde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

(2)

Gezien de humanitaire crisis als gevolg van de niet-uitgelokte inval in Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie heeft de Raad op 13 april 2022 Besluit (GBVB) 2022/627 vastgesteld, waarbij Besluit 2014/145/GBVB werd gewijzigd om er uitzonderingen in op te nemen met betrekking tot de bevriezing van tegoeden van, en de beperkingen op het beschikbaar stellen van tegoeden en economische middelen voor, in de lijst opgenomen personen, entiteiten en lichamen, en wel voor bepaalde duidelijk omschreven categorieën van lichamen, personen, entiteiten, organisaties en agentschappen, voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

(3)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt het volgende artikel ingevoegd:

“Artikel 2 bis

1.   Artikel 2, lid 2, geldt niet voor tegoeden of economische middelen die beschikbaar worden gesteld door organisaties en agentschappen die op basis van een pijleranalyse door de Unie worden beoordeeld en waarmee de Unie een kaderovereenkomst inzake financieel partnerschap heeft ondertekend op basis waarvan die organisaties en agentschappen optreden als humanitaire partners van de Unie, op voorwaarde dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

2.   In gevallen die niet onder lid 1 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder de algemene of specifieke voorwaarden die zij passend achten, specifieke of algemene toestemmingen verlenen om bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven of om bepaalde tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

3.   Indien de bevoegde autoriteit binnen vijf werkdagen na ontvangst van een verzoek om toestemming uit hoofde van lid 2, geen negatief besluit heeft genomen, geen verzoek om informatie heeft ingediend of niet heeft laten weten dat ze meer tijd nodig heeft, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

4.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van de leden 2 en 3 verleende toestemming.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 116 van 13.4.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(3)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).