28.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 58/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/336 VAN DE RAAD

van 28 februari 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat was de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moesten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 keurde de Raad conclusies goed waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Die kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 19 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid aan de dag te leggen en te de-escaleren door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne. De Unie verklaarde dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en zware kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(7)

Op 21 februari 2022 ondertekende de president van de Russische Federatie een decreet waarin de “onafhankelijkheid en soevereiniteit” van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Luhansk werden erkend en de Russische strijdkrachten opdracht kregen die gebieden binnen te trekken.

(8)

Op 22 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin een veroordeling werd uitgesproken over die illegale handeling, die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(9)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(10)

Op 24 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zal omvatten.

(11)

Op 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad kwam, in nauwe coördinatie met zijn partners en bondgenoten, verdere beperkende maatregelen overeen die enorm zware gevolgen zullen hebben voor Rusland.

(12)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 26 personen en 1 entiteit moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(13)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteit worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen alsook de volgende entiteit worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

1.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

"671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Geboortedatum: 7.9.1960

Geboorteplaats: Leningrad (tegenwoordig Sankt-Peterburg (Sint-Petersburg)), USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Igor Sechin is de algemeen directeur van Rosneft, een Russisch staatsoliebedrijf en een van 's werelds grootste producenten van ruwe olie. Hij is een van de meest vertrouwde en naaste adviseurs van Vladimir Putin en diens persoonlijke vriend. Hij heeft dagelijks contact met de Russische president. Hij wordt als een van de machtigste leden van de Russische politieke elite beschouwd. Zijn band met Vladimir Putin is diep en gaat ver terug. Hij werkte in de jaren negentig met de president in het stadhuis van Sint-Petersburg en is hem sindsdien altijd trouw gebleven. In 1999 werd de heer Sechin adjunct-hoofd van zijn regering, in 2008 viceminister-president en in 2012 algemeen directeur van Rosneft. Hij is een van de Russische oligarchen die samenwerkt met de Russische staat.

28.2.2022

 

 

 

Hij behoort tot de mensen in de cirkel rond Putin die financiële voordelen genieten en belangrijke functies krijgen in ruil voor ondergeschiktheid en loyaliteit. Hij kreeg van de president belangrijke en moeilijke taken toegewezen en werd beloond met het directeurschap van Rosneft en grote welvarendheid. Het Rosneft van Igor Sechin was betrokken bij de financiering van wijngaarden van het paleizencomplex nabij Gelendzhik, dat als een van de persoonlijke paleizen van Putin wordt beschouwd.

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij.

Voorts levert Rosneft Aero, een dochteronderneming van Rosneft waar de heer Sechin algemeen directeur van is, kerosine aan het vliegveld van Simferopol, dat een luchtdienst verzorgt tussen het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sevastopol en Rusland. Dat betekent dat hij de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Geboortedatum: 20.12.1950

Geboorteplaats: Karaganda, Kazachse Socialistische Sovjetrepubliek (nu Kazachstan)

Nikolay Tokarev is algemeen directeur van Transneft, een groot Russisch olie- en gasbedrijf. Hij is al lang een kennis van Putin en heeft nauwe banden met hem. Hij diende in de jaren tachtig samen met Putin in de KGB. De heer Tokarev is een van de Russische staatsoligarchen die in de jaren 2000 – toen Putin zijn macht consolideerde – zeggenschap verkregen over grote staatseigendommen en die in nauw partnerschap met de Russische staat handelen. De heer Tokarev had de leiding over Transneft, een van de grootste door de regering gecontroleerde bedrijven in Rusland, dat een aanzienlijke hoeveelheid Russische olie transporteert via een goed ontwikkeld pijpleidingennetwerk.

Het Transneft van Nikolay Tokarev is een van de belangrijkste financiers van het paleizencomplex nabij Gelendzhik, dat als een van de persoonlijke paleizen van Putin wordt beschouwd. Hij heeft profijt van zijn nabijheid tot de Russische autoriteiten. Nauwe verwanten en kennissen van de heer Tokarev verrijkten zichzelf dankzij contracten met staatsbedrijven.

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(Russisch: Алишер Бурханович УСМАНОВ; Oezbeeks: Alisher USMONOV)

Geboortedatum: 9.9.1953

Geboorteplaats: Chust, Oezbeekse Socialistische Sovjetrepubliek, voormalige Sovjet-Unie

Functie: Russisch oligarch

Alisher Usmanov is een pro-Kremlin oligarch met bijzonder nauwe banden met de Russische president Vladimir Putin. Er is naar hem verwezen als een van Vladimir Putins favoriete oligarchen. Hij wordt beschouwd als een van de zakenlieden-ambtenaren van Rusland die het beheer van de financiële stromen kreeg toevertrouwd, maar hun posities hangen af van de wil van de president. De heer Usmanov heeft naar verluidt als spreekbuis voor president Putin gediend en hij loste zijn zakelijke problemen op. Volgens de FinCEN files betaalde hij $ 6 miljoen aan Vladimir Putin's invloedrijke adviseur Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland en voormalig president en premier van Rusland, maakte persoonlijk gebruik van de luxeresidenties die door de heer Usmanov werden beheerd.

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht.

28.2.2022

 

 

 

De heer Usmanov heeft aandelen in ijzererts- en staalbedrijven en in media- en internetbedrijven. Zijn grootste holding is staalgigant Metalloinvest. Toen de heer Usmanov de leiding over het Russische handelsblad Kommersant overnam, werd de vrijheid van de redactie ingeperkt en begon het nieuwsblad een overduidelijk pro-Kremlinstandpunt in te nemen. De Kommersant met de heer Usmanov als eigenaar publiceerde een door Dmitry Medvedev geschreven propagandistisch anti-Oekraïens artikel waarin de voormalige president van Rusland beargumenteerde dat het geen zin had om met de huidige Oekraïense autoriteiten in gesprek te gaan omdat zij naar zijn mening onder directe buitenlandse invloed stonden.

Hij steunde het Russische beleid om Oekraïne te destabiliseren derhalve actief.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Geboortedatum: 16.3.1955

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: oligarch dichtbij Vladimir Putin. Een van de belangrijke aandeelhouders van de Alfa Group

Geslacht: man

Petr Aven is een van Vladimir Putin's nauwste oligarchen. Hij is een belangrijke aandeelhouder van de Alfa Group, met daarin een van de grootste Russische banken, Alfa Bank. Hij is een van de ongeveer 50 rijkste Russische zakenlieden en ontmoet Vladimir Putin regelmatig in het Kremlin. Hij handelt niet onafhankelijk van de eisen van de president. Zijn vriendschap met Vladimir Putin gaat terug naar de vroege jaren negentig. Toen hij minister van Buitenlandse Economische Betrekkingen was, hielp hij Vladimir Putin, toen locoburgemeester van Sint-Petersburg, met het onderzoek dat de speciale commissie van Marina Sal'ye tegen hem had ingesteld. Hij staat ook bekend als een bijzonder goede persoonlijke vriend van Igor Sechin, directeur van Rosneft en belangrijke bondgenoot van Putin. De oudste dochter van Vladimir Putin, Maria, runde een liefdadigheidsproject, Alfa-Endo, dat werd gefinancierd door Alfa Bank.

De heer Aven had profijt van zijn regeringsconnecties. Hij schreef een brief aan Vladimir Putin waarin hij klaagde over het besluit van het arbitragehof van Moskou in de rechtszaak inzake de belangen van een van de bedrijven van de heer Aven. Vladimir Putin gaf de openbare aanklager van Rusland opdracht om de zaak te onderzoeken. Vladimir Putin beloonde de loyaliteit van de Alfa Group aan de Russische autoriteiten door politieke hulp te verschaffen aan de buitenlandse investeringsplannen van de Alfa Group.

28.2.2022

 

 

 

De heer Aven en zijn business partner Mikhail Fridman waren betrokken bij de inspanningen van het Kremlin om de sancties van het westen als reactie op het agressieve Russische beleid tegen Oekraïne op te heffen. In 2016 waarschuwde Vladimir Putin de heer Aven over de verwachting dat de Verenigde Staten Aven en/of Alfa Bank aanvullende sancties zouden opleggen en suggereerde Vladimir Putin dat er stappen genomen moesten worden om hemzelf en Alfa Bank te beschermen, wat de heer Aven ook deed. In 2018 bezocht de heer Aven samen met de heer Fridman Washington DC tijdens een officieuze missie om de boodschap van de Russische regering over de Amerikaanse sancties en over tegensancties van de Russische Federatie over te brengen.

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij. Hij steunde ook acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Geboortedatum: 21.4.1964

Geboorteplaats: Lviv, Russische Federatie

Geslacht: man

Mikhail Fridman is de oprichter en een van de belangrijkste aandeelhouders van de Alfa Group, waar ook de grote Russische bank Alfa Bank onder valt. Hij is erin geslaagd sterke banden op te bouwen met de regering van Vladimir Putin en wordt genoemd als Russische topfinancier en facilitator van de naaste omgeving van Putin. Hij wist via zijn regeringsconnecties staatseigendommen te verkrijgen. De oudste dochter van Vladimir Putin, Maria, runde een liefdadigheidsproject, Alfa-Endo, dat werd gefinancierd door Alfa Bank. Vladimir Putin beloonde de loyaliteit van de Alfa Group aan de Russische autoriteiten door politieke hulp te verschaffen aan de buitenlandse investeringsplannen van de Alfa Group.

De heer Fridman en zijn zakenpartner Petr Aven waren betrokken bij de inspanningen van het Kremlin om de sancties van het westen als reactie op het agressieve Russische beleid tegen Oekraïne op te heffen. In 2018 bezocht de heer Fridman samen met de heer Aven Washington DC tijdens een officieuze missie om de boodschap van de Russische regering over de Amerikaanse sancties en over tegensancties van de Russische Federatie over te brengen.

28.2.2022

 

 

 

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij. Hij steunde ook acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Geboortedatum: 28.9.1951

Geboorteplaats: Oblast Sakhalin

Cellist

Functie: zakenman, nauwe vriend van Vladimir Putin

De heer Roldugin is een zakenman die nauwe banden heeft met Vladimir Putin. Hij maakt deel uit van Putins financiële netwerk. Hij bezit ten minste 5 offshore-entiteiten en houdt zijn activa aan bij Bank Rossiya (op de sanctielijst van de EU geplaatst), die in Moskou bekend staat als "de portefeuille van Putin". Volgens onderzoek van het ICIJ is de heer Roldugin verantwoordelijk voor het doorsluizen van ten minste 2 miljard USD via banken en offshorebedrijven als onderdeel van het geheime financiële netwerk van Putin. Hij was ook betrokken bij het "Trojka Laundromat" en sluisde miljarden USD door via het systeem. Daarnaast ontving hij meer dan 69 miljoen USD via bedrijven binnen het "Trojka Laundromat".

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steunen, in materiële of financiële zin, van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Geboortedatum: 17.10.1967

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Geslacht: man

Dmitri Peskov is de perssecretaris van president Putin. Hij heeft publiekelijk de agressieve politiek van Rusland tegen Oekraïne verdedigd, inclusief de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie. In diverse verklaringen heeft hij benadrukt dat het grondgebied van de Krim en Sebastopol integraal deel uitmaakt van Rusland, en dat Oekraïne dit niet kan terugnemen. Hij bestempelde Oekraïense acties om de Russische bezetting van het schiereiland de Krim te beëindigen als een territoriale aanspraak tegen Rusland. Hij heeft gezegd dat onderhandelingen met de Oekraïense autoriteiten onmogelijk waren, omdat de Russische zijde die autoriteiten niet als een partner ziet. In tegenstelling tot de feiten, heeft hij verklaard dat er geen Russische troepen aanwezig waren in de Donbas. Ook heeft hij verkondigd dat westerse sancties geen wezenlijk effect op Rusland hebben. Hij dreigde dat Rusland zou reageren met tegensancties.

Hij heeft derhalve actief steun verleend aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Geboortedatum: 20.9.1968

Geboorteplaats: Saratov, Rusland

Functie: vicepremier van Rusland voor Toerisme, Sport, Cultuur en Communicatie

lid van de raad van bestuur van de Russische spoorwegen

Geslacht: man

Dmitry Chernyshenko is vicepremier van Rusland voor Toerisme, Sport, Cultuur en Communicatie en lid van de raad van bestuur van de Russische Spoorwegen, een functie waarin hij is benoemd door de regering van de Russische Federatie.

In oktober 2021 begon Rusland aan een ongekende militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Russische strijdkrachten hielden daar grootschalige militaire oefeningen. Dat leidde tot de escalatie van het conflict en zette destabiliserende druk op Oekraïne. Zowel militairen als militaire uitrusting van de Russische strijdkrachten werden door de Russische spoorwegen – waarvan de heer Chernyshenko in de raad van bestuur zit – naar de gebieden bij de Oekraïense grens vervoerd. Op 24 februari 2022 startte Rusland met grootschalige militaire agressie in Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Geboortedatum: 8.12.1962

Geboorteplaats: Kazan, USSR, nu Russische Federatie

Functie: lid van de raad van bestuur van de Russische spoorwegen

minister van Bouw en Huisvesting van de Russische Federatie

Geslacht: man

De heer Irek Faizullin is minister van Bouw en Huisvesting van Rusland en lid van de raad van bestuur van de Russische Spoorwegen, een functie waarin hij is benoemd door de regering van de Russische Federatie.

In oktober 2021 begon Rusland aan een ongekende militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Russische strijdkrachten hielden daar grootschalige militaire oefeningen. Dat leidde tot de escalatie van het conflict en zette destabiliserende druk op Oekraïne. Zowel militairen als militaire uitrusting van de Russische strijdkrachten werden door de Russische spoorwegen – waarvan de heer Chernyshenko in de raad van bestuur zit – naar de gebieden bij de Oekraïense grens vervoerd.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Geboortedatum: 18.1.1954

Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan

Functie: lid van de raad van bestuur van de Russische spoorwegen minister van Vervoer van Rusland sinds 2020, voormalig CEO van Aeroflot

Vitaly Savelyev is minister van Vervoer van de Russische Federatie en lid van de Raad van bestuur van de Russische Spoorwegen, een functie waarin hij is benoemd door de regering van de Russische Federatie. Hij is de voormalige CEO van Aeroflot.

In oktober 2021 begon Rusland aan een ongekende militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Russische strijdkrachten hielden daar grootschalige militaire oefeningen. Dat leidde tot de escalatie van het conflict en zette destabiliserende druk op Oekraïne. Zowel militairen als militaire uitrusting van de Russische strijdkrachten werden door de Russische spoorwegen – waarvan de heer Chernyshenko in de raad van bestuur zit – naar de gebieden bij de Oekraïense grens vervoerd.

28.2.2022

 

 

 

Bovendien heeft Aeroflot onder leiding van de heer Savelyev regelmatig luchtvervoer verzorgd tussen Russische luchthavens en de internationale luchthaven van Simferopol, en heeft het op die manier steun verleend voor de consolidering van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie, wat op zijn beurt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder heeft ondermijnd.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Geboortedatum: 20.12.1975

Geboorteplaats: Leningrad (tegenwoordig Sankt-Peterburg (Sint-Petersburg)), USSR (nu Russische Federatie)

Functie: Secretaris van de Algemene Raad van de partij "Verenigd Rusland"

Eerste vicevoorzitter van de Federatieraad.

Andrey Turchak is secretaris van de Algemene Raad van de partij Verenigd Rusland en is eerste vicevoorzitter van de Federatieraad. Zijn politieke succes is gelinkt aan zijn vader Anatoly Turchak, die samen met Vladimir Putin en de broers Rotenberg judo beoefende. Hij propageerde een positieve houding tegenover de erkenning van de separatistische zogenoemde "Volksrepublieken" van Donetsk en Luhansk.

Hij riep de Russische autoriteiten op de pro-Russische separatistische krachten in de Donbas te voorzien van geavanceerde wapens. Hij verklaarde publiekelijk dat een vreedzame oplossing van het conflict in de Donbas met de Oekraïense autoriteiten onmogelijk was. Hij deed ongefundeerde uitspraken over een gepland Oekraïens militair offensief in de Donbas. Hij leidde onderhandelingen met Denis Pushilin, hoofd van de separatistische zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk". Hij bezocht een mobilisatiepunt van de separatistische strijdkrachten aan het front van de Donbas om de soldaten van de separatistische zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" persoonlijk te feliciteren op de Dag van de Verdediger des Vaderlands. Hij verdedigde het besluit van Rusland om de separatistische "republieken" in de Donbas te erkennen. Hij verklaarde dat westerse sancties Rusland onverschillig laten.

28.2.2028

 

 

 

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Geboortedatum: 4.1.1966

Geboorteplaats: Moskou, Rusland

Functie: Acteur en regisseur, presentator van het propagandistische politieke tv-show "International Sawmill with Tigran Keosayan"op televisieomroep NTV.

De heer Tigran Keosayan is een filmregisseur en journalist die in de Russische media anti-Oekraïense propaganda verspreidt. In zijn door de overheid gefinancierde tv-show "International Sawmill with Tigran Keosayan" beeldde hij Oekraïne onophoudelijk af als een zwak, corrupt land dat alleen dankzij westerse hulp stand kan houden. Hij beweerde dat de Oekraïense autoriteiten niet legitiem waren. Hij verklaarde meer dan eens dat de Krim aan Rusland toebehoorde, en dat de Donbas geen deel van Oekraïne is. De heer Keosayan nam deel aan het forum "Russische Donbas" dat door de autoriteiten van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" in Donetsk was opgezet om de doctrine van de "Russische Donbas" te verspreiden. Hij beschuldigde Oekraïne er publiekelijk van het conflict te doen escaleren.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

 

 

 

De tv-show "International Sawmill with Tigran Keosayan" ontving gelden van Russische staatsbedrijven, zonder dat daarvoor gerechtvaardigde commerciële gronden bestonden; de heer Keosayan ontving deze voor zijn propagandistische inspanningen en zijn loyaliteit ten aanzien van Vladimir Putin. De heer Keosayan regisseerde de propagandafilm "The Crimean Bridge. Made with Love!", een eerbetoon aan de Krimbrug die het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim met Rusland verbindt. Naar verluidt was de film bedoeld als een geschenk voor president Putin. Alexei Gromov, eerste adjunct-kabinetschef van de president, zorgde mede voor de staatsfinanciering van de film, waarvan de heer Keosayan financieel profijt trok.

Hij trok derhalve profijt van de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Geboortedatum: 11.12.1984

Functie: Medeoprichtster en hoofdredactrice van het REGNUM-portaal;

Geboorteplaats: Volzhsky, Rusland

Functie: Journaliste van de staatsomroep Rossiya-1 en presentatrice van de politieke talkshow "60 minutes" (samen met haar man Yevgeniy Popov), de populairste talkshow in Rusland

Geslacht: vrouw

Mevrouw Olga Skabeyeva is journalist bij de staatstv-zender Rossiya-1. Samen met haar echtgenoot Yevgeniy Popov presenteert ze de populairste talkshow in Rusland, "60 minutes", waar ze anti-Oekraïense propaganda verspreidde en positief was over de annexatie van de Krim en de acties van de separatisten in de Donbas.

In haar TV-show beschreef ze de situatie in Oekraïne voortdurend op vooringenomen wijze, noemde het land een kunstmatige staat die zowel militair als financieel door het westen in stand wordt gehouden – een westerse satelliet en instrument in NAVO-handen. Ze reduceerde de rol van Oekraïne tot "modern anti-Rusland". Ze heeft bovendien regelmatig gasten uitgenodigd zoals de heer Eduard Basurin, de perssecretaris van het militair commando van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk", en de heer Denis Pushilin, hoofd van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk". Een gast die zich niet hield aan het narratief van de Russische propaganda, zoals de ideologie van een "Russische wereld", werd door haar uit de show gezet. Mevrouw Skabeyeva lijkt zich bewust te zijn van de cynische rol die zij en haar echtgenoot in de Russische propagandamachine spelen.

Zij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Geboortedatum: 27.10.1964

Geboorteplaats: Bilohirsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Functie: Russisch oligarch, voorzitter van de raad van bestuur van de internationale luchthaven Sheremetyevo

Alexander Ponomarenko is een Russische oligarch en voorzitter van de raad van bestuur van de internationale luchthaven Sheremetyevo. De heer Ponomarenko heeft nauwe banden met andere oligarchen die banden hebben met Vladimir Poetin, en met Sergey Aksyonov, leider van de zogenaamde "Republiek Krim" op het grondgebied van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. Hij was betrokken bij de financiering van het paleizencomplex nabij Gelendzhik, dat als een van de persoonlijke paleizen van Putin wordt beschouwd.

Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Geboortedatum: 12.4.1963

Geboorteplaats: Kimovsk, Rusland

Functie: Medeoprichter en hoofdredacteur van het REGNUM-portaal, dat zich richt op het post-Sovjetgebied. Van 2005 tot 2007 werkte hij bij de presidentiële staf.

Geslacht: man

Modest Kolerov is medeoprichter en hoofdredacteur van het portaal REGNUM, dat hij heeft gebruikt om agressieve en vooringenomen propagandistische verhalen over Oekraïne te verspreiden en om een positieve houding over de annexatie van de Krim en de acties van de separatisten in de Donbas te bevorderen. Hij beschreef Oekraïne vaak als een land van fascisten of neonazi's, en een prowesterse marionet. Hij verklaarde dat Oekraïne kunstmatig is gecreëerd door Lenin en Stalin. Volgens zijn artikelen heeft Oekraïne zijn onafhankelijkheid aan Rusland te danken en heeft het dus niet het recht een soevereine staat te zijn. Hij heeft ook geopperd dat Rusland een eind aan het bestaan van Oekraïne moest maken.

Verder heeft hij voorgesteld Oekraïne te verdelen tussen zijn buren en gedreigd dat een onafhankelijk Oekraïne een gevaar voor Rusland zou zijn. Hij heeft actief gepleit voor de erkenning van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" en de zogenoemde "Volksrepubliek Luhansk" en voor meer Russische acties ten gunste van de separatisten in Oost-Oekraïne. Hij ontkende bewijs van Russische militaire steun aan de separatisten en beschreef de OVSE-missie in Oost-Oekraïne als vooringenomen en ondergeschikt aan Kyiv.

28.2.2022

 

 

 

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen, en voor het belemmeren van de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Geboortedatum: 7.12.1967

Geboorteplaats: Baku, Azerbeidzjan

Functie: journalist, presentator van de tv-show "Own truth" op het NTV-kanaal en de show "Right of Voice" op TV Cent. Ook is hij hoofdredacteur van "Moscow Speaks"-radio. Voorts zetelt hij in de stadsdoema (gemeenteraad) van Moskou

Geslacht: man

De heer Roman Babayan is journalist en zetelt in de stadsdoema van Moskou. Hij is presentator van de tv-show "Own truth op het NTV-kanaal en de show "Right of Voice" op TV Cent. Ook is hij hoofdredacteur van "Moscow Speaks"-radio. Hij verspreidt anti-Oekraïense propaganda en stimuleert een positieve houding jegens de separatisten van de Donbas.

In een interview met Ukraina.ru verklaarde hij onomwonden dat elke inwoner van de Donbas zou willen dat de regio zich bij Rusland aansloot, en trok hij het Oekraïense recht op haar eigen gebieden in twijfel. Bovendien beschuldigde hij de Oekraïense autoriteiten van vervolging op grond van nationaliteit in de Donbas en de facto van genocide, en zei dat Oekraïners kinderen en ouderen hadden gedood. Hij steunde ook het Russisch narratief over het "fascistische regime" in Oekraïne. Om dat te doen kwam hij met een onduidelijke opname van soldaten met het marine-embleem van nazi-Duitsland, die hij beschreef als Oekraïners.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

alias Zakhar PRILEPIN (Russisch: Захар ПРИЛЕПИН),

alias Yevgeniy LAVLINSKIY (Russisch: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Geboortedatum: 7.7.1975

Geboorteplaats: Il’inka, Rusland

Functie: journalist, schrijver, medevoorzitter van de partij A Just Russia – Patriots – For Truth.

De heer Prilepin is een Russische activist, journalist, schrijver en medevoorzitter van de partij A Just Russia – Patriots – For Truth. Hij sprak publiekelijk zijn steun uit voor de Russische separatisten in de Krim en de Donbas. Hij heeft hulp naar de Donbas gestuurd en de separatistische leiders geadviseerd. Hij nam deel aan het Donbas-conflict aan de kant van de separatisten, was plaatsvervangend commandant van een van de separatistische bataljons en beschreef zijn betrokkenheid tot in detail.

Daarnaast gebruikte hij zijn roem en reputatie als bekend schrijver om anti-Oekraïense propaganda te verspreiden, en om een positieve houding ten opzichte van de annexatie van de Krim en de acties van de separatisten in de Donbas te bevorderen. De heer Prilepin beschreef de Oekraïense autoriteiten als corrupt, gaf hen de schuld van de escalatie van het conflict, noemde Kyiv een Russische stad en verklaarde dat het ultieme doel van Rusland de inname van Kyiv zou zijn. Hij was te zien in de Russische propagandadocumentaire "Crimea: The Way Home", die de annexatie van het schiereiland de Krim verheerlijkt.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

ook bekend als Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Geboortedatum: 18.7.1975

Geboorteplaats: Podolsk, Rusland

Functie: activist, journalist, propagandist, presentator van de talkshow "The Antonyms" op de RT, de door de Russische overheid gefinancierde staatstelevisie.

De heer Anton Krasovsky is een journalist, die de talkshow "The Antonyms" presenteert op de RT, de door de Russische overheid gefinancierde staatstelevisie. Hij heeft anti-Oekraïense propaganda verspreid. Hij noemde Oekraïne een Russisch land en liet zich laatdunkend uit over Oekraïne als natie. Hij bedreigde Oekraïne ook met een Russische invasie indien Oekraïne enige toenadering zou zoeken tot de NAVO met het oog op lidmaatschap. Hij liet verstaan dat dergelijke initiatieven zouden uitmonden in de "opheffing" van de Grondwet van Oekraïne, en in de verbranding ervan op de Khreshchatyk. Voorts suggereerde hij dat Oekraïne zich moet aanhechten bij Rusland.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Geboortedatum: 26.5.1962

Geboorteplaats: Novosibirsk, Rusland

Functie: televisiejournalist en -presentator, presentator het televisieprogramma "Author’s Program of Arkady Mamontov" op de zender Rossiya-1, regisseur van documentaires.

De heer Arkady Marmontov presenteert het televisieprogramma "Author’s Program of Arkady Mamontov" en is de auteur van documentaires voor de Russische televisie. Hij heeft anti-Oekraïense propaganda verspreid.

Hij regisseerde een propagandafilm ter rechtvaardiging van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol, waarin hij het Oekraïense gezag vóór de illegale annexatie afdeed als chaotisch en gekenmerkt door totale anarchie. In zijn films schilderde hij Oekraïne af als een centrum van neonazisme, nationalisme en anti-Russisch sentiment. Hij dichtte de extreemrechtse organisaties in Oekraïne een veel belangrijker rol toe dan zij in werkelijk hadden. Hij beschuldigde Oekraïne van discriminerend beleid jegens de Russische taal en cultuur in Oekraïne. Hij ondermijnde de geloofwaardigheid en de legitimiteit van de Oekraïense autoriteiten door te suggereren dat Euromaidan een door buitenlandse mogendheden opgezette staatsgreep was, en dat de Oekraïense regering een vazal is van de Verenigde Staten van Amerika.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Geboortedatum: 26.7.1971

Geboorteplaats: Sevastopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Functie: viceadmiraal en eerste plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot.

Sergey Pinchuk is viceadmiraal en eerste plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, die afhangt van het zuidelijke militaire district van de Russische strijdkrachten, en was betrokken bij militaire operaties tegen Oekraïne.

Medio oktober 2021 zijn Russische strijdkrachten begonnen aan een ongeziene militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. In dit verband hebben vele waarnemers hun bezorgdheid uitgesproken over een mogelijke nieuwe militaire invasie van Oekraïne of andere daden van agressie. De strijdkrachten van de Zwarte Zeevloot namen deel aan grootscheepse militaire oefeningen in de nabijheid van en binnen de grenzen van Oekraïne.

Na het besluit van Vladimir Putin om de zogeheten "Volksrepubliek Donetsk" en de "Volksrepubliek Luhansk" te erkennen, kwamen soldaten van het zuidelijke militaire district het grondgebied van die twee zelfverklaarde republieken binnen. Toen Rusland op 24 februari 2022 een grootschalige invasie in Oekraïne op gang bracht, voerden Russische troepen van de Zwarte Zeevloot een landingsoperatie uit in Mariupol en Odessa.

Derhalve is Sergey Pinchuk verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Geboortedatum: 17.5.1967

Geboorteplaats: Tashkent, USSR (nu Oezbekistan)

Functie: luitenant-generaal, plaatsvervangend bevelhebber van het zuidelijke militaire district.

Geslacht: man

Alexey Avdeev is plaatsvervangend bevelhebber van het Russische zuidelijke militaire district, dat betrokken is bij militaire acties tegen Oekraïne.

Oekraïne is recent het voornaamste doelwit geworden van het zuidelijke militaire district. Het 8e leger werd om die reden opgericht en de aanwezigheid van het district op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim uitgebreid. Medio oktober 2021 zijn Russische strijdkrachten begonnen aan een ongeziene militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Veel waarnemers en beleidsmakers hebben in dit verband hun bezorgdheid geuit over een mogelijke nieuwe Russische invasie in Oekraïne of andere vormen van agressie. Troepen van het zuidelijke militaire district hebben militaire oefeningen gehouden in omringende gebieden van Oekraïne en hebben artillerie en tactische eenheden naar het schiereiland de Krim verplaatst. Na het besluit van Vladimir Putin om de zogeheten "Volksrepubliek Donetsk" en de "Volksrepubliek Luhansk" te erkennen, kwamen soldaten van het zuidelijke militaire district het grondgebied van die twee zelfverklaarde republieken binnen. Het zuidelijke militaire district heeft ook militaire oefeningen van de strijdkrachten van de separatistische "republieken" gesuperviseerd.

Derhalve is Alexey Avdeev verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Geboortedatum: 21.3.1973

Geboorteplaats: Dagestan, Rusland

Functie: luitenant-generaal, plaatsvervangend bevelhebber van het zuidelijke militaire district.

Geslacht: man

Rustam Muradov is luitenant-generaal en plaatsvervangend bevelhebber van het Russische zuidelijke militaire district, dat betrokken is bij militaire acties tegen Oekraïne.

Oekraïne is recent het voornaamste doelwit geworden van het zuidelijke militaire district. Het 8e leger werd om die reden opgericht en de aanwezigheid van het district op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim uitgebreid. Medio oktober 2021 zijn Russische strijdkrachten begonnen aan een ongeziene militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Veel waarnemers en beleidsmakers hebben in dit verband hun bezorgdheid geuit over een mogelijke nieuwe Russische invasie in Oekraïne of andere vormen van agressie. Troepen van het zuidelijke militaire district hebben militaire oefeningen gehouden in omringende gebieden van Oekraïne en hebben artillerie en tactische eenheden naar het schiereiland de Krim verplaatst. Het zuidelijke militaire district heeft ook militaire oefeningen van de strijdkrachten van de separatistische "republieken" gesuperviseerd. Na het besluit van Vladimir Putin om de zogeheten "Volksrepubliek Donetsk" en de "Volksrepubliek Luhansk" te erkennen, kwamen soldaten van het zuidelijke militaire district het grondgebied van die twee zelfverklaarde republieken binnen. Op 24 februari 2022 startte Rusland een grootschalige invasie in Oekraïne.

28.2.2022

 

 

 

Derhalve is Rustam Muradov verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Geboortedatum: 16.5.1969

Geboorteplaats: het dorp Troitskaya, district Krymsky, kraj Krasnodar, USSR (nu Russische Federatie)

Functie: luitenant-generaal, bevelhebber van het 8e gardeleger van het zuidelijke militaire district

Geslacht: man

Andrey Sychevoy is luitenant-generaal en bevelhebber van het 8e gardeleger van het zuidelijke militaire district, dat betrokken is bij militaire acties tegen Oekraïne.

Oekraïne is recent het voornaamste doelwit geworden van het zuidelijke militaire district. Het 8e leger werd om die reden opgericht en de aanwezigheid van het district op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim uitgebreid. Medio oktober 2021 zijn Russische strijdkrachten begonnen aan een ongeziene militaire opbouw op of langs de Oekraïense grens en in de bezette Oekraïense Krimregio. Veel waarnemers en beleidsmakers hebben in dit verband hun bezorgdheid geuit over een mogelijke nieuwe Russische invasie in Oekraïne of andere vormen van agressie. Troepen van het zuidelijke militaire district hebben militaire oefeningen gehouden in omringende gebieden van Oekraïne en hebben artillerie en tactische eenheden naar het schiereiland de Krim verplaatst. Het zuidelijke militaire district heeft ook militaire oefeningen van de strijdkrachten van de separatistische "republieken" gesuperviseerd. Na het besluit van Vladimir Putin om de zogeheten "Volksrepubliek Donetsk" en de "Volksrepubliek Luhansk" te erkennen, kwamen soldaten van het zuidelijke militaire district het grondgebied van die twee zelfverklaarde republieken binnen. Op 24 februari 2022 startte Rusland een grootschalige invasie in Oekraïne.

28.2.2022

 

 

 

Andrey Sychevoy is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Functie: eigenaar van privé-investeringsgroep Volga Group

Geboortedatum: 9.11.1952

Geboorteplaats: Leninakan, Sovjet-Unie (tegenwoordig: Gyumri, Armenië)

Nationaliteit: Armeens, Russisch, Fins

Geslacht: man

Gennady Timchenko is al lang een kennis van de president van de Russische Federatie Vladimir Putin en algemeen wordt aangenomen dat hij een van zijn vertrouwelingen is.

Hij trekt profijt van zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is oprichter en aandeelhouder van de Volga Group, een investeringsgroep met een portfolio van investeringen in belangrijke sectoren van de Russische economie. De Volga Group draagt aanzienlijk bij aan de Russische economie en haar ontwikkeling.

Hij is eveneens aandeelhouder van Bank Rossiya, die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor die de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

28.2.2022

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Hij is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële en materiële steun, en trekt profijt van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Functie: hoofd van Severstal en Severgroup

Geboortedatum: 26.9.1965

Geboorteplaats: Cherepovets, Rusland

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: man

Partners: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov trekt profijt van zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij staat aan het hoofd van Severgroup. Dit bedrijf is aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2017 ongeveer 5,4 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor die de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Severgroup een aanzienlijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

Voorts is Severgroup eigenaar van het bedrijf JSC Power machines, dat verantwoordelijk is voor de verkoop van vier windturbines aan het bezette schiereiland de Krim.

28.2.2022

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Hij is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële en materiële steun, en trekt profijt van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Functie: voorzitter van PJSC Promsvyazbank

Geboortedatum: 7.2.1978

Geboorteplaats: Moskou, Rusland

Geslacht: man

Petr Fradkov is de voorzitter van PJSC Promsvyazbank en het enige uitvoerend orgaan van de bank. Promsvyazbank is een Russische staatsbank, die financiële steun verleent aan de Russische defensiesector en het Russische leger, dat verantwoordelijk is voor de grootschalige stationering van Russische troepen langs de grens met Oekraïne en voor de aanwezigheid van Russische troepen op het schiereiland de Krim.

Promsvyazbank ontvangt rechtstreeks instructies van Vladimir Putin, president van de Russische federatie, en verleent derhalve financiële en materiële steun aan Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de destabilisatie van Oost-Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim.

PROMSVYAZBANK is actief op het schiereiland de Krim.

Bijgevolg is hij, in zijn functie als voorzitter van Promsvyazbank, verantwoordelijk voor het steunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.2.2022

2.   Entiteit

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Adres: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Tel.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Website: https://sogaz.ru

E-mail: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

De vennootschap op aandelen "Gas Industry Insurance Company SOGAZ" was de verzekeraar voor de bouw van de spoorweginfrastructuur die de brug over de Straat van Kertsj en de haven van Taman verbindt en voor de bouw van de brug over de Straat van Kertsj. Dat betekent dat het bedrijf de consolidering van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim bij de Russische Federatie steunde, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

28.2.2022”