24.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 43/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/269 VAN DE COMMISSIE

van 23 februari 2022

tot aanvaarding van een verzoek om behandeling als nieuwe producent-exporteur met betrekking tot de definitieve antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld ten aanzien van de invoer van tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie van 12 juli 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (2), en met name artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   GELDENDE MAATREGELEN

(1)

Op 13 mei 2013 heeft de Raad bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 (3) (“de oorspronkelijke verordening”) een definitief antidumpingrecht ingesteld op tafel- en keukengerei van keramiek (“het betrokken product”) van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“de VRC”) dat in de Unie wordt ingevoerd.

(2)

Op 12 juli 2019 heeft de Commissie, na een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening, de bij de oorspronkelijke verordening ingestelde maatregelen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 met nog eens vijf jaar verlengd.

(3)

Op 28 november 2019 heeft de Commissie, na een onderzoek naar ontwijking op grond van artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2016/1036, Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2131 van de Commissie (4).

(4)

In het kader van het oorspronkelijke onderzoek was overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening een steekproef van de producenten-exporteurs in de VRC samengesteld.

(5)

De Commissie had voor de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs individuele antidumpingrechten variërend van 13,1 % tot 18,3 % op het betrokken product ingesteld. Voor de medewerkende producenten-exporteurs die niet in de steekproef waren opgenomen, werd een recht van 17,9 % ingesteld. Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2131, bevat een lijst van de niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs. Voorts werd een voor het gehele land geldend recht van 36,1 % ingesteld op het betrokken product afkomstig van ondernemingen in de VRC die zich niet kenbaar hadden gemaakt of die niet aan het onderzoek hadden meegewerkt.

(6)

Volgens artikel 2 van de oorspronkelijke verordening kan de Commissie bijlage I bij die verordening wijzigen door aan een nieuwe producent-exporteur het recht toe te kennen dat van toepassing is op de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef zijn opgenomen of waaraan geen individuele behandeling is toegekend, namelijk het gewogen gemiddelde recht van 17,9 %, wanneer een nieuwe producent-exporteur in de VRC ten genoegen van de Commissie aantoont dat:

a)

hij het betrokken product gedurende het onderzoektijdvak waarop de maatregelen zijn gebaseerd, d.w.z. van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 (“het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek”), niet naar de Unie heeft uitgevoerd;

b)

hij niet verbonden is met een exporteur of producent in de VRC voor wie de bij deze verordening ingestelde antidumpingmaatregelen gelden, en

c)

hij het betrokken product na het verstrijken van het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek daadwerkelijk naar de Unie heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van dit product naar de Unie uit te voeren.

B.   VERZOEK OM BEHANDELING ALS NIEUWE PRODUCENT-EXPORTEUR

(7)

De onderneming Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd (“Jewelmoon” of “de indiener van het verzoek”) heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om behandeling als nieuwe producent-exporteur (BNPE) en bijgevolg om toepassing van het recht dat geldt voor de niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen in de VRC, namelijk 17,9 %. De indiener van het verzoek voldeed naar eigen zeggen aan alle drie de voorwaarden van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198.

(8)

Om te bepalen of de indiener van het verzoek voldeed aan de voorwaarden voor een BNPE zoals vastgelegd in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 (“de BNPE-voorwaarden”), heeft de Commissie de indiener van het verzoek eerst een vragenlijst toegezonden met het verzoek om aan te tonen dat hij aan die voorwaarden voldeed.

(9)

Na de antwoorden op de vragenlijst te hebben geanalyseerd, heeft de Commissie om verdere informatie en bewijsmateriaal verzocht, die door de indiener van het verzoek werden verstrekt.

(10)

De Commissie heeft alle gegevens gecontroleerd die zij nodig achtte om vast te stellen of de indiener van het verzoek aan de BNPE-voorwaarden voldeed. Daartoe heeft zij het door de indiener van het verzoek in zijn antwoorden op de vragenlijst verstrekte bewijsmateriaal geanalyseerd, verschillende websites, waaronder die van de indiener van het verzoek, en Qichacha (5) geraadpleegd en informatie over de onderneming getoetst aan de in eerdere zaken verstrekte informatie. Tegelijkertijd heeft de Commissie de bedrijfstak van de Unie ook geïnformeerd over het verzoek van de indiener van het verzoek en hem verzocht indien nodig opmerkingen te maken. De bedrijfstak van de Unie heeft opmerkingen over het verzoek ingediend.

C.   ANALYSE VAN HET VERZOEK

(11)

De Commissie heeft tijdens het onderzoek vastgesteld dat de indiener van het verzoek aan de in artikel 2, punt a), van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 vermelde voorwaarde heeft voldaan en het betrokken product gedurende het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek dus niet naar de Unie heeft uitgevoerd. De indiener van het verzoek werd op 8 november 2010 opgericht en begon in 2011 met de vervaardiging van het betrokken product. De eerste uitvoervergunning werd afgegeven op 4 mei 2011. De verkoop voor uitvoer begon in 2012, na het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek. De indiener van het verzoek verstrekte een verkoopregister voor het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek, waaruit bleek dat er in dit tijdvak alleen binnenlandse verkopen plaatsvonden. Het verkoopvolume in dit verkoopregister stemt overeen met de bedrijfsopbrengsten in de winst- en verliesrekening. Er is om informatie over facturen uit het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek verzocht en deze werd verstrekt.

(12)

Met betrekking tot de in artikel 2, punt b), van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 vermelde voorwaarde dat de indiener van het verzoek niet verbonden is met een exporteur of producent voor wie de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 ingestelde antidumpingmaatregelen gelden, heeft de Commissie tijdens het onderzoek vastgesteld dat de indiener van het verzoek niet verbonden is met een onderneming die actief is in de productie, verwerking, verkoop of aankoop van het betrokken product. De indiener van het verzoek voldoet dan ook aan deze voorwaarde.

(13)

Met betrekking tot de in artikel 2, punt c), van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 vermelde voorwaarde dat de indiener van het verzoek het betrokken product na het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek daadwerkelijk naar de Unie heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van dit product naar de Unie uit te voeren, heeft de Commissie tijdens het onderzoek vastgesteld dat de indiener van het verzoek sinds juli 2012, dus na het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek, regelmatig producten naar de Unie heeft uitgevoerd. De indiener van het verzoek heeft facturen, paklijsten, cognossementen en bewijzen van betaling voor twee in 2017 en 2018 door een bedrijf in de EU geplaatste bestellingen overgelegd. De indiener van het verzoek voldoet dan ook aan deze voorwaarde.

(14)

Bijgevolg voldoet de indiener van het verzoek aan alle drie de voorwaarden van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 voor een BNPE, zodat het verzoek moet worden aanvaard. Voor de indiener van het verzoek moet dan ook het antidumpingrecht van 17,9 % voor niet in de steekproef van het oorspronkelijke onderzoek opgenomen medewerkende ondernemingen gelden.

D.   MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN

(15)

De indiener van het verzoek en de bedrijfstak van de Unie zijn in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan het passend werd geacht het antidumpingrecht dat van toepassing is op de niet in de steekproef van het oorspronkelijke onderzoek opgenomen medewerkende ondernemingen aan Jewelmoon toe te kennen.

(16)

De partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

(17)

Deze verordening is in overeenstemming met het advies van het comité dat is ingesteld bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1036,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende onderneming wordt toegevoegd aan de lijst van niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen in bijlage 1 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2131:

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd

C764

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.

(2)  PB L 189 van 15.7.2019, blz. 8.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 131 van 15.5.2013, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2131 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 321 van 12.12.2019, blz. 139).

(5)  Qichacha is een particuliere winstgerichte databank in Chinese handen, die aan consumenten/beroepsbeoefenaars bedrijfsgegevens, kredietinformatie en analyses over in China gevestigde particuliere en openbare ondernemingen verstrekt.