20.1.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 13/5


VERORDENING (EU) 2022/78 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2022

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dazomet, hexythiazox, metam en methylisothiocyanaat in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, punt a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor dazomet, hexythiazox en metam zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor dazomet en metam heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2) met redenen omklede adviezen over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft een herziene gemeenschappelijke residudefinitie voorgesteld op basis van methylisothiocyanaat, de belangrijkste metaboliet voor dazomet en metam. De residudefinitie moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, abrikozen, kersen (zoet), perziken, pruimen, tafel- en wijndruiven, bramen/braambessen, dauwbramen, frambozen (rood en geel), blauwe bessen, veenbessen, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood), rozenbottels, moerbeien (wit en zwart), azaroles/Middellandse Zeemispels, vlierbessen, vijgen, tafelolijven, kumquats, kaki’s/Japanse persimoenen, kiwi’s (geel, groen, rood), woestijnvijgen/cactusvruchten, avocado’s, mango’s en granaatappels te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor aardbeien, rode bieten, wortels, knolselderij, mierikswortels, aardperen/topinamboers, pastinaken, wortelpeterselie, radijzen, schorseneren, koolrapen, rapen, tomaten, paprika’s, aubergines, okra’s, okers, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, pompoenen, watermeloenen, Chinese kool/petsai, boerenkolen, veldsla, sla, andijvie, tuinkers en andere kiemen en scheuten, winterkers, raketsla/rucola, rode amsoi, babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten), spinazie, postelein, snijbiet, kruidenthee van wortels en hop bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten ook in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Wat hexythiazox betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (3) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De residudefinitie moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, amandelen, paranoten, cashewnoten, kastanjes, kokosnoten, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, pistaches, walnoten, appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, perziken, bramen/braambessen, dauwbramen, frambozen (rood en geel), blauwe bessen, veenbessen, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood), rozenbottels, moerbeien (wit en zwart), azaroles/Middellandse Zeemispels, vlierbessen, tomaten, paprika’s, aubergines, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, pompoenen, watermeloenen, mais en hop te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor abrikozen, kersen (zoet), pruimen, sojabonen en producten van dierlijke oorsprong bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

In de met redenen omklede adviezen van de EFSA is rekening gehouden met de bestaande Codex-grenswaarden (CXL’s). CXL’s die veilig zijn voor de consumenten in de Unie werden voor de vaststelling van de MRL’s in overweging genomen.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL’s bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen zijn vereist.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 9 augustus 2022 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 9 augustus 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dazomet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2019;17(1):5562; and Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2019;17(1):5561

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hexythiazox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2019;17(1):5559.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor dazomet, hexythiazox, metam en methylisothiocyanaat toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden  (1)

Methylisothiocyanaat (als gevolg van het gebruik van dazomet of metam)

Hexythiazox (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (F)

Dazomet (zie methylisothiocyanaat)

Metam (zie methylisothiocyanaat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,01  (*1)

0,5

 

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

 

0120000

Noten

0,01  (*1)

0,05

 

 

0120010

Amandelen

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,01  (*1)

0,4

 

 

0130010

Appelen

 

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

Abrikozen

 

0,7 (+)

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

1,5 (+)

 

 

0140030

Perziken

 

0,7

 

 

0140040

Pruimen

 

0,7 (+)

 

 

0140990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

0,01  (*1)

1

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,03 (+)

6

 

 

0153000

c)

rubussoorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

 

 

0154990

Overige (2)

 

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

2

 

 

0161020

Vijgen

 

0,01  (*1)

 

 

0161030

Tafelolijven

 

0,01  (*1)

 

 

0161040

Kumquats

 

0,01  (*1)

 

 

0161050

Carambola’s

 

0,01  (*1)

 

 

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

 

0,01  (*1)

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01  (*1)

 

 

0161990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0,01  (*1)

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

 

 

0163020

Bananen

 

 

 

 

0163030

Mango’s

 

 

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

0163060

Cherimoya’s

 

 

 

 

0163070

Guaves

 

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

 

0163990

Overige (2)

 

 

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01  (*1)

 

 

0211000

a)

aardappelen

0,01  (*1)

 

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

(+)

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,02

 

 

 

0213020

Wortels

0,02

 

 

 

0213030

Knolselderij

0,02

 

 

 

0213040

Mierikswortels

0,02

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,02

 

 

 

0213060

Pastinaken

0,02

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

0,02

 

 

 

0213080

Radijzen

0,05

 

 

 

0213090

Schorseneren

0,02

 

 

 

0213100

Koolrapen

0,02

 

 

 

0213110

Rapen

0,02

 

 

 

0213990

Overige (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0220000

Bolgewassen

 

0,01  (*1)

 

 

0220010

Knoflook

0,01  (*1)

 

 

 

0220020

Uien

0,15

 

 

 

0220030

Sjalotten

0,01  (*1)

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01  (*1)

 

 

 

0220990

Overige (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

 

0231010

Tomaten

0,4 (+)

0,1

 

 

0231020

Paprika’s

0,1 (+)

0,09

 

 

0231030

Aubergines

0,4 (+)

0,1

 

 

0231040

Okra’s, okers

0,1 (+)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Overige (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,6 (+)

0,05

 

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,1 (+)

0,07

 

 

0233010

Meloenen

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,01  (*1)

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

 

0241990

Overige (2)

 

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,01  (*1)

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

 

0242990

Overige (2)

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,03 (+)

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi’s

0,01  (*1)

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,03 (+)

0,01  (*1)

 

 

0251010

Veldsla

 

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

 

0251990

Overige (2)

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,15 (+)

0,01  (*1)

 

 

0252010

Spinazie

 

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

 

0252990

Overige (2)

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

0256990

Overige (2)

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

 

0260990

Overige (2)

 

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270010

Asperges

 

 

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

 

 

0270060

Preien

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

 

 

0270090

Palmharten

 

 

 

 

0270990

Overige (2)

 

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0300010

Bonen

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

0300990

Overige (2)

 

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

 

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

0,01  (*1)

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sesamzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401060

Koolzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401070

Sojabonen

 

0,5 (+)

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Katoenzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Hennepzaad

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Wonderbonen

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

 

 

0500000

GRANEN

0,01  (*1)

 

 

 

0500010

Gerst

 

0,01  (*1)

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais

 

0,02

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Haver

 

0,01  (*1)

 

 

0500060

Rijst

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rogge

 

0,01  (*1)

 

 

0500080

Sorghum

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Tarwe

 

0,01  (*1)

 

 

0500990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*1)

 

 

 

0610000

Thee

 

15

 

 

0620000

Koffiebonen

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

0,05  (*1)

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

(+)

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

 

0640000

Cacaobonen

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HOP

0,05  (*1) (+)

3

 

 

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0840020

Gember (10)

 

 

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

 

0840990

Overige (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0900990

Overige (2)

 

 

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01  (*1)

0,05 (+)

 

 

1011000

a)

varkens

 

 

 

 

1011010

Spier

 

 

 

 

1011020

Vet

 

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

 

1011040

Nier

 

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1011990

Overige (2)

 

 

 

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

 

 

 

 

1012020

Vet

 

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

 

1012040

Nier

 

 

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1012990

Overige (2)

 

 

 

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

 

 

 

 

1013020

Vet

 

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

 

1013040

Nier

 

 

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1013990

Overige (2)

 

 

 

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

 

 

 

 

1014020

Vet

 

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

 

1014040

Nier

 

 

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1014990

Overige (2)

 

 

 

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

1015010

Spier

 

 

 

 

1015020

Vet

 

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

 

1015040

Nier

 

 

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1015990

Overige (2)

 

 

 

 

1016000

f)

pluimvee

 

 

 

 

1016010

Spier

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1016990

Overige (2)

 

 

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

1017010

Spier

 

 

 

 

1017020

Vet

 

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

 

1017040

Nier

 

 

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

 

 

1017990

Overige (2)

 

 

 

 

1020000

Melk

0,01  (*1)

0,05 (+)

 

 

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige (2)

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

 

Methylisothiocyanaat (als gevolg van het gebruik van dazomet of metam)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op metam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000 b) aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op dazomet, met inbegrip van een analyse van de oorspronkelijke stof en de in N,N’-dimethylthioureum (DMTU) omzetbare metabolieten alsmede toxicologische gegevens over DMTU, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213000 c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010 Rode bieten

0213020 Wortels

0213030 Knolselderij

0213040 Mierikswortels

0213050 Aardperen/topinamboers

0213060 Pastinaken

0213070 Wortelpeterselie

0213080 Radijzen

0213090 Schorseneren

0213100 Koolrapen

0213110 Rapen

0213990 Overige (2)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven op metam en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010 Tomaten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op dazomet, met inbegrip van een analyse van de oorspronkelijke stof en de in N,N’-dimethylthioureum (DMTU) omzetbare metabolieten alsmede toxicologische gegevens over DMTU, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231020 Paprika’s

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven op metam en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231030 Aubergines

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op dazomet, met inbegrip van een analyse van de oorspronkelijke stof en de in N,N’-dimethylthioureum (DMTU) omzetbare metabolieten alsmede toxicologische gegevens over DMTU, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231040 Okra’s, okers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven op metam en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232000 b) Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010 Komkommers

0232020 Augurken

0232030 Courgettes

0232990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven op dazomet, met inbegrip van een analyse van de oorspronkelijke stof en de in N,N’-dimethylthioureum (DMTU) omzetbare metabolieten alsmede toxicologische gegevens over DMTU, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233000 c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010 Meloenen

0233020 Pompoenen

0233030 Watermeloenen

0233990 Overige (2)

0243000 c) bladkoolachtigen

0243010 Chinese kool/petsai

0243020 Boerenkolen

0243990 Overige (2)

0251000 a) slasoorten

0251010 Veldsla

0251020 Sla

0251030 Andijvie

0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050 Winterkers

0251060 Raketsla/rucola

0251070 Rode amsoi

0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990 Overige (2)

0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente

0252010 Spinazie

0252020 Postelein

0252030 Snijbiet

0252990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan..

0633000 c) wortels

0633010 Valeriaan

0633020 Ginseng

0633990 Overige (2)

0700000 HOP

Hexythiazox (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (F)

(F)

Vetoplosbaar

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010 Abrikozen

0140020 Kersen (zoet)

0140040 Pruimen

0401070 Sojabonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op als die uiterlijk op 20 januari 2024 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan..

1010000 Producten afkomstig van

1011000 a) varkens

1011010 Spier

1011020 Vet

1011030 Lever

1011040 Nier

1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990 Overige (2)

1012000 b) runderen

1012010 Spier

1012020 Vet

1012030 Lever

1012040 Nier

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige (2)

1013000 c) schapen

1013010 Spier

1013020 Vet

1013030 Lever

1013040 Nier

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige (2)

1014000 d) geiten

1014010 Spier

1014020 Vet

1014030 Lever

1014040 Nier

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990 Overige (2)

1015000 e) paardachtigen

1015010 Spier

1015020 Vet

1015030 Lever

1015040 Nier

1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990 Overige (2)

1016000 f) pluimvee

1016010 Spier

1016020 Vet

1016030 Lever

1016040 Nier

1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990 Overige (2)

1017000 g) andere gekweekte landdieren

1017010 Spier

1017020 Vet

1017030 Lever

1017040 Nier

1017050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990 Overige (2)

1020000 Melk

1020010 Runderen

1020020 Schapen

1020030 Geiten

1020040 Paarden

1020990 Overige (2)"

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor dazomet, hexythiazox en metam geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.