22.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/125


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/2284 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2022

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8308)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 259, lid 1, punt c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) is een besmettelijke virale ziekte bij vogels die ernstige gevolgen kan hebben voor de rentabiliteit van pluimveehouderijen en die de handel binnen de Unie en de uitvoer naar derde landen verstoort. HPAI-virussen kunnen trekvogels besmetten, die deze virussen vervolgens tijdens hun trek in de herfst en in de lente over lange afstanden kunnen verspreiden. De aanwezigheid van HPAI-virussen bij wilde vogels vormt derhalve een voortdurende bedreiging wat betreft de directe en indirecte insleep van deze virussen in bedrijven waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels worden gehouden. Bij een uitbraak van HPAI bestaat het risico dat de ziekteverwekker wordt verspreid naar andere bedrijven waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

(2)

Bij Verordening (EU) 2016/429 is een nieuw wetgevingskader vastgesteld voor de preventie en bestrijding van ziekten die kunnen worden overgedragen op dieren of mensen. HPAI valt onder de definitie van een in de lijst in die verordening opgenomen ziekte en is onderworpen aan de daarin vastgestelde regels inzake ziektepreventie en -bestrijding. Daarnaast vormt Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie (2) een aanvulling op Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten, waaronder ziektebestrijdingsmaatregelen voor HPAI.

(3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie (3) is vastgesteld in het kader van Verordening (EU) 2016/429 en bevat noodmaatregelen op het niveau van de Unie in verband met uitbraken van HPAI.

(4)

Meer in het bijzonder is in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 bepaald dat de naar aanleiding van uitbraken van HPAI door de lidstaten overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 ingestelde beschermings-, bewakings- en extra beperkingszones ten minste de gebieden moeten omvatten die in de lijst van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings-, bewakings- en extra beperkingszones zijn opgenomen.

(5)

Naar aanleiding van uitbraken van HPAI bij pluimvee of in gevangenschap levende vogels in België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland die in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moesten worden weerspiegeld, is die bijlage onlangs bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2176 van de Commissie (4) gewijzigd.

(6)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2176 is vastgesteld, hebben België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland de Commissie in kennis gesteld van verdere uitbraken van HPAI in inrichtingen waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels werden gehouden in de provincie Antwerpen in België, in de deelstaten Beieren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein in Duitsland, in de departementen Côtes-d’Armor, Deux-Sèvres, Indre, Loiret, Lot, Loir-et-Cher en Vendée in Frankrijk, in de regio’s Friuli-Venezia Giulia, Lombardije en Venetië in Italië, en in de provincies Friesland, Limburg en Noord-Brabant in Nederland.

(7)

Daarnaast hebben Oostenrijk, Denemarken en Hongarije de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van HPAI in inrichtingen waar pluimvee of in gevangenschap levende vogels werden gehouden in het district Graz-Umgebung in Oostenrijk, in de gemeenten Slagelse en Sønderborg in Denemarken en in de comitaten Bács-Kiskun en Csongrád-Csanád in Hongarije.

(8)

De bevoegde autoriteiten van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk hebben de nodige ziektebestrijdingsmaatregelen genomen overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687, waaronder de instelling van beschermings- en bewakingszones rond die uitbraken.

(9)

Voorts bevindt de in België bevestigde uitbraak zich in de onmiddellijke nabijheid van de grens met Nederland. De bevoegde autoriteiten van die lidstaten hebben vervolgens naar behoren samengewerkt met betrekking tot de instelling van de noodzakelijke beschermings- en bewakingszones overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687, aangezien die beschermings- en bewakingszones zich uitstrekken tot op het grondgebied van Nederland.

(10)

De Commissie heeft de door België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk genomen ziektebestrijdingsmaatregelen in samenwerking met die lidstaten bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteit van die lidstaten ingestelde beschermings- en bewakingszones in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar de uitbraken van HPAI zijn bevestigd.

(11)

In de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 zijn voor Denemarken, Hongarije en Oostenrijk momenteel geen gebieden opgenomen als beschermings- en bewakingszones.

(12)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten de door België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 ingestelde beschermings- en bewakingszones in samenwerking met die lidstaten snel worden vastgesteld op het niveau van de Unie.

(13)

Daarom moeten de gebieden die voor België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 als bewakingszones zijn opgenomen, worden gewijzigd.

(14)

Bovendien moeten voor Denemarken, Hongarije en Oostenrijk beschermings- en bewakingszones worden opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641.

(15)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moet derhalve worden gewijzigd om de regionalisering op het niveau van de Unie bij te werken om rekening te houden met de overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 door België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk ingestelde beschermings- en bewakingszones en de duur van de daarin geldende maatregelen aan te geven.

(16)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van HPAI betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die bij dit besluit in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 worden aangebracht, zo spoedig mogelijk in werking treden.

(18)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 november 2022.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 64).

(3)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie van 16 april 2021 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 134 van 20.4.2021, blz. 166).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2176 van de Commissie van 31 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 286 van 8.11.2022, blz. 9).


BIJLAGE

“BIJLAGE

Deel A

In de artikelen 1 en 2 bedoelde beschermingszones in de betrokken lidstaten*:

Lidstaat: Oostenrijk

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

 

STEIERMARK

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

3.12.2022

Lidstaat: België

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00008

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog en Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 4,799186 breedte 51,431161.

13.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00009

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog en Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 4,770673 breedte 51,436901.

18.11.2022

Lidstaat: Bulgarije

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Region: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022

Lidstaat: Denemarken

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

4.12.2022

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderbord municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

20.11.2022

Lidstaat: Duitsland

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Kreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982/49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit der Gemarkung Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

28.11.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide.

15.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891/52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

22.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt.

15.11.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00065

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462180/51.846040)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl

17.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

17.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00072

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

17.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00077

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

17.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

23.11.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01197

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar und Troisdorf

15.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232/50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

19.11.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Ostholstein

Die in Folge beschriebenen Gebieten in den Gemeinden Stockelsdorf und Bad Schwartau: Entlang der L 185 ab dem Ortsteil Pohnsdorf Richtung Westen; über die Mühlenstraße und die Hindenburgstraße weiter über den Cleverhofer Weg bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck. Der Kreisgrenze folgend bis im Bereich der L 332 (Kreisgrenze zum Kreis Segeberg) entlang dem Fluss Heilsau Richtung Krumbecker Hof. Im Ortsteil Obernwohlde über die Straße “Am Brink” Richtung Arfrade. Entlang der Clever Au bis zur L 185 im Bereich Pohnsdorf.

24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

27.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

11.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

11.11.2022

Lidstaat: Spanje

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795, lat 40,7275418

11.11.2022

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321, lat 40,7068421

12.11.2022

Lidstaat: Frankrijk

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

9.11.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

17.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01413

HILLION

LANGUEUX

22.11.2022

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01400

LUNAS

PRIGONRIEUX (au nord de la D34)

SAINT GEORGES BLANCANEIX

10.11.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

24.11.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

17.11.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

9.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01394

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

14.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

15.11.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

10.11.2022

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)2022-01384

FR-HPAI(P)-2022-01401

FR-HPAI(P)-2022-01404

DUREIL

NOYEN SUR SARTHE

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

COURCELLES LA FORÊT

15.11.2022

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

9.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01403

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

18.11.2022

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

9.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

22.11.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

L'ORBRIE

MERVENT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

22.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

CHAUCHE à l'est de l'A83

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

10.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

9.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

22.11.2022

Département: La Réunion (974)

FR-HPAI(P)-2022-01391

ST-PAUL GILLES HAUT

SAINT PAUL SALINE

10.11.2022

Lidstaat: Hongarije

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00217

Jászszentlászló, Kiskunmajsa és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

Bócsa és Bugac települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.11.2022

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00214

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.11.2022

Lidstaat: Italië

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

12.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

25.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

24.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

2.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464, E12.147417

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660, E12.452298

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.964074644, E12.282057809

5.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

1.12.2022

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

13.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

21.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

29.11.2022

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

20.11.2022

Region: Friuli Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

26.11.2022

Lidstaat: Nederland

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 39 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

NL-HPAI(P)-2022-00079

Die delen van de gemeente Leudal die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,87 breedte 51,29.

14.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00080

Die delen van de gemeenten Ede en Renswoude die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 5,57 breedte 52,1.

11.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00081

Die delen van de gemeente Maasdriel die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,26 breedte 51,77.

14.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00008

Die delen van de gemeente Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,9 breedte 51,44.

13.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00009

Die delen van de gemeente Turnhout die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,77067 breedte 51,436901.

19.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00082

Die delen van de gemeente Deurne die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,87 breedte 51,37.

18.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00083

Die delen van de gemeente Noardeast-Fryslân die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 6,12 breedte 53,3.

21.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00084

Die delen van de gemeente Nederweert die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,81 breedte 51,3.

22.11.2022

Deel B

In de artikelen 1 en 3 bedoelde bewakingszones in de betrokken lidstaten*:

Lidstaat: Oostenrijk

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

 

STEIERMARK

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Magistrat Graz die Katastralgemeinden Graz-Stadt-Fälling, Ragnitz, Stifting, Graz Stadt-Weinitzen, Wenisbuch; im Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kainbach bei Graz die Katastralgemeinden Hönigthal, Kainbach, Schafthal; in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz die Katastralgemeinden St. Radegund, Rinnegg und Schöckl, in der Gemeinde Stattegg die Katastralgemeinde Stattegg, in der Gemeinde Weinitzen die Katastralgemeinden Fälling, Niederschöckl und Weinitzen, in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Affenberg, Brodersdorf, Edelsbach, Eggersdorf, Höf und Präbach; im Bezirk Weiz in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf die Katastralgemeinden Pircha und Wilfersdorf; in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab die Katastralgemeinden Dörfl, Hohenkogl, Mitterdorf, Oberdorf bei Stadl, Obergreith, Pichl, Untergreith; in der Gemeinde Mortantsch die Katastralgemeinden Göttelsberg, Hafning, Haselbach, Leska, Mortantsch, Steinberg; in der Gemeinde Naas die Katastralgemeinde Birchbaum, in der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith die Katrastralgemeinden Garrach, Kleinsemmering, Stenzengreith, Stockheim; in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab die Katastralgemeinden Arndorf, Dietmanndorf, Fünfing bei St. Ruprecht, Grub, Neudorf bei St. Ruprecht, St. Ruprecht an der Raab, Unterfladnitz und Wolfsgruben bei St. Ruprecht; in der Gemeinde Weiz die Katastralgemeinden Farcha, Krottendorf, Preding, Reggerstätten und Weiz

12.12.2022

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

4.12.2022-12.12.2022

Lidstaat: België

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

BE-HPAI(NON-P)-2022-00145

Die delen van de gemeenten Aywaille, Chaudfontaine, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Trooz en Verviers die zich uitstrekken voorbij het in de beschermingszone beschreven gebied en zich bevinden binnen een cirkel met een straal van tien kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,80979, breedte 50,5343.

15.11.2022

Die delen van de gemeenten Pepinster en Theux die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 5,80979 breedte 50,5343.

7.11.2022-15.11.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Die delen van de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke en Zelzate die zich uitstrekken voorbij het in de beschermingszone beschreven gebied en zich bevinden binnen een cirkel met een straal van tien kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 3,72485, breedte 51,16128.

18.11.2022

Die delen van de gemeenten Assenede, Evergem en Gent die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 3,72485 breedte 51,16128.

10.11.2022-18.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00008

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Wuustwezel die zich uitstrekken voorbij het in de beschermingszone beschreven gebied en zich bevinden binnen een cirkel met een straal van tien kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,799186, breedte 51,431161.

22.11.2022

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog en Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 4,799186 breedte 51,431161.

14.11.2022-22.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00009

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Wuustwezel die zich uitstrekken voorbij het in de beschermingszone beschreven gebied en zich bevinden binnen een cirkel met een straal van tien kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,770673, breedte 51,436901.

27.11.2022

Die delen van de gemeenten Baarle-Hertog en Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 4,770673 breedte 51,436901.

19.11.2022-27.11.2022

Lidstaat: Bulgarije

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Region: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022-2.12.2022

The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor

The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

2.12.2022

Lidstaat: Denemarken

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,2347; E 11,3952

13.12.2022

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

5.12.2022-13.12.2022

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,9365; E 9,9795

29.11.2022

The parts of Sønderbord municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

21.11.2022-29.11.2022

Lidstaat: Duitsland

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Miltenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982/49.740677

Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach am Main, Obernburg am Main, Wörth am Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald

7.12.2022

Landkreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982/49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45,

in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes,

in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze.

7.12.2022

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

29.11.2022-7.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535

Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg

2.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berumbur, Dornum, Halbemond, Hage, Hagermarsch, Großheide, Leezdorf, Lütetsburg, Osteel, Rechtsupweg, Südbrookmerland und der Stadt Aurich.

24.11.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide.

16.11.2022-24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Cloppenburg

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe.

29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.637125/52.928353

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger, Breddenberg, Werlte, Vrees, Rastdorf, Hilkenbrook, Esterwegen, Surwold, Spahnharrenstätten, Werpeloh und Sögel

17.11.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.637125/52.928353

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg

9.11.2022-17.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 10 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh.

29.11.2022

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

21.11.2022-29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891/52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

1.12.2022

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891/52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

23.11.2022-1.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Eversmeer, Holtgast, Ochtersum, Schweindorf, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Utarp und Westerholt.

24.11.2022

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775/53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt.

16.11.2022-24.11.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00065

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462180/51.846040)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl

18.11.2022-26.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462180/51.846040)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg, Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock sowie der Gemeinde Langenberg

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Augustdorf

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00072

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

18.11.2022-26.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00077

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

18.11.2022-26.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00067

Stadt Münster

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542441/51.931158)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Münster

des Kreises Coesfeld mit der Gemeinde Senden

7.11.2022-15.11.2022

Stadt Münster

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542441/51.931158)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Münster

des Kreises Coesfeld mit den Gemeinden Senden, Nottuln und Havixbeck

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Altenberge

15.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

Stadt Münster

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

18.11.2022-26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

24.11.2022-2.12.2022

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Städten Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Gummersbach und mit den Gemeiden Reichshof, Nümbrecht, Morsbach

des Kreises Olpe mit den Städten Drolshagen und Olpe und der Gemeinde Wenden

2.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

(Ausbruch in Niedersachsen)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891/52.330964)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Lotte

1.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01197

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar und Troisdorf

16.11.2022-24.11.2022

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef (Sieg), Siegburg und den Gemeinden Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth,

der Stadt Köln

des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Teilen der Gemeinden Rösrath, Overath und der Stadt Bergisch-Gladbach

24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232/50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

20.11.2022-28.11.2022

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232/50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Netphen und den Gemeinden Neunkirchen, Wilnsdorf

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Wenden

28.11.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Dithmarschen

Gemeinden: Bunsoh, Dellstedt, Offenbüttel, Osterrade, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel, Wrohm

10.11.2022

Kreis Dithmarschen

Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade

2.11.2022-10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

4.12.2022

Hansesatdt Lübeck

 

Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke:

 

Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall;

 

Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz.

25.11.2022-4.12.2022

Kreis Herzogtum Lauenburg

Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen.

4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00064

Kreis Nordfriesland

Gesamtes Gebiet der Insel Sylt

9.11.2022

Kreis Nordfriesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt

1.11.2022-9.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

4.12.2022

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

25.11.2022-4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gesamtfläche der Gemeinden Bargstall, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Brinjahe, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Gokels, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Hörsten, Nienborstel, Nübbel, Osterstedt, Schülp/RD, Seefeld, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden und Todenbüttel sowie die Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel und Prinzenmoor, die nicht in der Schutzzone liegen.

10.11.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735/54,181813

Gemeinde Tackesdorf und betroffene Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor

2.11.2022-10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

6.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

28.11.2022-6.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022-20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444/54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022-20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Segeberg

Gemeinden Pronstorf und Strukdorf

4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Steinburg

Folgende Flurstücke der Gemeinde Puls:

Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2099, Flur 1, die Flurstücke 502, 503, 504, 68/2, 61/21, 19/1, 26, 24/2, 24/4, 24/5

Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2012, Flur 15, Flurstück 64

Gemarkung Beringstedt, Gemarkungsnummer 2012, Flur 13, die Flurstücke 15, 16, 20

2.11.2022-10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Stormarn

Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg

4.12.2022

Lidstaat: Spanje

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795, lat 40,7275418

20.11.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795, lat 40,7275418

12.11.2022-20.11.2022

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321, lat 40,7068421

21.11.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321, lat 40,7068421

13.11.2022-21.11.2022

Lidstaat: Frankrijk

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

ABERGEMENT CLEMENCIAT

BANEINS

BIZIAT

CHANOZ CHATENAY

CHATILLON SUR CHALARONNE

CORMORANCHE SUR SAONE

CROTTET

DOMPIERRE SUR CHALARONNE

GRIEGES

LAIZ

MOGNENEINS

NEUVILLE LES DAMES

PERREX

PEYZIEUX SUR SAONE

PONT DE VEYLE

SAINT ANDRE BAGE

SAINT CYR SUR MENTHON

SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

SAINT JEAN SUR VEYLE

SAINT JULIEN SUR VEYLE

SULIGNAT

THOISSEY

VALEINS

VONNAS

18.11.2022

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

10.11.2022-18.11.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

GOMENÉ

LANRELAS

LAURENAN

MERDRIGNAC

LE MENÉ

PLÉNÉE-JUGON

ROUILLAC

SEVIGNAC

TRÉMOREL

26.11.2022

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

18.11.2022-26.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01413

PLERIN

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

TREGUEUX

PLEDRAN

YFFINIAC

QUESSOY

POMMERET

LAMBALLE

COETMIEUX

ANDEL

MORIEUX

PLANGUENOUAL

1.12.2022

HILLION

LANGUEUX

23.11.2022-1.12.2022

 

Département: Dordogne (24)

 

FR-HPAI(P)-2022-01400

BERGERAC (à l’ouest de la D936)

BOSSET

EGLISE NEUVE D’ISSAC

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’ouest de la D107)

FRAISSE

GARDONNE

GINESTET

LA FORCE

LAMONZIE SAINT MARTIN

LES LECHES

PRIGONRIEUX (au sud de la D34)

SAINT GERY

SAINT PIERRE D’EYRAUD

19.11.2022

LUNAS

PRIGONRIEUX (au nord de la D34)

SAINT GEORGES BLANCANEIX

11.11.2022-19.11.2022

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

3.12.2022

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.11.2022-3.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01390

AVESSAC

BLAIN à l’est de la RN 171

FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle

GUEMENE PENFAO

GUENROUET

LE GAVRE

QUILLY

SAINT GILDAS DES BOIS

SEVERAC

14.11.2022

PLESSE

FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle

6.11.2022-14.11.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00341

ABBARETZ Sud RD 2

BLAIN Est RN 171

CASSON

LA CHEVALERAIS

LA GRGONNAIS

HERIC

NORT SUR ERDRE

NOZAY Sud RD 2

PUCEUL

SAFFRE Est RD 121

LES TOUCHES Ouest RD 31

14.11.2022

SAFFRE Ouest RD 121

6.11.2022-14.11.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

NOYERS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

26.11.2022

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

18.11.2022-26.11.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

ANGERS

BEAUCOUZE

BEAULIEU-SUR-LAYON

BEHUARD

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SURLAYON

DENEE

MOZE-SUR-LOUET

MURS-ERIGNE

LES PONTS-DE-CE

LA POSSONNIERE

ROCHETFORT-SUR-LOIRE

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

SAINT-LEGER-DE-LINIERES

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

VAL-DU-LAYON

11.11.2022

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

3.11.2022-11.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01394

BARACE

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD

LES HAUTS-D'ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

ETRICHE

JUVARDEIL

HUILLE-LEZIGNE

MARCE

MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SOULAIRE-ET-BOURG

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

23.11.2022

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

15.11.2022-23.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHALLONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

VAL-DU-LAYON

24.11.2022

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

16.11.2022-24.11.2022

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-1375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

11.11.2022

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

11.11.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01386

CARENTOIR Partie de la commune au sud de la D118 et à l'ouest de la D773

LES FOUGERÊTS Commune entière

LA GACILLY Commune entière

MALANSAC Commune entière

MALESTROIT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

PEILLAC Partie de la commune au sud de la D764 et à l'est de la D777

PLEUCADEUC Commune entière

PLUHERLIN Commune entière

ROCHEFORT-EN-TERRE Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-CONGARD Partie de la commune à l'ouest de la D764 jusqu'à Le Port d'Oust

SAINT-GRAVÉ Partie de la commune au sud de la D764

SAINT-JACUT-LES-PINS commune entière

SAINT-LAURENT-SUR-OUST Commune entière

SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Commune entière

SAINT-VINCENT-SUR-OUST Commune entière

TRÉAL Commune entière

13.11.2022

PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l'ouest de la D777

SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust

SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764

SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière

5.10.2022-13.11.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

19.11.2022

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

11.11.2022-19.11.2022

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01398

DRACE

18.11.2022

Département: Saône-et-Loire (71)

FR-HPAI(P)-2022-01398

CHAINTRE

CHANES

CRECHES SUR SAONE

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

ROMANECHE THORINS

SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

VARENNES LES MACON

VINZELLES

18.11.2022

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01384

FR-HPAI(P)-2022-01404

ARTHEZÉ

AVOISE

LE BAILLEUL

BOUSSE

CÉRANS FOULLETOURTE

CLERMONT CRÉANS

CROSMIÈRES

DUREIL

FERCÉ SUR SARTHE

LA FLÈCHE

FONTAINE SAINT MARTIN

LIGRON

NOYEN SUR SARTHE

PARCÉ SUR SARTHE

PIRMIL

SAINT JEAN DE LA MOTTE

TASSE

VILLAINES SOUS MALICORNE

ASNIÈRES SUR VÈGRE

CHANTENAY VILLEDIEU

COURCELLES LA FORET

FONTAINE SUR VÈGRE

JUIGNÉ SUR SARTHE

LOUAILLES

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

SAINT JEAN DU BOIS

LA SUZE SUR SARTHE

VION

24.11.2022

COURCELLES LA FORÊT

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

DUREIL

16.11.2022-24.11.2022

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

18.11.2022

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

10.11.2022-18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01403

ANDREZEL

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

BLANDY

BOMBON

BREAU

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATILLON-LA-BORDE

CLOS-FONTAINE

COURPALAY

COUTENCON

LA CROIX-EN-BRIE

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

FONTAINS

FONTENAILLES

GASTINS

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

LAVAL-EN-BRIE

MACHAULT

MORMANT

NANGIS

PAMFOU

QUIERS

RAMPILLON

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

VALENCE-EN-BRIE

VILLENEUVE-LES-BORDES

27.11.2022

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

19.11.2022-27.11.2022

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

ARDIN

BECELEUF

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-THIREUIL

FENIOUX

PUIHARDY

SAINT-LAURS

SANIT-POMPAIN

VILLERS-EN-PLAINE

18.11.2022

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

10.11.2022-18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

ARDIN

BECELEUF

LE BEUGNON

LE BREUIL-BERNARD

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

CLESSÉ

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NEUVY-BOUIN

POUGNE-HÉRISSON

PUGNY

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

1.12.2022

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

23.11.2022-1.12.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FR-HPAI(P)-2022-01378

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

8.11.2022

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

27.10.2022-8.11.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L'ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L'AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

1.12.2022

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

23.11.2022-1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

23.11.2022-1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l'ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746

CHAUCHE à l'ouest de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l'est de l'A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

27.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

10.11.2022-19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

6.11.2022-19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

11.11.2022-19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

19.11.2022-27.11.2022

Département: La Réunion (974)

FR-HPAI(P)-2022-01391

SAINT PAUL VILLE PLAINE

SAINT PAUL NEFLE

SAINT PAUL GUILLAUME

TROIS BASSINS

SAINT LEU CHALOUPE

SAINT LEU VILLE

SAINT PAUL HERMITAGE

19.11.2022

ST-PAUL GILLES HAUT

SAINT PAUL SALINE

11.10.2022-19.11.2022

Lidstaat: Hongarije

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye

From

HU-HPAI(P)-2022-00211

to

HU-HPAI(P)-2022-00217

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tiszaalpár, Zsana, Algyő, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.12.2022-9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.11.2022-9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00217

Jászszentlászló, Kiskunmajsa és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.12.2022-9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

Bócsa és Bugac települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022-9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022-9.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00214

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.11.2022-9.12.2022

Lidstaat: Italië

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

21.11.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

13.11.2022-21.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

4.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

26.11.2022-4.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

3.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

25.11.2022-3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

8.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

11.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

3.12.2022-11.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464, E12.147417

8.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464, E12.147417

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660, E12.452298

8.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660, E12.452298

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

14.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

6.12.2022-14.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

10.12.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

2.12.2022-10.12.2022

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

22.11.2022

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

14.11.2022-22.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

30.11.2022

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

22.11.2022-30.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

8.12.2022

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

30.11.2022-8.12.2022

Region: Emilia Romagna

ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

29.11.2022

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

21.11.2022-29.11.2022

Region: Friuli Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

5.12.2022

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

27.11.2022-5.12.2022

Lidstaat: Nederland

ADIS-referentienummer van de uitbraak

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687

Gemeente Bodegraven, provincie Zuid-Holland

NL-HPAI(P)-2022-00075

10KM Gebiedsbeschrijving

1.

Via Europabaan naar M.A. Reinaldaweg

2.

Via M.A. Reinaldaweg naar Polanerzandweg

3.

Via Polanerzandweg naar Kromwijkerdijk

4.

Via Kromwijkerdijk naar Haardijk

5.

Via Haardijk naar Noord Linschoterdijk

6.

Via Noord Linschoterdijk naar Noord-Linschoterzandweg

7.

Via Noord-Linschoterzandweg naar Noord-Linschoterkade

8.

Via Noord-Linschoterkade naar Plesmanplantsoen

9.

Via Plesmanplantsoen naar Biezenpoortstraat

10.

Via Biezenpoortstraat naar Oude Singel

11.

Via Oude Singel naar Johan J. Vierbergenweg

12.

Via Johan J. Vierbergenweg naar Tappersheul

13.

Via Tappersheul naar Ruige Weide

14.

Via Ruige Weide naar Poppelendam

15.

Via Poppelendam naar Spoorbaan

16.

Via Spoorbaan naar Goverwelletunnel

17.

Via Goverwelletunnel naar Goverwellesingel

18.

Via Goverwellesingel naar Voorwillenseweg

19.

Via Voorwillenseweg naar Karnemelksloot

20.

Via Karnemelksloot naar Blekerssingel

21.

Via Blekerssingel naar Spoorstraat

22.

Via Spoorstraat naar Burgemeester Jamessingel

23.

Via Burgemeester Jamessingel naar Goudse Poort

24.

Via Goudse Poort naar Burgemeester van Reenensingel

25.

Via Burgemeester van Reenensingel naar Hanzeweg

26.

Via Hanzeweg naar Nieuwe Gouwe o.z.

27.

Via Nieuwe Gouwe o.z. naar Coenecoopbocht

28.

Via Coenecoopbocht naar Coenecoopbrug

29.

Via Coenecoopbrug naar Kanaaldijk

30.

Via Kanaaldijk naar N Ringdijk

31.

Via N Ringdijk naar Kanaaldijk

32.

Via Kanaaldijk naar Dreef

33.

Via Dreef naar Sniepweg

34.

Via Sniepweg naar Dorpstraat

35.

Via Dorpstraat naar Noordeinde

36.

Via Noordeinde naar Roemer

37.

Via Roemer naar Hoogeveenseweg

38.

Via Hoogeveenseweg naar Middelweg

39.

Via Middelweg naar Voorweg

40.

Via Voorweg naar Dorpsstraat

41.

Via Dorpsstraat naar Ds D A van den Boschstraat

42.

Via Ds D A van den Boschstraat naar Burgemeester Warnaarkade

43.

Via Burgemeester Warnaarkade naar Gemeneweg

44.

Via Gemeneweg naar Rijndijk

45.

Via Rijndijk naar Steek Door

46.

Via Steek Door naar Hoogewaard

47.

Via Hoogewaard naar Weidedreef

48.

Via Weidedreef naar Kerklaan

49.

Via Kerklaan naar Hofstedelaantje

50.

Via Hofstedelaantje naar Lagewaard

51.

Via Lagewaard naar Batelaan

52.

Via Batelaan naar Ruige Kade

53.

Via Ruige Kade naar Ofwegen

54.

Via Ofwegen naar Kerkweg

55.

Via Kerkweg naar Kruisweg

56.

Via Kruisweg naar Herenweg

57.

Via Herenweg naar Provincialeweg

58.

Via Provincialeweg naar Steek Door

59.

Via Steek Door naar Woudsedijk-Zuid

60.

Via Woudsedijk-Zuid naar Woudsedijk

61.

Via Woudsedijk naar Langeraarseweg

62.

Via Langeraarseweg naar Geerweg

63.

Via Geerweg naar Oude Nieuwveenseweg

64.

Via Oude Nieuwveenseweg naar A.H. Kooistrastraat

65.

Via A.H. Kooistrastraat naar Kerkstraat

66.

Via Kerkstraat naar W.P. Speelmanweg

67.

Via W.P. Speelmanweg naar Tochtpad

68.

Via Tochtpad naar De Schinkel

69.

Via De Schinkel naar Noordeinde

70.

Via Noordeinde naar Dorpsstraat

71.

Via Dorpsstraat naar Jonge Zevenhovenseweg

72.

Via Jonge Zevenhovenseweg naar Hogedijk

73.

Via Hogedijk naar Sluitkade

74.

Via Sluitkade naar Steek Door

75.

Via Steek Door naar Amstelkade

76.

Via Amstelkade naar Lange Meentweg

77.

Via Lange Meentweg naar Amstelkade

78.

Via Amstelkade naar Lange Meentweg

79.

Via Lange Meentweg naar Van Teylingenweg

80.

Via Van Teylingenweg naar Beukenlaan

81.

Via Beukenlaan naar Berkenlaan

82.

Via Berkenlaan naar Goudenregenlaan

83.

Via Goudenregenlaan naar Eikenlaan

84.

Via Eikenlaan naar Beukenlaan

85.

Via Beukenlaan naar Spruitweg

86.

Via Spruitweg naar Ir. Enschedéweg

87.

Via Ir. Enschedéweg naar Geestdorp

88.

Via Geestdorp naar Utrechtsestraatweg

89.

Via Utrechtsestraatweg naar Cattenbroekerlaan

90.

Via Cattenbroekerlaan naar Steinhagenseweg

91.

Via Steinhagenseweg naar Europabaan

11.11.2022

Die delen van de gemeente Bodegraven die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,76 breedte 52,11.

3.11.2022-11.11.2022

Gemeente Dalfsen, provincie Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00076

1.

Via N48 naar Oude Hammerweg

2.

Via Oude Hammerweg naar Borrinkdijk

3.

Via Borrinkdijk naar Vilsterse Kerkpad

4.

Via Vilsterse Kerkpad naar Vlierhoekweg

5.

Via Vlierhoekweg naar Schaapskooiweg

6.

Via Schaapskooiweg naar Dalmsholterweg

7.

Via Dalmsholterweg naar de Uithoek

8.

Via de Uithoek naar Diezerstraat

9.

Via Diezerstraat naar Heinoseweg

10.

Via Heinoseweg naar Slennebroekerweg

11.

Via Slennebroekerweg naar Blauwedijk

12.

Via Blauwedijk naar Tibbensteeg

13.

Via Tibbensteeg naar Lage Weide

14.

Via Lage Weide naar Kerkstraat

15.

Via Kerkstraat naar Zwarteweg

16.

Via Zwarteweg naar Klapvoortweg

17.

Via Klapvoortweg naar Mataramweg

18.

Via Mataramweg naar Poppenallee

19.

Via Poppenallee naar Marshoekersteeg

20.

Via Marshoekersteeg naar Herfterweg

21.

Via Herfterweg naar Oude Dalfserweg

22.

Via Oude Dalfserweg naar Hooiweg

23.

Via Hooiweg naar Maatgravenweg

24.

Via Maatgravenweg naar Maatgravendijk

25.

Via Maatgravendijk naar Kranenburgweg

26.

Via Kranenburgweg naar Erasmuslaan

27.

Via Erasmuslaan naar Bergkloosterweg

28.

Via Bergkloosterweg naar Haersterveerweg

29.

Via Haersterveerweg naar Haersterveer

30.

Via Haersterveer naar de Doornweg

31.

Via de Doornweg naar Verkavelingsweg

32.

Via Verkavelingsweg naar Grindweg

33.

Via Grindweg naar Oude Vaartdijk

34.

Via Oude Vaartdijk naar Holtrustweg

35.

Via Holtrustweg naar fietspad Holtrustweg-Rechterenseweg

36.

Via fietspad Holtrustweg-Rechterenseweg naar Rechterensweg

37.

Via Rechterensweg naar Stadsweg

38.

Via Stadsweg naar Afschuttingsweg

39.

Via Afschuttingsweg naar Scholenland

40.

Via Scholenland naar Klaas Kloosterweg west

41.

Via Klaas Kloosterweg west naar Conradsweg

42.

Via Conradsweg naar d'Olde Dijk

43.

Via d'Olde Dijk naar Klaas Kloosterweg west

44.

Via Klaas Kloosterweg West naar Viaduktweg

45.

Via Viaduktweg naar Varallelweg

46.

Via Parallelweg naar Klaas Kloosterweg Oost

47.

Via Klaas Kloosterweg Oost naar Gemeenteweg

48.

Via Gemeenteweg naar Heerenweg

49.

Via Heerenweg naar Groot Oever

50.

Via Groot Oever naar Bloemberg

51.

Via Bloemberg naar Pieperij

52.

Via Pieperij naar Nieuwe Dijk

53.

Via Nieuwe Dijk naar fietspad

54.

Via fietspad naar Den Kaat

55.

Via Den Kaat naar de Pol

56.

Via de Pol naar Dedemsvaart

57.

Via Dedemsvaart naar N48

13.11.2022

Die delen van de gemeente Dalfsen die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 6,28 breedte 52,58.

5.11.2022-13.11.2022

Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00077

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/oever Waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Schoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart (water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee (water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Van Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan oever Waddenzee.

14.11.2022

Die delen van de gemeente Noardeast-Fryslân die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,89 breedte 53,34.

6.11.2022-14.11.2022

Gemeente Nederweert, provincie Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00078

1.

Via Biesstraat naar Eykerstokweg

2.

Via Eykerstokweg naar Kouk

3.

Via Kouk naar Op de Bos

4.

Via Op de Bos naar Koelenstraat

5.

Via Koelenstraat naar Haelenscheweg

6.

Via Haelenscheweg naar Duykstraat

7.

Via Duykstraat naar Stekstraat

8.

Via Stekstraat naar Beekkant

9.

Via Beekkant naar Salmenhofweg

10.

Via Salmenhofweg naar Dorpstraat

11.

Via Dorpstraat naar Rijksweg

12.

Via Rijksweg naar Kasteelweg

13.

Via Kasteelweg naar Abenhofweg

14.

Via Abenhofweg naar Heiakker

15.

Via Heiakker naar Hunselerdijk

16.

Via Hunselerdijk naar Kanaalweg

17.

Via Kanaalweg naar Velterweg

18.

Via Velterweg naar Scheidingsweg

19.

Via Scheidingsweg naar Varenstraat

20.

Via Varenstraat naar Kraakstraat

21.

Via Kraakstraat naar Schansstraat

22.

Via Schansstraat naar Venderstraat

23.

Via Venderstraat naar Hostertstraat

24.

Via Hostertstraat naar Moosterstraat

25.

Via Moosterstraat naar Lochterstraat

26.

Via Lochterstraat naar Laagstraat

27.

Via Laagstraat naar Isidoorstraat

28.

Via Isidoorstraat naar Isodoorstraat

29.

Via Isodoorstraat naar Molenweg

30.

Via Molenweg naar Wilhelminastraat

31.

Via Wilhelminastraat naar Amentstraat

32.

Via Amentstraat naar Maaseikerweg

33.

Via Maaseikerweg naar Tuurkesweg

34.

Via Tuurkesweg naar Bosbrugweg

35.

Via Bosbrugweg naar Wallenweg

36.

Via Wallenweg naar Heltenbosdijk

37.

Via Heltenbosdijk naar Dijkerpeelweg

38.

Via Dijkerpeelweg naar Bocholterweg

39.

Via Bocholterweg naar Herenvennenweg

40.

Via Herenvennenweg naar Grotesteeg

41.

Via Grotesteeg naar Spekkestraat

42.

Via Spekkestraat naar Breijvensweg

43.

Via Breijvensweg naar Herenvennenweg

44.

Via Herenvennenweg naar Lozerweg

45.

Via Lozerweg naar Kazernelaan

46.

Via Kazernelaan naar Suffolkweg zuid

47.

Via Suffolkweg zuid naar Kempenweg

48.

Via Kempenweg naar Trancheeweg

49.

Via Trancheeweg naar Spoorbaan

50.

Via Spoorbaan naar Reintjensweg

51.

Via Reintjensweg naar Nieuwesteeg

52.

Via Nieuwesteeg naar Reintjenssteeg

53.

Via Reintjenssteeg naar Geuzendijk

54.

Via Geuzendijk naar Broekenpeeldijk

55.

Via Broekenpeeldijk naar Kuikensvendijk

56.

Via Kuikensvendijk naar Randweg-oost

57.

Via Randweg-oost naar Driebos

58.

Via Driebos naar Den Engelsman

59.

Via Den Engelsman naar Philipsweg

60.

Via Philipsweg naar Koenraadtweg

61.

Via Koenraadtweg naar Panweg

62.

Via Panweg naar Bergdijk

63.

Via Bergdijk naar Limburglaan

64.

Via Limburglaan naar Kraaiendijk

65.

Via Kraaiendijk naar Gelderselaan

66.

Via Gelderselaan naar Michelslaan

67.

Via Michelslaan naar Ripsvelderweg

68.

Via Ripsvelderweg naar Zonneweg

69.

Via Zonneweg naar Kerkendijk

70.

Via Kerkendijk naar Driehoekstraat

71.

Via Driehoekstraat naar Zandstraat

72.

Via Zandstraat naar Hooghoefweg

73.

Via Hooghoefweg naar Zandstraat

74.

Via Zandstraat naar Kievitakkerweg

75.

Via Kievitakkerweg naar Drietand

76.

Via Drietand naar Hageheld

77.

Via Hageheld naar Atalanta

78.

Via Atalanta naar Burgemeester Roelslaan

79.

Via Burgemeester Roelslaan naar Witvrouwenbergweg

80.

Via Witvrouwenbergweg naar Provinciale weg

81.

Via Provincialeweg naar Heesakkerweg

82.

Via Heesakkerweg naar Hazeldonk

83.

Via Hazeldonk naar Waardjesweg

84.

Via Waardjesweg naar Bosweg

85.

Via Bosweg naar 't Hoekske

86.

Via 't Hoekske naar Heistraat

87.

Via Heistraat naar Meijelseweg

88.

Via Meijelseweg naar Bleekerweg

89.

Via Bleekerweg naar Zeilhoekweg

90.

Via Zeilhoekweg naar Provinciale Weg

91.

Via Provinciale Weg naar Buizerdweg

92.

Via Buizerdweg naar Sperwerstraat

93.

Via Sperwerstraat naar Tureluurweg

94.

Via Tureluurweg naar Ericaweg

95.

Via Ericaweg naar Moostdijk

96.

Via Moostdijk naar Keulsebaan

97.

Via Keulsebaan naar Hof

98.

Via Hof naar Molenstraat

99.

Via Molenstraat naar Dorpsstraat

100.

Via Dorpsstraat naar Raadhuisplein

101.

Via Raadhuisplein naar Schoolstraat

102.

Via Schoolstraat naar Steegstraat

103.

Via Steegstraat naar Steenkampseweg

104.

Via Steenkampseweg naar Weetweg

105.

Via Weetweg naar Krum

106.

Via Krum naar Roggelsedijk

107.

Via Roggelsedijk naar Witdonk

108.

Via Witdonk naar Boerderijweg

109.

Via Boerderijweg naar Staldijk

110.

Via Staldijk naar Heide

111.

Via Heide naar Schansdijk

112.

Via Schansdijk naar Heldensedijk

113.

Via Heldensedijk naar Hoek

114.

Via Hoek naar Tramstraat

115.

Via Tramstraat naar Heythuyserweg

116.

Via Heythuyserweg naar Walk

117.

Via Walk naar Biesstraat

15.11.2022

Die delen van de gemeente Nederweert die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,78 breedte 51,29.

7.11.2022-15.11.2022

Hoogstraten, België

BE-HPAI(P)-2022-00008

1.

Vanaf de grens Nederland-België Wernhoutseweg volgen overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgen tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgen tot Kruispad.

4.

Kruispad volgen tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgen tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgen tot de Berkte.

7.

De Berkste volgen tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgen tot A16.

9.

A16 volgen tot A58.

10.

A58 volgen tot N639.

11.

N639 volgen tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgen tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgen tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgen tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgen tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgen tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgen tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgen tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgen tot N260.

20.

N260 volgen tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgen tot Kievit.

22.

Kievit volgen tot grens Nederland-België

23.

Grens Nederland-België volgen tot Wernhoutseweg.

22.11.2022

Die delen van de gemeente Hoogstraten die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,9 breedte 51,44.

15.11.2022-22.11.2022

Gemeente Leudal, provincie Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00079

1.

Via Rijksweg naar Eindstraat

2.

Via Eindstraat naar Posthuisweg

3.

Via Posthuisweg naar Beegderweg

4.

Via Beegderweg naar Beegderveld

5.

Via Beegderveld naar Heerstraat-Noord

6.

Via Heerstraat-Noord naar Heerstraat-Zuid

7.

Via Heerstraat-Zuid naar Oosterveldstraat

8.

Via Oosterveldstraat naar Heideweg

9.

Via Heideweg naar Baerkespaad

10.

Via Baerkespaad naar Peelweg

11.

Via Peelweg naar Daalzicht

12.

Via Daalzicht naar Rijksweg

13.

Via Rijksweg naar Napoleonsweg Noord

14.

Via Napoleonsweg Noord naar Napoleonsweg Zuid

15.

Via Napoleonsweg Zuid naar Napoleonsweg

16.

Via Napoleonsweg naar Torenweg

17.

Via Torenweg naar Amerikastraat

18.

Via Amerikastraat naar Afrikastraat

19.

Via Afrikastraat naar Amerikastraat

20.

Via Amerikastraat naar Schillersstraat

21.

Via Schillersstraat naar Kallestraat

22.

Via Kallestraat naar Kraakstraat

23.

Via Kraakstraat naar Weverstraat

24.

Via Weverstraat naar Langvenweg

25.

Via Langvenweg naar Venderstraat

26.

Via Venderstraat naar Hostertstraat

27.

Via Hostertstraat naar Moosterstraat

28.

Via Moosterstraat naar Roodvenweg

29.

Via Roodvenweg naar Baldersstraat

30.

Via Baldersstraat naar Castertstraat

31.

Via Castertstraat naar Pelmersheideweg

32.

Via Pelmersheideweg naar Dupesweg

33.

Via Dupesweg naar Kievitspeelweg

34.

Via Kievitspeelweg naar Castertweg

35.

Via Castertweg naar Spechtebaan

36.

Via Spechtebaan naar Vliegertstraat

37.

Via Vliegertstraat naar Castertweg

38.

Via Castertweg naar Langertsteeg

39.

Via Langertsteeg naar Hondssteeg

40.

Via Hondssteeg naar Mellenakkerweg

41.

Via Mellenakkerweg naar Ringbaan Oost

42.

Via Ringbaan Oost naar Via Raeka

43.

Via Via Raeka naar Rakerstraat

44.

Via Rakerstraat naar Boeketweg

45.

Via Boeketweg naar Heijsterstraat

46.

Via Heijsterstraat naar Hoek

47.

Via Hoek naar Rosselsweg

48.

Via Rosselsweg naar Brekensteeg

49.

Via Brekensteeg naar Colusdijk

50.

Via Colusdijk naar Krietjesdijk

51.

Via Krietjesdijk naar Krommedijk

52.

Via Krommedijk naar Molswingelsdwarsdijk

53.

Via Molswingelsdwarsdijk naar Booldersdijk

54.

Via Booldersdijk naar Dooleggersbaan

55.

Via Dooleggersbaan naar Dertiensedijk

56.

Via Dertiensedijk naar Kanaaldijk-Zuid

57.

Via Kanaaldijk-Zuid naar Langendijk

58.

Via Langendijk naar Jan Smitslaan

59.

Via Jan Smitslaan naar Stevensvaartje

60.

Via Stevensvaartje naar Valenpeelsedijk

61.

Via Valenpeelsedijk naar Peelweg

62.

Via Peelweg naar Gezandebaan

63.

Via Gezandebaan naar Bosdijk

64.

Via Bosdijk naar Kruisbaan

65.

Via Kruisbaan naar Goudplevierweg

66.

Via Goudplevierweg naar Meijelseweg

67.

Via Meijelseweg naar Buizerdweg

68.

Via Buizerdweg naar Heitrak

69.

Via Heitrak naar Dorpsstraat

70.

Via Dorpsstraat naar Broekstraat

71.

Via Broekstraat naar Steen

72.

Via Steen naar Braamweg

73.

Via Braamweg naar Sint Vincentiusstraat

74.

Via Sint Vincentiusstraat naar Grauwveenweg

75.

Via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

76.

Via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

77.

Via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

78.

Via Helenastraat naar Grashoekseweg

79.

Via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

80.

Via Helenaveenseweg naar Pastoor Vullinghsstraat

81.

Via Pastoor Vullinghsstraat naar Lorbaan

82.

Via Lorbaan naar Vliegertsdijk

83.

Via Vliegertsdijk naar Ninnesweg

84.

Via Ninnesweg naar Industrieterrein Panningen

85.

Via Industrieterrein Panningen naar Loosteeg

86.

Via Loosteeg naar Stokserweg

87.

Via Stokserweg naar Tuindersweg

88.

Via Tuindersweg naar Ruijsstraat

89.

Via Ruijsstraat naar van Hövellstraat

90.

Via van Hövellstraat naar Roggelseweg

91.

Via Roggelseweg naar Schepenstraat

92.

Via Schepenstraat naar Neerseweg

93.

Via Neerseweg naar Bovensbosweg

94.

Via Bovensbosweg naar Bovensbos

95.

Via Bovensbos naar Bovensbosweg

96.

Via Bovensbosweg naar Lanterdweg

97.

Via Lanterdweg naar Roland

98.

Via Roland naar 1e Dwarsweg

99.

Via 1e Dwarsweg naar Steenbos

100.

Via Steenbos naar Kanaalweg

101.

Via Kanaalweg naar Rijksweg

102.

Via Rijksweg naar Napoleonsweg

103.

Via Napoleonsweg naar Waije

104.

Via Waije naar Schoor

105.

Via Schoor naar Hanssum

106.

Via Hanssum naar Molenstraat

107.

Via Molenstraat naar Hagendoorn

108.

Via Hagendoorn naar Zwaarveld

109.

Via Zwaarveld naar Arixweg

110.

Via Arixweg naar Boonstraat

111.

Via Boonstraat naar Dorpsstraat

112.

Via Dorpsstraat naar Berikstraat

113.

Via Berikstraat naar Roermondseweg

114.

Via Roermondseweg naar Breeweg

115.

Via Breeweg naar Schoolstraat

116.

Via Schoolstraat naar Dorpstraat

117.

Via Dorpstraat naar Raadhuisplein

118.

Via Raadhuisplein naar Kerkpad

119.

Via Kerkpad naar Rijksweg

23.11.2022

Die delen van de gemeente Leudal die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,87 breedte 51,29.

15.11.2022-23.11.2022

Gemeente Lunteren, provincie Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00080

1.

Via Berkenlaan naar prins Bernhardlaan

2.

Via prins Bernhardlaan naar Willem Lodewijklaan

3.

Via Willem Lodewijklaan naar Blokkenweg

4.

Via Blokkenweg naar Parkweg

5.

Via Parkweg naar Anton Mauvestraat

6.

Via Anton Mauvestraat naar Jan Th. Tooroplaan

7.

Via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

8.

Via Laan der Verenigde Naties naar Statepad

9.

Via Statepad naar Maanderdijk

10.

Via Maanderdijk naar Bennekomsekade

11.

Via Bennekomsekade naar Meentdijk

12.

Via Meentdijk naar Dragonderweg

13.

Via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

14.

Via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

15.

Via Wageningselaan naar Rondweg-oost

16.

Via Rondweg-oost naar de Smalle Zijde

17.

Via de Smalle Zijde naar Hermelijnlaan

18.

Via Hermelijnlaan naar Middellaan

19.

Via Middellaan naar Bergweg

20.

Via Bergweg naar Rondweg-west

21.

Via Rondweg-west naar Dijkstraat

22.

Via Dijkstraat naar Nijhofflaan

23.

Via Nijhofflaan naar Dijkstraat-west

24.

Via Dijkstraat-west naar Slaperdijk

25.

Via Slaperdijk naar Utrechtse Spoor

26.

Via Utrechtse Spoor naar Dwarsweg

27.

Via Dwarsweg naar Achterweg

28.

Via Achterweg naar Bergweg

29.

Via Bergweg naar Utrechtse Spoor

30.

Via Utrechtse Spoor naar Scherpenzeelseweg

31.

Via Scherpenzeelseweg naar Utrechtsebaan

32.

Via Utrechtsebaan naar Maarsbergseweg

33.

Via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

34.

Via Woudenbergseweg naar Scherpenzeelseweg

35.

Via Scherpenzeelseweg naar Griftdijk

36.

Via Griftdijk naar Woudenbergseweg

37.

Via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

38.

Via Maarsbergseweg naar Randweg

39.

Via Randweg naar Maarsbergseweg

40.

Via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

41.

Via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

42.

Via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

43.

Via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

44.

Via Hamersveldseweg naar Zuiderinslag

45.

Via Zuiderinslag naar Groene Zoom

46.

Via Groene Zoom naar Plesmanstraat

47.

Via Plesmanstraat naar Horsterweg

48.

Via Horsterweg naar Engweg

49.

Via Engweg naar Hessenweg

50.

Via Hessenweg naar Barneveldseweg

51.

Via Barneveldseweg naar Hogeweg

52.

Via Hogeweg naar Spoorbaan

53.

Via Spoorbaan naar Stoutenburgerlaan

54.

Via Stoutenburgerlaan naar Koninginneweg

55.

Via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

56.

Via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

57.

Via Penningweg naar Veenwal

58.

Via Veenwal naar Wolfsesteeg

59.

Via Wolfsesteeg naar Blokhuizersteeg

60.

Via Blokhuizersteeg naar Vossenweg

61.

Via Vossenweg naar Koperweg

62.

Via Koperweg naar Peerweg

63.

Via Peerweg naar Barneveldseweg

64.

Via Barneveldseweg naar Bulderweg

65.

Via Bulderweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

66.

Via Nieuwe Voorthuizerweg naar Schoenlapperweg

67.

Via Schoenlapperweg naar Woudweg

68.

Via Woudweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

69.

Via Nieuwe Voorthuizerweg naar Kruishaarseweg

70.

Via Kruishaarseweg naar Overhorsterweg

71.

Via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

72.

Via Rembrandtstraat naar Gerard Doustraat

73.

Via Gerard Doustraat naar Wheemstraat

74.

Via Wheemstraat naar Hoofdstraat

75.

Via Hoofdstraat naar Apeldoornsestraat

76.

Via Apeldoornsestraat naar Bosweg

77.

Via Bosweg naar Harremaatweg

78.

Via Harremaatweg naar Polleveenseweg

79.

Via Polleveenseweg naar Lange Zuiderweg

80.

Via Lange Zuiderweg naar Garderbroekerweg

81.

Via Garderbroekerweg naar Kapweg

82.

Via Kapweg naar Stroeërweg

83.

Via Stroeërweg naar Ravenweg

84.

Via Ravenweg naar Kootwijkerbroekerweg

85.

Via Kootwijkerbroekerweg naar Garderbroekerweg

86.

Via Garderbroekerweg naar Breihutterweg

87.

Via Breihutterweg naar Meentweg

88.

Via Meentweg naar Essenerweg

89.

Via Essenerweg naar Hulstweg

90.

Via Hulstweg naar Dijkerweg

91.

Via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

92.

Via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

93.

Via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

94.

Via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

95.

Via Lage Valkseweg naar Edeseweg

96.

Via Edeseweg naar Wekeromse Buurtweg

97.

Via Wekeromse Buurtweg naar Veldweg

98.

Via Veldweg naar Roekelseweg

99.

Via Roekelseweg naar Apeldoornseweg

100.

Via Apeldoornseweg naar Raadhuisstraat

101.

Via Raadhuisstraat naar Klinkenbergerweg

102.

Via Klinkenbergerweg naar Berkenlaan

103.

Via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

104.

Via Laan der Verenigde Naties naar Kennedydreef

105.

Via Kennedydreef naar Rooseveltdreef

106.

Via Rooseveltdreef naar Palmedreef

107.

Via Palmedreef naar Laan der Verenigde Naties

108.

Via Laan der Verenigde Naties naar Asserstate

109.

Via Asserstate naar Statepad

110.

Via Statepad naar Maanderdijk

111.

Via Maanderdijk naar Rijnsteeg

112.

Via Rijnsteeg naar Kraatsweg

113.

Via Kraatsweg naar Bennekomsekade

114.

Via Bennekomsekade naar Meentweg

115.

Via Meentweg naar Meentdijk

116.

Via Meentdijk naar Dragonderweg

117.

Via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

118.

Via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

119.

Via Wageningselaan naar Electronenstraat

120.

Via Electronenstraat naar Bobinestraat

121.

Via Bobinestraat naar de Smalle Zijde

122.

Via de Smalle Zijde naar Rondweg-oost

123.

Via Rondweg oost naar Cuneraweg

124.

Via Cuneraweg naar Rondweg-west

125.

Via Rondweg-west naar Cuneraweg

126.

Via Cuneraweg naar Veenseweg

127.

Via Veenseweg naar Rijksstraatweg

128.

Via Rijksstraatweg naar Kon Wilhelminaweg

129.

Via Kon Wilhelminaweg naar Rijksstraatweg

130.

Via Rijksstraatweg naar Maarsbergseweg

131.

Via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

132.

Via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

133.

Via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

134.

Via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

135.

Via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

136.

Via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

137.

Via Hamersveldseweg naar Kapelhoek

138.

Via Kapelhoek naar Klepelhoek

139.

Via Klepelhoek naar Beltmolen

140.

Via Beltmolen naar Rosmolenstraat

141.

Via Rosmolenstraat naar Kuperssingel

142.

Via Kuperssingel naar Hamersveldseweg

143.

Via Hamersveldseweg naar Zwarteweg

144.

Via Zwarteweg naar Flankement

145.

Via Flankement naar Horsterweg

146.

Via Horsterweg naar Schammersteeg

147.

Via Schammersteeg naar Driftakkerweg

148.

Via Driftakkerweg naar Kopermolenpad

149.

Via Kopermolenpad naar Bloeidaalpad

150.

Via Bloeidaalpad naar Koedijkerweg

151.

Via Koedijkerweg naar Stoutenburgerlaan

152.

Via Stoutenburgerlaan naar Beekhof

153.

Via Beekhof naar Koninginneweg

154.

Via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

155.

Via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

156.

Via Penningweg naar Veenwal

157.

Via Veenwal naar Veenburgerweg

158.

Via Veenburgerweg naar Damweg

159.

Via Damweg naar Platanenstraat

160.

Via Platanenstraat naar Wielweg

161.

Via Wielweg naar Leemweg

162.

Via Leemweg naar Vrouwenweg

163.

Via Vrouwenweg naar Appelsestraat

164.

Via Appelsestraat naar Oude Voorthuizerweg

165.

Via Oude Voorthuizerweg naar Dusschoterweg

166.

Via Dusschoterweg naar Overhorsterweg

167.

Via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

168.

Via Rembrandtstraat naar Hoofdstraat

169.

Via Hoofdstraat naar Molenweg

170.

Via Molenweg naar Garderbroekerweg

171.

Via Garderbroekerweg naar Kapweg

172.

Via Kapweg naar Graafhorstweg

173.

Via Graafhorstweg naar Garderbroekerweg

174.

Via Garderbroekerweg naar Veluweweg

175.

Via Veluweweg naar Kerkweg

176.

Via Kerkweg naar de Schaapsteeg

177.

Via de Schaapsteeg naar Topperweg

178.

Via Topperweg naar Essenerweg

179.

Via Essenerweg naar Hulstweg

180.

Via Hulstweg naar Dijkerweg

181.

Via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

182.

Via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

183.

Via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

184.

Via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

185.

Via Lage Valkseweg naar A.g. Wijersweg

186.

Via A.g. Wijersweg naar Kerkweg

187.

Via Kerkweg naar Edeseweg

188.

Via Edeseweg naar Roekelseweg

189.

Via Roekelseweg naar Wekeromse Buurtweg

190.

Via Wekeromse Buurtweg naar Edeseweg

191.

Via Edeseweg naar Wekeromseweg

192.

Via Wekeromseweg naar Vosseveldseweg

193.

Via Vosseveldseweg naar Apeldoornseweg

194.

Via Apeldoornseweg naar Hessenweg

195.

Via Hessenweg naar Driebergweg

196.

Via Driebergweg naar Nieuwe Kazernelaan

197.

Via Nieuwe Kazernelaan naar Eikenlaan

198.

Via Eikenlaan naar Klinkenbergerweg

199.

Via Klinkenbergerweg naar Albertstunnel

200.

Via Albertstunnel naar Klinkenbergerweg

201.

Via Klinkenbergerweg naar Emmalaan

202.

Via Emmalaan naar Jan Th. Tooroplaan

20.11.2022

Die delen van de gemeenten Ede en Renswoude die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84 decimale coördinaten lengte 5,57 breedte 52,1.

12.11.2022-20.11.2022

Gemeente Maasdriel, provincie Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00081

1.

Vanaf kruising Afwateringskanaal `s-Hertogenbosch-Drongelen/Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg.

2.

De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk.

3.

Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.

4.

Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.

5.

Lipsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.

6.

Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.

7.

Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.

8.

Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.

9.

Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.

10.

Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.

11.

Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgen tot aan Maasdijk.

12.

Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.

13.

Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.

14.

Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.

15.

Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zandsteeg

16.

Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.

17.

Raayweg volgen in oostelijke richting tot aan Zeek.

18.

Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.

19.

Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.

20.

Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.

21.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

22.

Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.

23.

Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.

24.

Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.

25.

Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.

26.

Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.

27.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.

28.

Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.

29.

Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.

30.

Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.

31.

Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.

32.

Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.

33.

Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.

34.

Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.

35.

Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.

36.

Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.

37.

A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.

38.

A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.

39.

Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.

40.

Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.

41.

Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.

42.

Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal `s-Hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.

23.11.2022

Die delen van de gemeente Maasdriel die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 5,256 breedte 51,77.

15.11.2022-23.11.2022

Hoogstraten, België

BE-HPAI(P)-2022-00009

1.

Vanaf de grens Nederland-België Wernhoutseweg volgen overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgen tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgen tot Kruispad.

4.

Kruispad volgen tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgen tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgen tot de Berkte.

7.

De Berkste volgen tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgen tot A16.

9.

A16 volgen tot A58.

10.

A58 volgen tot N639.

11.

N639 volgen tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgen tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgen tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgen tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgen tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgen tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgen tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgen tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgen tot N260.

20.

N260 volgen tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgen tot Kievit.

22.

Kievit volgen tot grens Nederland-België

23.

Grens Nederland-België volgen tot Wernhoutseweg.

28.11.2022

Die delen van de gemeente Turnhout die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van drie kilometer met als middelpunt WGS84-decimale coördinaten lengte 4,77067 breedte 51,436901.

20.11.2022-28.11.2022

Gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00082

1.

Via Roggelseweg naar Keup

2.

Via Keup naar Gruise Epper

3.

Via Gruise Epper naar Roggelseweg

4.

Via Roggelseweg naar Roggelsedijk

5.

Via Roggelsedijk naar Heldensedijk

6.

Via Heldensedijk naar Hoek

7.

Via Hoek naar Strubben

8.

Via Strubben naar Grote laak

9.

Via Grote Laak naar Strubben

10.

Via Strubben naar Aan De Bergen

11.

Via Aan De Bergen naar Spaansebaan

12.

Via Spaansebaan naar Maxeterdijk

13.

Via Maxeterdijk naar Heide

14.

Via Heide naar Reulisweg

15.

Via Reulisweg naar Banendijk

16.

Via Banendijk naar Leveroysedijk

17.

Via Leveroysedijk naar De Riet

18.

Via De Riet naar Gebleektendijk

19.

Via Gebleektendijk naar Niesakkerweg

20.

Via Niesakkerweg naar Bochtstraat

21.

Via Bochtstraat naar Kreijelmusweg

22.

Via Kreijelmusweg naar Kreijel

23.

Via Kreijel naar Klaarstraat

24.

Via Klaarstraat naar Klaarstraatzijweg

25.

Via Klaarstraatzijweg naar Uliker

26.

Via Uliker naar Winnerstraat

27.

Via Winnerstraat naar Peelsteeg

28.

Via Peelsteeg naar Roberssteeg

29.

Via Roberssteeg naar Weteringsdijk

30.

Via Weteringsdijk naar Bloemerstraat

31.

Via Bloemerstraat naar Kievitdijk

32.

Via Kievitdijk naar Booldersdijk

33.

Via Booldersdijk naar Nederweertseweg

34.

Via Nederweertseweg naar Kerkendijk

35.

Via Kerkendijk naar Vissersweg

36.

Via Vissersweg naar Scheidingsweg

37.

Via Scheidingsweg naar Hubertusweg

38.

Via Hubertusweg naar Venweg

39.

Via Venweg naar Beliënberkdijk

40.

Via Beliënberkdijk naar Nieuwendijk

41.

Via Nieuwendijk naar Haagdoornweg

42.

Via Haagdoornweg naar Vlasstraat

43.

Via Vlasstraat naar Lavallestraat

44.

Via Lavallestraat naar Boerenkamplaan

45.

Via Boerenkamplaan naar Burgemeester Roelslaan

46.

Via Burgemeester Roelslaan naar Witvrouwenbergweg

47.

Via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

48.

Via Provincialeweg naar Heesakkerweg

49.

Via Heesakkerweg naar Beatrixlaan

50.

Via Beatrixlaan naar Heerbaan

51.

Via Heerbaan naar Schoolstraat

52.

Via Schoolstraat naar Molenstraat

53.

Via Molenstraat naar Industrielaan

54.

Via Industrielaan naar Ommelseweg

55.

Via Ommelseweg naar Marialaan

56.

Via Marialaan naar Kloosterstraat

57.

Via Kloosterstraat naar Ommelse bos

58.

Via Ommelse bos naar Busserdijk

59.

Via Busserdijk naar Berken

60.

Via Berken naar Eikhofweg

61.

Via Eikhofweg naar Donschotseweg

62.

Via Donschotseweg naar Molenweijerweg

63.

Via Molenweijerweg naar Heimolenweg

64.

Via Heimolenweg naar Vestingweg

65.

Via Vestingweg naar Hoevenseweg

66.

Via Hoevenseweg naar Liesselseweg

67.

Via Liesselseweg naar Breemortelweg

68.

Via Breemortelweg naar Hanenbergweg

69.

Via Hanenbergweg naar Plaggenweg

70.

Via Plaggenweg naar Snoertsebaan

71.

Via Snoertsebaan naar Parallelweg

72.

Via Parallelweg naar Nastreek

73.

Via Nastreek naar Voorpeelweg

74.

Via Voorpeelweg naar Paardekopweg

75.

Via Paardekopweg naar Spoorbaan

76.

Via Spoorbaan naar Midden Peelweg

77.

Via Midden Peelweg naar Griendtsveenseweg

78.

Via Griendtsveenseweg naar Veenweg

79.

Via Veenweg naar Jacob Poelsweg

80.

Via Jacob Poelsweg naar Schaapherdersweg

81.

Via Schaapherdersweg naar Zwarte Plakweg

82.

Via Zwarte Plakweg naar Bloemvenweg

83.

Via Bloemvenweg naar Zuringspeelweg

84.

Via Zuringspeelweg naar Kulbergweg

85.

Via Kulbergweg naar Kievitweg

86.

Via Kievitweg naar Blaktdijk

87.

Via Blaktdijk naar Peelstraat

88.

Via Peelstraat naar Kempkesstraat

89.

Via Kempkesstraat naar Meerweg

90.

Via Meerweg naar Kronenbergweg

91.

Via Kronenbergweg naar Bedelaarspad

92.

Via Bedelaarspad naar Helenaveenseweg

93.

Via Helenaveenseweg naar Op den Bergen

94.

Via Op den Bergen naar Gelderdijk

95.

Via Gelderdijk naar Kleefsedijk

96.

Via Kleefsedijk naar Rieterdijk

97.

Via Rieterdijk naar Breetse Peelweg

98.

Via Breetse Peelweg naar Tongerlo