21.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/46


BESLUIT (EU) 2022/2278 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 8 november 2022

inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2023 (ECB/2022/40)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,

Gezien Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43) (1), en met name artikel 2, lid 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft sinds 1 januari 1999 het alleenrecht de muntenuitgifteomvang door de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “eurogebiedlidstaten” genoemd) goed te keuren.

(2)

De 19 eurogebiedlidstaten en Kroatië, dat op 1 januari 2023 de euro als eenheidsmunt aanneemt, hebben hun verzoeken voor goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2023 bij de ECB ingediend, aangevuld met een toelichting betreffende de gevolgde schattingsmethode. Sommige lidstaten hebben tevens aanvullende informatie verstrekt over circulatiemunten, voor zover dergelijke informatie beschikbaar is, en de lidstaten die informatie van belang achten om het goedkeuringsverzoek te staven.

(3)

Aangezien het recht van de eurogebiedlidstaten om euromunten uit te geven onderworpen is aan goedkeuring door de ECB, mogen de lidstaten overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit (EU) 2015/2232 (ECB/2015/43) de door de ECB goedgekeurde omvang niet overschrijden zonder voorafgaande goedkeuring door de ECB.

(4)

Aangezien geen wijziging van de verzochte muntenuitgifteomvang is vereist, is de directie krachtens artikel 2, lid 9, van Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) gemachtigd dit besluit betreffende de door de eurogebiedlidstaten en Kroatië ingediende jaarlijkse aanvragen tot goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2023 vast te stellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van artikel 1 van Verordening (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43).

Artikel 2

Goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang in 2023

De ECB verleent hierbij goedkeuring aan euromuntenuitgifteomvang door de eurogebiedlidstaten in 2023, zoals opgenomen in de onderstaande tabel:

(in miljoen EUR)

 

Voor uitgifte in 2023 goedgekeurde euromuntenomvang

Circulatiemunten

Munten voor verzamelaars

(niet bestemd voor circulatie)

Muntenuitgifteomvang

België

38,00

0,40

38,40

Duitsland

427,00

206,00

633,00

Estland

15,30

0,29

15,59

Ierland

32,60

0,50

33,10

Griekenland

125,50

0,62

126,12

Spanje

303,00

40,00

343,00

Frankrijk

284,00

55,00

339,00

Kroatië

316,34

0,43

316,77

Italië

257,00

4,55

261,55

Cyprus

6,00

0,01

6,01

Letland

10,00

0,20

10,20

Litouwen

12,00

0,41

12,41

Luxemburg

13,20

0,26

13,46

Malta

8,00

0,50

8,50

Nederland

49,00

1,00

50,00

Oostenrijk

81,00

175,51

256,51

Portugal

71,50

2,00

73,50

Slovenië

25,50

1,50

27,00

Slowakije

16,00

2,00

18,00

Finland

10,00

5,00

15,00

Totaal

2 100,94

496,18

2 597,12

Artikel 3

Vankrachtwording

Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving ervan aan de geadresseerden.

Artikel 4

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot de lidstaten die de euro als munt hebben en tot Kroatië.

Gedaan te Frankfurt am Main, 8 november 2022.

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.