24.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 304/87


Rectificatie van Besluit (EU) 2022/1994 van 17 oktober 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor geografische aanduidingen dat is ingesteld bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de goedkeuring van zijn reglement van orde

( Publicatieblad van de Europese Unie L 273 van 21 oktober 2022 )

Op bladzijde 20 komt Besluit (EU) 2022/1994 als volgt te luiden:

BESLUIT (EU) 2022/1994 VAN DE RAAD

van 17 oktober 2022

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor geografische aanduidingen dat is ingesteld bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de goedkeuring van zijn reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit (EU) 2018/104 van de Raad (1) is de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (2) (de “overeenkomst”) gesloten, die vanaf 1 juni 2018 voorlopig werd toegepast en op 1 maart 2021 in werking is getreden.

(2)

Op grond van artikel 240, lid 2, van de overeenkomst dient het subcomité voor geografische aanduidingen (het “subcomité”) zijn eigen reglement van orde te bepalen.

(3)

Het is passend om het namens de Unie in het subcomité in te nemen standpunt over zijn reglement van orde te bepalen aangezien dat reglement van orde voor de Unie bindend zal zijn.

(4)

Met het oog op de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst moet het reglement van orde van het subcomité worden goedgekeurd.

(5)

Het standpunt van de Unie in het subcomité moet bijgevolg gebaseerd zijn op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het subcomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in het subcomité voor geografische aanduidingen moet worden ingenomen over de goedkeuring van zijn reglement van orde, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van dat subcomité.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 17 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

ONTWERP

BESLUIT NR. … VAN HET SUBCOMITÉ VOOR GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN EU-ARMENIË

van …

tot goedkeuring van zijn reglement van orde

HET SUBCOMITÉ VOOR GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN EU-ARMENIË,

Gezien de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (3), (de “overeenkomst”), en met name artikel 240,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 240 van de overeenkomst dient het subcomité voor geografische aanduidingen toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst wat betreft geografische aanduidingen, en te fungeren als instrument om de samenwerking en de dialoog op het gebied van geografische aanduidingen te intensiveren.

(2)

Op grond van artikel 240, lid 2, van de overeenkomst kan het subcomité voor geografische aanduidingen besluiten nemen.

(3)

Op grond van artikel 240, lid 2, van de overeenkomst dient het subcomité voor geografische aanduidingen zijn reglement van orde te bepalen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het reglement van orde van het subcomité voor geografische aanduidingen, zoals opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel,

Voor het subcomité voor geografische aanduidingen

De voorzitter

BIJLAGE

Reglement van orde van het subcomité voor geografische aanduidingen EU-Armenië

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   Het subcomité voor geografische aanduidingen (het “subcomité”) dat is ingesteld overeenkomstig artikel 240 van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (de “overeenkomst”), assisteert het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken dat is ingesteld bij artikel 363, lid 7, van de overeenkomst, bij de uitvoering van zijn taken.

2.   Het subcomité voert zijn taken uit zoals vermeld in artikel 240 van de overeenkomst.

3.   Het subcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de Republiek Armenië die verantwoordelijk zijn voor aangelegenheden in verband met geografische aanduidingen.

4.   Voor de toepassing van dit reglement van orde wordt onder “partijen” verstaan partijen in de zin van artikel 382 van de overeenkomst.

5.   De partijen wijzen elk een delegatiehoofd aan dat de contactpersoon is voor alle aangelegenheden betreffende het subcomité.

6.   De delegatiehoofden fungeren als voorzitter van het subcomité overeenkomstig artikel 2.

7.   Elk delegatiehoofd kan alle taken van het delegatiehoofd of een deel daarvan delegeren aan een benoemde plaatsvervanger, in welk geval alle navolgende bepalingen betreffende het delegatiehoofd eveneens gelden voor de benoemde plaatsvervanger. Het delegatiehoofd stelt het secretariaat van het subcomité in kennis van een dergelijke benoeming.

Artikel 2

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van het subcomité wordt door de partijen bij toerbeurt bekleed voor een periode van twaalf maanden. De eerste periode begint op de datum van de eerste vergadering van de partnerschapsraad en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Artikel 3

Vergaderingen

1.   Het subcomité komt, tenzij de voorzitter anders bepaalt, eenmaal per jaar op verzoek van een van beide partijen bijeen, afwisselend in de Unie en in de Republiek Armenië, op een tijdstip, een plaats en een wijze (waaronder eventueel per videoconferentie) die onderling door de partijen worden overeengekomen, maar uiterlijk binnen negentig dagen na het verzoek.

2.   Elke vergadering van het subcomité wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter. De bijeenroeping wordt uiterlijk 28 kalenderdagen vóór de vergadering door het secretariaat van het subcomité aan de leden toegezonden, tenzij de partijen anders overeenkomen.

3.   Voor zover mogelijk wordt de gewone vergadering van het subcomité vóór de gewone vergadering van het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bijeengeroepen.

Artikel 4

Delegaties

Vóór elke vergadering worden de partijen door het secretariaat van het subcomité in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij die de vergadering bijwoont.

Artikel 5

Secretariaat

1.   Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Republiek Armenië, benoemd door de delegatiehoofden, treden gezamenlijk op als secretarissen van het subcomité en voeren gezamenlijk de secretariaatstaken uit in een geest van wederzijds vertrouwen en samenwerking.

2.   Het secretariaat van het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wordt op de hoogte gebracht van alle besluiten en verslagen van het subcomité en van alle andere handelingen waartoe het subcomité besluit.

Artikel 6

Correspondentie

1.   De voor het subcomité bestemde correspondentie wordt gericht aan de secretaris van een van de partijen, die weer de andere secretaris op de hoogte brengt.

2.   Het secretariaat van het subcomité zorgt ervoor dat de correspondentie die aan het subcomité is gericht, aan de voorzitter van het subcomité wordt doorgestuurd en waar passend wordt verspreid als in artikel 7 bedoelde documenten.

3.   Het secretariaat stuurt correspondentie van de voorzitter namens de voorzitter aan de partijen. Dergelijke correspondentie wordt waar passend verspreid overeenkomstig artikel 7.

Artikel 7

Documenten

1.   De documenten worden verspreid door de secretarissen van het subcomité.

2.   Een partij stuurt haar documenten naar haar secretaris. De secretaris stuurt de documenten door naar de secretaris van de andere partij.

3.   De door de Unie benoemde secretaris stuurt de documenten door naar de betrokken vertegenwoordigers van de Unie en zendt de door de Republiek Armenië benoemde secretaris en de secretarissen van het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken daarbij systematisch een kopie.

4.   De door de Republiek Armenië benoemde secretaris stuurt de documenten door naar de betrokken vertegenwoordigers van de Republiek Armenië en zendt de door de Unie benoemde secretaris en de secretarissen van het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken daarbij systematisch een kopie.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij de partijen anders besluiten. Indien een partij aan het subcomité informatie overlegt die zij als vertrouwelijk aanmerkt, behandelt de andere partij die informatie als zodanig.

Artikel 9

Agenda

1.   Het secretariaat van het subcomité stelt op basis van voorstellen van de partijen voor elke vergadering een voorlopige agenda op, alsook een ontwerp van de in artikel 10 bedoelde operationele conclusies. Op de voorlopige agenda staan de punten waarvoor het secretariaat uiterlijk 21 kalenderdagen vóór de vergadering een verzoek van een partij tot plaatsing op de agenda, samen met de desbetreffende documenten, heeft ontvangen.

2.   De voorlopige agenda wordt, samen met de desbetreffende documenten, uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de vergadering verspreid overeenkomstig artikel 7.

3.   Met inachtneming van artikel 8 wordt de voorlopige agenda van de vergaderingen openbaar gemaakt, zo mogelijk tien kalenderdagen vóór de vergadering.

4.   De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door de voorzitter van het subcomité en het andere delegatiehoofd vastgesteld. Punten die niet op de voorlopige agenda staan, kunnen als agendapunt worden opgenomen voor zover de partijen daarmee instemmen.

5.   De voorzitter van het subcomité kan vertegenwoordigers van andere organen van de partijen of, met instemming van de andere partij, onafhankelijke deskundigen uitnodigen om een vergadering op ad-hocbasis bij te wonen teneinde informatie te verschaffen over bepaalde onderwerpen. De partijen zorgen ervoor dat dergelijke waarnemers of deskundigen de vertrouwelijkheidsvereisten in acht nemen.

6.   De voorzitter van het subcomité kan in overleg met de partijen de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen inkorten om rekening te houden met bijzondere omstandigheden.

Artikel 10

Notulen en operationele conclusies

1.   De secretarissen van het subcomité stellen gezamenlijk ontwerpnotulen van elke vergadering op.

2.   In beginsel bevatten de notulen voor elk agendapunt:

a)

een lijst van de deelnemers aan de vergadering, een lijst van de ambtenaren die hen begeleidden, en een lijst van de eventuele waarnemers of deskundigen die de vergadering hebben bijgewoond;

b)

de aan het subcomité voorgelegde documenten;

c)

de verklaringen die op verzoek van het subcomité in de notulen worden opgenomen; en

d)

zo nodig, de operationele conclusies van de vergadering, als bedoeld in lid 4.

3.   De ontwerpnotulen worden ter goedkeuring aan het subcomité voorgelegd. Zij worden binnen 28 kalenderdagen na iedere vergadering van het subcomité goedgekeurd. Aan elk van de in artikel 7 bedoelde geadresseerden wordt een kopie gezonden. Onverminderd artikel 8 publiceren de partijen de goedgekeurde notulen zo spoedig mogelijk na de goedkeuring ervan. De notulen bevatten in de regel de definitieve agenda en een samenvatting van de bespreking van elk agendapunt.

4.   De secretaris van de partij die het voorzitterschap van het subcomité bekleedt, stelt voor elke vergadering een ontwerp van de operationele conclusies op en stuurt dat ontwerp samen met de voorlopige agenda aan de partijen, uiterlijk 15 kalenderdagen voor het begin van de vergadering. Dat ontwerp wordt in de loop van de vergadering bijgewerkt zodat het subcomité de operationele conclusies, waarin wordt aangegeven welke vervolgacties de partijen overeengekomen zijn, aan het eind van de vergadering kan aannemen, tenzij de partijen anders overeenkomen. Nadat overeenstemming is bereikt over de operationele conclusies, worden ze aan de notulen gehecht, en de uitvoering ervan wordt geëvalueerd op een volgende vergadering van het subcomité. Het subcomité neemt daartoe een template aan waarin voor elke actie een deadline kan worden bepaald.

Artikel 11

Besluiten

1.   Het subcomité is bevoegd om besluiten te nemen in de in artikel 240, lid 3, van de overeenkomst bedoelde gevallen. Het subcomité neemt bij consensus besluiten aan in de in artikel 240, lid 2, van de overeenkomst bedoelde gevallen. De besluiten zijn bindend voor de partijen, die passende maatregelen treffen voor de uitvoering ervan.

2.   Elk besluit wordt gewaarmerkt door de voorzitter van het subcomité.

3.   Het subcomité kan besluiten nemen of verslagen aannemen via de schriftelijke procedure, na voltooiing van de respectieve interne procedures, indien de partijen dat overeenkomen. De schriftelijke procedure bestaat uit een uitwisseling van nota’s tussen de secretarissen, die handelen in overleg met de partijen. In dat geval wordt de tekst van het voorstel op grond van artikel 7 verspreid, waarbij een termijn van minstens 21 kalenderdagen wordt gesteld waarin voorbehouden of gewenste amendementen ter kennis kunnen worden gebracht. De voorzitter van het subcomité kan in overleg met de partijen die termijn inkorten om rekening te houden met bijzondere omstandigheden. De ontwerpbesluiten worden geacht te zijn aangenomen zodra de andere partij haar instemming heeft betuigd, en worden vastgelegd in de notulen van de vergadering van het subcomité.

4.   De handelingen van het subcomité worden voorzien van het opschrift “Besluit” of “Verslag”. Een besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan, tenzij in het besluit zelf anders is bepaald.

5.   De besluiten worden aan de partijen gezonden.

6.   Elke partij kan bepalen of zij de besluiten van het subcomité in haar publicatieblad bekendmaakt.

Artikel 12

Verslagen

Tijdens elke gewone vergadering van het partnerschapscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken brengt het subcomité bij dat partnerschapscomité verslag uit over zijn werkzaamheden.

Artikel 13

Talen

1.   De werktalen van het subcomité zijn het Engels en het Armeens. De partijen kunnen echter besluiten vergaderingen alleen in het Engels te houden.

2.   Tenzij anders wordt besloten, beraadslaagt het subcomité op basis van in die talen opgestelde documenten.

3.   Het subcomité neemt besluiten inzake de wijziging of de uitlegging van de overeenkomst aan in de talen waarin de tekst van de overeenkomst authentiek is. Alle andere besluiten van het subcomité worden aangenomen in de in lid 1 bedoelde werktalen.

Artikel 14

Kosten

1.   Elke partij draagt haar eigen personeels-, reis- en verblijfskosten en haar eigen post- en telecommunicatiekosten in verband met deelname aan vergaderingen van het subcomité.

2.   Uitgaven in verband met de organisatie van vergaderingen en de reproductie van documenten komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

3.   Uitgaven voor vertolking tijdens de vergaderingen en voor vertaling van documenten in of uit het Engels en het Armeens, zoals vermeld in artikel 13, lid 1, komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

Artikel 15

Wijziging van het reglement van orde

Overeenkomstig artikel 240, lid 2, van de overeenkomst kan dit reglement van orde worden gewijzigd bij besluit van het subcomité.

”.

(1)  Besluit (EU) 2018/104 van de Raad van 20 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (PB L 23 van 26.1.2018, blz. 1).

(2)  PB L 23 van 26.1.2018, blz. 4.

(3)  PB L 23 van 26.1.2018, blz. 4.