22.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 166/134


BESLUIT (EU) 2022/968 VAN DE RAAD

van 16 juni 2022

houdende benoeming van twee leden van de Rekenkamer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 286, lid 2,

Gezien de voordrachten van de Republiek Cyprus en Malta,

Gezien de adviezen van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

1)

De ambtstermijn van de heer Leo BRINCAT verstrijkt op 30 september 2022.

2)

De ambtstermijn van de heer Lazaros LAZAROU verstrijkt op 1 november 2022.

3)

Derhalve moeten twee leden van de Rekenkamer worden benoemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende personen worden benoemd tot leden van de Rekenkamer:

de heer Lefteris CHRISTOFOROU, voor de periode van 2 november 2022 tot en met 1 november 2028,

de heer George Marius HYZLER, voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2028.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

O. DUSSOPT


(1)  Adviezen van 3 mei 2022 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).