3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/128


BESLUIT (GBVB) 2022/884 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad riep op tot de dringende voorbereiding en aanneming van een nieuw pakket individuele en economische sancties.

(5)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 verklaarde de Europese Raad dat de Unie bereid blijft om snel mazen te dichten, daadwerkelijke en mogelijke omzeiling van de reeds aangenomen beperkende maatregelen aan te pakken, en snel verdere gecoördineerde, zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressie voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten verdere beperkende maatregelen worden ingesteld.

(7)

De invoer, aankoop of overdracht naar lidstaten van ruwe olie en bepaalde aardolieproducten uit Rusland moet worden verboden. Daarnaast moet het verzekeren en herverzekeren van het maritieme vervoer van dergelijke goederen naar derde landen worden verboden. Er moeten passende overgangstermijnen worden bepaald.

(8)

Gezien de geografische ligging van verscheidene lidstaten, waardoor zij specifiek afhankelijk zijn van ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland wordt ingevoerd, en aangezien er op korte termijn geen haalbare alternatieve voorziening mogelijk is, mogen de invoerverboden op ruwe olie uit Rusland tijdelijk niet van toepassing zijn op ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in die lidstaten wordt ingevoerd, totdat de Raad anders besluit. Die lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om zich zo spoedig mogelijk met alternatieve leveringen te bevoorraden. De Commissie moet toezicht houden op de vooruitgang die de betrokken lidstaten boeken bij de bevoorrading met alternatieve leveringen, en die vooruitgang faciliteren. Wanneer een lidstaat voldoende vooruitgang heeft geboekt, moet de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Commissie de Raad voorstellen de tijdelijke uitzondering voor die lidstaat te beëindigen.

(9)

Tijdens zijn bijeenkomst van 30 en 31 mei 2022 is de Europese Raad overeengekomen dat hij zo snel mogelijk zal terugkomen op de kwestie van die tijdelijke uitzondering voor ruwe aardolie die via pijpleidingen wordt geleverd.

(10)

Het is noodzakelijk de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten of aan derde landen te verbieden van ruwe olie uit Rusland die via pijpleidingen in een lidstaat wordt geleverd, alsook na een overgangsperiode van acht maanden de verdere overdracht, het vervoer of de wederverkoop aan andere lidstaten te verbieden van uit dergelijke ruwe olie verkregen aardolieproducten. Gezien de specifieke afhankelijkheid van Tsjechië van dergelijke aardolieproducten dient voor dat land een extra periode van tien maanden toegelaten te worden om alternatieve leveringen te verkrijgen.

(11)

Gezien de specifieke geografische blootstelling van Bulgarije, dient voor een beperkte periode te worden voorzien in een bijzondere afwijking van het verbod op de invoer van ruwe olie via maritiem transport (“ruwe olie over zee”) en van aardolieproducten. Gezien de specifieke situatie van Kroatië waarbij zijn raffinaderij voor zijn werking regelmatige leveringen van vacuümgasolie nodig heeft, moet het voor de nationale bevoegde autoriteit mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden voor een specifieke periode toestemming te verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van Russische vacuümgasolie.

(12)

Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, dient de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland in die lidstaat bij wijze van een uitzonderlijke tijdelijke afwijking te worden toegestaan totdat de levering via pijpleidingen wordt hervat of totdat de Raad besluit dat het verbod op de invoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie van toepassing is op die lidstaat.

(13)

Conform het beginsel van vrijheid van doorvoer, dient het verbod op de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van bepaalde aardolieproducten uit Rusland de aankoop, invoer of overdracht van dergelijke goederen uit een derde land die alleen door Rusland worden doorgevoerd, onverlet te laten. Die verbodsbepalingen mogen meer bepaald niet van toepassing zijn wanneer Rusland in de douaneaangiften als de staat van uitvoer is aangemerkt, indien in die douaneaangiften een derde staat als land van oorsprong voor de ruwe olie en andere aardolieproducten is opgegeven.

(14)

Het is passend te verbieden om accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, of zakelijk en managementadvies en diensten in verband met public relations te verlenen aan Rusland. Tevens is het passend de verbodsbepalingen betreffende, respectievelijk, deposito's, in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen, en trustdiensten te wijzigen. Ten slotte is het passend bepaalde vermeldingen toe te voegen aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de bijlagen bij Besluit 2014/512/GBVB.

(15)

Teneinde de vlotte uitvoering van artikel 1 undecies van Besluit 2014/512/GBVB te waarborgen, is het passend de in de leden 2 en 3 van dat artikel vastgestelde termijn voor de beëindiging van de activiteiten te verlengen van 10 mei 2022 tot en met 5 juli 2022.

(16)

Het is passend te verduidelijken dat dit besluit geen beletsel vormt voor de ontvangst van betalingen door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, van zijn of haar Russische tegenpartij op grond van vóór 26 februari 2022 gesloten en vóór 27 mei 2022 uitgevoerde contracten met betrekking tot goederen en technologie vermeld in artikel 4 quater van Besluit 2014/512/GBVB.

(17)

De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(18)

Om de agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt de Russische Federatie voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(19)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de agressie tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(20)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, moeten, in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie van artikel 11, verdere beperkende maatregelen worden ingesteld om de uitzendingen van die mediakanalen in de Unie of gericht tegen de Unie te schorsen. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda tegen de Unie en haar lidstaten.

(21)

In overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom van de artikelen 11, 16 en 17, beletten die maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten uit te oefenen dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wijzigen die maatregelen niets aan de verplichting tot het naleven van de rechten, vrijheden en beginselen bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten, en in de grondwetten van de lidstaten, binnen het respectieve toepassingsgebied daarvan.

(22)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(23)

Besluit 2014/512/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die verschuldigd zijn door de daarin bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit hoofde van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.”;

b)

in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

“a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsook titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland in de Unie, in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in de Westelijke Balkan, tenzij dit verboden is op grond van de artikel 4 sexdecies of 4 septdecies;”;

c)

aan lid 3 worden de volgende punten toegevoegd:

“d)

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 5 september 2022 van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie, afgesloten vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;

e)

transacties in verband met het verstrekken van elektronische-communicatiediensten, datacentrumdiensten en het verstrekken van diensten en uitrusting die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van de verstrekking van firewalls, en callcenterdiensten aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage X.”.

2)

In artikel 1 ter wordt lid 5 vervangen door:

“5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a)

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met de basisbehoeften van in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere aangegane kosten voor juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

e)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van punt a), b), c) of e) van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”.

3)

In artikel 1 quinquies wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”.

4)

Artikel 1 sexies wordt vervangen door:

“Artikel 1 sexies

1.   Het is verboden gespecialiseerde financiële berichtendiensten, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verstrekken aan de in bijlage VIII genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage VIII vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage VIII vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod geldt vanaf dezelfde datum voor alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen van wie, respectievelijk waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage VIII vermelde entiteit.”.

5)

In artikel 1 nonies, lid 2, wordt punt e) vervangen door:

“e)

tenzij dit verboden is op grond van artikel 4 sexdecies of 4 septdecies, de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, van of door Rusland naar de Unie, of”.

6)

Artikel 1 undecies wordt vervangen door:

“Artikel 1 undecies

1.   Het is verboden zich te registreren, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a)

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a) of punt b);

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b) of c);

e)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b), c) of d).

2.   Met ingang van 5 juli 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 9 april 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan van een lidstaat is of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

5.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor het voorzetten van de in lid 2 bedoelde diensten na 5 juli 2022, wegens:

a)

de voltooiing, uiterlijk op 5 september 2022, van transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de in lid 3 bedoelde contracten, mits dergelijke transacties vóór 11 mei 2022 van start zijn gegaan, of

b)

andere redenen, mits de dienstverleners direct noch indirect tegoeden of economische middelen aanvaarden van of beschikbaar stellen aan de in lid 1 bedoelde personen, noch die personen anderszins voordeel verschaffen uit tegoeden die in een trust zijn geplaatst.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de in die leden bedoelde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c)

de exploitatie van trusts die tot doel hebben bedrijfspensioenregelingen, verzekeringspolissen of aandelenregelingen voor werknemers, liefdadigheidsinstellingen, amateursportclubs en fondsen voor minderjarigen of kwetsbare volwassenen te beheren.

7.   De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 of lid 6 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van die vergunning.”.

7)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 duodecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

4.   Lid 1 is niet van toepassing op de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitend of gezamenlijk zeggenschap staan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

5.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties, of

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.”.

8)

In artikel 4, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

“a)

het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij dit uit hoofde van artikel 4 sexdecies of artikel 4 septdecies verboden is, van of via Rusland naar de Unie, of”.

9)

In artikel 4 bis, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij uit hoofde van artikel 4 sexdecies of artikel 4 septdecies verboden, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen, of”.

10)

Aan artikel 4 octies wordt het volgende lid toegevoegd:

“3.   Het is verboden reclame te maken voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die wordt geproduceerd of uitgezonden door de in bijlage IX genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, inclusief via transmissie of distributie op enigerlei in lid 1 bedoelde wijze.”.

11)

In artikel 4 nonies bis, lid 5, wordt punt a) vervangen door:

“a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde chemische en ijzerproducten, tenzij dit uit hoofde artikel 4 sexdecies of 4 septdecies verboden is;”.

12)

Artikel 4 quindecies, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt a) wordt vervangen door:

“a)

tenzij dit verboden is uit hoofde van artikel 4 sexdecies of 4 septdecies, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;”;

b)

punt d) wordt vervangen door:

“d)

het functioneren van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht, of”.

13)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 sexdecies

1.   Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandelsdiensten, financiering of financiële bijstand of enige andere dienst in verband met de verbodsbepaling van lid 1, te verstrekken.

3.   De in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

a)

tot en met 5 december 2022 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie, die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen tien dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

b)

tot en met 5 februari 2023 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van aardolieproducten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen tien dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

c)

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, op voorwaarde dat zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is;

d)

voor ruwe olie die via pijpleidingen vanuit Rusland aan de lidstaten wordt geleverd, totdat de Raad, op voorstel van de hoge vertegenwoordiger gesteund door de Commissie, met eenparigheid van stemmen besluit dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van toepassing zijn.

4.   Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, mag ruwe olie over zee uit Rusland in uitzonderlijke tijdelijke afwijking van de leden 1 en 2 in die lidstaat worden ingevoerd, totdat de levering wordt hervat of totdat het in lid 3, punt d), bedoelde besluit van de Raad ten aanzien van die lidstaat van toepassing is, indien dat eerder is.

5.   Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.

6.   Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot 31 december 2023 de aankoop, de invoer of de overdracht toestaan van vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a)

geen alternatieve levering van vacuümgasolie is beschikbaar, en

b)

Kroatië heeft de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van de redenen waarom het van oordeel is dat een specifieke vergunning moet worden verleend, en de Commissie heeft binnen die termijn geen bezwaar gemaakt.

7.   De goederen die ingevolge een door een bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 5 of lid 6 verleende afwijking zijn ingevoerd, mogen niet worden verkocht aan kopers in een andere lidstaat of in een derde land.

8.   De overdracht of het vervoer van via pijpleiding geleverde ruwe olie naar lidstaten als bedoeld in lid 3, punt d), naar andere lidstaten of naar derde landen, of de verkoop ervan aan kopers in andere lidstaten of in derde landen, is verboden.

Alle zendingen en containers van dergelijke ruwe olie zijn duidelijk aangegeven met “REBCO: uitvoer verboden”.

Vanaf 5 februari 2023 is het, wanneer ruwe olie via pijpleidingen is geleverd in een lidstaat als bedoeld in lid 3, punt d), verboden aardolieproducten die uit dergelijke ruwe olie zijn verkregen, over te dragen of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2023 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking worden gesteld, stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, een besluit vast om die tijdelijke afwijking te beëindigen. Gedurende de periode tot en met 5 december 2023 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in dezelfde periode tijdens de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.

9.   De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van ruwe olie of aardolieproducten die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.

10.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 septdecies

1.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandelsdiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer te verstrekken, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, aan derde landen met betrekking tot ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   De verbodsbepaling in lid 1 geldt niet voor:

a)

de uitvoering tot en met 5 december 2022 van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, of

b)

het vervoer van ruwe olie of aardolieproducten indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, op voorwaarde dat zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is.”.

14)

De bijlagen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Dit punt is ten aanzien van een of meer van de in punt 4) van de bijlage bij dit besluit bedoelde entiteiten van toepassing met ingang van 25 juni 2022 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe met eenparigheid van stemmen besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

1)

In bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

“46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise “Kant”

Scientific-Production Enterprise “Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute “Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard””.

2)

In bijlage VII bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

“Verenigd Koninkrijk

Zuid-Korea”.

3)

Bijlage VIII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE VIII

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, entiteit of lichaam

Datum van toepassing

Bank Otkritie

12 maart 2022

Novikombank

12 maart 2022

Promsvyazbank

12 maart 2022

Bank Rossiya

12 maart 2022

Sovcombank

12 maart 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 maart 2022

VTB BANK

12 maart 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022

”.

4)

In bijlage IX bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen togevoegd:

“Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”