30.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 147/3


BESLUIT (GBVB) 2022/837 VAN DE RAAD

van 30 mei 2022

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 20 september 2016 Besluit (GBVB) 2016/1693 (1) vastgesteld.

(2)

Gezien de aanhoudende dreiging van ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, moeten twee personen en één groep aan de lijsten van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 worden toegevoegd.

(3)

Besluit (GBVB) 2016/1693 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad van 20 september 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB (PB L 255 van 21.9.2016, blz. 25).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Onder de rubriek “A. Personen bedoeld in de artikelen 2 en 3” worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

“10.

Faruq AL-SURI (ook bekend als Samir Hijazi, Samir ’Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-’Askari); geboortedatum: 1977; geboorteplaats: Damascus, Syrië; geslacht: man; nationaliteit: Syrisch (vermoedelijk).

11.

Sami AL-ARIDI (ook bekend als Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); geboortedatum: 1973; geslacht: man; nationaliteit: Jordaans (vermoedelijk).”.

2)

Onder de rubriek “B. Groepen, ondernemingen en entiteiten bedoeld in artikel 3” wordt de volgende vermelding toegevoegd:

“3.

Hurras AL-DIN (HaD) (ook bekend als Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al Qaida in Syrië, AQ-S).”.