15.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 87/56


BESLUIT (GBVB) 2022/430 VAN DE RAAD

van 15 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad riep op tot de dringende voorbereiding en aanneming van een nieuw pakket individuele en economische sancties.

(5)

Gezien de ernst van de situatie en in reactie op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne is het passend verdere beperkende maatregelen in te stellen. In het bijzonder moeten alle transacties met bepaalde staatsbedrijven worden verboden. Ook moet het verstrekken van kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten worden verboden en moet de toegang tot abonnementsdiensten met betrekking tot kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten worden ontzegd aan elke Russische persoon of entiteit. Voorts moeten strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik alsmede goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector, en moet de lijst worden uitgebreid van personen die banden hebben met de Russische defensie- en industriebasis, die aan die beperkingen zijn onderworpen. Ook moeten nieuwe investeringen in de Russische energiesector worden verboden, en moet een uitgebreide uitvoerbeperking voor uitrusting, technologie en diensten voor de energiesector in Rusland worden ingevoerd, met uitzondering van de nucleaire industrie en de downstreamsector van het energietransport. Tot slot moeten verdere handelsbeperkingen voor zowel ijzer en staal als luxegoederen worden ingevoerd.

(6)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(7)

Besluit 2014/512/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 bis bis

1.   Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage X;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage X, of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot en met 15 mei 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:

a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, aardolie en aardgas, alsmede titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie;

b)

transacties in verband met energieprojecten buiten Rusland waarin een in bijlage X vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam een minderheidsaandeelhouder is.”.

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 octies

1.   Vanaf 15 april 2022 is het verboden kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Vanaf 15 april 2022 is het verboden toegang tot abonnementsdiensten in verband met kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.”.

3)

In artikel 3 wordt lid 7 vervangen door:

“7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn;

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is bestemd voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, of

iii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 4, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.”.

4)

In artikel 3 bis wordt lid 7 vervangen door:

“7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn;

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is bestemd voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, of

iii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 4, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.”.

5)

In artikel 3 ter wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Wat de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen betreft, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in afwijking van de artikelen 3 en 3 bis van dit besluit, en onverminderd de vergunningsplichten op grond van Verordening (EU) 2021/821, alleen vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van in artikel 3 bis van dit besluit vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat:

a)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of

b)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.”.

6)

Artikel 4 wordt vervangen door:

“Artikel 4

1.   Het is verboden bepaalde goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, die kunnen worden gebruikt voor bepaalde categorieën exploratie- en productieprojecten, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat, of voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en die goederen of technologie te leveren, vervaardigen, onderhouden of gebruiken;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie, of op de verlening van technische of financiële bijstand, die nodig is voor:

a)

het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, olie en aardgas, van of via Rusland naar de Unie, of

b)

de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu.

4.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn tot en met 17 september 2022 niet van toepassing op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat is afgesloten vóór 16 maart 2022, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis is gesteld.

5.   De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer, en de verlening van technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen;

b)

die uitsluitend bestemd is voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

7.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 6 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

7)

Artikel 4 bis wordt vervangen door:

“Artikel 4 bis

1.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, olie en aardgas, uit of via Rusland naar de Unie, te waarborgen, of

b)

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

3.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 2 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

8)

In artikel 4 septies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 4 sexies. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie, die een schending vormen van dit besluit, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.”.

9)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 decies

1.   Er geldt een verbod op:

a)

de directe of indirecte invoer in de Unie van ijzer- en staalproducten, als die:

i)

van oorsprong zijn uit Rusland, of

ii)

uit Rusland zijn uitgevoerd;

b)

de directe of indirecte aankoop van ijzer- en staalproducten, als die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland;

c)

het vervoer van ijzer- en staalproducten, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot en met 17 juni 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 4 undecies

1.   Het is verboden luxegoederen direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is van toepassing op luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel.

3.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

4.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”.

10)

In artikel 7, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

“a)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX of X, of bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b) of c), artikel 1, lid 2, punt b) of c), artikel 1, lid 3, punt c) of d), artikel 1, lid 4, punt b) of c), artikel 1 bis, punt a), b) of c), artikel 1 bis bis, punt b) of c), artikel 1 sexies of artikel 1 octies;”.

11)

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

1.   

In bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende vermeldingen ingevoegd:

 

“Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd

 

Forss Technology Ltd

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “SC Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.

2.   

Het volgende wordt toegevoegd als bijlage X bij Besluit 2014/512/GBVB:

“BIJLAGE X

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 BIS BIS BEDOELDE STAATSBEDRIJVEN

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

”.