28.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 57/4


BESLUIT (GBVB) 2022/335 VAN DE RAAD

van 28 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld (1).

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, en startten Russische strijdkrachten een aanval op Oekraïne. Deze aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de meest krachtige bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad riep op tot de dringende voorbereiding en aanneming van een nieuw pakket individuele en economische sancties.

(5)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het passend verdere beperkende maatregelen in te stellen die verband houden met de sectoren financiën en luchtvaart.

(6)

In het bijzonder moeten alle transacties met de Russische Centrale Bank worden verboden.

(7)

Voorts moeten de lidstaten worden verplicht luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door een Russische luchtvaartmaatschappij, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij, in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen, en niet in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen die eigendom zijn of gecharterd worden, of op andere wijze worden beheerd door Russische natuurlijke personen of rechtspersonen, te verbieden om te landen op of te vertrekken van hun grondgebied, of over hun grondgebied te vliegen.

(8)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(9)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 bis worden de volgende leden ingevoegd:

"4.   Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zijn verboden.

5.   In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat deze strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.

6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 5 toestemming te verlenen.".

2)

na artikel 4 bis worden de volgende artikelen ingevoegd:

"Artikel 4 sexies

1.   In overeenstemming met hun nationale regels en wetten, en conform het internationaal recht, met name toepasselijke overeenkomsten inzake burgerluchtvaart, weigeren de lidstaten luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door een Russische luchtvaartmaatschappij, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij in het kader van regelingen voor codesharing of regelingen inzake vast af te nemen plaatsen, in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen, en niet in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen die eigendom zijn of gecharterd worden, of op andere wijze worden beheerd door Russische natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, toestemming om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing bij een noodlanding of een noodovervlucht.

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een vliegtuig toestemming verlenen om te landen op, te vertrekken van of te vliegen over het grondgebied van de Unie indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit landen, vertrekken of overvliegen noodzakelijk is om humanitaire redenen of om enige andere reden die strookt met de doelstellingen van deze verordening.

4.   De betrokken lidstaat of lidstaten stelt of stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 4 septies

1.   De door de Commissie overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/709 benoemde Netwerkbeheerder ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 4 sexies. Met name weigert de Netwerkbeheerder alle door vliegtuigexploitanten ingediende vliegplannen die blijk geven van het voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie die een inbreuk vormen op de bepalingen van dit besluit of op andere bestaande veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.

2.   De Netwerkbeheerder brengt, op basis van de analyse van vliegplannen, regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 4 sexies.".

3)

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in dit besluit vastgestelde verboden worden omzeild, onder meer door op te treden als vervanger van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen op wie die verboden van toepassing zijn, of door te hunnen gunste op te treden door gebruik te maken van een uitzondering waarin dit besluit voorziet.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).