7.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/19


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/162 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2022

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de berekening, verificatie en rapportage van de consumptievermindering van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en van de daartoe door de lidstaten getroffen maatregelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (1), en met name artikel 4, lid 2, en artikel 13, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten zijn bij Richtlijn (EU) 2019/904 verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn om tot een ambitieuze en aanhoudende consumptievermindering te komen van de in deel A van de bijlage bij die richtlijn opgenomen kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De Commissie moet de methode voor de berekening en de verificatie van die consumptievermindering vaststellen.

(2)

De lidstaten zijn krachtens Richtlijn (EU) 2019/904 eveneens verplicht gegevens over de kunststofproducten voor eenmalig gebruik die elk jaar in de handel zijn gebracht en informatie over de getroffen maatregelen om de consumptie van dergelijke producten te verminderen, met inbegrip van een kwaliteitscontroleverslag, bij de Commissie in te dienen. De Commissie moet het formaat van die rapportage vaststellen.

(3)

De lidstaten hebben overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/904 een ruime beoordelingsmarge om te beslissen welke maatregelen zij nemen om tot een ambitieuze en aanhoudende consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik te komen. Die maatregelen kunnen verschillen afhankelijk van de effecten op het milieu van die kunststofproducten voor eenmalig gebruik gedurende hun levenscyclus, ook wanneer ze als zwerfafval eindigen, en moeten evenredig en niet-discriminerend zijn.

(4)

Het meten van de consumptievermindering op basis van het gewicht van de hoeveelheid kunststof in kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in de handel worden gebracht, is een passende meetmethode, aangezien daarmee de milieueffecten van dergelijke producten als gevolg van milieuverontreiniging door kunststof zwerfvuil worden weergegeven. Met deze meetmethode wordt ook rekening gehouden met de meetmethoden en rapportageformaten voor verpakkingen en verpakkingsafval van Beschikking 2005/270/EG van de Commissie (2), die op gewicht en materiaalfractie zijn gebaseerd.

(5)

Ook het meten van de consumptievermindering op basis van het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik dat in de handel is gebracht, is een passende methode om op productniveau het effect van consumptievermindering op afvalpreventie en dus op de mogelijke vermindering van de kunststofverontreiniging in het milieu te meten.

(6)

Gezien de ruime beoordelingsmarge waarover de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn (EU) 2019/904 beschikken, moeten de lidstaten de keus krijgen of zij de consumptievermindering berekenen op basis van het totale gewicht van de hoeveelheid kunststof van de in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik of op basis van het aantal van dergelijke producten. Aangezien beide methoden gegevens opleveren die geschikt zijn om de consumptietrends, de gevolgen van de getroffen maatregelen voor afvalpreventie en de vervanging van kunststofproducten voor eenmalig gebruik door herbruikbare of kunststofvrije alternatieven te monitoren, moeten de lidstaten uit de twee methoden de methode kunnen kiezen die verenigbaar is met hun beleid voor consumptievermindering en met hun daartoe uit hoofde van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2019/904 getroffen maatregelen.

(7)

Indien het aantal in een bepaalde lidstaat in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik of het gewicht daarvan vanwege aanzienlijke verplaatsingen binnen de Unie van kunststofproducten voor eenmalig gebruik op groothandelsniveau niet representatief is voor de consumptie van kunststofproducten voor eenmalig gebruik in die lidstaat, moet die lidstaat de mogelijkheid hebben het gewicht of het aantal aan te passen om rekening te houden met dergelijke verplaatsingen.

(8)

Als een lidstaat ervoor kiest de op gewicht gebaseerde methode te gebruiken, moet deze ook gegevens rapporteren over het totale gewicht van in de handel gebrachte producten voor eenmalig gebruik die gedeeltelijk uit kunststof bestaan, aangezien dergelijke informatie bijdraagt tot de vergelijkbaarheid van de gegevens en het mogelijk maakt een breder overzicht van het effect van de consumptievermindering uit hoofde van Richtlijn (EU) 2019/904 te verkrijgen.

(9)

Opdat de Commissie een beter overzicht krijgt van de door de lidstaten getroffen maatregelen om overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/904 tot een consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik te komen, moet het rapportageformaat een indicatieve lijst van verschillende categorieën van dergelijke maatregelen bevatten. De lidstaten moeten alle genomen maatregelen echter rapporteren, ook als die niet expliciet in de indicatieve lijst zijn vermeld.

(10)

Om de nauwkeurigheid en verificatie van de gegevens te waarborgen, moet er met het rapportageformaat voor worden gezorgd dat alle parameters die relevant zijn voor de berekening en verificatie van de consumptie van kunststofproducten voor eenmalig gebruik en voor de rapportage van de getroffen maatregelen om de consumptievermindering te verwezenlijken worden geïdentificeerd, en dat de toe te passen methode voor de berekening en verificatie van de consumptievermindering wordt vastgesteld.

(11)

De in artikel 4, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/904 bedoelde methode voor de berekening en verificatie van de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik, de formaten voor de rapportage van gegevens over in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik en de in artikel 13, lid 4, van die richtlijn bedoelde informatie over door de lidstaten getroffen maatregelen, hangen inhoudelijk nauw met elkaar samen. Het is derhalve passend deze handeling op basis van beide bepalingen vast te stellen om te zorgen voor samenhang tussen de regels inzake de berekening, verificatie en rapportage van de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik en om de toegang tot die regels te vergemakkelijken.

(12)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Methode voor de berekening van de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik

1.   De lidstaten berekenen de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik op basis van een van de volgende parameters:

a)

het totale gewicht van de hoeveelheid kunststof in de kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een kalenderjaar in een lidstaat in de handel zijn gebracht;

b)

het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik dat in een kalenderjaar in een lidstaat in de handel is gebracht.

2.   De lidstaten berekenen de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in een kalenderjaar in de handel zijn gebracht overeenkomstig de formules in bijlage I.

3.   Indien er sprake is van een aanzienlijke uit- of invoer, of van andere verplaatsingen binnen de Unie, van kunststofproducten voor eenmalig gebruik voordat deze aan de uiteindelijke consument of gebruiker worden aangeboden, kunnen de lidstaten het gewicht of het aantal van in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik, zoals bedoeld in lid 1, aanpassen om rekening te houden met dergelijke verplaatsingen.

Artikel 2

Rapportage van gegevens

1.   De lidstaten rapporteren de in artikel 13, lid 1, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/904 bedoelde gegevens over in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik, zoals berekend overeenkomstig artikel 1 van dit besluit, in het in bijlage II bij dit besluit vastgestelde formaat.

2.   De lidstaten rapporteren de in artikel 13, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2019/904 bedoelde informatie over maatregelen ter vermindering van de consumptie in het in bijlage III bij dit besluit vastgestelde formaat.

3.   De lidstaten rapporteren het kwaliteitscontroleverslag met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie in het in bijlage IV vastgestelde formaat.

4.   De Commissie maakt de door de lidstaten verschafte gegevens bekend, tenzij een lidstaat met betrekking tot de informatie in het kwaliteitscontroleverslag een gemotiveerd verzoek om niet-bekendmaking van bepaalde gegevens indient.

5.   De lidstaten gebruiken, voor zover mogelijk, elektronische registers om gegevens te verzamelen en bij de Commissie te rapporteren.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 155 van 12.6.2019, blz. 1.

(2)  Beschikking 2005/270/EG van de Commissie van 22 maart 2005 tot vaststelling van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 86 van 5.4.2005, blz. 6), zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/665 van de Commissie van 17 april 2019 (PB L 112 van 26.4.2019, blz. 26).

(3)  Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).


BIJLAGE I

Formules voor de berekening van de consumptievermindering van kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 (“drinkbekers”):

Image 1

Voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 (“voedselverpakkingen”):

Image 2

waarbij:

CfB = drinkbekers (“cups for beverages”);

FC = voedselverpakkingen (“food containers”);

ConRed = consumptievermindering (“consumption reduction”) in een lidstaat per kalenderjaar;

PoMCfB =

a)

indien de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde methode voor de berekening van de consumptievermindering is toegepast: het totale gewicht aan kunststof (in ton) in drinkbekers die in een lidstaat in een bepaald kalenderjaar in de handel zijn gebracht, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 1, lid 3, of

b)

indien de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde methode voor de berekening van de consumptievermindering is toegepast: het totale aantal kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in een bepaald kalenderjaar in de handel zijn gebracht, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 1, lid 3;

PoMFC =

i)

indien de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde methode voor de berekening van de consumptievermindering is toegepast: het totale gewicht aan kunststof (in ton) in voedselverpakkingen die in een lidstaat in een bepaald kalenderjaar in de handel zijn gebracht, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 1, lid 3, of

ii)

indien de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde methode voor de berekening van de consumptievermindering is toegepast: het totale aantal voedselverpakkingen die in een lidstaat in een bepaald kalenderjaar in de handel zijn gebracht, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 1, lid 3;

t2022 = het referentiejaar, te weten het kalenderjaar 2022;

t = het referentiejaar (het jaar waarvoor de gegevens worden verzameld en gerapporteerd).


BIJLAGE II

Formaat voor de rapportage van gegevens over in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik

 

Gewicht van de hoeveelheid kunststof (1) (ton)

Totaal gewicht (2) (ton)

Producten (3)

(duizend stuks)

Kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die volledig uit kunststof bestaan

 

 

 

Kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die volledig uit kunststof bestaan

 

 

 

Kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die gedeeltelijk uit kunststof bestaan

 

 

 

Kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die gedeeltelijk uit kunststof bestaan

 

 

 


(1)  De gegevens moeten worden verstrekt als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde methode gebruikt en kan overeenkomstig artikel 1, lid 3, worden aangepast. Het indienen van de gegevens is vrijwillig als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde methode gebruikt.

(2)  De gegevens moeten worden verstrekt als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde methode gebruikt en kan overeenkomstig artikel 1, lid 3, worden aangepast. Het indienen van de gegevens is vrijwillig als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde methode gebruikt.

(3)  De gegevens moeten worden verstrekt als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde methode gebruikt en kan overeenkomstig artikel 1, lid 3, worden aangepast. Het indienen van de gegevens is vrijwillig als een lidstaat de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde methode gebruikt.


BIJLAGE III

Formaat voor de rapportage van informatie over maatregelen ter vermindering van de consumptie

1.   Maatregelen om tot een consumptievermindering van kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 te komen

Maatregelen ter vermindering van de consumptie

Specificatie van de maatregel (subcategorieën)

Kwantitatieve/kwalitatieve beschrijving van de maatregel

Inwerkingtreding van de maatregel

Juridische aard van de maatregel (vrijwillig/verplicht)

Toepassingsgebied van de maatregel (lokaal, regionaal, nationaal, anders)

Doelgroep van de maatregel (producenten, importeurs, verkopers, consumenten)

Kwantitatieve doelstellingen

Kwantitatieve doelstellingen voor het verminderen van het aandeel kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik dat in de handel wordt gebracht en ter beschikking van consumenten wordt gesteld

Kwantitatieve doelstellingen voor het verhogen van het aandeel herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik dat in de handel wordt gebracht en ter beschikking van consumenten wordt gesteld

 

 

 

 

 

Bevordering van duurzame alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik (met inbegrip van herbruikbare kunststof drinkbekers)

Maatregelen ter bevordering van herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik bij overheidsinstanties

Maatregelen tot vaststelling van verplichtingen of stimulansen voor marktdeelnemers om herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik tijdens grote openbare evenementen ter beschikking van consumenten te stellen

Maatregelen om systemen in te voeren waardoor consumenten hun eigen drinkbekers kunnen meebrengen

Bevordering van bedrijfsmodellen die herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik bieden

Maatregelen tot vaststelling van verplichtingen of stimulansen voor marktdeelnemers om duurzame alternatieve drinkbekers aan te bieden op het verkooppunt van de eindgebruiker

Bevordering van gratis openbare drinkwatervoorziening, waarmee mensen worden aangemoedigd een navulbare beker mee te nemen of uit de kraan te drinken

 

 

 

 

 

Economische instrumenten

Aan marktdeelnemers op te leggen heffingen wanneer zij kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik in de handel brengen

Groene overheidsopdrachten

Statiegeldregelingen

Subsidies of verlaging van heffingen voor marktdeelnemers die herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik in de handel brengen

Instrumenten waarmee consumenten die herbruikbare alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik kopen of deze zelf meenemen, korting krijgen

Verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor producenten van kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik

 

 

 

 

 

Markt- en gebruiksbeperkingen

Beperkingen op het in de handel brengen van kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik om ervoor te zorgen dat deze door herbruikbare, kunststofvrije of minder kunststof bevattende alternatieven worden vervangen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, derde alinea, van Richtlijn (EU) 2019/904

Beperkingen op het aanbieden van kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik op bepaalde locaties (bv. openbare stranden of parken) of door bepaalde marktdeelnemers en overheidsinstanties

Beperkingen op het aanbieden van dranken aan consumenten in kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik

 

 

 

 

 

Overeenkomsten tussen bevoegde autoriteiten en economische sectoren uit hoofde van artikel 17, lid 3, van Richtlijn (EU) 2019/904

Overeenkomsten met kwantitatieve doelstellingen om het aantal kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik die in de handel worden gebracht, te verminderen

Overeenkomsten met kwantitatieve doelstellingen om herbruikbare alternatieven of kunststofvrije producten in de handel te brengen

Overeenkomsten met verplichtingen voor marktdeelnemers [in de relevante economische sectoren] om consumenten aan te moedigen gebruik te maken van of te informeren over alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik of systemen voor hergebruik

 

 

 

 

Desbetreffende sector en aantal ondertekenende actoren van de overeenkomsten

Bewustmakingsmaatregelen [gericht op kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik]

Bewustmakingscampagnes over de negatieve milieueffecten van kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik als gevolg van zwerfafval en andere ongepaste afvalverwijdering, ook als onderdeel van opruimcampagnes van zwerfafval

Bevordering van duurzame alternatieven voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik (bv. herbruikbare drinkbekers)

Bevordering van locaties die een regeling voor hergebruik toepassen (bv. regelingen voor het zelf meenemen van bekers)

 

 

 

 

 

Andere maatregelen

Gelieve te specificeren

 

 

 

 

 

Voeg zo nodig rijen toe.

 

2.   Maatregelen om tot een consumptievermindering van kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 te komen

Maatregel ter vermindering van de consumptie

Specificatie van de maatregel (subcategorieën)

Kwantitatieve/kwalitatieve beschrijving van de maatregel

Inwerkingtreding van de maatregel

Juridische aard van de maatregel (vrijwillig/verplicht)

Toepassingsgebied van de maatregel (lokaal, regionaal, nationaal, anders)

Doelgroep van de maatregel (producenten, importeurs, verkopers, consumenten)

Kwantitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstellingen voor het verminderen van het aandeel kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik dat in de handel wordt gebracht en ter beschikking van consumenten wordt gesteld

Kwantitatieve doelstellingen voor het verhogen van het aandeel herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik dat in de handel wordt gebracht en ter beschikking van consumenten wordt gesteld

 

 

 

 

 

Bevordering van duurzame alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik (met inbegrip van herbruikbare kunststof)

Maatregelen ter bevordering van herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik bij overheidsinstanties

Maatregelen tot vaststelling van verplichtingen of stimulansen voor marktdeelnemers om herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik tijdens grote openbare evenementen ter beschikking van consumenten te stellen

Maatregelen om systemen in te voeren waardoor consumenten hun eigen voedselverpakking kunnen meebrengen

Bevordering van bedrijfsmodellen die herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik bieden, zoals statiegeldregelingen Maatregelen tot vaststelling van verplichtingen of stimulansen voor marktdeelnemers om duurzame alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik aan te bieden op het verkooppunt van de eindgebruiker

Bevordering van bedrijfsmodellen die duurzame alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik bieden

 

 

 

 

 

Economische instrumenten

Heffingen voor marktdeelnemers wanneer zij kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik in de handel brengen

Subsidies of verlaging van heffingen voor marktdeelnemers die herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik in de handel brengen

Groene overheidsopdrachten

Statiegeldregelingen

Instrumenten waarmee consumenten die herbruikbare alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik kopen, korting krijgen

 

 

 

 

 

Markt- en gebruiksbeperkingen

Beperkingen op het in de handel brengen van kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik om ervoor te zorgen dat deze door herbruikbare, kunststofvrije of minder kunststof bevattende alternatieven worden vervangen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, derde alinea, van Richtlijn (EU) 2019/904

Beperkingen op het aanbieden van kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik op bepaalde locaties (bv. openbare stranden of parken) of door bepaalde marktdeelnemers en overheidsinstanties

Beperkingen op het gebruik van kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik bij de verstrekking van voedsel aan consumenten

 

 

 

 

 

Overeenkomsten tussen bevoegde autoriteiten en economische sectoren uit hoofde van artikel 17, lid 3, van Richtlijn (EU) 2019/904

Overeenkomsten met kwantitatieve doelstellingen om het aantal kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik die in de handel worden gebracht, te verminderen

Overeenkomsten met kwantitatieve doelstellingen om herbruikbare alternatieven of kunststofvrije producten in de handel te brengen

Overeenkomsten met verplichtingen voor marktdeelnemers [in de relevante economische sectoren] om consumenten aan te moedigen gebruik te maken van of te informeren over alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik of systemen voor hergebruik

 

 

 

 

Desbetreffende sector en aantal ondertekenende actoren van de overeenkomsten

Bewustmakingsmaatregelen [gericht op kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik]

Bewustmakingscampagnes over de negatieve milieueffecten van kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik als gevolg van zwerfafval en andere ongepaste afvalverwijdering, ook als onderdeel van opruimcampagnes van zwerfafval

Bevordering van duurzame alternatieven voor kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik (bv. herbruikbare voedselverpakkingen)

Bevordering van locaties die een regeling voor hergebruik toepassen (bv. regelingen voor het zelf meenemen van voedselverpakkingen)

 

 

 

 

 

Andere maatregelen

Gelieve te specificeren

 

 

 

 

 

Voeg zo nodig rijen toe.

 


BIJLAGE IV

Formaat voor het kwaliteitscontroleverslag

1.   Algemene informatie

1.1.

Lidstaat:

1.2.

Organisatie die de gegevens en de beschrijving indient:

1.3.

Contactpersoon/contactgegevens:

1.4.

Referentiejaar:

1.5.

Datum van indiening/versie:

1.6.

Link naar de bekendmaking van gegevens door de lidstaat (indien van toepassing):

2.   Beschrijving van de partijen die bij de gegevensverzameling betrokken zijn

Naam van de instelling

Beschrijving van de belangrijkste verantwoordelijkheden

 

 

Voeg zo nodig rijen toe.

3.   Beschrijving van de gebruikte methoden

a.   Gegevensbronnen voor berekeningsgegevens over kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die in een lidstaat in de handel worden gebracht

Gegevensbronnen

Gegevensbron gebruikt? (ja/nee)

Beschrijving van de gebruikte methoden

Aandeel in alle gegevens

Gegevens van statiegeldregelingen

 

 

 

Gegevens van regelingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Gegevens van producenten of van organisaties die de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid namens die producenten uitvoeren

 

 

 

Gegevens van centrale registers over in de handel gebrachte kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik

 

 

 

Gegevens van gemeenten

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

Elektronisch register

 

 

 

Administratieve verslaglegging

 

 

 

Productiestatistieken — nationale codes

 

 

 

Belastingstatistieken

 

 

 

Statistieken van de industrie

 

 

 

Andere bronnen (nader toelichten)

 

 

 

b.   Gegevensbronnen voor berekeningsgegevens over kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, die in een lidstaat in de handel worden gebracht

Gegevensbronnen

Gegevensbron gebruikt? (ja/nee)

Beschrijving van de gebruikte methoden

Aandeel in alle gegevens

Gegevens van statiegeldregelingen

 

 

 

Gegevens van regelingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Gegevens van producenten of van organisaties die de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid namens die producenten uitvoeren

 

 

 

Gegevens van centrale registers over in de handel gebrachte kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik

 

 

 

Gegevens van gemeenten

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

Analysen van de samenstelling

 

 

 

Elektronisch register

 

 

 

Administratieve verslaglegging

 

 

 

Productiestatistieken — nationale codes

 

 

 

Belastingstatistieken

 

 

 

Statistieken van de industrie

 

 

 

Andere bronnen (nader toelichten)

 

 

 

c.   Indien de gegevens op basis van gewicht worden gerapporteerd met de methodologie als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), en indien de gegevensverzameling niet de hele markt bestrijkt: gelieve te vermelden of een schatting is gemaakt van het totale gewicht van kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel zijn gebracht en van het gewicht van het kunststof daarin. Indien dat het geval is: gelieve het toegevoegde gewicht van kunststoffen als percentage van het totale gerapporteerde gewicht te vermelden

In overweging genomen specifieke kwesties

Beschrijving van de gebruikte methoden voor het maken van de schattingen (5)

%

 

Freeriders  (1)

 

 

 

Particuliere verplaatsingen binnen de Unie, invoer/uitvoer  (2)

 

 

 

Onlineverkoop  (3)

 

 

 

De-minimisregels  (4)

 

 

 

Andere (specificeren)

 

 

 

d.   Indien de gegevens op basis van het aantal producten worden gerapporteerd met de methodologie als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), en indien de gegevensverzameling niet de hele markt bestrijkt: gelieve te vermelden of een schatting is gemaakt van het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel zijn gebracht. Indien dat het geval is: gelieve het aantal producten als percentage van het totale gerapporteerde aantal te vermelden

In overweging genomen specifieke kwesties

Beschrijving van de gebruikte methoden voor het maken van de schattingen (5)

%

Freeriders  (5)

 

 

Particuliere verplaatsingen binnen de EU, invoer/uitvoer  (6)

 

 

Onlineverkoop  (7)

 

 

De-minimisregels  (8)

 

 

Andere (specificeren)

 

 

4.   Gegevensverificatie- en controlesysteem

a.   Verificatie van gegevens over kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel worden gebracht

Verificatie- en controleprocedures

Toegepast voor alle relevante gegevens over

Aanvullende opmerkingen, indien van toepassing

Kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, in de handel gebracht? (ja/nee)

Kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, in de handel gebracht? (ja/nee)

Controles van de volledigheid van de gegevens

 

 

 

Kruiscontroles

 

 

 

Tijdreekscontroles

 

 

 

Auditcontroles

 

 

 

Andere (specificeren)

 

 

 

b.   Beschrijving van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de gegevens over kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel worden gebracht

Factoren die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid [nauwkeurigheid] van gegevens

Factoren die relevant zijn voor gegevens over

Beschrijving van de wijze waarop de nauwkeurigheid van de gegevens wordt beïnvloed en van de methoden die zijn toegepast om die impact tot een minimum te beperken

Kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik, met inbegrip van de deksels daarvan, als bedoeld in deel A, punt 1, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, in de handel gebracht? (ja/nee)

Kunststof voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, als bedoeld in deel A, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904, in de handel gebracht? (ja/nee)

Steekproeffouten  (9)

(bv. variatiecoëfficiënten)

 

 

 

Dekkingsfouten  (10)

(bv. de-minimisregels, regionale dekking)

 

 

 

Meetfouten  (11)

 

 

 

Testinstrumenten voor gegevensverzameling  (12)

(bv. enquêtes)

 

 

 

Verwerkingsfouten  (13)

 

 

 

Fouten door niet-respons  (14)

 

 

 

Fouten als gevolg van modellering  (15)

 

 

 

Andere (gelieve te specificeren)

 

 

 

 

c.   Toelichting over de reikwijdte en het nut van enquêtes om gegevens over kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel worden gebracht te verzamelen

Voeg zo nodig rijen toe.

d.   Verschillen met de voor de voorgaande jaren gerapporteerde gegevens

Belangrijke methodologische verschillen, in voorkomend geval, tussen de manier waarop gegevens voor het huidige referentiejaar en voor de voorgaande referentiejaren zijn berekend (gelieve met name herzieningen met terugwerkende kracht en de aard daarvan te vermelden, alsook of onderbrekingen voor een bepaald jaar moeten worden aangegeven).

Voeg zo nodig rijen toe.

e.   Indien het totale gewicht van kunststofproducten voor eenmalig gebruik die in een lidstaat in de handel zijn gebracht en van het gewicht van het kunststof daarin, of het aantal van dergelijke producten dat in een lidstaat in de handel is gebracht, met meer dan 10 % is toegenomen ten opzichte van het vorige gerapporteerde jaar: de redenen voor die verschillen

In de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Variatie (%)

Voornaamste reden voor variatie

 

 

 

Voeg zo nodig rijen toe.

5.   Vertrouwelijkheid

Motivering van het niet-bekendmaken van dit kwaliteitscontroleverslag overeenkomstig artikel 2, lid 4, en lijst van de delen waarvan wordt verzocht deze niet bekend te maken.

Voeg zo nodig rijen toe.

6.   Belangrijkste nationale websites, referentiedocumenten en publicaties

Gelieve de naam en URL van de belangrijkste websites, referentiedocumenten en publicaties met betrekking tot deze gegevensverzameling te verstrekken.

 

Voeg zo nodig rijen toe.


(1)  Met “freerider” wordt een producent of distributeur bedoeld die kunststofproducten voor eenmalig gebruik in de handel brengt, maar zijn verantwoordelijkheden op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid niet zelf of in samenwerking met andere producenten vervult.

(2)  Verplaatsingen binnen de Unie en invoer/uitvoer van producten nadat deze aan de eindgebruikers zijn verkocht.

(3)  De gegevens over het in de handel brengen moeten ook betrekking hebben op verkoop via communicatie op afstand.

(4)  De-minimisregels voor rapportage over in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

(5)  Met “freerider” wordt een producent of distributeur bedoeld die kunststofproducten voor eenmalig gebruik in de handel brengt, maar zijn verantwoordelijkheden op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid niet zelf of in samenwerking met andere producenten vervult.

(6)  Verplaatsingen binnen de Unie en invoer/uitvoer van producten nadat deze aan de eindgebruikers zijn verkocht.

(7)  De gegevens over het in de handel brengen moeten ook betrekking hebben op verkoop via communicatie op afstand.

(8)  De-minimisregels voor rapportage over in de handel gebrachte kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

(9)  Beschrijf de geschatte variatiecoëfficiënten en de methoden die zijn toegepast voor de raming van de variantie.

(10)  Beschrijf het type en de omvang van de dekkingsfouten.

(11)  Beschrijf de instrumenten om potentiële risico’s te verminderen en fouten te voorkomen.

(12)  Beschrijf de instrumenten en methoden die zijn toegepast om de kwaliteit veilig te stellen en te zorgen voor relevante instrumenten voor gegevensverzameling.

(13)  Beschrijf de verwerkingsstappen tussen het verzamelen van gegevens en het produceren van statistieken en geef een overzicht van de vastgestelde verwerkingsfouten en de omvang daarvan.

(14)  Beschrijf de non-responspercentages voor de belangrijkste variabelen en de verrekeningsmethoden (indien van toepassing).

(15)  Beschrijf het type en de omvang van de fouten als gevolg van modellering.