29.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 465/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2325 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2021

tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 48, lid 3, en artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 45, lid 1, punt b), iii), van Verordening (EU) 2018/848 mag een product worden ingevoerd met het doel in de Unie als een biologisch product of als een omschakelingsproduct in de handel te worden gebracht indien dat product voldoet aan de gelijkwaardige productie- en controlevoorschriften van een erkend derde land en het wordt ingevoerd met een door de bevoegde autoriteiten, de controleautoriteiten of de controleorganen van dat derde land afgegeven inspectiecertificaat dat bevestigt dat aan de betrokken regels is voldaan. In artikel 48, lid 1, van die verordening wordt verduidelijkt dat een erkend derde land in dat verband een derde land is dat voor gelijkwaardigheidsdoeleinden is erkend in het kader van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (2).

(2)

Die erkenning verstrijkt op 31 december 2026. Die derde landen blijven tot die datum erkend, om te zorgen voor een soepele overgang naar de erkenningsregeling in het kader van een handelsovereenkomst uit hoofde van artikel 47 van Verordening (EU) 2018/848, op voorwaarde dat zij blijven waarborgen dat hun voorschriften inzake biologische productie en controle gelijkwaardig zijn aan de desbetreffende geldende voorschriften van de Unie en dat zij voldoen aan alle eisen betreffende het toezicht op hun erkenning door de Commissie overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie (3).

(3)

De bij deze verordening vastgestelde lijst van erkende derde landen is gebaseerd op de lijst zoals bekendgemaakt in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (4), met uitzondering van Chili, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, aangezien de handel in biologische producten met die landen onder specifieke overeenkomsten valt. In het licht van de nieuwe informatie die de Commissie sinds de laatste wijziging van die lijst heeft ontvangen van bepaalde derde landen, moet echter rekening worden gehouden met bepaalde wijzigingen en moet de lijst dienovereenkomstig worden aangepast.

(4)

Volgens de door Argentinië verstrekte informatie is de naam van het controleorgaan “Argencert” gewijzigd in “Ecocert Argentina SA”.

(5)

Costa Rica heeft de Commissie meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit de controleorganen “Control Union Perú” en “Primus Labs.com CR S.A.” heeft geschrapt uit de lijst van door Costa Rica erkende controleorganen.

(6)

Wat India betreft, is een groot aantal zendingen van in totaal duizenden ton met ethyleenoxide (“ETO”) verontreinigd sesamzaad van beweerdelijk biologische oorsprong uit dat derde land ingevoerd, met name van marktdeelnemers die worden gecontroleerd door controleorganen die onder toezicht staan van India, hetgeen heeft geresulteerd in ongeveer negentig kennisgevingen in het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS). De aanwezigheid van ETO — dat carcinogeen is voor mensen — blijkt vóór 2020 in biologische producten te zijn vastgesteld. De afgelopen drie decennia zijn diverse betrouwbare methoden voor de analyse van ETO ontwikkeld, die dus beschikbaar zijn om dergelijke verontreinigingen op te sporen. Wat deze OFIS-meldingen betreft, hebben de in de zendingen aangetroffen verontreinigingsniveaus doorgaans ruimschoots het voor ETO vastgestelde maximumresidugehalte overschreden, waarbij de exacte verontreinigingsniveaus afhankelijk zijn van de zending. Dit heeft zowel tot misleiding van de consument als tot een aanzienlijk gezondheidsrisico geleid. Het optreden van de ETO-verontreiniging en de vastgestelde hoge concentraties, alsmede het gebrek aan respons op de grondoorzaken van het falen van het controlesysteem door de bij die verontreinigingen betrokken controleorganen, die onder toezicht staan van de Indiase bevoegde autoriteit, en de ongepaste corrigerende maatregelen die door die controleorganen en de bevoegde autoriteit zijn genomen, brengen de robuustheid van de controles en het toezicht zelf in gevaar. Bovendien lijkt het er op basis van de door de Commissie ontvangen informatie op dat sommige van de bij die OFIS-meldingen betrokken controleorganen het toepassingsgebied van de erkenning van India voor de producten die in de Unie mogen worden ingevoerd, niet in acht hebben genomen. Om al deze redenen en overeenkomstig artikel 3, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 mogen de volgende controleorganen niet voorkomen op de lijst van door de bevoegde Indiase autoriteit erkende controleorganen: “CU Inspections India Pvt Ltd”, “Ecocert India Pvt Ltd”, “Indian Organic Certification Agency (Indocert)”, “Lacon Quality Certifications Pvt Ltd” en “OneCert International Private Limited”.

(7)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2196 van de Commissie (5), is per vergissing het codenummer JP-BIO-038 toegekend aan het controleorgaan “Japan Agricultural Standard Certification Alliance”, terwijl dat codenummer al aan het controleorgaan “Akatonbo” was toegekend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie (6). “Japan Agricultural Standard Certification Alliance” moet daarom een andere code krijgen.

(8)

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat haar bevoegde autoriteit het controleorgaan “ORGANIC PROMOTION” heeft toegevoegd aan de lijst van door die bevoegde autoriteit erkende controleorganen.

(9)

Nieuw-Zeeland heeft de Commissie meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit van naam is veranderd.

(10)

De regeling van de door de Commissie krachtens artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteiten en controleorganen voor de uitvoering van controles en de afgifte van certificaten in derde landen met het oog op de invoer van producten, met gegarandeerde gelijkwaardigheid, wordt bij Verordening (EU) 2018/848 geleidelijk afgeschaft. Aangezien die controleautoriteiten en controleorganen voldoende tijd moeten krijgen om voorbereidingen te treffen voor het verkrijgen van een erkenning voor de invoer van producten die aan de voorschriften van de Unie voldoen, verstrijkt hun erkenning op 31 december 2024, op voorwaarde dat ze voldoen aan alle voorschriften betreffende het toezicht op hun erkenning door de Commissie overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342.

(11)

De bij deze verordening vastgestelde lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen is gebaseerd op de lijst in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008. In het licht van nieuwe informatie en nieuwe verzoeken om opneming die de Commissie sinds de laatste wijziging van die lijst heeft ontvangen, moeten echter bepaalde wijzigingen in de lijst worden aangebracht. Overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 zijn alleen volledige aanvragen die uiterlijk op 30 juni 2021 zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 834/2007, in aanmerking genomen.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van “A CERT European Organization for Certification S.A.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden voor alle derde landen die momenteel zijn opgenomen in punt 3 van de vermelding in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, met de productcategorieën B, C en E.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van “AfriCert Limited” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Ivoorkust, Egypte, Ethiopië en Zuid-Afrika voor de productcategorieën A, B en D, en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Burundi, de Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia, Rwanda, Tanzania en Uganda uit te breiden met productcategorie D.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van “Albinspekt” tot wijziging van zijn naam ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de naam van dat controleorgaan te vervangen door “Albinspekt bio.inspecta”. Voorts is de Commissie ervan in kennis gesteld dat enkele gegevens van het adres van dat controleorgaan zijn gewijzigd.

(15)

“Australian Certified Organic” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn adres is gewijzigd.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van “BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met de Verenigde Arabische Emiraten voor de productcategorieën A en D.

(17)

De bij Besluit (EU) 2021/689 van de Raad (7) gesloten Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds voorziet in de wederzijdse erkenning van de gelijkwaardigheid van de huidige wetgeving en controleregeling inzake biologische producten van de beide partijen bij de overeenkomst. Bijgevolg moet de erkenning van de controleorganen “Biodynamic Association Certification”, “Organic Farmers & Growers C. I. C”, “Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”, “Organic Food Federation”, “Quality Welsh Food Certification Ltd” en “Soil Association Certification Limited” die voor de invoer van biologische producten uit het Verenigd Koninkrijk is verleend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2196, worden ingetrokken.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van “Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Egypte voor de productcategorieën A, B, D, E en F en met Thailand voor de productcategorieën A, B, D en E, en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Benin uit te breiden met productcategorie D en voor Turkije met productcategorie B.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van “Bureau Veritas Certification France SAS” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd zijn erkenning voor productcategorie A voor Madagaskar in te trekken en zijn erkenning voor Mauritius, Monaco, Marokko en Nicaragua in te trekken.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van “CCPB srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Libië voor de productcategorieën A, B en D en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Vietnam uit te breiden met de productcategorieën A, B, C en E.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Angola, Guinee-Bissau, Jordanië, Oman en Trinidad en Tobago voor de productcategorieën A, B en D, en met Afghanistan en Sri Lanka voor de productcategorieën A en D, en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Iran uit te breiden met productcategorie B, voor Colombia en Peru met productcategorie C en voor Turkije met de productcategorieën C en F.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van “Certificadora Biotropico S.A” tot wijziging van zijn juridische status ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de naam van dat controleorgaan te vervangen door “Certificadora Biotropico SAS”.

(23)

“Certisys” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(24)

De Commissie heeft een verzoek van “Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Samoa, Saoedi-Arabië, de Salomonseilanden en Vanuatu voor de productcategorieën A, D en F en met Argentinië voor de productcategorieën C en D, en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Bangladesh uit te breiden met productcategorie A, voor Cuba en Namibië met productcategorie B, voor Qatar met de productcategorieën B en E, voor El Salvador, Guatemala, Kenia en Nicaragua met productcategorie C, voor Costa Rica met productcategorie D, en voor Bosnië en Herzegovina en Chili met productcategorie E.

(25)

De Commissie heeft een verzoek van “CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.”om te worden opgenomen in de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd dat controleorgaan voor Turkije te erkennen voor de productcategorieën A en D.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van “Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd om het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Bahrein voor de productcategorieën A en B, met Bhutan en Gabon voor de productcategorieën A en D, met de Maldiven voor productcategorie D, met Qatar voor de productcategorieën A, B en D en met Saint-Barthélemy voor de productcategorieën A, B, D en E. Ook is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Armenië, Kameroen, Lesotho, Mauritius, Mozambique, Namibië, de bezette Palestijnse gebieden, Rwanda, Uganda en Zambia uit te breiden met productcategorie F, voor Bangladesh, India, Saudi-Arabië, Sri Lanka en Togo met productcategorie B, voor Botswana, Eswatini, Ethiopië, Malawi en Tanzania met de productcategorieën E en F, voor Egypte en Koeweit met productcategorie E, voor Jordanië, Oman en Pakistan met de productcategorieën B en E, en voor Nigeria met de productcategorieën B, E en F. Daarnaast moet op basis van de van “Ecocert SA” ontvangen verduidelijking zijn erkenning voor productcategorie C voor Bangladesh worden ingetrokken.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van “Ecoglobe” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de productcategorieën A, B en D.

(28)

De Commissie is door “Ecogruppo Italia” in kennis gesteld van de wijziging van zijn adres.

(29)

De Commissie heeft een verzoek van “EGYCERT Ltd” om te worden opgenomen in de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd dat controleorgaan te erkennen voor China, Egypte, Ghana, Koeweit, Pakistan, Saoedi-Arabië, Sudan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten voor de productcategorieën A en D.

(30)

De Commissie heeft een verzoek van “EKO-CONTROL SK s.r.o.” om te worden opgenomen in de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd om dat controleorgaan te erkennen voor Moldavië, Servië en Rusland voor productcategorie A.

(31)

De Commissie heeft een verzoek van “Food Safety SA” om te worden opgenomen in de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd dat controleorgaan te erkennen voor Paraguay en Uruguay voor de productcategorieën A, B en D, en voor Argentinië voor productcategorie D.

(32)

De Commissie heeft een verzoek van “IBD Certificações Ltda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning voor China uit te breiden met productcategorie B.

(33)

De Commissie heeft een verzoek van “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Jamaica en Trinidad en Tobago voor de productcategorieën A, D en F, en om het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Costa Rica uit te breiden met productcategorie B en voor Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela met productcategorie C.

(34)

De Commissie heeft een verzoek van “LACON GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd zijn erkenning voor Brazilië, Cuba, de Dominicaanse Republiek en Mexico in te trekken en het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Iran voor de productcategorieën A, B en D.

(35)

De Commissie heeft een verzoek van “Mayacert” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Ecuador, Iran en Turkije voor de productcategorieën A en D en met India voor categorie D.

(36)

De Commissie heeft een verzoek van “NASAA Certified Organic Pty Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Fiji, Frans-Polynesië, Hongkong, Kiribati, Laos, de Marshalleilanden, Micronesia, Myanmar/Birma, Nauru, Nieuw-Caledonië, Palau, de Filipijnen, Thailand, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, en Wallis en Futuna voor de productcategorieën A, B en D, en met India voor de productcategorieën B en D.

(37)

“Oregon Tilth” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(38)

De Commissie heeft een verzoek van “Organic Control System” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Montenegro en Noord-Macedonië uit te breiden met productcategorie B, en voor Bosnië en Herzegovina en Servië met de productcategorieën B en E.

(39)

De Commissie heeft een verzoek van “Organic Standard” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Georgië en Moldavië uit te breiden met de productcategorieën C, E en F, en voor Kazachstan met de productcategorieën C en F.

(40)

De Commissie heeft een verzoek van “Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning met China uit te breiden voor de productcategorieën A en D.

(41)

De Commissie heeft een verzoek van “Organska Kontrola” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Azerbeidzjan voor de productcategorieën A, B en D.

(42)

De Commissie heeft een verzoek van “ORSER” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden met Moldavië, Rusland, Servië, Oekraïne en Oezbekistan voor de productcategorieën A, D en E.

(43)

“SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(44)

De Commissie heeft een verzoek van “SRS Certification GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning uit te breiden tot Burkina Faso, Congo, Ivoorkust, Ghana, Senegal, Singapore en Togo voor de productcategorieën A, D en E, en met Armenië, Cambodja, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Democratische Republiek Congo, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Indonesië, Kenia, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Niger, Pakistan, de Filipijnen, Rwanda, Sri Lanka, Thailand en Vietnam voor de productcategorieën A en D.

(45)

De Commissie heeft een verzoek van “The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)”om te worden opgenomen in de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd dat controleorgaan te erkennen voor Egypte, Saoedi-Arabië en Oezbekistan voor de productcategorieën A en D.

(46)

De Commissie heeft een verzoek van “TÜV Nord Integra” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie is het gerechtvaardigd het toepassingsgebied van zijn erkenning met Gambia uit te breiden voor de productcategorieën A en D.

(47)

Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848. Overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 verstrijkt de erkenning van derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden op grond van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 op 31 december 2026. Overeenkomstig artikel 57, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 verstrijkt de uit hoofde van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 verleende erkenning van de controleautoriteiten en de controleorganen uiterlijk op 31 december 2024.

(48)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Lijst van de erkende derde landen

De lijst van derde landen die op grond van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen

De lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 1 is van toepassing tot en met 31 december 2026.

Artikel 2 is van toepassing tot en met 31 december 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie van 27 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen met het oog op het toezicht op hun erkenning uit hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad voor ingevoerde biologische producten moet worden verzonden en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht moeten worden genomen (PB L 292 van 16.8.2021, blz. 20).

(4)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2196 van de Commissie van 17 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 434 van 23.12.2020, blz. 31).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 8 van 14.1.2020, blz. 18).

(7)  Besluit (EU) 2021/689 van de Raad van 29 april 2021 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (PB L 149 van 30.4.2021, blz. 2).


BIJLAGE I

LIJST VAN ERKENDE DERDE LANDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 EN DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS

Opmerking:

Krachtens artikel 17, lid 1, punt f), van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen dieren en dierlijke producten die tijdens de omschakelingsperiode worden geproduceerd, in de Unie niet op de markt worden gebracht met de in de artikelen 23 en 24 van die verordening bedoelde aanduidingen voor het etiketteren en de reclame. Derhalve zijn dergelijke producten eveneens uitgesloten van de erkenningen voor de productcategorieën B en D voor alle in deze bijlage vermelde derde landen.

ARGENTINIË

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Argentinië geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Argentinië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Argentinië zijn geteeld.

3.

Productienorm: Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Bevoegde autoriteit: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

AUSTRALIË

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Australië geteelde producten van de categorieën A en F en in Australië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Australië zijn geteeld.

3.

Productienorm: national standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Bevoegde autoriteit: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd.

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

CANADA

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Canada geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Canada verwerkte producten van de categorieën D en E met biologisch geteelde ingrediënten die in Canada zijn geproduceerd of die in Canada zijn ingevoerd overeenkomstig de Canadese wetgeving.

3.

Productienorm: Organic Products Regulation.

4.

Bevoegde autoriteit: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

COSTA RICA

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (3)

D

Uitsluitend verwerkte plantaardige producten

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Costa Rica geteelde producten van de categorieën A en F en in Costa Rica verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Costa Rica zijn geteeld.

3.

Productienorm: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.

Bevoegde autoriteit: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

5.

Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

ISRAËL

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (4)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Israël geteelde producten van de categorieën A en F en in Israël verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Israël zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.

3.

Productienorm: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, en de daarbij horende regelgeving.

4.

Bevoegde autoriteit: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

INDIA

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: producten van de categorieën A en F die zijn geproduceerd in India.

3.

Productienorm: National Programme for Organic Production.

4.

Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

JAPAN

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (5)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

2.

Oorsprong: in Japan geteelde producten van categorie A en in Japan verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Japan zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door Japan is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de Japanse wetgeving vastgestelde voorschriften.

3.

Productienormen: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Bevoegde autoriteiten: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html en Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

REPUBLIEK KOREA

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

 

2.

Oorsprong: in de Republiek Korea verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in de Republiek Korea zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door de Republiek Korea is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de wetgeving van de Republiek Korea vastgestelde voorschriften.

3.

Productienormen: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Bevoegde autoriteit: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centre for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

NIEUW-ZEELAND

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (6)

D

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Nieuw-Zeeland geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Nieuw-Zeeland verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Nieuw-Zeeland zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,

hetzij uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en gegevens die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MPI zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Official Organic Assurance Programme van het MPI, en mits alleen biologisch geproduceerde ingrediënten worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van categorie D die in Nieuw-Zeeland worden bereid.

3.

Productienorm: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4.

Bevoegde autoriteit: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Organen die het certificaat afgeven: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

TUNESIË

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (7)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: in Tunesië geteelde producten van de categorieën A en F en in Tunesië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Tunesië zijn geteeld.

3.

Productienormen: Loi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l’agriculture biologique; arrêté du ministre de l’Agriculture du 28 février 2001 portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

4.

Bevoegde autoriteit: 40 Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Controleorganen:

Codenummer

Naam

Internetadres

TN-BIO-001

Ecocert SA.

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

VERENIGDE STATEN

1.

Productcategorieën

Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (8)

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.

Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologische geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die:

in de Verenigde Staten zijn geteeld, of

in de Verenigde Staten zijn ingevoerd en in de Verenigde Staten zijn verwerkt of verpakt overeenkomstig de wetgeving van de VS.

3.

Productienormen: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Bevoegde autoriteit: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Controleorganen

Codenummer

Naam

Internetadres

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry — Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

(1)  Met uitzondering van wijn en gist.

(2)  Met uitzondering van wijn en gist.

(3)  Met uitzondering van wijn en gist.

(4)  Met uitzondering van wijn en gist.

(5)  Met uitzondering van wijn.

(6)  Met uitzondering van gist.

(7)  Met uitzondering van wijn en gist.

(8)  Met inbegrip van wijn.


BIJLAGE II

LIJST VAN ERKENDE CONTROLEAUTORITEITEN EN CONTROLEORGANEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 EN DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A:

Onverwerkte plantaardige producten

B:

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C:

Onverwerkte aquacultuurproducten en algen

D:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

E:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (2)

F:

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Tenzij anders vermeld, wordt bij elke controleautoriteit en elk controleorgaan onder punt 2 overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 de website opgegeven waar de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

“A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Adres: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Griekenland

2.

Internetadres: www.a-cert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albanië

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Armenië

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Azerbeidzjan

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Belarus

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Chili

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

China

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egypte

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Ethiopië

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Georgië

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonesië

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Iran

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Jordanië

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Kenia

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Koeweit

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazachstan

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Marokko

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldavië

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Noord-Macedonië

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Oman

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Filipijnen

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Servië

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Rusland

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Sudan

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thailand

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Turkije

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Oekraïne

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Oezbekistan

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“AfriCert Limited”

1.

Adres: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenia

2.

Internetadres: www.africertlimited.co.ke

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Democratische Republiek Congo

x

x

x

CI-BIO-184

Ivoorkust

x

x

x

EG-BIO-184

Egypte

x

x

x

ET-BIO-184

Ethiopië

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Kenia

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Zuid-Afrika

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Duitsland

2.

Internetadres: http://agrecogmbh.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbeidzjan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-151

Kameroen

x

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kaapverdië

x

x

x

DO-BIO-151

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egypte

x

x

x

ET-BIO-151

Ethiopië

x

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

x

x

GE-BIO-151

Georgië

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgizië

x

x

x

KH-BIO-151

Cambodja

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Marokko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldavië

x

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Noord-Macedonië

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexico

x

x

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filipijnen

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Servië

x

x

x

RU-BIO-151

Rusland

x

x

x

SB-BIO-151

Salomonseilanden

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thailand

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-151

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Zuid-Afrika

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1.

Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Internetadres: www.agricert.pt

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbeidzjan

x

x

BR-BIO-172

Brazilië

x

x

CM-BIO-172

Kameroen

x

x

CN-BIO-172

China

x

x

CV-BIO-172

Kaapverdië

x

x

EG-BIO-172

Egypte

x

x

GE-BIO-172

Georgië

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinee-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Cambodja

x

x

KZ-BIO-172

Kazachstan

x

x

MA-BIO-172

Marokko

x

x

MX-BIO-172

Mexico

x

x

MZ-BIO-172

Mozambique

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé en Principe

x

x

TL-BIO-172

Oost-Timor

x

x

TR-BIO-172

Turkije

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Albinspekt bio.inspecta”

1.

Adres: “Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albanië

2.

Internetadres: http://www.albinspekt.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanië

x

x

x

AM-BIO-139

Armenië

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Moldavië

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Noord-Macedonië

x

x

x

RS-BIO-139

Servië

x

x

x

TR-BIO-139

Turkije

x

UA-BIO-139

Oekraïne

x

XK-BIO-139

Kosovo (4)

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Australian Certified Organic”

1.

Adres: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australië

2.

Internetadres: http://www.aco.net.au

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australië

x

x

CK-BIO-107

Cookeilanden

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandeilanden

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesië

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-107

Maleisië

x

x

PG-BIO-107

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage I vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1.

Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Noord-Macedonië

2.

Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Noord-Macedonië

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1.

Adres: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turkije

2.

Internetadres: http://basakekolojik.com.tr

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

KG-BIO-175

Kirgizië

x

x

TU-BIO-175

Turkije

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Adres: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetadres: www.bjchtc.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-182

China

x

x

—’

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bioagricert s.r.l.”

1.

Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.bioagricert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albanië

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brazilië

x

x

x

CA-BIO-132

Kameroen

x

x

x

 

CN-BIO-132

China

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Ethiopië

x

x

FJ-BIO-132

Fiji

x

x

x

GE-BIO-132

Georgië

x

x

ID-BIO-132

Indonesië

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirgizië

x

x

KH-BIO-132

Cambodja

x

x

x

KR-BIO-132

Republiek Korea

x

x

KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marokko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavië

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexico

x

x

x

MY-BIO-132

Maleisië

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Frans-Polynesië

x

x

x

PH-BIO-132

Filipijnen

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Servië

x

x

x

RU-BIO-132

Rusland

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turkije

x

x

x

x

UA-BIO-132

Oekraïne

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“BIOCert Indonesia”

1.

Adres: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesië

2.

Internetadres: http://www.biocert.co.id

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Biocert International Pvt Ltd”

1.

Adres: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetadres: http://www.biocertinternational.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egypte

x

x

ET-BIO-177

Ethiopië

x

x

x

GE-BIO-177

Georgië

x

x

x

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Birma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Maleisië

x

x

MZ-BIO-177

Mozambique

x

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filipijnen

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusland

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thailand

x

x

TZ-BIO-177

Tanzania

x

x

UA-BIO-177

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“BioGro New Zealand Limited”

1.

Adres: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nieuw-Zeeland

2.

Internetadres: http://www.biogro.co.nz

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Maleisië

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bio.inspecta AG”

1.

Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Zwitserland

2.

Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

AL-BIO-161

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenië

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbeidzjan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazilië

x

x

CI-BIO-161

Ivoorkust

x

x

CN-BIO-161

China

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Dominicaanse Republiek

x

x

DZ-BIO-161

Algerije

x

x

x

EG-BIO-161

Egypte

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Ethiopië

x

x

GE-BIO-161

Georgië

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesië

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgizië

x

x

x

KH-BIO-161

Cambodja

x

x

KR-BIO-161

Republiek Korea

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Marokko

x

x

MD-BIO-161

Moldavië

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Montenegro

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Noord-Macedonië

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

PH-BIO-161

Filipijnen

x

x

RS-BIO-161

Servië

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusland

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Tsjaad

x

x

TH-BIO-161

Thailand

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turkije

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Oekraïne

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Oezbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bio Latina Certificadora”

1.

Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetadres: http://www.biolatina.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexico

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Adres: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Frankrijk

2.

Internetadres: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Caucascert Ltd”

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië

2.

Internetadres: http://www.caucascert.ge

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgië

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turkije

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CCOF Certification Services”

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ccof.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexico

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CCPB srl”

1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.ccpb.it

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenië

x

x

AZ-BIO-102

Azerbeidzjan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Belarus

x

x

x

CI-BIO-102

Ivoorkust

x

x

x

CM-BIO-102

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-102

China

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algerije

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypte

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Ethiopië

x

x

GE-BIO-102

Georgië

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanië

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kirgizië

x

x

x

x

KM-BIO-102

Comoren

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstan

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Libië

x

x

x

MA-BIO-102

Marokko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavië

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mozambique

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

PH-BIO-102

Filipijnen

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Servië

x

x

x

RU-BIO-102

Rusland

x

x

x

SA-BIO-102

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychellen

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

SY-BIO-102

Syrië

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-102

Tunesië

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turkije

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzania

x

x

UA-BIO-102

Oekraïne

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage I vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.ceres-cert.com/

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-140

Afghanistan

x

x

AL-BIO-140

Albanië

x

x

x

AM-BIO-140

Armenië

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-140

Bangladesh

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilië

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

BY-BIO-140

Belarus

x

x

x

CB-BIO-140

Cuba

x

x

x

CD-BIO-140

Democratische Republiek Congo

x

x

CG-BIO-140

Congo

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-140

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominicaanse Republiek

x

x

x

DZ-BIO-140

Algerije

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypte

x

x

x

ET-BIO-140

Ethiopië

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

GN-BIO-140

Guinee

x

x

GM-BIO-140

Gambia

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Guinee-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

JO-BIO-140

Jordanië

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizië

x

x

KH-BIO-140

Cambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-140

Marokko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavië

x

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Noord-Macedonië

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Mexico

x

x

x

MY-BIO-140

Maleisië

x

x

MZ-BIO-140

Mozambique

x

x

NA-BIO-140

Namibië

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

OM-BIO-140

Oman

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Servië

x

x

x

x