7.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 436/26


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/2156 VAN DE COMMISSIE

van 17 september 2021

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door de oprichting van het referentielaboratorium van de Europese Unie voor riftdalkoorts

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 92, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Riftdalkoorts (RVF) is een nieuwe, zoönotische vectorziekte bij wilde en als landbouwhuisdier gehouden herkauwers, die door een virus wordt veroorzaakt en een potentiële grensoverschrijdende bedreiging vormt. Bij als huisdier gehouden herkauwers wordt RVF gekenmerkt door hoge abortus- en neonatalesterftecijfers. Bij mensen uit RVF zich voornamelijk als een influenza-achtige ziekte, waarbij een minderheid van de patiënten een encefalitis of zelfs een ernstige leverziekte met hemorragische manifestaties kan ontwikkelen. RVF staat op de lijst van meldingsplichtige dierziekten (2) van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).

(2)

In maart 2019 heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een snelle risicobeoordeling gepubliceerd om het risico van insleep van RVF-virus en verdere verspreiding van het virus in de Unie en de Europese Economische Ruimte (EER) aan te pakken in verband met de toename van het aantal gemelde gevallen in Mayotte (3). Uit de beoordeling bleek dat, hoewel het risico van deze uitbraken voor de Unie en de EER wat betreft de insleep van het RVF-virus via de legale handel in dieren en dierlijke producten zeer laag was, het illegale vervoer van vers vlees, niet-gepasteuriseerde melk en onbehandelde producten van besmette herkauwers in persoonlijke bagage een risico kan vormen. Het ECDC concludeerde dat als het virus in het continentale deel van de Unie en de EER wordt binnengebracht, verdere overdracht onder dieren via vectoren niet kon worden uitgesloten.

(3)

Daarnaast heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 23 januari 2020 een wetenschappelijk advies over RVF uitgebracht (4), waarin wordt gesteld dat het risico van verspreiding van RVF naar buurlanden van de Unie en het risico op mogelijke introductie van besmette vectoren in de Unie niet mag worden genegeerd.

(4)

Het risico dat RVF de Unie binnenkomt, betekent dat de Unie passende bewakings- en bestrijdingsmaatregelen tegen deze ziekte moet vaststellen, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (5), die een wetgevingskader voor de preventie en bestrijding van in de lijst opgenomen ziekten vaststelt. Overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (6) wordt RVF als een ziekte van categorie A, D en E beschouwd, waarvoor onmiddellijk uitroeiingsmaatregelen moeten worden genomen zodra zij wordt ontdekt.

(5)

De Unie beschikt over adequate bewakings- en ziektebestrijdingsmaatregelen tegen RVF om ervoor te zorgen dat RVF onmiddellijk wordt uitgeroeid als de ziekte de Unie binnenkomt. Deze maatregelen moeten, om doeltreffend te blijven, ook passende paraatheid en beschikbare middelen voor de bestrijding van RVF omvatten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het zoönotisch potentieel van deze ziekte. Het wordt in dat opzicht noodzakelijk geacht in voldoende laboratoriumtestcapaciteit te voorzien, aangezien de goede kwaliteit van die testcapaciteit essentieel is om de bewakings- en ziektebestrijdingsmaatregelen uit te voeren en derhalve te voorkomen dat de ziekte de Unie binnenkomt.

(6)

Tot dusver heeft de Unie geen referentielaboratorium van de Europese Unie voor RVF opgericht. De aanwijzing van een referentielaboratorium is essentieel om bewakings- en ziektebestrijdingsmaatregelen op wetenschappelijke basis en op uniforme wijze op het gehele grondgebied van de Unie te kunnen toepassen.

(7)

Daarom moet bij deze verordening een referentielaboratorium van de Europese Unie voor RVF worden opgericht om de doeltreffendheid van de officiële controles te helpen waarborgen en om de bijstand aan officiële laboratoria te coördineren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het referentielaboratorium van de Europese Unie voor riftdalkoorts wordt hierbij opgericht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 september 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  OIE-lijst van meldingsplichtige ziekten bij land- en waterdieren: https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases

(3)  European Centre for Disease Prevention and Control, Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France — 7 March 2019. Stockholm: ECDC; 2019.

(4)  EFSA Journal 2020; 18(3):6041.

(5)  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).