22.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 415/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/2026 VAN DE COMMISSIE

van 13 september 2021

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 wat betreft bepaalde tijdelijke afwijkingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de wijnsectorsector als gevolg van de COVID-19-pandemie te verhelpen, en de periode van toepassing ervan

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 219, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 van de Commissie (2) werden een aantal afwijkingen van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 in onder meer de wijnsector ingevoerd die erop waren gericht de marktdeelnemers verlichting te bieden en hen te helpen de gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Ondanks het nut van deze maatregelen is vraag en aanbod op de wijnmarkt echter nog steeds niet in evenwicht.

(2)

De COVID-19-pandemie is nog niet onder controle. De vaccinatiecampagnes volstaan in sommige regio’s van de Unie en in de rest van de wereld niet en in de meeste landen gelden er nog verplaatsingsbeperkingen en maatregelen om afstand te houden. Zo gelden er nog beperkingen op het gebied van reizen, sociale bijeenkomsten, privéfeesten, publieke evenementen en de mogelijkheid om buitenshuis iets te eten of te drinken. Die beperkingen leiden tot een verdere daling van de wijnconsumptie in de Unie, tot oplopende voorraden en meer in het algemeen tot een verstoring van de markt. In sommige lidstaten is een derde van de wijnconsumptie gerelateerd aan toerisme. Bijgevolg blijft de wijnconsumptie dalen en blijven de voorraden hoog. Door deze gevolgen van de pandemie in combinatie met de door de Verenigde Staten opgelegde tarieven en de strenge vorst in Europa in april 2021 is het inkomen van wijnproducenten in de Unie hard geraakt. Volgens de ramingen heeft de combinatie van al deze factoren tot gevolg gehad dat de omzet van de wijnsector in de Unie met gemiddeld 15 tot 20 % is gedaald. Sommige ondernemingen meldden zelfs omzetverliezen oplopend tot 40 %.

(3)

Bovendien neemt door de onzekerheid over de duur van de crisis, die moeilijk te voorspellen blijft als gevolg van de snelle mutaties van het virus, de al aanzienlijke verstoring van de wijnmarkt van de Unie nog verder toe. Daardoor zal het herstel van de sector langer op zich laten wachten dan begin 2021 mocht worden verwacht. Het is daarom passend om de tijdelijke en buitengewone steun aan de Uniewijnsector te continueren en zo een verdere stijging van het aantal meldingen van faillissementen te voorkomen.

(4)

Aangezien oogstverzekeringen een belangrijk instrument zijn voor het beheer van risico’s, waaronder risico’s die verband houden met ongunstige weersomstandigheden, zoals de late, aanhoudende perioden van strenge vorst in april 2021, en risico’s die verband houden met marktverstoringen zoals die welke het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie, moet wijnbouwers sterker worden gestimuleerd om een oogstverzekering af te sluiten door de steun van de Unie voor die maatregel te verhogen. Ook is het wenselijk dat die stimulans meer dan één verkoopseizoen bestrijkt, omdat is gebleken dat tot dusver nauwelijks gebruik is gemaakt van de steun voor oogstverzekeringen. Derhalve is het van essentieel belang dat er voldoende tijd is om de lidstaten en de marktdeelnemers in de wijnsector te informeren en aan te moedigen om gebruik te maken van dit uitzonderlijke steunpercentage. Daarom moet de financiële bijdrage van de Unie in de steun voor oogstverzekeringen als bedoeld in artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 worden verhoogd met ingang van 16 oktober 2021 tot het einde van de programmeringsperiode 2019-2023.

(5)

Aangezien vraag en aanbod op de wijnmarkt van de Unie naar verwachting niet op korte termijn met elkaar in evenwicht zullen komen, moet de toepassing van de maatregelen die zijn vastgelegd in artikel 5 bis, artikel 6, artikel 7, lid 2, en artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 worden verlengd tot en met 15 oktober 2022.

(6)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Omwille van de continuïteit tussen de begrotingsjaren 2021 en 2022 moet deze verordening in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en met ingang van 16 oktober 2021 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin wordt vervangen door:

 

“In afwijking van artikel 49, lid 2, punt b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedraagt de financiële bijdrage van de Unie in de steun voor oogstverzekeringen, met betrekking tot de geselecteerde concrete acties van 4 mei 2020 tot en met 15 oktober 2021, maximaal 70 % van de verzekeringspremies die de producenten betalen om zich in te dekken tegen:”;

b)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

 

“Met betrekking tot de geselecteerde concrete acties van 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2023 bedraagt de financiële bijdrage van de Unie in de steun voor oogstverzekeringen maximaal 80 % van dergelijke verzekeringspremies.”.

2)

In artikel 10 wordt de datum “15 oktober 2021” vervangen door “15 oktober 2022”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 oktober 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 september 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 van de Commissie van 30 april 2020 inzake tijdelijke buitengewone maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen (PB L 140 van 4.5.2020, blz. 6).