21.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 373/63


VERORDENING (EU) 2021/1841 VAN DE COMMISSIE

van 20 oktober 2021

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 6-benzyladenine en aminopyralide in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, punt a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor aminopyralide zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor 6-benzyladenine zijn in Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL’s vastgesteld, en aangezien deze werkzame stof niet is opgenomen in bijlage IV bij die verordening, is de standaardwaarde van 0,01 mg/kg, als vastgesteld in artikel 18, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing.

(2)

Voor 6-benzyladenine heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft aanbevolen MRL’s vast te stellen op de bepaalbaarheidsgrens. Die MRL’s moeten worden vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Voor aminopyralide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (3). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor producten van dierlijke oorsprong te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor vet van pluimvee te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(4)

In de met redenen omklede adviezen van de EFSA is rekening gehouden met de bestaande Codex-grenswaarden (CXL’s). CXL’s die veilig zijn voor de consumenten in de Unie werden voor de vaststelling van de MRL’s in overweging genomen.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL’s bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor verscheidene onder deze verordening vallende stoffen zijn vereist.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s werden vervaardigd en waarvoor informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 10 mei 2022 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 mei 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2020); 18(7): 6220.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2020); 18(8): 6229.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor 6-benzyladenine en aminopyralide toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden  (1)

6-Benzyladenine

Aminopyralide (som van aminopyralid, zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als aminopyralide) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01  (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

 

0,01  (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

0110030

Citroenen

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

0120000

Noten

 

0,05  (*1)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige (2)

 

 

0130000

Pitvruchten

 

0,01  (*1)

0130010

Appelen

 

 

0130020

Peren

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01  (*1)

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

0140030

Perziken

 

 

0140040

Pruimen

 

 

0140990

Overige (2)

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0,01  (*1)

0151000

a)

druiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

0154990

Overige (2)

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

0,01  (*1)

0161020

Vijgen

 

0,01  (*1)

0161030

Tafelolijven

 

0,05  (*1)

0161040

Kumquats

 

0,01  (*1)

0161050

Carambola’s

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01  (*1)

0161990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

 

 

0162020

Lychees

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado’s

 

0,05  (*1)

0163020

Bananen

 

0,01  (*1)

0163030

Mango’s

 

0,01  (*1)

0163040

Papaja’s

 

0,01  (*1)

0163050

Granaatappels

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya’s

 

0,01  (*1)

0163070

Guaves

 

0,01  (*1)

0163080

Ananassen

 

0,01  (*1)

0163090

Broodvruchten

 

0,01  (*1)

0163100

Doerians

 

0,01  (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01  (*1)

0163990

Overige (2)

 

0,01  (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige (2)

 

 

0220000

Bolgewassen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

0220990

Overige (2)

 

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

0231010

Tomaten

 

 

0231020

Paprika’s

 

 

0231030

Aubergines

 

 

0231040

Okra’s, okers

 

 

0231990

Overige (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

0234000

d)

suikermais

 

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

0241990

Overige (2)

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

0242990

Overige (2)

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

0243990

Overige (2)

 

 

0244000

d)

koolrabi’s

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Veldsla

 

 

0251020

Sla

 

 

0251030

Andijvie

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

0251990

Overige (2)

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinazie

 

 

0252020

Postelein

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

0252990

Overige (2)

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

0256040

Peterselie

 

 

0256050

Salie

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Overige (2)

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige (2)

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

0270060

Preien

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige (2)

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0300010

Bonen

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

0300990

Overige (2)

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderbonen

 

 

0401990

Overige (2)

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige (2)

 

 

0500000

GRANEN

0,01  (*1)

 

0500010

Gerst

 

0,15

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,05  (*1)

0500030

Mais

 

0,05

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,05

0500050

Haver

 

0,15

0500060

Rijst

 

0,05  (*1)

0500070

Rogge

 

0,15

0500080

Sorghum

 

0,05

0500090

Tarwe

 

0,1

0500990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Thee

 

 

0620000

Koffiebonen

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige (2)

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0632010

Aardbei

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Overige (2)

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

0700000

HOP

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderij

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Komijn

 

 

0810060

Dille

 

 

0810070

Venkel

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gember (10)

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

0840990

Overige (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige (2)

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01  (*1)

 

1011000

a)

varkens

 

 

1011010

Spier

 

0,1

1011020

Vet

 

0,1

1011030

Lever

 

0,05

1011040

Nier

 

1

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1011990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1012000

b)

runderen

 

 

1012010

Spier

 

0,1

1012020

Vet

 

0,1

1012030

Lever

 

0,05

1012040

Nier

 

1

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1012990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1013000

c)

schapen

 

 

1013010

Spier

 

0,1

1013020

Vet

 

0,1

1013030

Lever

 

0,05

1013040

Nier

 

1

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1013990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1014000

d)

geiten

 

 

1014010

Spier

 

0,1

1014020

Vet

 

0,1

1014030

Lever

 

0,05

1014040

Nier

 

1

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1014990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

1015010

Spier

 

0,1

1015020

Vet

 

0,1

1015030

Lever

 

0,05

1015040

Nier

 

1

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1015990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1016000

f)

pluimvee

 

 

1016010

Spier

 

0,01  (*1)

1016020

Vet

 

0,01  (*1)

1016030

Lever

 

0,05  (*1)

1016040

Nier

 

0,01  (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05  (*1)

1016990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

1017010

Spier

 

0,1

1017020

Vet

 

0,1

1017030

Lever

 

0,05

1017040

Nier

 

1

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1

1017990

Overige (2)

 

0,05  (*1)

1020000

Melk

0,01  (*1)

0,02

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige (2)

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

Aminopyralide (som van aminopyralid, zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als aminopyralide) (R)

(R)

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: Aminopyralide — code 1000000 met uitzondering van 1040000 : aminopyralide"

2)

In deel A van bijlage III wordt de kolom voor aminopyralide geschrapt.


(*1)  Bepaalbaarheidsgrens

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.