21.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 373/1


VERORDENING (EU) 2021/1840 VAN DE COMMISSIE

van 20 oktober 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name artikel 37, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie (2) betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit (3) niet van toepassing is, moet regelmatig door de Commissie worden bijgewerkt uit hoofde van artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1013/2006. De Commissie baseert zich daarbij op nieuwe informatie over de wetgeving die in het betrokken derde land van toepassing is met betrekking tot de invoer van afvalstoffen.

(2)

In 2019 heeft de Commissie een schriftelijk verzoek gezonden aan bepaalde landen waarop het OESO-besluit niet van toepassing is, opdat zij schriftelijk bevestigen dat de afvalstoffen en de mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in de bijlagen III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 en waarvan de uitvoer niet is verboden krachtens artikel 36 van die verordening, met het oog op terugwinning vanuit de Unie naar die landen mogen worden uitgevoerd. De Commissie heeft de betrokken landen ook verzocht eventuele toepasselijke nationale controleprocedures aan te geven. De Commissie heeft antwoorden ontvangen, waaronder verzoeken om nadere toelichting (4).

(3)

Tijdens de veertiende vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (5) (het “Verdrag van Bazel”) in mei 2019 is Besluit BC-14/12 vastgesteld. Bij dat besluit zijn nieuwe codes voor kunststoffen toegevoegd aan de bijlagen bij het Verdrag van Bazel, met inbegrip van code B3011 in bijlage IX betreffende ongevaarlijke afvalstoffen. Deze wijzigingen zijn van kracht met ingang van 1 januari 2021. Daarnaast heeft OESO-commissie voor milieubeleid op 7 september 2020 wijzigingen van aanhangsel 4 van het OESO-besluit betreffende gevaarlijk kunststofafval vastgesteld en de aanhangsels 3 en 4 van het OESO-besluit, die van kracht zijn met ingang van 1 januari 2021, verduidelijkt.

(4)

Op grond van die besluiten zijn bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2174 van de Commissie (6) de bijlagen I C, III, III A, IV, V, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 gewijzigd teneinde rekening te houden met de wijzigingen met betrekking tot de codes betreffende kunststofafval in de bijlagen bij het Verdrag van Bazel en in het OESO-besluit. Als gevolg daarvan is de uitvoer van kunststofafval uit de Unie naar landen waarop het OESO-besluit niet van toepassing is, met ingang van 1 januari 2021 alleen toegestaan indien dergelijke afvalstoffen onder de nieuwe code B3011 voor kunststofafval, die is opgenomen in bijlage IX bij het Verdrag van Bazel, vallen en het land van bestemming de invoer van dergelijke afvalstoffen op zijn grondgebied toestaat.

(5)

In 2019 en 2020 heeft de Commissie contact opgenomen met de betrokken landen om opheldering te verkrijgen over de nationale procedures met betrekking tot de nieuwe kunststofcodes in het kader van het Verdrag van Bazel. De Commissie heeft antwoorden ontvangen van 23 landen en douanegebieden (7).

(6)

Sommige landen hebben te kennen gegeven controleprocedures te willen volgen die verschillen van die van artikel 37, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1013/2006. In de in kolom d van de bijlage bij deze verordening vermelde gevallen wordt aangenomen dat exporteurs op de hoogte zijn van de precieze wettelijke vereisten die door het land van bestemming worden opgelegd.

(7)

Wanneer in de bijlage wordt aangegeven dat een land bepaalde overbrengingen van afvalstoffen niet verbiedt, noch daarop de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming zoals beschreven in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 toepast, is artikel 18 van die verordening op dergelijke overbrengingen van overeenkomstige toepassing.

(8)

Wanneer een land is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 en de Commissie over informatie beschikt dat de desbetreffende nationale wetgeving is gewijzigd, maar het land geen schriftelijke bevestiging heeft afgegeven in antwoord op de verzoeken om informatie die de Commissie in 2019 en 2020 heeft verzonden, is de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van toepassing overeenkomstig artikel 37, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(9)

Wanneer een land niet is opgenomen of een bepaalde afvalstof of een bepaald mengsel van afvalstoffen voor een bepaald land niet is vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007, betekent dit dat het land geen schriftelijke bevestiging heeft afgegeven, of dat het land voor deze afvalstof of dit mengsel van afvalstoffen niet schriftelijk heeft bevestigd dat zij voor terugwinning uit de Unie naar dat land mogen worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 37, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 geldt voor de uitvoer met het oog op terugwinning van afvalstoffen die niet krachtens artikel 36 van die verordening naar die landen en met betrekking tot die afvalstoffen is verboden, de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming. Wanneer landen in kolom a van de bijlage bij deze verordening hebben aangegeven dat zij de invoer van alle onder de bijlagen III en III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vallende afvalstoffen verbieden, maar geen specifieke informatie hebben verstrekt over hun nationale controleprocedures met betrekking tot kunststofafval dat onder afvalcode B3011 valt, moet het algemene invoerverbod in die gevallen worden geacht ook kunststofafval onder code B3011 te omvatten.

(10)

In die gevallen waarin landen hebben aangegeven dat alle onder de bijlagen III en III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vallende afvalstoffen niet onderworpen zouden zijn aan een controleprocedure of andere controleprocedures krachtens nationaal recht, maar geen specifieke informatie hebben verstrekt over hun nationale controleprocedures met betrekking tot kunststofafval dat onder afvalcode B3011 valt, moet de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming in kolom b van de bijlage bij deze verordening worden geacht van toepassing te zijn met betrekking tot code B3011.

(11)

De Commissie heeft ook voor landen die niet hebben geantwoord op haar verzoek om informatie de codes B3010 en GH013 geschrapt, die niet langer bestaan.

(12)

Op 25 mei 2021 heeft de OESO-Raad het advies van de commissie voor milieubeleid over de naleving van het OESO-besluit door Costa Rica goedgekeurd. Bijgevolg is artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 niet meer van toepassing op dat land en wordt de vermelding voor Costa Rica dan ook geschrapt uit de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007.

(13)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is (PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6).

(3)  Besluit van de Raad betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing (OESO/LEGAL/0266).

(4)  Antwoorden van: Albanië, Andorra, Anguilla, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnië en Herzegovina, Burkina Faso, Cambodja, Chinees Taipei, Colombia, Democratische Republiek Congo, Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egypte, El Salvador, Ethiopië, Filipijnen, Gabon, Georgië, Ghana, Guatemala, Guinee, Guyana, Haïti, Honduras, Hongkong (China), India, Indonesië, Ivoorkust, Jamaica, Kaapverdië, Kirgizië, Kosovo*, Laos, Libanon, Liberia, Madagaskar, Marokko, Maleisië, Mali, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birma, Namibië, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, Sao Tomé en Principe, Senegal, Servië, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Turkmenistan, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.

*Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Colombia is op 28 april 2020 lid geworden van de OESO. Verordening (EG) nr. 1418/2007 is niet langer van toepassing op Colombia zodra de relevante OESO-organen hebben vastgesteld dat Colombia volledig voldoet aan het OESO-besluit.

(5)  1673 UNTS, blz. 57.

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2174 van de Commissie van 19 oktober 2020 tot wijziging van de bijlagen I C, III, III A, IV, V, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 433 van 22.12.2020, blz. 11).

(7)  De douanegebieden worden in de bijlage afzonderlijk vermeld, zelfs wanneer zij tot hetzelfde land behoren.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tabel voor Albanië wordt vervangen door:

Albanië

a

b

c

d”

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, met uitzondering van uit B1010:

ijzer- en staalschroot met een hoge zuiverheidsgraad (98 %)

aluminiumschroot met een hoge zuiverheidsgraad (95 %)

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot met een hoge zuiverheidsgraad (98 %)

aluminiumschroot met een hoge zuiverheidsgraad (95 %)

 

2)

De tabel voor Anguilla wordt vervangen door:

Anguilla

a

b

c

d”

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

3)

De tabel voor Argentinië wordt vervangen door:

Argentinië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

 

 

uit B1100:

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

uit B3020:

ongesorteerd afval

 

 

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

uit mengsel B3020:

ongesorteerd afval

 

 

uit mengsel B3020:

alle andere mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050”

4)

De tabel voor Armenië wordt vervangen door:

Armenië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1100

 

 

 

B1170 – B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

5)

De tabel voor Azerbeidzjan wordt vervangen door:

Azerbeidzjan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

uit B1010:

tinschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

 

B1020 – B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 – B1250

 

 

 

uit B2010:

afval van leiresten, al dan niet in grove stukken of slechts gezaagd

of op andere wijze kleiner gemaakt

afval van mica

afval van leuciet, nefelien en nefeliensyeniet

afval van vloeispaat

 

uit B2010:

afval van natuurlijk grafiet

afval van veldspaat

afval van kiezelaarde in vaste vorm, met uitzondering van die afkomstig uit gieterijen

 

 

 

B2020 – B2030

 

uit B2040:

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

zwavel in vaste vorm

natrium-, kalium- of

calciumchloride

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

carborundum (siliciumcarbide)

gebroken beton

 

B2060 – B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 – B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

uit B3060:

wijndroesem

 

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065 – B3120

 

B3130 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030”

6)

De tabel voor Bahrein wordt vervangen door:

Bahrein

a

b

c

d

B3011

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

7)

De tabel voor Bangladesh wordt vervangen door:

Bangladesh

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, met uitzondering van:

uit B1010:

resten en afval, van ijzer en staal;

resten en afval, van aluminium;

resten en afval, van koper

B2020

B3020

 

 

uit B1010:

resten en afval, van ijzer en staal

resten en afval, van aluminium

resten en afval, van koper

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020”

8)

De tabel voor Belarus wordt vervangen door:

Belarus

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 – B1160

 

 

B1170 – B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1240

 

 

 

 

B1250 – B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

uit B3040:

afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

uit B3040:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

 

B3050

 

 

uit B3060:

wijndroesem

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065 – B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

Mengsel B3050”

 

9)

De tabel voor Benin wordt vervangen door:

Benin

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

10)

De tabel voor Bosnië en Herzegovina wordt vervangen door:

Bosnië en Herzegovina

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

 

 

 

uit B1020:

loodschroot (met uitzondering van lood-accu’s)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

uit B1100:

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1120:

overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A

scandium

vanadium

mangaan

kobalt

koper

yttrium

niobium

hafnium

wolfraam

titaan

chroom

ijzer

nikkel

zink

zirkonium

molybdeen

tantaal

renium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020”

11)

De tabel voor Brazilië wordt vervangen door:

Brazilië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

koperschroot

aluminiumschroot

tinschroot

titaanschroot

uit B1010:

nikkelschroot

zinkschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

kobaltschroot

bismutschroot

zirkoniumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 – B1040

 

B1031 – B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1090

 

B1080 – B1090

 

uit B1100:

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

hardzink

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1220

 

B1160 – B1220

 

 

B1230 – B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 – B2130

 

 

 

B3020 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC020

 

GC030 – GC050

 

GC030 – GC050

 

 

GE020 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

GG030 – GG040

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050”

 

12)

De tabel voor Burkina Faso wordt vervangen door:

Burkina Faso

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

13)

De tabel voor Cambodja wordt vervangen door:

Cambodja

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, met uitzondering van B3011”

 

 

B3011

14)

De tabel voor Kaapverdië wordt vervangen door:

Kaapverdië

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

15)

De tabel voor China wordt geschrapt.

16)

De tabel voor Chinees Taipei wordt vervangen door:

Chinees Taipei

a

b

c

d

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

molybdeenschroot

tantaalschroot

kobaltschroot

bismutschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

magnesiumschroot

titaanschroot

germaniumschroot

uit B1020:

cadmiumschroot

loodschroot (met uitzondering van loodaccu’s)

seleniumschroot

uit B1020:

antimoonschroot

berylliumschroot

telluriumschroot

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

uit B1100:

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

 

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

uit B2040:

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

zwavel in vaste vorm

kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

natrium-, kalium- of calciumchloride

carborundum (siliciumcarbide)

gebroken beton

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

uit B3020:

papier en karton, hoofdzakelijk vervaardigd van mechanische pulp

overige, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

1.

gelamineerd karton

2.

ongesorteerd afval

 

uit B3020:

ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd

 

B3026 – B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 – B3100

 

 

 

 

B3110 – B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

17)

De tabel voor Colombia wordt vervangen door:

Colombia

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

uit B2010:

alle andere afvalstoffen

uit B2010:

afval van mica

 

 

B2020 – B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

uit B3030:

afval van zijde (met inbegrip van cocons die ongeschikt zijn om af te haspelen, garen en rafelingen):

niet gekaard of gekamd

andere

afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

ander afval of wol of fijn dierlijk haar

afval van grof dierlijk haar

afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

afval van garen (met inbegrip van draden)

afval van rafelingen

andere

vlasklodden en vlasafval

lokken en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

van synthetische vezels

van kunstmatige vezels

oude kleren en andere versleten stukken textiel

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel:

gesorteerd

andere

uit B3030:

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (manillahennep of Musa textilis Nee)

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

uit B3050:

kurkresten: gebroken of gemalen kurk

uit B3050:

houtafval en -restanten, al dan niet tot blokken, briketten, korrels of vergelijkbare vorm geperst

 

 

uit B3060:

wijndroesem

overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065

 

 

uit B3070:

afval van menselijk haar

stroafval

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig uit de penicillineproductie die als diervoeder wordt gebruikt

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140 – B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

uit GB040:

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit GB040:

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

18)

De volgende tabel voor Congo wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Congo

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

19)

De tabel voor Costa Rica wordt geschrapt.

20)

De tabel voor Cuba wordt vervangen door:

Cuba

a

b

c

d

 

B3011

alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

21)

De tabel voor Curaçao wordt vervangen door:

Curaçao

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

uit B3030:

oude kleren en andere versleten stukken textiel

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

22)

De tabel voor Ecuador wordt vervangen door:

Ecuador

a

b

c

d

 

B3011

 

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

23)

De tabel voor Egypte wordt vervangen door:

Egypte

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

afvalstoffen die zeswaardige chroomverbindingen bevatten

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

aluminiumschroot

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1020

B1030 – B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 – B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

uit B2020:

Scherven van kathodestraallampen en ander geactiveerd glas

uit B2020:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B2030

 

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 – B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050 indien zeswaardige chroomverbindingen bevattend

Mengsel van B1010 en B1070 indien zeswaardige chroomverbindingen bevattend

Mengsel B1010 indien zeswaardige chroomverbindingen bevattend

Mengsel van B1010 en B1050, met uitzondering van die welke zeswaardige chroomverbindingen bevatten

Mengsel van B1010 en B1070, met uitzondering van die welke zeswaardige chroomverbindingen bevatten

Mengsel B1010 indien het ijzer- en staalschroot, koperschroot, aluminiumschroot bevat

 

Mengsel B1010, met uitzondering van die welke zeswaardige chroomverbindingen bevatten, of welke ijzer- en staalschroot, koperschroot of aluminiumschroot bevatten

Mengsel B2010

 

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

 

 

Mengsel B3040

 

Mengsel B3050

 

Mengsel van B3040 en B3080”

24)

De tabel voor El Salvador wordt vervangen door:

El Salvador

a

b

c

d

 

B3011

 

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

25)

De tabel voor Georgië wordt vervangen door:

Georgië

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030 – B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

 

 

B2050

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

Mengsel B1010

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3020

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3050”

26)

De tabel voor Ghana wordt vervangen door:

Ghana

a

b

c

d

 

B3011

 

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

27)

De volgende tabel voor Haïti wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Haïti

a

b

c

d

 

B3011

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

28)

De tabel voor Hongkong (China) wordt vervangen door:

Hongkong (China)

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 – B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 – B1050

 

 

B1060 – B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

uit B1120:

lanthaniden (zeldzame aardmetalen):

lanthaan

praseodymium

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cerium

neodymium

europium

terbium

holmium

thulium

lutetium

uit B1120:

overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A:

scandium

vanadium

mangaan

kobalt

koper

yttrium

niobium

hafnium

wolfraam

titaan

chroom

ijzer

nikkel

zink

zirkonium

molybdeen

tantaal

renium

 

 

B1140 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2040

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 – B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

afval van printplaten

GC020

met uitzondering van afval van printplaten

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1070

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3020, beperkt tot ongebleekt papier of karton of gegolfd papier of golfkarton, overig papier of karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekte chemische pulp die niet in bulk is gekleurd, papier of karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp (bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B3050”

 

 

29)

De tabel voor India wordt vervangen door:

India

a

b

c

d

 

 

 

uit B1010:

oude metalen en metaallegeringen in metallische, niet-verspreidbare vorm:

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

uit B1010:

oude metalen en metaallegeringen in metallische, niet-verspreidbare vorm:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

kobaltschroot

bismutschroot

titaanschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

chroomschroot

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

mengsels van non-ferrometalen, zwaar schroot, cadmium, antimoon, lood & tellurium bevattend

B1050:

Mengsels van non-ferrometalen, zwaar schroot, andere dan de gespecificeerde metalen bevattend

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

uit B1100:

metaalhoudende afvalstoffen die vrijkomen bij het smelten en zuiveren van metalen:

hardzink

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 – B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 – B2100

B2110 – B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

uit B3030:

textielafval. de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met andere afvalstoffen en vervaardigd zijn overeenkomstig een specificatie:

Afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen

kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

ander afval van wol

of van fijn dierlijk haar

afval van grof dierlijk haar

afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

afval van garen (met inbegrip van draden)

afval van rafelingen

andere

vlasklodden en vlasafval

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa)

lokken en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (manillahennep of Musa textilis Nee)

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

van synthetische vezels

van kunstmatige vezels

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel

gesorteerd

andere

 

 

 

B3035 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3130

 

 

 

B3140:

afval van luchtbanden en andere banden, met uitzondering van die welke niet leiden tot terugwinning van hulpbronnen, recycling of terugwinning, maar niet voor direct hergebruik

B3140:

vliegtuigbanden die naar fabrikanten van originele uitrusting (Original Equipment Manufacturers) worden uitgevoerd om van een nieuw loopvlak te worden voorzien en die na het voorzien van een nieuw loopvlak door luchtvaartmaatschappijen opnieuw worden ingevoerd voor onderhoud van luchtvaartuigen en die aan boord of onder het onder toezicht van de opslagruimten van de respectieve luchtvaartmaatschappijen aan de luchtzijde van de douanezones blijven

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen en koper, bestemd voor latere terugwinning

262030 262090

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

GC010

uitsluitend uit metalen of legeringen bestaand elektrisch montageafval

 

 

 

GC020

elektronische restanten (bijvoorbeeld printplaten, elektronische onderdelen, draad, enz.) en voor terugwinning van basismetaal en edelmetaal geschikte teruggewonnen elektronische onderdelen

 

 

 

GG040”

30)

De tabel voor Indonesië wordt vervangen door:

Indonesië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

B1010

thoriumschroot

 

 

alle afvalstoffen in B1010, met uitzondering van:

thoriumschroot

B1020

 

 

uit B1020:

antimoonschroot, beryllium, cadmiumschroot

B1030 – B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

uit B3020:

gelamineerd karton

 

 

B3020, met uitzondering van gelamineerd karton

B3026; B3027

 

 

 

uit B3030:

oude kleren en andere versleten stukken textiel

 

 

B3030, met uitzondering van oude kleren en andere versleten stukken textiel

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3140

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

alle afvalstoffen in deze categorie”

 

 

 

31)

De tabel voor Iran (Islamitische Republiek Iran) wordt vervangen door:

Iran (Islamitische Republiek Iran)

a

b

c

d

 

B1010 – B1090

 

 

uit B1100:

de volgende zinkhoudende slak:

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

hardzink

de volgende zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160 – B1210

 

 

 

 

B1220 – B2010

 

 

B2020 – B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

uit B3050:

kurkresten: gebroken of gemalen kurk

uit B3050:

zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030”

 

 

 

32)

De volgende tabel voor Jamaica wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Jamaica

a

b

c

d

 

B3011

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

33)

De tabel voor Kazachstan wordt vervangen door:

Kazachstan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 – B1160

 

 

 

B1170 – B1240

 

B1170 – B1240

 

B1250 – B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

 

 

uit B3040:

afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

 

uit B3040:

andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zijn genoemd)

 

B3050

 

 

 

B3060

afvalstoffen afkomstig uit de levensmiddelenindustrie, mits deze niet infectieus zijn, met uitzondering van wijndroesem

 

B3060

alleen wijndroesem

 

B3065 – B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

Mengsel B3050”

 

 

34)

De volgende tabel voor Kosovo wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Kosovo  (*)

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

(*)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”."

35)

De tabel voor Koeweit wordt vervangen door:

Koeweit

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

36)

De tabel voor Kirgizië wordt vervangen door:

Kirgizië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

thoriumschroot

 

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

B1020 – B1115

 

 

 

uit B1120:

alle lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

uit B1120:

alle overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

uit B2030:

vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet elders wordt genoemd of is opgenomen

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

B2040 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

uit B3030:

vlasklodden en vlasafval

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

 

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

B3035 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3060:

gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

 

 

 

B3065

B3070 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

37)

De volgende tabel voor Laos wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Laos

a

b

c

d

uit B1010:

thoriumschroot

B1010, met uitzondering van thoriumschroot

 

 

 

B1020 – B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

38)

De tabel voor Libanon wordt vervangen door:

Libanon

a

b

c

d

uit B1010:

chroomschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

B1010, met uitzondering van

chroomschroot

B1020 – B1090

 

 

 

uit B1100:

zinkschuim

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

B1115

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B2030

 

B1150 – B2030

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

B3020 – B3130

 

B3020 – B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 – GN030

 

GE020 – GN030”

39)

De tabel voor Liberia wordt vervangen door:

Liberia

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, met uitzondering van

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 – B1250”

 

 

40)

De tabel voor Madagaskar wordt vervangen door:

Madagaskar

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

41)

De tabel voor Maleisië wordt vervangen door:

Maleisië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 – B2030

B1120 – B1190

 

 

 

uit B2040:

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

gebroken beton

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201 ) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

uit B2040:

zwavel in vaste vorm

kalk afkomstig van de productie van calciumcyaanamide (met een pH kleiner dan 9)

natrium-, kalium- of calciumchloride

carborundum (siliciumcarbide)

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 – B3027

uit B3030:

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

uit B3030:

afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen:

kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

ander afval van wol of fijn dierlijk haar

afval van grof dierlijk haar

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3035 – B3050

 

uit B3060:

gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

dégras: afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

 

uit B3060:

wijndroesem

visafval

cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

 

B3065

 

 

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie die als diervoeder wordt gebruikt

 

 

uit B3070:

afval van menselijk haar

stroafval

 

 

 

B3080 – B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 – GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

42)

De tabel voor Moldavië (Republiek Moldavië) wordt vervangen door:

Moldavië (Republiek Moldavië)

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

GE020

alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

43)

De volgende tabel voor Monaco wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Monaco

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

44)

De tabel voor Montenegro wordt vervangen door:

Montenegro

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

45)

De tabel voor Marokko wordt vervangen door:

Marokko

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 – B2040

 

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

uit B3030:

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

 

B3035 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020 – GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

46)

De volgende tabel voor Myanmar/Birma wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Myanmar/Birma

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

47)

De tabel voor Nepal wordt vervangen door:

Nepal

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

zinkschroot

magnesiumschroot

bismutschroot

titaanschroot

zirkoniumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

uit B1010:

nikkelschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

kobaltschroot

chroomschroot

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

aluminiumschroot

tinschroot

uit B1010:

koperschroot

B1020 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 – B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 – B2130

 

 

 

uit B3020:

resten en afval van papier of karton van:

overige, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

1.

gelamineerd karton

2.

ongesorteerd afval

uit B3020:

resten en afval van papier of karton van:

ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd

papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekte mechanische pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel B3020

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

48)

De volgende tabel voor Nicaragua wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Nicaragua

a

b

c

d

 

B3011

Alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

49)

De tabel voor Niger wordt vervangen door:

Niger

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

chroomschroot

zinkschroot

koperschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 – B1050

 

 

B1060 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 – B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050

Mengsel van B1010 en B1070

Mengsel B1010

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

50)

De volgende tabel voor Nigeria wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

Nigeria

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010

 

 

B1020

loodschroot (met uitzondering van loodaccu’s)

B1020

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1030 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2040

B2130

 

 

B2060 – B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

51)

De tabel voor Oman wordt vervangen door:

Oman

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

aluminiumschroot

 

 

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

alle andere afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006”

 

 

 

52)

De tabel voor Pakistan wordt vervangen door:

Pakistan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 – B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 – B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

uit B3060:

wijndroesem

dégras: afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

 

uit B3060:

gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

uit B3060:

visafval