20.8.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/24


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1378 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2021

tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad erkende controleautoriteiten en controleorganen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 45, lid 4, en artikel 46, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 45, lid 1, punt b), i), van Verordening (EU) 2018/848 mag een product uit een derde land worden ingevoerd met het doel in de Unie als een biologisch product of als een omschakelingsproduct in de handel te worden gebracht, indien alle exploitanten en groepen exploitanten, met inbegrip van exporteurs in het betrokken derde land, onder de controles vallen van overeenkomstig artikel 46 van die verordening erkende controleautoriteiten of controleorganen en van die autoriteiten of organen een certificaat hebben ontvangen dat bevestigt dat zij aan Verordening (EU) 2018/848 voldoen.

(2)

Om uitvoering te geven aan artikel 45, lid 1, punt b), i), van Verordening (EU) 2018/848 moet de inhoud van het in die bepaling bedoelde certificaat worden gespecificeerd, alsook de technische middelen waarmee het certificaat moet worden afgegeven.

(3)

Bovendien moet voor de toepassing van artikel 45, lid 1, punt b), i), van Verordening (EU) 2018/848 in deze verordening de lijst worden vastgesteld van erkende controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om die controles uit te voeren en dat certificaat af te geven in derde landen.

(4)

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Certificaat voor exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen

Overeenkomstig artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 erkende controleautoriteiten of controleorganen verstrekken exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die overeenkomstig artikel 45, lid 1, punt b), i), van die verordening zijn gecontroleerd, een certificaat dat bevestigt dat die exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs aan Verordening (EU) 2018/848 voldoen (“het certificaat”).

Het certificaat:

a)

wordt afgegeven in elektronische vorm overeenkomstig het model in bijlage I bij deze verordening en via het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System) als bedoeld in artikel 2, punt 36, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (2);

b)

maakt de identificatie mogelijk van:

i)

de exploitanten, de groep exploitanten of de exporteur waarop het certificaat betrekking heeft, met inbegrip van de lijst van leden van een groep exploitanten;

ii)

de categorie producten waarop het certificaat betrekking heeft, volgens de indeling van artikel 35, lid 7, van Verordening (EU) 2018/848, en

iii)

de geldigheidsperiode van het certificaat;

c)

certificeert dat de activiteit van de exploitant, groep exploitanten of exporteur voldoet aan Verordening (EU) 2018/848, en

d)

wordt bijgewerkt wanneer zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de daarin opgenomen gegevens.

Artikel 2

Lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen

1.   Bijlage II bij de onderhavige verordening bevat de lijst van overeenkomstig artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 erkende controleautoriteiten en controleorganen. De lijst bevat over alle erkende controleautoriteiten en controleorganen de volgende informatie:

(a)

de naam en het codenummer van de controleautoriteit of het controleorgaan;

(b)

de productcategorieën, als vastgesteld in artikel 35, lid 7, van Verordening (EU) 2018/848, voor elk derde land;

(c)

de derde landen waaruit de productcategorieën afkomstig zijn, mits die derde landen voor de betrokken productcategorie of voor het betrokken product niet reeds onder een handelsovereenkomst voor biologische producten vallen overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2018/848 of niet reeds zijn erkend voor gelijkwaardigheidsdoeleinden overeenkomstig artikel 48 van die verordening;

(d)

de geldigheidsduur van de erkenning, en

(e)

in voorkomend geval, de uitzonderingen op de erkenning.

2.   Gedetailleerde informatie over het postadres, het webadres en het e-mailadres van de controleautoriteit of het controleorgaan, alsook de naam van de accreditatie-instantie die de accreditatie verleent overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2018/848, worden openbaar gemaakt via de website van de Commissie over biologische landbouw.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (“de Imsoc-verordening”) (PB L 261 van 14.10.2019, blz. 37).


BIJLAGE I

MODEL VAN HET CERTIFICAAT

CERTIFICAAT VOOR EXPLOITANTEN, GROEPEN EXPLOITANTEN EN EXPORTEURS IN DERDE LANDEN BETREFFENDE ALS BIOLOGISCHE OF OMSCHAKELINGSPRODUCTEN IN DE EUROPESE UNIE IN TE VOEREN PRODUCTEN

Deel I: Verplichte elementen

1.

Documentnummer

2.

(kies wat van toepassing is)

Exploitant

Groep exploitanten — zie punt 10

Exporteur

3.

Naam en adres van de exploitant, groep exploitanten of exporteur:

4.

Naam, adres en codenummer van de controleautoriteit of het controleorgaan van de exploitant, groep exploitanten of exporteur:

5.

Activiteit(en) van de exploitant, groep exploitanten of exporteur (kies wat van toepassing is):

Productie

Bereiding

Distributie

Opslag

Invoer

Uitvoer

6.

Categorie(ën) producten als bedoeld in artikel 35, lid 7, van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (1) en productiemethoden (kies wat van toepassing is):

(a)

onverwerkte planten en plantaardige producten, met inbegrip van zaden en ander plantaardig teeltmateriaal

Productiemethode:

biologische productie, behalve tijdens de omschakelingsperiode

productie tijdens de omschakelingsperiode

biologische productie met niet-biologische productie

(b)

dieren en onverwerkte dierlijke producten

Productiemethode:

biologische productie, behalve tijdens de omschakelingsperiode

productie tijdens de omschakelingsperiode

biologische productie met niet-biologische productie

(c)

algen en onverwerkte aquacultuurproducten

Productiemethode:

biologische productie, behalve tijdens de omschakelingsperiode

productie tijdens de omschakelingsperiode

biologische productie met niet-biologische productie

(d)

verwerkte landbouwproducten, waaronder aquacultuurproducten, voor gebruik als levensmiddel

Productiemethode:

productie van biologische producten

productie van omschakelingsproducten

biologische productie met niet-biologische productie

(e)

diervoeder

Productiemethode:

productie van biologische producten

productie van omschakelingsproducten

biologische productie met niet-biologische productie

(f)

wijn

Productiemethode:

productie van biologische producten

productie van omschakelingsproducten

biologische productie met niet-biologische productie

(g)

andere in bijlage I bij Verordening (EU) 2018/848 opgenomen of niet onder de voorgaande categorieën vallende producten

Productiemethode:

productie van biologische producten

productie van omschakelingsproducten

biologische productie met niet-biologische productie

7.

Lijst van producten:

Naam van het product en/of code van de gecombineerde nomenclatuur (GN) als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) voor producten die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/848 vallen

Biologisch

Omschakeling

 

 

 

 

 

 

Dit document is conform Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 (3) van de Commissie afgegeven om te verklaren dat de exploitant, groep exploitanten of exporteur (schrappen wat niet van toepassing is) voldoet aan Verordening (EU) 2018/848.

8.

Datum, plaats

Naam en handtekening namens de controleautoriteit die of het controleorgaan dat het certificaat afgeeft:

9.

Certificaat geldig van ………. [datum invoegen] tot en met ..……… [datum invoegen]

10.

Lijst van leden van de groep exploitanten als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848

Naam lid

Adres of andere vorm van identificatie lid

 

 

 

 

 

 

Deel II: Specifieke facultatieve elementen

Een of meer elementen invullen indien daartoe wordt besloten door de controleautoriteit die of het controleorgaan dat het certificaat overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 aan de exploitant, groep exploitanten of exporteur afgeeft.

1.

Hoeveelheid producten

Naam van het product en/of GN-code als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 voor producten die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/848 vallen

☐ Biologisch

☐ Omschakeling

Geraamde hoeveelheid in kilogram, liter of, waar van toepassing aantal eenheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Informatie over de percelen

Naam van het product

☐ Biologisch

☐ Omschakeling

☐ Niet-biologisch

Oppervlakte in hectare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lijst van bedrijfsruimten of -units waar de activiteit door de exploitant of groep exploitanten wordt uitgeoefend

Adres of geolocatie

Beschrijving van de in deel I, punt 5, vermelde activiteit(en)

 

 

 

 

 

 

4.

Informatie over de door de exploitant of groep exploitanten uitgeoefende activiteit(en) en vermelding of de exploitant of groep exploitanten de activiteiten ten eigen bate verricht dan wel als onderaannemer voor een andere exploitant, waarbij de onderaannemer verantwoordelijk blijft voor de uitgeoefende activiteit(en)

Beschrijving van de in deel I, punt 5, vermelde activiteit(en)

☐ Activiteit(en) uitgeoefend ten eigen bate

☐ Activiteit(en) uitgeoefend als onderaannemer voor een andere exploitant, waarbij de onderaannemer verantwoordelijk blijft voor de uitgeoefende activiteit(en)

 

 

 

 

 

 

5.

Informatie over de activiteit(en) die is/zijn uitgeoefend door een derde waaraan de productie is uitbesteed

Beschrijving van de in deel I, punt 5, vermelde activiteit(en)

☐ Exploitant of groep exploitanten blijft verantwoordelijk

☐ Derde waaraan de activiteit(en) is/zijn uitbesteed, is verantwoordelijk

 

 

 

 

 

 

6.

Lijst van onderaannemers die een activiteit of activiteiten verrichten voor de exploitant of groep exploitanten waarvoor de exploitant of groep exploitanten met betrekking tot de biologische productie verantwoordelijk blijft en waarvoor de verantwoordelijkheid niet aan de onderaannemer is overgedragen

Naam en adres

Beschrijving van de in deel I, punt 5, vermelde activiteit(en)

 

 

 

 

 

 

7.

Informatie over de accreditatie van het controleorgaan overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2018/848

(a)

naam van de accreditatie-instantie;

(b)

hyperlink naar het accreditatiecertificaat.

8.

Andere informatie

 


(1)  Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie van 19 augustus 2021 tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 297 van 20.8.2021, blz. 24).


BIJLAGE II

Lijst van overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) 2018/848 erkende controleautoriteiten en controleorganen

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A

:

onverwerkte planten en plantaardige producten, met inbegrip van zaden en ander plantaardig teeltmateriaal;

B

:

dieren en onverwerkte dierlijke producten;

C

:

algen en onverwerkte aquacultuurproducten;

D

:

verwerkte landbouwproducten, waaronder aquacultuurproducten, voor gebruik als levensmiddel;

E

:

diervoeders;

F

:

wijn;

G

:

andere in bijlage I bij Verordening (EU) 2018/848 opgenomen of niet onder de voorgaande categorieën vallende producten.

Informatie over het postadres, het webadres en het e-mailadres van de controleautoriteit of het controleorgaan, alsook de naam van de accreditatie-instantie die de accreditatie verleent, zijn te vinden op de website van de Commissie over biologische landbouw.

Naam van de controleautoriteit of het controleorgaan:

1)

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Geldigheidsduur van de erkenning:

3)

Uitzonderingen: