9.8.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 284/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/1308 VAN DE COMMISSIE

van 28 april 2021

tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijziging van de lijst van binnenwateren in de Unie en de minimale technische voorschriften voor vaartuigen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (1), en met name artikel 4, lid 2, en artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn (EU) 2016/1629 is een geharmoniseerd systeem ingevoerd voor de afgifte van technische certificaten voor binnenschepen die aan uniforme technische voorschriften voldoen.

(2)

Bijlage I bij Richtlijn (EU) 2016/1629 bevat een lijst van binnenwateren in de Unie, geografisch onderverdeeld in de zones 1, 2 en 3.

(3)

De indeling van waterwegen in zones wordt door de lidstaten bepaald voor waterwegen op hun grondgebied.

(4)

Op verzoek van de betrokken lidstaten kan de classificatie van een waterweg worden gewijzigd, met inbegrip van de toevoeging en schrapping van waterwegen.

(5)

Op 15 mei 2018 heeft de Franse Republiek verzocht de lijst van waterwegen van zone 1 op haar grondgebied te wijzigen. Bijlage I moet met betrekking tot zone 1 van de binnenwateren van de Unie dienovereenkomstig worden gewijzigd door de toevoeging van zone 1 in Frankrijk.

(6)

Op 9 juli 2019 heeft het Koninkrijk Zweden verzocht de lijst van waterwegen in de zones 1, 2 en 3 op zijn grondgebied te wijzigen door de toevoeging van meer Zweedse binnenwateren aan de zones 1, 2 en 3.

(7)

Gezien de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie moeten alle verwijzingen naar binnenwateren op het grondgebied van het VK in bijlage I worden geschrapt.

(8)

In bijlage II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 is bepaald dat de technische voorschriften voor vaartuigen de voorschriften in ES-TRIN 2019/1 zijn.

(9)

Op het gebied van de binnenvaart moet de Unie handelen met het oog op de eenvormige ontwikkeling van in de Unie toegepaste technische voorschriften voor binnenschepen.

(10)

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) is op 3 juni 2015 opgericht in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), met het oog op de ontwikkeling van technische standaarden voor de binnenvaart op verschillende gebieden, met name voor vaartuigen, informatietechnologie en bemanning.

(11)

Het Cesni heeft tijdens zijn vergadering van 13 oktober 2020 een nieuwe Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen goedgekeurd, namelijk ES-TRIN 2021/1 (2). In de ES-TRIN-standaard worden de nodige eenvormige technische voorschriften vastgesteld om de veiligheid van binnenschepen te verzekeren. De standaard bevat bepalingen met betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, bijzondere bepalingen voor specifieke categorieën van vaartuigen zoals passagiersschepen, duwstellen en containerschepen, bepalingen met betrekking tot AIS-apparatuur, bepalingen met betrekking tot scheepsidentificatie, modelcertificaten en modelregister, overgangsbepalingen en instructies voor de toepassing van de technische standaard.

(12)

Bijlage II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 moet derhalve worden gewijzigd om te bepalen dat de technische voorschriften voor vaartuigen de voorschriften in ES-TRIN 2021/1 zijn en dat die van toepassing worden op 1 januari 2022.

(13)

Richtlijn (EU) 2016/1629 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn (EU) 2016/1629 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 2, is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 252 van 16.9.2016, blz. 118.

(2)  Cesni-resolutie 2020-II-1.


BIJLAGE I

“BIJLAGE I

LIJST VAN BINNENWATEREN IN DE UNIE, GEOGRAFISCH ONDERVERDEELD IN DE ZONES 1, 2 EN 3

HOOFDSTUK 1

Zone 1

Frankrijk

Stroomafwaarts van de transversale grens van de zee in de riviermonding van de Seine, de Loire, de Gironde en de Rhône

Duitsland

Eems

Van de verbindingslijn tussen de voormalige vuurtoren van Greetsiel en de westpier van de haveningang bij Eemshaven, zeewaarts tot N 53° 30′ E 6° 45′, d.w.z. iets verder zeewaarts dan de overslagplaats voor drogeladingschepen in de Alte Ems (1)

Polen

Het deel van de Pommerse Bocht ten zuiden van de lijn tussen Nordperd op het eiland Rügen en de vuurtoren van Niechorze

Het deel van de Bocht van Gdańsk ten zuiden van de lijn tussen de vuurtoren van Hel en de ingangsboei van de haven van Baltijsk

Zweden

Vänernmeer, in het zuiden begrensd door de breedtecirkel door het baken van Bastungsgrunden

Vätternmeer

Brofjorden — Donsö

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 2 of 3, en door een lijn vanaf het zuidelijkste punt van Grötö via het westelijkste punt van Gåsö; het noordelijkste punt van Hermanö; Hermanö huvud (kop van Hermanö); Vedholmen; Danholmen; het centrum van Mollön; de lichtopstand van Räbbehuvud; de onderste lichtopstand van Sankt Olov; het zuidoostelijkste punt van Flatholmen; de lichtopstand van Åstol; de lichtopstand van Marstrand; de lichtopstand van Sälö; de onderste lichtopstand van Kågholmen; de lichtopstand van Tynneskär; de lichtopstand van Buskärs Knöte; en de bovenste lichtopstand van Rivö tot de lichtopstand van Rivö.

Öregrundsgrepen (noord)

Het gebied tussen het vasteland en Gräsö, in het noorden begrensd door de breedtecirkel door de lichtopstand van Engelska grundet en in het zuiden door de lengtecirkel door het bovenste geleidelicht van Öregrund.

Söderarm — Sandhamn

Het gebied dat wordt begrensd door de grens van zone 2 en door een lijn vanaf het geleidelicht van Tyvö via de lichtopstand van Söderarm; het bovenste geleidelicht van de loodshaven van Söderarm; en de lichtopstand van Prästkobben tot het baken van Korsö.

Jungfrufjärden

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 2, en door een lijn vanaf het westelijkste punt van Nämdö via het westelijkste punt van Mörtö-Bunsö naar het baken van Ornöhuvud.

Mysingen — Landsort

Het gebied dat wordt begrensd door de grens van zone 2 en door een lijn vanaf de lichtopstand van Utö via het zuidelijkste punt van Nåttarö; de lichtopstand van Måsknuv; en de lichtopstand van Viksten tot de lichtopstand van Landsort.

Landsort — Arkö

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 2 of 3, en door een lijn vanaf de lichtopstand van Landsort via het zuidelijkste punt van Enskär en de lichtopstand van Norra Kränkan tot Marö kupa.

Valdemarsviken en Gryt-archipel

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 2, en door een lijn vanaf het baken van Gubbö kupa via de lichtopstand van Häradsskär en de lichtopstand van Hägerökarten tot het zuidelijkste punt van Kvädö.

Kalmarsund (noorden) — Västervik

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland en door een lijn vanaf Hallmare Skackel via de lichtopstand van Aleskär; de lichtopstand van Idö; de lichtopstand van Idö Stångskär; de lichtopstand van Strupö Ljungskär, het punt N 57 20′ 00″ E 16 48′ 00″; en de westelijke kardinale sparboei van Enerumsgrund tot het noordelijkste punt van Öland, en verder door de noordwestkust van Öland en in het zuiden door de breedtecirkel N 56 51′ 00″.

Kalmarsund (zuiden)

Het gebied tussen het vasteland en Öland, in het noorden begrensd door een lijn van de punt van Dunö (op het vasteland) naar Beijershamn op Öland, en in het zuiden door de breedtecirkel N 56 15′ 00″.

Zone 2

Tsjechië

Stuwmeer van Lipno

Duitsland

Eems

Van de verbindingslijn over de Eems bij de haveningang van Papenburg tussen het voormalige gemaal van Diemen en de dijksluis bij Halte tot de verbindingslijn tussen de voormalige vuurtoren van Greetsiel en de westpier van de haveningang bij Eemshaven

Jade

Binnen de verbindingslijn tussen de voormalige vuurtoren van Schillig en de kerktoren van Langwarden

Weser

Van de noordwesthoek van de spoorwegbrug in Bremen tot aan de verbindingslijn tussen de kerktorens van Langwarden en Cappel, met de zijarmen Westergate, Rekumer Loch, de rechter zijarm en Schweiburg

Elbe met de Bütztflether

Süderelbe (vanaf km 0,69 tot de monding in de Elbe), Ruthenstrom (vanaf km 3,75 tot de monding in de Elbe),

Wischhafener Süderelbe (vanaf km 8,03 tot de monding in de Elbe)

Van de onderste grens van de haven van Hamburg tot aan de verbindingslijn tussen het baken van Döse en de westelijke punt van de Friedrichskoogdijk (Dieksand), met inbegrip van de Zij-Elbe en de zijrivieren Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau en Stör (telkens van de monding tot aan de dam)

Meldorfer Bocht

Binnen de verbindingslijn van de westelijke punt van de Friedrichskoogdijk (Dieksand) tot het westelijke havenhoofd bij Büsum

Eider

Van de monding van het Gieselaukanaal (km 22,64) tot aan de lijn tussen het midden van de burcht (Tränke) en de kerktoren van Vollerwiek

Gieselaukanaal

Van de monding in de Eider tot aan de monding in het Noord-Oostzeekanaal

Flensburger Förde

Binnen de verbindingslijn tussen de vuurtoren van Kegnäs en Birknack en noordwaarts vanaf de Duits-Deense grens in de Flensburger Förde

Schlei

Binnen de verbindingslijn tussen de havenhoofden bij Schleimünde

Eckernförder Bocht

Binnen de verbindingslijn tussen Boknis-Eck en de noordoostelijke punt van het vasteland bij Dänisch Nienhof

Kieler Förde

Binnen de verbindingslijn tussen de vuurtoren van Bülk en het marinegedenkteken van Laboe

Noord-Oostzeekanaal met inbegrip van de Audorfer See en de Schirnauer See

Van de verbindingslijn tussen de havenhoofden bij Brunsbüttel tot aan de verbindingslijn tussen de toegangsbakens bij Kiel-Holtenau, met inbegrip van de meren Obereidersee met Enge, Audorfer See, Borgstedter See met Enge, Schirnauer See, Flemhuder See en het Achterwehrer Schiffahrtskanal

Trave

Van de noordwesthoek van de spoorweghefbrug in Lübeck met de Pötenitzer Wiek en de Dassower See tot aan de verbindingslijn tussen het zuidelijke binnen- en het noordelijke buitenhavenhoofd in Travemünde

Leda

Van de ingang van de voorhaven van de zeesluis van Leer tot aan de monding in de Eems

Hunte

Van de haven van Oldenburg en van 140 m beneden de Amalienbrug in Oldenburg tot aan de monding in de Weser

Lesum

Vanaf de samenvloeiing van de Hamme en de Wümme (km 0,00) tot de monding in de Weser

Este

Benedenstrooms van de sluis van Buxtehude (km 0,25) tot aan de monding in de Elbe

Lühe

Benedenstrooms van de Au-Mühle in Horneburg (km 0,00) tot aan de monding in de Elbe

Schwinge

Van de noordhoek van de Salztorsluis in Stade tot aan de monding in de Elbe

Oste

Vanaf 210 m boven de as van de brug over de dam op de Oste (km 69,360) tot aan de monding in de Elbe

Pinnau

Van de zuidwesthoek van de spoorwegbrug in Pinneberg tot aan de monding in de Elbe

Krückau

Van de zuidwesthoek van de brug waar de Wedenkamp (straat) in Elmshorn overheen loopt tot aan de monding in de Elbe

Stör

Van de peilschaal bij Rensing tot aan de monding in de Elbe

Freiburger Hafenpriel

Van de oosthoek van de sluis in Freiburg an der Elbe tot aan de monding in de Elbe

Wismarbocht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff en havengebied Wismar

Zeewaarts tot aan de verbindingslijn tussen Hohen Wieschendorf Huk en de lichtopstand van Timmendorf en de verbindingslijn tussen de lichtopstand van Gollwitz op het eiland Poel en de zuidpunt van het Wustrow-schiereiland

Warnow, met inbegrip van de Breitling en zijarmen

Beneden de Mühlendamm vanaf de noordhoek van de Geinitzbrücke in Rostock zeewaarts tot aan de verbindingslijn tussen de noordpunten van het westelijke en het oostelijke havenhoofd in Warnemünde

De wateren omgeven door het vasteland en de schiereilanden Darß en Zingst en de eilanden Hiddensee en Rügen (met inbegrip van het havengebied van Stralsund)

Zeewaarts tussen

 

het schiereiland Zingst en het eiland Bock: tot N 54°26′42″,

 

de eilanden Bock en Hiddensee: tot aan de verbindingslijn tussen de noordpunt van het eiland Bock en de zuidpunt van het eiland Hiddensee

 

het eiland Hiddensee en het eiland Rügen (Bug): tot aan de verbindingslijn tussen de zuidoostpunt van Neubessin en Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

Bodden zeewaarts tot aan de lijn van de oostpunt van Thiessower Haken (Südperd) naar de oostpunt van het eiland Rüden, en verder naar de noordpunt van het eiland Usedom (N 54°10′37″ E 13°47′51″)

Ryck

Oostwaarts vanaf de Steinbeckerbrug in Greifswald tot de verbindingslijn tussen de havenhoofden

De wateren omgeven door het vasteland en het eiland Usedom (de Peene, met inbegrip van het havengebied van Wolgast en het Achterwasser, en de Oder Haff)

Oostwaarts tot aan de grens met de Republiek Polen in de Stettiner Haff

Uecker

Van de zuidwesthoek van de verkeersbrug in de Uekermünde tot de verbindingslijn tussen de havenhoofden

Opmerking: Voor schepen met thuishaven in een andere staat moet artikel 32 van het Eems-Dollardverdrag van 8 april 1960 (BGBl. 1963 II, blz. 602) in acht worden genomen.

Frankrijk

De Gironde vanaf km 48,50 tot beneden de punt van het Ile de Patiras, tot de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de lijn die de Pointe de Grave met de Pointe de Suzac verbindt

De Loire vanaf Cordemais (km 25) tot de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de lijn die de Pointe de Mindin met de Pointe de Penhoët verbindt

De Seine van het begin van het Canal de Tancarville tot de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de lijn van Cap du Hode op de rechteroever tot het punt op de linkeroever waar de geplande dijk beneden Berville de kust bereikt

De Vilaine vanaf de dam van Arzal tot de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de lijn die de Pointe du Scal verbindt met de Pointe du Moustoir

Meer van Genève

Hongarije

Balatonmeer

Nederland

Dollard

Eems

Waddenzee: met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee

IJsselmeer: met inbegrip van het Markermeer en het IJmeer, maar met uitzondering van de Gouwzee

Nieuwe Waterweg en het Scheur

Calandkanaal ten westen van de Benelux-haven

Hollandsch Diep

Breediep, Beerkanaal en de op het Beerkanaal aansluitende havens

Haringvliet en Vuile Gat: met inbegrip van de waterwegen tussen Goeree-Overflakkee enerzijds en Voorne-Putten en Hoeksche Waard anderzijds

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer en Brouwershavensche Gat: met inbegrip van alle waterwegen tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee

Keeten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Oosterschelde en Roompot: met inbegrip van de waterwegen tussen Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland enerzijds en Schouwen-Duiveland en Tholen anderzijds, met uitzondering van het Schelde-Rijnkanaal

Schelde en Westerschelde en de zeemonding daarvan: met inbegrip van de waterwegen tussen Zeeuws-Vlaanderen enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds, met uitzondering van het Schelde-Rijnkanaal

Polen

Zalew Szczeciński (Szczecin-lagune)

Zalew Kamieński (Kamień-lagune)

Zalew Wiślany (Wisła-lagune)

Zatoka Pucka (Bocht van Puck)

Meer van Włocławek

Śniardwymeer

Niegocinmeer

Mamrymeer

Zweden

Lysekil — Orust — Tjörn

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland en door een lijn van Släggö in Lysekil naar Skaftö, met een peiling van 170 graden; een lijn van de lichtopstand van Islandsberg naar Lavösund; een lijn van de lichtopstand van Lyr met een peiling van 300 graden naar het vasteland ten oosten van Mollösund; een lijn van het zuidelijkste punt van Lyr naar Björholmen; en in het noordelijke deel van de Hakefjord door de lijn die wordt gevormd door de breedtecirkel N 58°01′00″.

Zuidelijke archipel van Göteborg

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 3, en door een lijn vanaf het westelijke deel van de haven van Arendal via Knippelholmen; de lichtopstand van Rivö, de bovenste lichtopstand van Rivö; de uitkijktoren van Känsö; de lichtopstand van Kårholmen; en de lichtopstand van Rättaren tot Askims nabbe.

Öregrund — Norrtälje

Het gebied tussen het vasteland en Gräsö, in het noorden begrensd door de lengtecirkel door het bovenste geleidelicht van Öregrund en in de richting van de zee begrensd door een lijn tussen Äspskäret en de lichtopstand van Råstensudde; een lijn over Singsundet; via de bruggen over Fygdströmmen; een lijn van Dejeudden via de lichtopstand van Arholma naar de lichtopstand van Tyvö.

Norrtälje — Nämdö

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 2 of 3, en door een lijn vanaf de lichtopstand van Tyvö via de lichtopstand van Idskärskobben; het westelijkste punt van Svartlöga; de lichtopstand van Stenkobbsgrund, het baken van Korsö; en het westelijkste punt van Nämdö tot het zuidelijkste punt van Björnö.

Dalarö — Torö

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland en door een lijn van Klacknäset via het baken van Ornöhuvud; Näset op Ornö; het noordelijkste punt van Utö; de lichtopstand van Utö; de lichtopstand van Älvsnabben; Norra Stegholmen; Yttre Gården; Valsudden op Järflotta; en Långsudden op Järflotta naar het oostelijkste punt van Torö.

Torö — Oxelösund

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland of de grens van zone 3, en door een lijn vanaf de kerk van Torö via de lichtopstand van Fifång; de lichtopstand van Kockehällan; de toren van Lacka; het oostelijkste punt van Kittelö; de lichtopstand van Trutbådan, de lichtopstand van Betten; en het baken van Femörehuvud tot Svartudden ten noorden van de bovenste lichtopstand van Kungshamn.

Bråviken, Slätbaken en de Östergötland-archipel

Het gebied dat wordt begrensd door het vasteland (in het westelijke deel van Bråviken vanaf de Hamnbron in Norrköping; in het westelijke deel van Slätbaken vanaf de sluis van Mem), en door een lijn vanaf de lichtopstand van Gullängsberget via het baken van Arkö; Marö kupa; het baken van Kupa-Klint; het westelijkste punt van Birkskär; en het baken van Gubbö kupa tot Dalaudden ten zuiden van Orren.

Kalmarsund (midden)

Het gebied dat in het westen wordt begrensd door het vasteland, in het oosten door Öland, in het noorden door de breedtecirkel N 56°51′00″ en in het zuiden door een lijn van de punt van Dunö (op het vasteland) naar Beijershamn op Öland.

HOOFDSTUK 2

Zone 3

België

Zeeschelde beneden Antwerpen

Bulgarije

Donau: van rkm 845,650 tot rkm 374,100

Tsjechië

Stuwmeren: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice en Nové Mlýny III

Meren voor de winning van zandhoudend grind: Ostrožná Nová Ves en Tovačov

Duitsland

Donau

Van Kelheim (km 2 414,72 ) tot aan de Duits-Oostenrijkse grens bij Jochenstein

Rijn met Lampertheimer Altrhein (van km 4,75 tot aan de Rijn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (van km 9,80 tot aan de Rijn)

Van de Duits-Zwitserse grens tot aan de Duits-Nederlandse grens

Elbe (Norderelbe) met inbegrip van de Süderelbe en de Köhlbrand

Van de monding van het Elbe-Seitenkanaal tot aan de ondergrens van de haven van Hamburg

Müritz

 

Frankrijk

De Adour van de Bec du Gave tot de zee

De Aulne van de sluis bij Châteaulin tot de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de Passage de Rosnoën

De Blavet van Pontivy tot de Pont du Bonhomme

Het Kanaal van Calais

De Charente vanaf de brug bij Tonnay-Charente tot aan de transversale grens van de zee die wordt gedefinieerd door de lijn tussen het midden van de benedenstroomse vuurtoren op de linkeroever en het midden van het Fort Lapointe

De Dordogne vanaf de samenvloeiing met de Lidoire tot de Bec d'Ambès

De Garonne vanaf de brug bij Castets-en-Dorthe tot de Bec d'Ambès

De Gironde vanaf de Bec d'Ambès tot aan de transversale grens bij KP 48,50 en lopende door de benedenstroomse punt van Ile de Patiras

De Hérault vanaf de haven van Bessan tot de zee, tot aan de bovengrens van het intertijdengebied

De Isle vanaf de samenvloeiing met de Dronne tot de samenvloeiing met de Dordogne

De Loire vanaf de samenvloeiing met de Maine tot Cordemais (KP 25)

De Marne vanaf de brug bij Bonneuil (km 169bis900) en de sluis bij Saint-Maur tot aan de samenvloeiing met de Seine

De Rijn

De Nive vanaf de Haïtzedam bij Ustaritz tot de samenvloeiing met de Adour

De Oise vanaf de sluis van Janville tot de samenvloeiing met de Seine

De Orb vanaf Sérignan tot de zee, tot aan de bovengrens van het intertijdengebied

De Rhône vanaf de grens met Zwitserland tot de zee, uitgezonderd de Petit Rhône

De Saône vanaf de Pont de Bourgogne bij Chalon-sur-Saône tot de samenvloeiing met de Rhône

De Seine vanaf de sluis bij Nogent-sur-Seine tot het begin van het Canal de Tancarville

De Sèvre Niortaise vanaf de sluis bij Marans bij de transversale grens van de zee tegenover het wachthuis tot de monding

De Somme vanaf de benedenstroomse zijde van de Pont de la Portelette bij Abbeville tot het viaduct van de spoorweg van Noyelles naar Saint-Valéry-sur-Somme

De Vilaine vanaf Redon (KP 89,345) tot de dam van Arzal

Meer van Amance

Meer van Annecy

Meer van Biscarosse

Meer van Bourget

Meer van Carcans

Meer van Cazaux

Meer van Der-Chantecoq

Meer van Guerlédan

Meer van Hourtin

Meer van Lacanau

Meer van Orient

Meer van Pareloup

Meer van Parentis

Meer van Sanguinet

Meer van Serre-Ponçon

Meer van Temple

Kroatië

Donau: van rkm 1 295 + 500 tot rkm 1 433 + 100

Dráva: van rkm 0 tot rkm 198 + 600

Sava: van rkm 210 + 800 tot rkm 594 + 000

Kupa: van rkm 0 tot rkm 5 + 900

Una: van rkm 0 tot rkm 15

Hongarije

Donau: van rkm 1 812 tot rkm 1 433

Moson-Donau: van rkm 14 tot rkm 0

Szentendre-Donau: van rkm 32 tot rkm 0

Ráckeve-Donau: van rkm 58 tot rkm 0

Tisza: van rkm 685 tot rkm 160

Dráva: van rkm 198 tot rkm 70

Bodrog: van rkm 51 tot rkm 0

Kettős-Körös: van rkm 23 tot rkm 0

Hármas-Körös: van rkm 91 tot rkm 0

Sió-kanaal: van rkm 23 tot rkm 0

Velence-meer

Fertő-meer

Nederland

Rijn

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, haven van IJmuiden, havengebied van Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden-Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven-Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven-Rijn, Pannerdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Amsterdam-Rijnkanaal, Veerse Meer, Schelde-Rijnkanaal tot aan de uitmonding in het Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Maas beneden Venlo, Gooimeer, Europoort, Calandkanaal (ten oosten van de Beneluxhaven), Hartelkanaal

Oostenrijk

Donau: vanaf de grens met Duitsland tot de grens met Slowakije

Inn: vanaf de monding tot de Passau-Ingling-elektriciteitscentrale

Traun: vanaf de monding tot km 1,80

Enns: vanaf de monding tot km 2,70

March: tot km 6,00

Polen

De Biebrza vanaf de monding van het kanaal van Augustow tot de monding van de Narwia

De Brda vanaf de verbinding met het kanaal van Bydgoszcz in Bydgoszcz tot de monding van de Wisła

De Bug vanaf de monding van de Muchawiec tot de monding van de Narwia

Het Dąbie-meer tot de grens met de binnenzee

Het kanaal van Augustow vanaf de verbinding met de Biebrza tot de landsgrens, samen met de meren langs dit kanaal

Het Bartnicki-kanaal van het Ruda Woda-meer tot het Bartężek-meer, samen met het Bartężek-meer

Het kanaal van Bydgoszcz

Het kanaal van Elbląg van het Druzno-meer tot het Jeziorak-meer en het Szeląg Wielki-meer, samen met deze meren en de meren langs het kanaal, en een zijkanaal in de richting van Zalewo vanaf het Jeziorak-meer naar het Ewingi-meer, inbegrepen

Het kanaal van Gliwice samen met het kanaal van Kędzierzyń

Het Jagiełło-kanaal vanaf de verbinding met de Elbląg tot de Nogat

Kanaal van Łączańy

Kanaal van Ślesiń samen met de meren langs dit kanaal en het Gopło-meer

Het kanaal van Żerań

De Martwa Wisła vanaf de Wisła in Przegalina tot de grens met de binnenzee

De Narew van de monding van de Biebrza tot de monding van de Wisła, samen met het meer van Zegrze

De Nogat vanaf de Wisła tot de monding in de Wisłahaf

De bovenloop van de Noteć van het Gopło-meer tot de verbinding met het Górnonotecki-kanaal en het Górnonotecki-kanaal en de benedenloop van de Noteć vanaf de verbinding met het kanaal van Bydgoszcz tot de monding in de Warta

De Nysa Łużycka van Gubin tot de monding in de Oder

De Oder vanaf Racibórz tot de verbinding met de Oost-Oder die vanaf het Klucz-Ustowo-kanaal overgaat in de Regalica, samen met die rivier en de zijarmen daarvan tot het Dąbiemeer, alsook een zijwater van de Oder van de Opatowice-sluis tot de sluis in Wrocław

De West-Oder vanaf een dam in Widuchowa (op 704,1 km van de Oder) tot een grens met de binnenzee, samen met de zijarmen en het Klucz-Ustowo-kanaal dat de Oost- met de West-Oder verbindt

De Parnica en het Parnica-kanaal vanaf de West-Oder tot een grens met de binnenzee

De Pisa vanaf het Roś-meer tot de monding in de Narew

De Szkarpawa vanaf de Wisła tot de monding in de Wisłahaf

De Warta vanaf het meer van Ślesiń tot de monding in de Oder

De Grote Mazurische Meren, die de meren omvat die zijn verbonden door de rivieren en kanalen die de hoofdroute vormen vanaf het Rośmeer (inbegrepen) in Pisz tot het kanaal van Węgorzewo (inbegrepen) in Węgorzewo, samen met het Sekstymeer, het meer van Mikołajki, het meer van Tałty, het Tałtowiskomeer, het Kotekmeer, het Szymonmeer, het meer van Szymonka, het meer van Jagodne, het Bocznemeer, het Tajtymeer, het Kisajnomeer, het Darginmeer, het meer van Łabapa, het Kirsajtymeer en het Święcajtymeer, samen met het Giżyckikanaal, het Niegocińkanaal en het Piękna Górakanaal, en een zijwater vanaf het meer van Ryn (inbegrepen) in Ryn tot het meer van Nida (tot 3 km, de grens met het natuurreservaat van het meer van Nida), samen met het Bełdany-, het Guzianka Mała- en het Guzianka Wielkameer

De Wisła vanaf de monding van de Przemsza tot de verbinding met het Kanaal van Łączańy en van de monding van dat kanaal in Skawina tot de monding van de Wisła in de Bocht van Gdańsk, uitgezonderd het meer van Włocławek

Roemenië

Donau: van de grens tussen Servië en Roemenië (km 1 075) tot de Zwarte Zee op de Sulina-kanaalarm

Donau-Zwarte Zee-kanaal (64,410 km lang): van de verbinding met de Donau op km 299,300 van de Donau in Cernavodă (km 64,410 van het kanaal) tot de haven van Constanta-Zuid — Agigea (km 0 van het kanaal)

Kanaal Poarta Albă — Midia Năvodari (34,600 km lang): van de verbinding met het Donau-Zwarte Zee-kanaal op km 29,410 in Poarta Albă (km 27,500 van het kanaal) naar de haven van Midia (km 0 van het kanaal)

Slowakije

Donau: van rkm 1 880,26 tot rkm 1 708,20

Donaukanaal: van rkm 1 851,75 tot rkm 1 811,00

Váh: van rkm 0,00 tot rkm 70,00

Morava: van rkm 0,00 tot rkm 6,00

Bodrog: van rkm 49,68 tot rkm 64,85

Stuwmeren: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Zweden

Mälarmeer

Saltsjön, de havens van Stockholm en Värmdölandet

Het gebied vanaf de uitlopen van het Mälarmeer in Stockholm, respectievelijk in Norrström, Slussen en Hammarbyslussen, dat wordt begrensd door het vasteland en de Lidingöbrug, en door een lijn door de lichtopstand van Elfviksgrund met een peiling van 135-315 graden; een lijn van Mellangårdsholmen naar Högklevsudde in Baggensfjärden; Örsundet tussen Ingarö en Fågelbrolandet; een lijn van Rönnäsudd via de lichtopstand van Tegelhällan en de lichtopstand van Runö naar Talatta op Djurö; een lijn door Vindöström tussen Vindö en Värmdölandet; en, afgezien daarvan, door de eilanden in het gebied.

Södertäljekanaal en de havens van Södertälje

Het Södertäljekanaal en de havens van Södertälje, in het noorden begrensd door de sluis van Södertälje en in het zuiden door de breedtecirkel N 59°09′00″.

Trollhättekanaal, Göta älv en Nordre älv

Het gebied van de breedtecirkel door het baken van Bastungsgrunden in het zuidelijke deel van het Vänernmeer tot de Älvsborgbrug en de Nordre älv tot de lengtecirkel E 11°45′00″.

Götakanaal

In het oosten van de sluis van Mem tot de Motalabrug, met inbegrip van Asplången, Roxen en Boren; in het westen van de lengtecirkel door de lichtopstand van Rödesund Norra Yttre bij Karlsborg tot de sluis van Sjötorp, met inbegrip van de meren onderweg.

(1)

Ten aanzien van schepen met een andere thuishaven moet artikel 32 van het Eems-Dollardverdrag van 8 april 1960 (BGBl. 1963 II, blz. 602) in acht worden genomen.

BIJLAGE II

“BIJLAGE II

MINIMALE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR VAARTUIGEN OP DE BINNENWATEREN VAN DE ZON“ES 1, 2, 3 EN 4

De technische voorschriften voor vaartuigen zijn de voorschriften in ES-TRIN 2021/1.