29.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 270/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/1235 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 2021

tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie en het register

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (1), en met name artikel 33, leden 1 en 2, en artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) is ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2019/787. In hoofdstuk III van Verordening (EU) 2019/787 zijn regels inzake geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken vastgesteld en is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om in dat verband gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen. Om de goede werking van de markt voor gedistilleerde dranken in het nieuwe rechtskader te waarborgen en met name de werking van het systeem van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken te vereenvoudigen en te rationaliseren, moeten door middel van dergelijke handelingen bepaalde regels worden vastgesteld. Meer bepaald moeten de onderhavige verordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie (3) in de plaats komen van een deel van de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie (4), die derhalve moet worden ingetrokken.

(2)

Om het onderzoek door de Commissie te vergemakkelijken en de bij de bezwaarprocedure betrokken partijen volledige informatie te verstrekken, moet het in de aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding opgenomen enig document, wanneer in het productdossier specifieke verpakkingsvereisten zijn vervat, een samenvatting bevatten van de redenen waarom de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, de oorsprong te garanderen of de controle van de gedistilleerde drank te waarborgen.

(3)

Met het oog op de consistentie van de procedure en om het onderzoek door de Commissie te vergemakkelijken, dient de lidstaat te waarborgen dat het enig document een getrouwe samenvatting van het productdossier is waarop de Commissie zich kan baseren bij de beoordeling van de aanvraag en waarop andere lidstaten en belanghebbenden zich kunnen baseren voor de handhaving van de geografische aanduiding. Om diezelfde redenen moet de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier die is opgenomen in het aanvraagdossier dat door de lidstaten bij de Commissie wordt ingediend, een elektronische verwijzing zijn naar het productdossier zoals bekendgemaakt overeenkomstig het administratieve systeem van de lidstaat.

(4)

Er moet worden bepaald welke informatie moet worden ingediend om ervoor te zorgen dat beschermingsaanvragen, aanvragen tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie of annuleringsverzoeken ontvankelijk worden geacht, met het oog op een gemakkelijker beheer van dergelijke aanvragen of verzoeken en het bespoedigen van het onderzoek ervan.

(5)

Om tijdelijke moeilijkheden te overbruggen en ervoor te zorgen dat alle producenten op termijn het productdossier naleven, moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om de producenten een overgangsperiode van ten hoogste tien jaar toe te kennen om zich aan te passen aan de wijzigingen van bepaalde voorschriften in het productdossier.

(6)

De Commissie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van wijzigingen van het productdossier op het niveau van de Unie, terwijl standaardwijzigingen worden goedgekeurd door de lidstaten of door de verantwoordelijke persoon of instantie in een derde land. Wanneer een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie ook standaardwijzigingen behelst, moeten de standaardwijzigingen, met het oog op de efficiëntie van de procedure, als niet-bestaande worden beschouwd en mogen zij niet worden beschouwd als goedgekeurd in het kader van de wijziging op het niveau van de Unie.

(7)

De procedure voor de goedkeuring van standaardwijzigingen en tijdelijke wijzigingen moet worden vastgesteld om de lidstaten in staat te stellen de aanvragen op passende wijze te beoordelen en om een consistente aanpak in de lidstaten te garanderen. De nauwkeurigheid en volledigheid van de beoordeling door de lidstaten moeten gelijkwaardig zijn aan de nauwkeurigheid en volledigheid die vereist zijn voor de beoordeling in het kader van de procedure voor aanvragen tot registratie van een geografische aanduiding.

(8)

Er moeten regels worden vastgesteld om te zorgen voor coördinatie tussen de procedures voor wijzigingen van een productdossier in gevallen waarin aanvragen betreffende een wijziging op het niveau van de Unie en een standaardwijziging op hetzelfde moment in behandeling zijn bij respectievelijk de Commissie en de bevoegde autoriteit van de lidstaat. Aangezien beide aanvragen wijzigingen van hetzelfde productdossier inhouden, maar twee verschillende parallelle procedures met een verschillend tijdschema volgen, moeten regels worden vastgesteld om inconsistenties te vermijden.

(9)

De regels inzake de procedure voor de annulering van de registratie van een geografische aanduiding moeten worden aangevuld om te verduidelijken dat de lidstaten behoren tot de rechtspersonen die een rechtmatig belang kunnen hebben bij de indiening van een annuleringsverzoek krachtens artikel 32, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) 2019/787, en om de precieze verwijzing naar het Publicatieblad van de Europese Unie waar annuleringsverzoeken worden bekendgemaakt, vast te stellen.

(10)

Met het oog op transparantie en uniformiteit in de lidstaten moet het in artikel 33 van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde elektronische register van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (“het register”) worden aangelegd en moeten nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de inhoud en de vorm van het register. Aangezien de beschikbare en beschikbaar te stellen documenten voor elke geregistreerde naam verschillen naargelang van de rechtsgrondslag op grond waarvan zij voor het eerst werden beschermd, moeten met name de vereisten voor die documenten dienovereenkomstig worden aangepast. Om de prioriteitsdatum met betrekking tot andere intellectuele-eigendomsrechten te kunnen bepalen, moeten de datum van een registratieaanvraag en de datum en verwijzing naar de bekendmaking van het instrument waarbij bescherming is verleend aan de geografische aanduiding, in het register worden vermeld. Het register moet een elektronische databank zijn die wordt beheerd via digitale systemen die door de Commissie ter beschikking worden gesteld, en moet toegankelijk zijn voor het publiek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Inleidende bepaling

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden regels vastgesteld tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 wat betreft geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, en met name met betrekking tot:

a)

registratieaanvragen;

b)

wijzigingen van productdossiers;

c)

annulering van de registratie;

d)

het register van geografische aanduidingen.

HOOFDSTUK II

Specifieke bepalingen

AFDELING 1

REGISTRATIEAANVRAAG

Artikel 2

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt a), van V.2019/787) Aanvullende vereisten voor het enig document

Wanneer het in artikel 23, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde enig document specifieke voorschriften inzake verpakking bevat, wordt ook een samenvatting van de in artikel 22, lid 1, tweede alinea, van die verordening bedoelde motivering opgenomen.

Artikel 3

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt a), van V.2019/787) Aanvraagdossier van de lidstaat

Wanneer een lidstaat bij de Commissie een aanvraagdossier indient overeenkomstig artikel 24, lid 7, van Verordening (EU) 2019/787, certificeert hij dat het in artikel 23, lid 2, punt b), van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde enig document een getrouwe samenvatting van het productdossier is. De lidstaat is verantwoordelijk voor eventuele essentiële verschillen tussen het enig document en het productdossier. Het aanvraagdossier bevat de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier.

Artikel 4

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt b), van V.2019/787) Ontvankelijkheid van de aanvraag

1.   Een registratieaanvraag wordt ontvankelijk geacht indien ze is ingediend overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2019/787 en aan de Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236, met inbegrip van het overeenkomstig artikel 3 van die uitvoeringsverordening opgestelde enig document, en indien ze volledig is.

Een registratieaanvraag wordt als volledig beschouwd indien ze voldoet aan de artikelen 22 en 23 van Verordening (EU) 2019/787 en aan de artikelen 2 en 3 van de onderhavige verordening.

2.   Als de Commissie van oordeel is dat een aanvraag onontvankelijk is, stelt zij de autoriteiten van de betrokken lidstaat of het betrokken derde land of de in een derde land gevestigde aanvrager, naargelang het geval, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

Artikel 5

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt b), van V.2019/787) Nationale overgangsperiode

1.   Om tijdelijke moeilijkheden te overbruggen en ervoor te zorgen dat alle producenten in het betrokken gebied op termijn het productdossier naleven, kan de lidstaat een overgangsperiode toekennen op voorwaarde dat de betrokken marktdeelnemers de betrokken gedistilleerde drank gedurende ten minste vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag bij de autoriteiten van de lidstaat legaal in de handel hebben gebracht en daarbij de desbetreffende namen ononderbroken hebben gebruikt, en dat deze tijdelijke problemen zijn aangekaart tijdens de nationale bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 24, lid 6, van Verordening (EU) 2019/787.

De overgangsperiode gaat in op de datum waarop het aanvraagdossier bij de Commissie wordt ingediend en is zo kort mogelijk. Zij mag niet langer zijn dan tien jaar.

2.   Behalve wat de nationale bezwaarprocedure betreft, is lid 1 van overeenkomstige toepassing voor een geografische aanduiding die betrekking heeft op een geografisch gebied dat in een derde land is gelegen.

3.   De in lid 1 bedoelde overgangsperiode wordt vermeld in het aanvraagdossier dat overeenkomstig artikel 24, lid 7 of 8, van Verordening (EU) 2019/787 bij de Commissie wordt ingediend.

AFDELING 2

WIJZIGINGEN VAN HET PRODUCTDOSSIER

Artikel 6

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 2, van V.2019/787) Aanvragen voor wijzigingen op het niveau van de Unie van productdossiers

Voor de toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787 bevat een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier uitsluitend wijzigingen op het niveau van de Unie. Als een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie ook standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen bevat, geldt de procedure voor wijzigingen op het niveau van de Unie uitsluitend voor de wijziging op het niveau van de Unie. De in de aanvraag vervatte standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen worden als niet ingediend beschouwd.

Artikel 7

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 2, van V.2019/787) Ontvankelijkheid van aanvragen tot goedkeuring van wijzigingen op het niveau van de Unie

1.   Een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier wordt ontvankelijk geacht indien ze is ingediend overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787 en aan de Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236, en voldoet aan artikel 7 van die uitvoeringsverordening.

De goedkeuring door de Commissie van een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier heeft enkel betrekking op de in de aanvraag zelf uiteengezette wijzigingen op het niveau van de Unie.

2.   Als de Commissie van oordeel is dat een aanvraag onontvankelijk is, stelt zij de autoriteiten van de betrokken lidstaat of het betrokken derde land of de in een derde land gevestigde aanvrager, naargelang het geval, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

Artikel 8

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 2, van V.2019/787) Standaardwijzigingen van productdossiers

1.   Voor de toepassing van artikel 31, lid 5, van Verordening (EU) 2019/787 worden aanvragen tot goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier ingediend bij de autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het geografische gebied van het betrokken product zich bevindt. De aanvragers voldoen aan de voorwaarden van artikel 24, lid 1, 2 of 3, van Verordening (EU) 2019/787. Als de aanvraag tot goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier niet afkomstig is van de aanvrager die de beschermingsaanvraag voor de naam of namen waarop het productdossier betrekking heeft, had ingediend, geeft de lidstaat die aanvrager — indien die nog bestaat — de kans opmerkingen te maken over de aanvraag.

In de aanvraag tot goedkeuring van een standaardwijziging worden de standaardwijzigingen beschreven en wordt aangetoond dat de voorgestelde wijzigingen kunnen worden aangemerkt als standaardwijzigingen overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) 2019/787. Er wordt een samenvatting toegevoegd van de redenen waarom die wijzigingen noodzakelijk zijn.

2.   Als de lidstaat van oordeel is dat aan de vereisten van Verordening (EU) 2019/787 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen is voldaan, kan hij de standaardwijziging goedkeuren. Het goedkeuringsbesluit bevat het gewijzigde geconsolideerde productdossier en, in voorkomend geval, het gewijzigde geconsolideerde enig document.

Het goedkeuringsbesluit wordt openbaar gemaakt. De goedgekeurde standaardwijziging is in de betrokken lidstaat van toepassing vanaf de datum waarop het goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt. Uiterlijk één maand na de datum waarop het nationale goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, deelt de lidstaat de Commissie de goedgekeurde standaardwijzigingen mee. De lidstaat stelt de Commissie onverwijld in kennis van alle definitieve en onherroepelijke nationale gerechtelijke uitspraken waarbij een besluit tot goedkeuring van een standaardwijziging nietig is verklaard.

3.   Besluiten tot goedkeuring van standaardwijzigingen betreffende gedistilleerde dranken van oorsprong uit derde landen worden uiterlijk één maand na de datum waarop zij openbaar zijn gemaakt, door een aanvragende groepering met een rechtmatig belang aan de Commissie meegedeeld, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.

4.   Een goedgekeurde standaardwijziging wordt geacht naar behoren te zijn meegedeeld aan de Commissie als de mededeling voldoet aan artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236.

5.   Als de standaardwijziging een wijziging van het enig document inhoudt, maakt de Commissie binnen drie maanden na de datum waarop zij de mededeling van die standaardwijziging heeft ontvangen, de beschrijving van de standaardwijziging en het gewijzigde enig document bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C.

Als de standaardwijziging geen wijziging van het enig document inhoudt, maakt de Commissie binnen drie maanden na de datum waarop zij de mededeling van die standaardwijziging heeft ontvangen, de beschrijving van de standaardwijziging openbaar via de in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a), van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 bedoelde digitale systemen.

De afzender van een mededeling van een standaardwijziging blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de mededeling.

6.   Standaardwijzigingen zijn van toepassing op het grondgebied van de Unie vanaf de datum waarop zij overeenkomstig lid 5, eerste alinea, zijn bekendgemaakt of overeenkomstig lid 5, tweede alinea, openbaar zijn gemaakt.

7.   Als het geografische gebied zich uitstrekt op het grondgebied van meer dan één lidstaat, passen de betrokken lidstaten de procedure voor standaardwijzigingen afzonderlijk toe voor het deel van het gebied dat tot hun grondgebied behoort. De standaardwijziging wordt op het grondgebied van de betrokken lidstaten pas van toepassing nadat het laatste nationale goedkeuringsbesluit van toepassing is geworden. De lidstaat die de standaardwijziging als laatste goedkeurt, zendt de Commissie uiterlijk één maand na de datum waarop het nationale goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, de desbetreffende mededeling.

Als één of meer betrokken lidstaten het in de eerste alinea bedoelde nationale goedkeuringsbesluit niet goedkeuren, kan gelijk welke betrokken lidstaat die aanvraag indienen in het kader van een procedure voor wijzigingen op het niveau van de Unie.

8.   Lid 7 is van overeenkomstige toepassing wanneer een deel van het betrokken geografische gebied zich op het grondgebied van een derde land bevindt.

Artikel 9

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 2, van V.2019/787) Relatie tussen wijzigingen op het niveau van de Unie en standaardwijzigingen

1.   Als een standaardwijziging die een wijziging van het enig document inhoudt, wordt goedgekeurd terwijl een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie in behandeling is, werkt de betrokken lidstaat het in de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie opgenomen enig document dienovereenkomstig bij. Indien de wijziging op het niveau van de Unie die in behandeling is, ten behoeve van bezwaar is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, wordt de bijgewerkte versie van het enig document bekendgemaakt in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie als bijlage bij de uitvoeringsverordening tot goedkeuring van de wijziging op het niveau van de Unie.

2.   Als de op nationaal niveau goedgekeurde gewijzigde versie van het enig document dat is opgenomen in een aanvraag tot goedkeuring van een standaardwijziging, geen rekening houdt met de meest recente goedgekeurde wijzigingen op het niveau van de Unie, wordt die standaardwijziging niet bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaat die de standaardwijziging in kwestie had goedgekeurd, zendt de Commissie de geconsolideerde versie van het enig document als gewijzigd naar aanleiding van zowel de wijziging op het niveau van de Unie als de standaardwijziging, met het oog op bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 10

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 2, van V.2019/787) Tijdelijke wijzigingen van productdossiers

1.   Tijdelijke wijzigingen van productdossiers worden goedgekeurd en openbaar gemaakt door de lidstaat op het grondgebied waarvan het geografische gebied van het betrokken product zich bevindt. Uiterlijk één maand na de datum waarop het nationale goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, worden tijdelijke wijzigingen, samen met de redenen daarvoor, aan de Commissie meegedeeld. Een tijdelijke wijziging is in de betrokken lidstaat van toepassing vanaf de datum waarop het besluit tot goedkeuring van de wijziging openbaar is gemaakt.

2.   Als het geografische gebied zich uitstrekt op het grondgebied van meer dan één lidstaat, geldt de procedure voor tijdelijke wijzigingen afzonderlijk in de betrokken lidstaten voor het deel van het gebied dat tot hun grondgebied behoort.

3.   Tijdelijke wijzigingen betreffende gedistilleerde dranken van oorsprong uit derde landen worden, samen met de redenen daarvoor, uiterlijk één maand na de goedkeuring ervan, door een aanvragende groepering met een rechtmatig belang aan de Commissie meegedeeld, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.

4.   Een goedgekeurde tijdelijke wijziging wordt geacht naar behoren te zijn meegedeeld aan de Commissie als de mededeling voldoet aan artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236.

5.   Binnen drie maanden na de datum waarop de Commissie de mededeling van een tijdelijke wijziging heeft ontvangen, maakt zij de mededeling van die tijdelijke wijziging openbaar via de in artikel 13, lid 1, eerste alinea, punt a), van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 bedoelde digitale systemen. Een tijdelijke wijziging is op het grondgebied van de Unie van toepassing vanaf de datum waarop zij door de Commissie openbaar is gemaakt.

De afzender van een mededeling van een tijdelijke wijziging blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de mededeling.

AFDELING 3

ANNULERING VAN EEN GEOGRAFISCHE AANDUIDING

Artikel 11

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt b), van V.2019/787) Annuleringsprocedure

1.   Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) 2019/787 kunnen de lidstaten op eigen initiatief een verzoek tot annulering van de registratie van een geografische aanduiding indienen.

2.   De Commissie maakt de krachtens artikel 32, lid 1, eerste alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/787 ingediende annuleringsverzoeken bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C.

Artikel 12

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 41, lid 1, punt b), van V.2019/787) Ontvankelijkheid van annuleringsverzoeken

1.   Voor de toepassing van artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2019/787 wordt een annuleringsverzoek ontvankelijk geacht als:

a)

het voldoet aan de vereisten van artikel 10 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236, en

b)

het, voor verzoeken op grond van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) 2019/787, berust op de in de eerste alinea van die bepaling genoemde gronden.

2.   Als de Commissie van oordeel is dat het annuleringsverzoek onontvankelijk is, stelt zij de autoriteiten van de betrokken lidstaat of het betrokken derde land of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek heeft ingediend, naargelang het geval, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

3.   Met redenen omklede bezwaarschriften met betrekking tot annulering zijn slechts ontvankelijk indien zij het commerciële gebruik van de geregistreerde naam door de belanghebbende aantonen.

AFDELING 4

REGISTER

Artikel 13

(Gedelegeerde bevoegdheid artikel 33, leden 1 en 2, van V.2019/787) Register

1.   Het in artikel 33 van Verordening (EU) 2019/787 bedoelde elektronische register van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (“het register”) wordt aangelegd. Het is gebaseerd op digitale systemen die door de Commissie worden beheerd, en is toegankelijk voor het publiek.

2.   Bij de inwerkingtreding van een rechtsinstrument waarbij bescherming wordt verleend aan de naam van een geografische aanduiding, neemt de Commissie de volgende gegevens op in het register:

a)

de als geografische aanduiding te beschermen naam of namen, met inbegrip van, waar van toepassing, hun transcripties of transliteraties in Latijns schrift. Meervoudige namen, transcripties en transliteraties worden geregistreerd als alternatieve namen, gescheiden door een spatie, een schuine streep en een tweede spatie;

b)

de categorie gedistilleerde drank;

c)

het dossiernummer;

d)

het type geografische aanduiding;

e)

de naam van het land of de landen van oorsprong;

f)

de datum van toepassing van en de verwijzing naar het rechtsinstrument waarbij bescherming is verleend aan de naam:

i)

voor geografische aanduidingen die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) 2019/787 of Verordening (EG) nr. 110/2008, met uitzondering van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde gevestigde geografische aanduidingen, de datum van toepassing van en de elektronische verwijzing naar de instrumenten waarbij aan de naam bescherming op het niveau van de Unie is verleend;

ii)

voor de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde gevestigde geografische aanduidingen, de datum van bekendmaking van het instrument waarbij de geografische aanduiding voor het eerst op het niveau van de Unie is beschermd, en de elektronische verwijzing naar dat instrument;

g)

de elektronische verwijzing of verwijzingen naar het rechtsinstrument of de rechtsinstrumenten betreffende de geografische aanduiding dat/die later is/zijn vastgesteld dan de in punt f) bedoelde rechtsinstrumenten;

h)

de verwijzingen naar het enig document, de belangrijkste specificaties van het technisch dossier, het productdossier of het technisch dossier, indien beschikbaar en wel als volgt:

i)

voor geografische aanduidingen die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EU) 2019/787, de elektronische verwijzing naar het enig document, met inbegrip van de elektronische verwijzing naar het productdossier. Als het geografische gebied zich op het grondgebied van een derde land bevindt, de elektronische verwijzing naar het enig document, met inbegrip van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier;

ii)

voor geografische aanduidingen die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 110/2008, de elektronische verwijzing naar de belangrijkste specificaties van het technisch dossier;

iii)

voor de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde gevestigde geografische aanduidingen, het technisch dossier.

3.   Wanneer de Commissie haar goedkeuring hecht aan een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier of een mededeling ontvangt van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier die tot een verandering van de in het register opgenomen informatie leidt, registreert zij de nieuwe gegevens met ingang van de datum van toepassing van de wijziging in de Unie. Gegevens over tijdelijke wijzigingen worden eveneens geregistreerd.

4.   Wanneer de registratie van een geografische aanduiding is geannuleerd, schrapt de Commissie de naam uit het register met ingang van de datum waarop de desbetreffende uitvoeringshandeling krachtens artikel 32 van Verordening (EU) 2019/787 van kracht wordt en registreert zij de annulering.

5.   De geografische aanduidingen die zijn beschermd bij uitvoeringsverordeningen die zijn vastgesteld tussen 8 juni 2019 en de datum waarop de onderhavige verordening van toepassing wordt, worden in het register ingeschreven.

6.   De Commissie bewaart documentatie met betrekking tot de registratie van een geografische aanduiding in digitale of papieren vorm zolang de geografische aanduiding geldig is, en in geval van annulering gedurende tien jaar daarna.

HOOFDSTUK III

Slotbepalingen

Artikel 14

Intrekking

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 wordt ingetrokken.

Artikel 15

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie van 12 mei 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie, het gebruik van symbolen en de controle (zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 201 van 26.7.2013, blz. 21).