6.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 238/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/1096 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 2021

tot wijziging van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor blends

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (1), en met name artikel 50, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2019/787 zijn een aantal bepalingen inzake de productie en etikettering van gedistilleerde dranken en levensmiddelen die met behulp van gedistilleerde dranken als ingrediënt worden geproduceerd, geherformuleerd.

(2)

Met name zijn bij artikel 13, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 de etiketteringsvoorschriften voor mengsels die resulteren in gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de vereisten van een categorie gedistilleerde dranken, uitgebreid tot blends die het resultaat zijn van de samenvoeging van gedistilleerde dranken die tot verschillende geografische aanduidingen behoren of van de samenvoeging van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding en gedistilleerde dranken zonder geografische aanduiding.

(3)

Bijgevolg mogen de wettelijke benamingen waarin wordt voorzien in de categorieën van gedistilleerde dranken van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/787 of geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van die verordening alleen worden vermeld in een lijst van alcoholhoudende bestanddelen die in hetzelfde gezichtsveld verschijnt als de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank. Dat betekent dat de categorie gedistilleerde dranken waartoe een onder die bepaling vallende blend behoort, niet als wettelijke benaming voor die blend mag worden gebruikt. De enige uitzondering waarin dat artikel voorziet, heeft betrekking op blends die zijn gemaakt van gedistilleerde dranken die behoren tot dezelfde geografische aanduiding of blends waarvan geen enkele van de gedistilleerde dranken tot een geografische aanduiding behoort. Voor die blends betekent het dat zij de desbetreffende categorie gedistilleerde dranken als wettelijke benaming mogen gebruiken in hun omschrijving, presentatie en etikettering.

(4)

Volgens de definities in artikel 3, punten 11 en 12, van Verordening (EU) 2019/787 is een blend echter een samenvoeging van twee of meer gedistilleerde dranken van dezelfde categorie die slechts nuanceverschillen in samenstelling vertonen. De aldus verkregen gedistilleerde dranken behoren dus noodzakelijkerwijs tot dezelfde categorie gedistilleerde dranken als de oorspronkelijke gedistilleerde dranken vóór de blending. In artikel 10, lid 2, van die verordening is bepaald dat gedistilleerde dranken die voldoen aan de vereisten van een in bijlage I bij die verordening opgenomen categorie gedistilleerde dranken, de naam van die categorie gebruiken als wettelijke benaming. Overeenkomstig die bepaling moet het voor alle blends, en niet alleen voor die welke zijn vrijgesteld op grond van artikel 13, lid 3, vierde alinea, van die verordening, zijn toegestaan de naam van de categorie waartoe zij behoren, te gebruiken als wettelijke benaming.

(5)

Om de inconsistentie tussen de uit artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 voortvloeiende etiketteringsverplichtingen voor blends recht te zetten en met het oog op rechtszekerheid voor producenten van gedistilleerde dranken en legitieme consumenteninformatie moet worden verduidelijkt welke specifieke etiketteringsvoorschriften van toepassing zijn op blends, met inbegrip van blends die het resultaat zijn van de samenvoeging van gedistilleerde dranken die tot verschillende geografische aanduidingen behoren of van de samenvoeging van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding en gedistilleerde dranken zonder geografische aanduiding. Voorts moeten ook artikel 3, lid 3, en artikel 10, lid 7, van die verordening, waarin naar die specifieke etiketteringsvoorschriften wordt verwezen, worden gewijzigd.

(6)

Verordening (EU) 2019/787 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Overeenkomstig artikel 51, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 en om te voorkomen dat een regelgevingsvacuüm ontstaat, moet deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van 25 mei 2021,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2019/787 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 wordt punt 3 vervangen door:

“3.

“zinspeling”: de directe of indirecte verwijzing naar een of meer wettelijke benamingen als opgenomen in de in bijlage I opgenomen categorieën gedistilleerde dranken of naar een of meer geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken, die niet een verwijzing is in een samengestelde term of in lijsten van ingrediënten als bedoeld in artikel 13, leden 2 tot en met 4, in de omschrijving, presentatie en etikettering van:

a)

een ander levensmiddel dan een alcoholhoudende drank, of

b)

een gedistilleerde drank die voldoet aan de in categorieën 33 tot en met 40 van bijlage I bepaalde vereisten;”.

2)

In artikel 10, lid 7, wordt de eerste alinea vervangen door:

“7.

Onverminderd de artikelen 11 en 12 en artikel 13, leden 2 tot en met 4, is het verboden om wettelijke benamingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel of geografische aanduidingen te gebruiken in de omschrijving, presentatie of etikettering van dranken die niet voldoen aan de vereisten van de desbetreffende in bijlage I opgenomen categorie of van de desbetreffende geografische aanduiding. Dit verbod geldt eveneens wanneer dergelijke wettelijke benamingen of geografische aanduidingen worden gebruikt in combinatie met woorden of formuleringen zoals “genre”, “type”, “stijl”, “trant” of “smaak”, of soortgelijke termen.”.

3)

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.

In het geval van een mengsel mogen de wettelijke benamingen waarin wordt voorzien in de categorieën van gedistilleerde dranken van bijlage I of geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken alleen worden vermeld in een lijst van alcoholhoudende bestanddelen die in hetzelfde gezichtsveld verschijnt als de wettelijke benaming van de gedistilleerde drank.

In het in de eerste alinea bedoelde geval gaat de lijst van alcoholhoudende bestanddelen vergezeld van ten minste een van de in artikel 10, lid 6, onder e), vermelde termen. Zowel de lijst van alcoholhoudende bestanddelen als de begeleidende term wordt in hetzelfde gezichtsveld vermeld als de wettelijke benaming van het mengsel, in eenvormige letters van hetzelfde type en dezelfde kleur en in een lettergrootte die niet meer dan half zo groot is als de lettergrootte die is gebruikt voor de wettelijke benaming.

Bovendien wordt het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel op de lijst van alcoholhoudende bestanddelen ten minste eenmaal als een percentage uitgedrukt, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van het mengsel.”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3

bis. In het geval van een blend draagt de gedistilleerde drank de wettelijke benaming als bepaald in de desbetreffende in bijlage I opgenomen categorie gedistilleerde dranken.

Voor blends die het resultaat zijn van de samenvoeging van gedistilleerde dranken die tot verschillende geografische aanduidingen behoren of van de samenvoeging van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding en gedistilleerde dranken zonder geografische aanduiding, gelden de volgende voorwaarden:

a)

de in bijlage I bepaalde wettelijke benamingen of de geografische aanduidingen die overeenkomen met de gedistilleerde dranken die blending hebben ondergaan, mogen in de omschrijving, presentatie of etikettering van de blend voorkomen, mits die namen:

i)

uitsluitend worden vermeld op een lijst van alle alcoholhoudende bestanddelen die in de blend voorkomen, in eenvormige letters van hetzelfde type en dezelfde kleur en in een lettergrootte die niet meer dan half zo groot is als de lettergrootte die is gebruikt voor de wettelijke benaming, en

ii)

ten minste één keer in hetzelfde gezichtsveld als de wettelijke benaming van de blend worden vermeld;

b)

de lijst van alcoholhoudende bestanddelen gaat vergezeld van ten minste een van de in artikel 10, lid 6, onder d), vermelde termen;

c)

het aandeel van elk alcoholhoudend bestanddeel op de lijst van alcoholhoudende bestanddelen wordt ten minste eenmaal als een percentage uitgedrukt, in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheid. Dat aandeel is gelijk aan het volumepercentage zuivere alcohol dat het betrokken bestanddeel vertegenwoordigt in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van de blend.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1.