28.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 188/27


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/849 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2021

tot wijziging van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI, deel 3, tabel 3, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in bijlage I, delen 2 tot en met 5, bij die verordening.

(2)

Op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorstellen ingediend om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering op te nemen en met betrekking tot bepaalde andere stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering bij te werken of te schrappen. Het Comité risicobeoordeling van het ECHA (RAC) heeft adviezen over deze voorstellen (2) uitgebracht, waarbij rekening is gehouden met de opmerkingen van de betrokken partijen. Deze adviezen van het RAC zijn:

Opinion of 15 March 2019 concerning 1,2,4-triazole;

Opinion of 15 March 2019 concerning 1,4-dioxane;

Opinion of 15 March 2019 concerning benzyl salicylate;

Opinion of 15 March 2019 concerning flumioxazin (ISO);

Opinion of 15 March 2019 concerning mancozeb (ISO);

Opinion of 15 March 2019 concerning M-factors for long-term aquatic hazard for the copper substances listed in Commission Regulation (EU) 2016/1179;

Opinion of 15 March 2019 concerning N-{2-[[1,1’-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sedaxane;

Opinion of 15 March 2019 concerning N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen;

Opinion of 15 March 2019 concerning p-cymene; 1-isopropyl-4-methylbenzene;

Opinion of 15 March 2019 concerning p-mentha-1,3-diene; alpha-terpinene; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene;

Opinion of 15 March 2019 concerning prothioconazole;

Opinion of 15 March 2019 concerning (R)-p-mentha-1,8-diene;d-limonene;

Opinion of 15 March 2019 concerning thiophanate-methyl;

Opinion of 15 March 2019 concerning tolclofos-methyl (ISO); O-(2,6-dichloro-p-tolyl) O,O-dimethyl thiophosphate;

Opinion of 15 March 2019 concerning tolpyralate;

Opinion of 15 March 2019 concerning trinickel disulphide;

Opinion of 13 June 2019 concerning azamethiphos;

Opinion of 13 June 2019 concerning 2-phenoxyethanol;

Opinion of 13 June 2019 concerning 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide;

Opinion of 13 June 2019 concerning 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine;

Opinion of 13 June 2019 concerning 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methylenedi-p-cresol;

Opinion of 13 June 2019 concerning diflufenican (ISO) N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide;

Opinion of 13 June 2019 concerning imidacloprid (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine;

Opinion of 13 June 2019 concerning pyriofenone;

Opinion of 13 June 2019 concerning S-abscisic acid;

Opinion of 13 June 2019 concerning tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate.

Opinion of 20 september 2019 concerning 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane;

Opinion of 20 september 2019 concerning 4-methylpentan-2-one;

Opinion of 20 september 2019 concerning boric acid; diboron trioxide; tetraboron disodium heptaoxide hydrate; disodium tetraborate anhydrous; orthoboric acid sodium salt; disodium tetraborate decahydrate; disodium tetraborate pentahydrate;

Opinion of 20 september 2019 concerning citric acid;

Opinion of 20 september 2019 concerning clomazone;

Opinion of 20 september 2019 concerning desmedipham;

Opinion of 20 september 2019 concerning dimethomorph;

Opinion of 20 september 2019 concerning emamectin benzoate;

Opinion of 20 september 2019 concerning esfenvalerate (ISO) (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate;

Opinion of 20 september 2019 concerning ethametsulfuron-methyl (ISO);

Opinion of 20 september 2019 concerning mecoprop-P (ISO); (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid and its salts;

Opinion of 20 september 2019 concerning methyl salicylate;

Opinion of 20 september 2019 concerning phenmedipham (ISO);

Opinion of 20 september 2019 concerning trifloxystrobin (ISO);

Opinion of 20 september 2019 concerning triticonazole;

Opinion of 5 december 2019 concerning 1,4-dimethylnaphthalene;

Opinion of 5 december 2019 concerning (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide;

Opinion of 5 december 2019 concerning 3-methylpyrazole;

Opinion of 5 december 2019 concerning carbendazim (ISO); methyl benzimidazol-2-ylcarbamate;

Opinion of 5 december 2019 concerning cypermethrin cis/trans +/- 40/60; (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;

Opinion of 5 december 2019 concerning imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid;

Opinion of 5 december 2019 concerning tetrafluoroethylene;

Opinion of 5 december 2019 concerning thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine;

Opinion of 5 december 2019 concerning trinexapac-ethyl (ISO); ethyl 4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate.

(3)

Acute toxiciteitsschattingen (ATE’s) worden voornamelijk gebruikt met het oog op de indeling voor acute toxiciteit voor de mens van mengsels die stoffen bevatten die zijn ingedeeld voor acute toxiciteit. De opneming van geharmoniseerde ATE-waarden in de vermeldingen in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 komt de harmonisatie van de indeling van mengsels ten goede en ondersteunt de handhavingsautoriteiten. Na verdere wetenschappelijke beoordelingen van sommige stoffen heeft het ECHA ATE-waarden afgeleid voor dikoperoxide, dikoperchloridetrihydroxide, tetrakoperhexahydroxidesulfaat en tetrakoperhexahydroxidesulfaathydraat, koperschilfers (gecoat met alifatisch zuur), koper(II)carbonaat--koper(II)hydroxide (1:1), koperdihydroxide; koper (II)hydroxide, Bordeauxse pap; reactieproducten van kopersulfaat met calciumdihydroxide en kopersulfaat-pentahydraat, naast de waarden die worden voorgesteld in de adviezen van het RAC voor andere stoffen. Die ATE-waarden moeten in bijlage VI, deel 3, tabel 3, voorlaatste kolom, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden toegevoegd.

(4)

De Commissie heeft aanvullende informatie ontvangen als weerwoord op de wetenschappelijke beoordeling zoals uiteengezet in de adviezen van het RAC van 15 maart 2019 over mancozeb, van 20 september 2019 over 4-methylpentaan-2-on en van 20 september 2019 betreffende dimethomorf. Deze informatie is door de Commissie beoordeeld en ontoereikend bevonden om twijfel te doen rijzen over de wetenschappelijke analyse in de adviezen van het RAC.

(5)

De Commissie acht het daarom passend de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen in te voeren, bij te werken of te schrappen.

(6)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Naleving van de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen mag niet onmiddellijk verplicht worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe of herziene indelingen aan te passen en bestaande voorraden, waarop de vorige wettelijke voorschriften van toepassing waren, te verkopen. Die periode is ook noodzakelijk om de leveranciers voldoende tijd te gunnen zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen om te blijven voldoen aan andere wettelijke vereisten ingevolge de wijzigingen krachtens deze verordening. De vereisten van artikel 22, lid 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3) en van artikel 50 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (4) zijn voorbeelden van die andere wettelijke vereisten. Leveranciers moeten echter de mogelijkheid hebben om de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen, op vrijwillige basis vóór de datum van toepassing van deze verordening en vanaf de datum van inwerkingtreding, teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen en leveranciers voldoende flexibiliteit te bieden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bijlage VI, deel 3, tabel 3, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 december 2022.

In afwijking van de tweede alinea van dit artikel mogen stoffen en mengsels vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig deze verordening worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  De adviezen kunnen via de volgende website worden geraadpleegd: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).


BIJLAGE

In bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt tabel 3 van deel 3 als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden ingevoegd:

Catalogusnummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE’s

Opmerkingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

“601-093-00-6

1,4-dimethylnaftaleen

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

oraal: ATE = 1 300 mg/kg lichaamsgewicht

M = 1”

 

“601-094-00-1

1-isopropyl-4-methylbenzeen;

p-cymeen

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

inademing: ATE = 3 mg/l (dampen)”

 

“601-095-00-7

p-menta-1,3-dieen; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-dieen;

alfa-terpineen

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

oraal: ATE = 1 680 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“602-110-00-X

tetrafluorethyleen

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

“604-095-00-5

6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methyleendi-p-cresol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

“606-152-00-X

(5-chloor-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenon

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

“607-747-00-7

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (ademhalingswegen, inademing)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (ademhalingswegen, inademing)

H315

H318

H317

H410

 

inademing: ATE = 0,24 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 118 mg/kg lichaamsgewicht

M = 1

M = 1”

 

“607-748-00-2

[S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-een-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dieenzuur;

S-abscisinezuur

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“607-749-00-8

methylsalicylaat

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

oraal: ATE = 890 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“607-750-00-3

citroenzuur

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335”

 

 

 

“607-751-00-9

ethametsulfuron-methyl (ISO);

methyl 2-({[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoaat

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

“607-752-00-4

trinexapac-ethyl (ISO);

ethyl 4-[cyclopropyl(hydroxy)methyleen]-3,5-dioxocyclohexaancarboxylaat

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (spijsverteringskanaal)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (spijsverteringskanaal)

H317

H410

 

M = 1”

 

“607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptaan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on; 24-epibrassinolide

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

“607-754-00-5

benzylsalicylaat

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

“607-755-00-0

(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazool-5-yloxy}ethylmethylcarbonaat;

tolpyralaat

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (oog)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (oog)

H410

 

M = 10

M = 100”

 

“613-337-00-9

prothioconazool (ISO);

2-[2-(1-chloorcyclopropyl)-3-(2-chloorfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazool-3-thion

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

“613-338-00-4

azamethifos (ISO); S-[(6-chloor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethylthiofosfaat

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (zenuwstelsel)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (zenuwstelsel)

H317

H410

 

inademing: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

“613-339-00-X

3-methylpyrazool

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (longen)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (longen)

H314

 

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“613-340-00-5

clomazon (ISO); 2-(2-chloorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidine-3-on

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

inademing: ATE = 4,85 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 768 mg/kg lichaamsgewicht

M = 1

M = 1”

 

“614-030-00-2

emamectinebenzoaat (ISO); (4”R)-4”-deoxy-4”-(methylamino)avermectine B1 benzoaat

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (zenuwstelsel)

H372 (zenuwstelsel)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (zenuwstelsel)

H372 (zenuwstelsel)

H318

H410

 

inademing:

ATE = 0,663 mg/l

(stofdeeltjes of nevels)

dermaal:

ATE = 300 mg/kg

lichaamsgewicht

oraal: ATE =60 mg/kg

lichaamsgewicht

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

“616-234-00-7

N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichloorfenyl)-ethyl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazool-4-carboxamide; pydiflumetofen

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(cyclopropyl)]-2-yl]fenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazool-4-carboxamide; sedaxaan

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

2)

De vermeldingen voor catalogusnummers 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 en 616-113-00-9 worden vervangen door respectievelijk de volgende vermeldingen:

Catalogusnummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE’s

Opmerkingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

“005-007-00-2

boorzuur [1]

boorzuur [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

“005-008-00-8

diboortrioxide

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

“005-011-00-4

tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat; [1]

dinatriumtetraboraat, watervrij; [2]

orthoboorzuur, natriumzout [3]

dinatriumtetraboraat-decahydraat [4]

dinatriumtetraboraat-pentahydraat [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“006-069-00-3

thiofanaat-methyl (ISO);

dimethyl(1,2-fenyleendicarbamothioyl)biscarbamaat;

dimethyl 4,4′-(o-fenyleen)bis(3-thioallofanaat)

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

inademing: ATE = 1,7 mg/l

(stofdeeltjes en nevels)

M = 10

M = 10”

 

“006-076-00-1

mancozeb (ISO); mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (schildklier, zenuwstelsel)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (schildklier, zenuwstelsel)

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“015-113-00-0

tolclofos-methyl (ISO);

O-(2,6-dichloor-p-tolyl) O,O-dimethylthiofosfaat

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“028-007-00-4

trinikkeldisulfide;

nikkelsubsulfide; [1]

heazlewoodiet [2]

234-829-6 [1]

— [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

inademing:

ATE = 0,92 mg/l

(stofdeeltjes of nevels)”

 

“029-002-00-X

dikoperoxide;

koper(I)oxide

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

inademing: ATE = 3,34 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 100

M = 10”

 

“029-015-00-0

koperthiocyanaat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10”

 

“029-016-00-6

koper(II)oxide

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10”

 

“029-017-00-1

dikoperchloridetrihydroxide

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

inademing: ATE = 2,83 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 299 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“029-018-00-7

tetrakoperhexahydroxidesulfaat; [1]

tetrakoperhexahydroxidesulfaathydraat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“029-019-01-X

koperschilfers (gecoat met alifatisch zuur)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

inademing: ATE = 0,733 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“029-020-00-8

koper(II)carbonaat--koper(II)hydroxide (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

inademing: ATE = 1,2 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“029-021-00-3

koperdihydroxide;

koper(II)hydroxide

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

inademing: ATE = 0,47 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“029-022-00-9

Bordeauxse pap;

reactieproducten van kopersulfaat met calciumdihydroxide

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

inademing: ATE = 1,97 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

M = 10

M = 1”

 

“029-023-00-4

kopersulfaat-pentahydraat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oraal: ATE = 481 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 1”

 

“601-029-00-7

dipenteen;

limoneen [1]

(S)-p-mentha-1,8-dieen; l-limoneen [2]

trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen; [3]

(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C”

“601-096-00-2

(R)-p-mentha-1,8-dieen;

d-limoneen

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1”

 

“603-024-00-5

1,4-dioxaan

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D”

“603-066-00-4

7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan; 4-vinylcyclohexeendiëpoxide

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

inademing: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

oraal: ATE = 1 847 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“603-098-00-9

2-fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

oraal:

ATE = 1 394 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“606-004-00-4

4-methylpentaan-2-on; isobutylmethylketone

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

inademing: ATE = 11 mg/l (dampen)”

 

“607-421-00-4

cypermethrin (ISO);

α-cyaan-3-fenoxybenzyl 3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat; cypermethrin cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (zenuwstelsel)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (zenuwstelsel)

H410

 

oraal; ATE = 500 mg/kg lichaamsgewicht

inademing; ATE = 3,3 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

M = 100000

M = 100000”

 

“607-424-00-0

trifloxystrobin (ISO); methyl(E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylidwenaminooxy]-o-tolyl}acetaat

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10”

 

“607-434-00-5

mecoprop-P (ISO) [1] en zouten daarvan;

(R)-2-(4-chloor-2-methylfenoxy)propionzuur [1] en zouten daarvan

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oraal: ATE = 431 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“608-058-00-4

esfenvaleraat (ISO);

(S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(S)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (zenuwstelsel)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (zenuwstelsel)

H373

H317

H410

 

oraal; ATE = 88,5 mg/kg lichaamsgewicht

inademing; ATE = 0,53 mg/l (stofdeeltjes of nevels)

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

“612-067-00-9

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

220-666-8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

oraal: ATE = 1 030 mg/kg lichaamsgewicht

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

“612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

(E)-1-(6-chloor-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidine-2-ylideenamine;

(2E)-1-[(6-chloorpyridine-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidine-2-imine

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

oraal: ATE = 131 mg/kg lichaamsgewicht

M = 100

M = 1 000 ”

 

“613-048-00-8

carbendazim (ISO); methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“613-102-00-0

dimethomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chloorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)acryloyl)morfoline

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411”

 

 

 

“613-111-00-X

1,2,4-triazool

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

oraal: ATE = 1 320 mg/kg lichaamsgewicht”

 

“613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboximide

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

“613-208-00-7

imazamox (ISO);

(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazoline-2-yl)-5-methoxymethylnicotinezuur

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“613-267-00-9

thiamethoxam (ISO);

3-(2-chloor-thiazool-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinaan-4-ylideen-N-nitroamine

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

oraal: ATE = 780 mg/kg lichaamsgewicht

M = 10

M = 10”

 

“613-282-00-0

triticonazool (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chloorbenzylideen)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-methyl)cyclopentanol

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“616-032-00-9

diflufenican (ISO);

N-(2,4-difluorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl)fenoxy]-3-pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)nicotinanilide

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 ”

 

“616-106-00-0

fenmedifam (ISO); methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilaat

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“616-113-00-9

desmedifam (ISO);

ethyl-3-fenylcarbamoyloxyfenylcarbamaat

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

3)

De vermelding voor catalogusnummer 015-192-00-1 wordt geschrapt.