29.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 146/1


VERORDENING (EU) 2021/703 VAN DE RAAD

van 26 april 2021

tot wijziging van Verordening (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2021 in wateren van de Unie en wateren buiten de Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2021/91 van de Raad (1) zijn voor de jaren 2021 en 2022 de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen vastgesteld. Bij Verordening (EU) 2021/92 van de Raad (2) zijn voor 2021 voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden de vangstmogelijkheden vastgesteld welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn.

(2)

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (3) (“de handels- en samenwerkingsovereenkomst”) is voorlopig van toepassing vanaf 1 januari 2021.

(3)

De vangstmogelijkheden in de Verordeningen (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 voor bestanden die met bepaalde derde landen worden gedeeld, zijn voorlopig en in kwantitatief opzicht beperkt tot een verlenging van drie maanden op basis van Verordeningen (EU) 2020/123 (4) en (EU) 2018/2025 (5) van de Raad. In een zeer beperkt aantal gevallen werd een andere methode gebruikt voor bestanden die voornamelijk aan het begin van het jaar worden bevist of indien de vangstmogelijkheden volgens wetenschappelijk advies sterk moesten worden verlaagd.

(4)

Overeenkomstig artikel 499, lid 2, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn de voorlopige totaal toegestane vangsten (TAC's) bedoeld om de voortzetting van de duurzame visserijactiviteiten van de Unie te waarborgen totdat het overleg tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 498 van die overeenkomst is afgerond en is omgezet in de rechtsorde van de Unie. De voorlopige TAC's zijn vastgesteld conform de niveaus die krachtens artikel 499 van die overeenkomst zijn toegestaan.

(5)

Het overleg tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk loopt nog. Daarom moeten de Verordeningen (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 worden gewijzigd teneinde de voorlopige unilaterale TAC's van de Unie te verlengen. Zo hebben de marktdeelnemers van de Unie rechtszekerheid en kunnen de duurzame visserijactiviteiten worden voortgezet totdat dat overleg is afgerond overeenkomstig het juridisch kader van de Unie en de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

(6)

Deze aanpak is gebaseerd op artikel 499, lid 2, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, waarin is bepaald dat indien voor een in bijlage 35 bij die overeenkomst of in de tabellen A en B van bijlage 36 bij die overeenkomst vermeld bestand nog geen TAC is overeengekomen, elke partij een voorlopige TAC vaststelt die overeenstemt met het door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) aanbevolen niveau en die met ingang van 1 januari van toepassing is. Overeenkomstig artikel 499, leden 3 tot en met 5, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, en in afwijking van lid 2 van dat artikel, worden de TAC's voor bijzondere bestanden vastgesteld overeenkomstig de richtsnoeren die uiterlijk op 1 juli 2021 door het Gespecialiseerd Comité voor de visserij worden vastgesteld.

(7)

Als algemene oriëntatie moeten de voorlopige vangstmogelijkheden voor de Unie daarom worden gebaseerd op het ICES-advies voor 2021 en, voor diepzeebestanden, ook op dat voor 2022, indien beschikbaar. Zij moeten overeenstemmen met het in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen aandeel van de Unie.

(8)

Als algemene oriëntatie moeten de voorlopige TAC's worden verlengd tot en met 31 juli 2021 en moeten zij overeenkomen met een verhouding van zeven twaalfden of 58,3 % van het door de ICES aanbevolen jaarlijkse vangstniveau voor 2021 en, voor diepzeebestanden, ook voor 2022. In bepaalde gevallen moeten de voorlopige TAC's met dat percentage overeenstemmen in het lopende overleg met het Verenigd Koninkrijk, zoals omschreven in het besluit van de Raad van 5 maart 2021 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Unie in het overleg met het Verenigd Koninkrijk moet worden ingenomen, en zoals nader gespecificeerd overeenkomstig dat besluit.

(9)

Dit niveau wordt in beginsel toereikend geacht voor vissersvaartuigen van de Unie tot en met ten minste 31 juli 2021, dat wil zeggen één maand na de datum waarop met het Verenigd Koninkrijk overeenstemming moet zijn bereikt over de richtsnoeren voor bijzondere bestanden.

(10)

Voor een beperkt aantal bestanden moeten de voorlopige TAC's overeenkomen met een hoger percentage van het aanbevolen jaarlijkse vangstniveau zodat rekening kan worden gehouden met de seizoensgebondenheid van de visserijactiviteiten voor die bestanden.

(11)

Zonder afbreuk te doen aan en bij gebreke van de richtsnoeren voor bijzondere bestanden, zijn de TAC's voor die bestanden in overeenstemming met artikel 499 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

(12)

De Unie, enerzijds, en de regering van Groenland en de regering van Denemarken, anderzijds, zullen naar verwachting een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij sluiten, aangezien de vorige overeenkomst op 31 december 2020 afliep. De Raad dient derhalve de uit die overeenkomst voortvloeiende vangstmogelijkheden vast te stellen, rekening houdend met het ruilen van vangstmogelijkheden met derde landen. Deze vangstmogelijkheden moeten van kracht zijn vanaf de datum van voorlopige toepassing van die overeenkomst.

(13)

De lidstaten moeten zodanig gebruikmaken van alle toepasselijke flexibiliteit tussen zones, tussen soorten en tussen jaren dat het totale niveau van de vangsten van de Unie in 2021 niet hoger uitvalt dan het Unieaandeel van het maximale TAC-niveau waar de Unie uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst recht op heeft.

(14)

Rekening houdend met het toegepaste percentage, de benutting van de quota, de voorwaarden voor het gebruik van flexibiliteit en andere in de bestaande wetgeving van de Unie neergelegde voorwaarden, eerbiedigen de voorlopige TAC's, overeenkomstig artikel 499, lid 7, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, de in het kader van die overeenkomst overeengekomen aandelen van de Unie, zoals vastgesteld in de bijlagen 35 en 36.

(15)

De voorlopige TAC's zijn ook in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader van de Unie, met name artikel 4, artikel 5, lid 3, en artikel 8 van Verordening (EU) 2019/472 van het Europees Parlement en de Raad (6) en artikel 4, artikel 5, lid 3, en artikel 7 van Verordening (EU) 2018/973 van het Europees Parlement en de Raad (7). Zij zijn gebaseerd op het door de ICES aanbevolen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van bestanden die worden gevangen in een gemengde visserij die kan zijn getroffen door “verstikking”, gelet op het advies van de ICES over gemengde visserijen en over onvermijdelijke bijvangsten.

(16)

Voor bepaalde bestanden worden in het wetenschappelijk advies van de ICES nulvangsten aanbevolen. Indien de TAC's voor die bestanden worden vastgesteld op het in het wetenschappelijk advies aanbevolen niveau, zou de verplichting om in gemengde visserijen alle vangsten, met inbegrip van bijvangsten, uit die bestanden aan te landen, het verschijnsel van zogenaamde “choke species” (knelsoorten of verstikkingssoorten) in de hand werken. Om het juiste evenwicht te vinden tussen het voortzetten van visserijen — gelet op de mogelijk ernstige sociaal-economische gevolgen als dat niet gebeurt — en de noodzaak om een goede biologische toestand van die bestanden te bereiken, en rekening houdend met de moeilijkheid om alle bestanden in een gemengde visserij op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (MDO) te bevissen, is het wenselijk om voor die bestanden specifieke TAC's voor bijvangsten vast te stellen. Die TAC's moeten worden vastgesteld op een niveau dat de sterfte voor die bestanden doet afnemen en dat stimulansen biedt voor verbeteringen op het vlak van selectiviteit en vermijding van vangsten van die bestanden. Ter vermindering van de vangsten van de bestanden waarvoor bijvangst-TAC's zijn vastgesteld, dienen vangstmogelijkheden voor visserijen waarbij vis uit deze bestanden wordt gevangen, te worden vastgesteld op niveaus die de biomassa van kwetsbare bestanden weer op een duurzaam peil helpen brengen.

(17)

Deze vangstmogelijkheden mogen echter in geen geval vooruitlopen op de vaststelling van de vangstmogelijkheden in overeenstemming met de uitkomst van het overleg met het Verenigd Koninkrijk, met de richtsnoeren inzake bijzondere bestanden die op grond van artikel 499, lid 5, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk moeten worden overeengekomen en met het rechtskader van de Unie.

(18)

Uit wetenschappelijke informatie blijkt dat de paaibiomassa van zeebaars (Dicentrarchus labrax) in de Keltische Zee, het Kanaal, de Ierse Zee en het zuidelijke deel van de Noordzee (ICES-sectoren 4b, 4c, 7a en 7d tot en met 7h) sinds 2009 afneemt en momenteel lager is dan de MDO Btrigger en net boven Blim. Als gevolg van de door de Unie genomen maatregelen is de visserijsterfte gedaald en ligt thans onder FMDO. De populatietoename is evenwel laag, en laat sinds 2008 schommelingen zien maar geen trend. Daarom moeten de vangstbeperkingen worden gehandhaafd en moet er tegelijk voor gezorgd worden dat het streefdoel voor visserijsterfte voor dit bestand in overeenstemming is met de MDO.

(19)

In Verordening (EU) 2021/92 was de TAC voor zandspieringen in de ICES-sectoren 2a en 3a en in ICES-deelgebied 4 op nul vastgesteld, in afwachting van de publicatie van het desbetreffende wetenschappelijke advies van de ICES, dat sinds 25 februari 2021 beschikbaar is. De visserij op zandspieringen, een kortlevende soort, gaat op 1 april van start, kort na de bekendmaking van het wetenschappelijk advies.

(20)

De vangstbeperkingen voor zandspieringen in de ICES-sectoren 2a en 3a en ICES-deelgebied 4 moeten worden gewijzigd overeenkomstig het meest recente wetenschappelijke advies van de ICES.

(21)

Bij Verordening (EU) 2021/92 zijn voorlopige vangstmogelijkheden voor het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Voorts voorziet artikel 14 van die verordening in een verbod van 1 januari tot en met 31 maart 2021 voor vaartuigen die in de ICES-sectoren 2a en 3a en ICES-deelgebied 4 met bepaald vistuig op zandspieringen vissen. Aangezien in deze verordening vangstmogelijkheden voor het hele visseizoen worden vastgesteld, moet dat verbod ook gelden voor de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2021, net zoals in 2020.

(22)

Overeenkomstig de procedure die is vastgesteld in de visserijovereenkomsten met Noorwegen en in overeenstemming met de handels- en samenwerkingsovereenkomst, heeft de Unie trilateraal overleg met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen en bilateraal overleg met Noorwegen over visserijrechten voor bestanden gepleegd. Er moeten vangstmogelijkheden voor Noordzeekabeljauw worden vastgesteld om te zorgen voor een gelijk speelveld voor marktdeelnemers van de Unie en bij te dragen aan het herstel van dat bestand. In overeenstemming met de procedure in de Partnerschapovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie, enerzijds, en de regering van Groenland, anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol, heeft het Gemengd Comité de vangstmogelijkheden vastgesteld waarover de Unie in 2021 in de Groenlandse wateren kan beschikken. Derhalve moeten deze vangstmogelijkheden in deze verordening worden opgenomen.

(23)

De Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over hun respectieve aandelen in de TAC's voor bepaalde, door de Iccat beheerde bestanden. Die aandelen zijn opgenomen in tabel C van bijlage 36 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst. De desbetreffende vangstmogelijkhedentabellen moeten worden gewijzigd met inachtneming van die aandelen.

(24)

De inspanningsbeperkingen voor vissersvaartuigen van de Unie in het Iccat-verdragsgebied zijn gebaseerd op informatie die in de plannen inzake de vangst, de capaciteit en de kweek met betrekking tot blauwvintonijn door de lidstaten aan de Commissie is verstrekt. Over die inspanningsbeperkingen wordt verslag uitgebracht in het kader van het Unie-plan dat door de Iccat is goedgekeurd tijdens de tussentijdse bijeenkomst van panel 2 op 4 en 5 maart 2019. Ze moeten als onderdeel van de vangstmogelijkheden die uit hoofde van deze verordening worden vastgesteld.

(25)

Tijdens haar negende jaarvergadering in 2021 heeft de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation — SPRFMO) nieuwe vangstbeperkingen vastgesteld voor Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi) en haar goedkeuring gehecht aan experimentele visserij op ijsheken (Dissostichus spp.). Die geldende maatregelen moeten in Unierecht worden omgezet.

(26)

De Verordeningen (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(27)

De in de Verordeningen (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 bepaalde vangstbeperkingen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021. De bij deze verordening ingevoerde bepalingen betreffende vangstbeperkingen moeten derhalve eveneens met ingang van die datum van toepassing zijn. Een dergelijke toepassing met terugwerkende kracht doet geen afbreuk aan de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertrouwen aangezien de betrokken vangstmogelijkheden worden verhoogd of nog niet zijn opgebruikt.

(28)

Gezien de dringende noodzaak om duurzame visserijactiviteiten voort te zetten en het visseizoen voor zandspieringen op tijd, namelijk op 1 april 2021, van start te laten gaan, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EU) 2021/91

Verordening (EU) 2021/91 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Wanneer in een tabel in de bijlage bij onderhavige verordening naar dit lid wordt verwezen, zijn de vangstmogelijkheden in die tabel voorlopig en zijn ze van toepassing van 1 januari tot en met 31 juli 2021. Deze voorlopige vangstmogelijkheden laten de vaststelling van definitieve vangstmogelijkheden voor 2021 en 2022 op basis van het best beschikbare wetenschappelijk advies en in overeenstemming met de resultaten van internationale onderhandelingen en/of raadplegingen, de richtsnoeren inzake bijzondere bestanden die moeten worden overeengekomen met het Verenigd Koninkrijk, de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en de desbetreffende meerjarenplannen, onverlet”.

2)

Deel 2 van de bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig deel A van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EU) 2021/92

Verordening (EU) 2021/92 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Wanneer in een tabel met vangstmogelijkheden in bijlage IA of bijlage IB naar dit lid wordt verwezen, zijn de vangstmogelijkheden in die tabel van voorlopige aard en zijn ze van toepassing van 1 januari tot en met 31 juli 2021. Deze voorlopige vangstmogelijkheden laten de vaststelling van definitieve vangstmogelijkheden voor 2021 en 2022 op basis van het best beschikbare wetenschappelijk advies en in overeenstemming met de resultaten van internationale onderhandelingen en/of raadplegingen, de richtsnoeren inzake bijzondere bestanden die moeten worden overeengekomen met het Verenigd Koninkrijk, de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en de desbetreffende meerjarenplannen, onverlet.”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   De lidstaten moeten zodanig gebruikmaken van alle toepasselijke flexibiliteit tussen zones, tussen soorten en tussen jaren dat het totale niveau van de vangsten van de Unie in 2021 niet hoger uitvalt dan het Unieaandeel van het maximale voorlopige TAC-niveau waar de Unie uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, recht op heeft.”.

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 7 bis

Toepassing van vangstmogelijkheden in de Groenlandse wateren

Wanneer naar dit artikel wordt verwezen in een vangstmogelijkhedentabel in bijlage IB, zijn de vangstmogelijkheden in die tabel van toepassing vanaf de datum van voorlopige toepassing van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie, enerzijds, en de regering van Groenland en de regering van Denemarken, anderzijds, tot en met 31 december 2021.”.

3)

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 wordt “31 maart 2021” vervangen door “31 juli 2021”;

b)

in lid 3 wordt “31 maart 2021” vervangen door “31 juli 2021”.

4)

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 wordt de inleidende zin van de eerste alinea vervangen door:

“2.   In afwijking van lid 1 mogen Unievissersvaartuigen in januari 2021 en van 1 april tot en met 31 juli in ICES-sectoren 4b, 4c, 7d, 7e, 7f en 7h, vissen op zeebaars, en zeebaars die in die gebieden met het volgende vistuig en binnen de volgende limieten is gevangen, houden, overladen, verplaatsen of aanlanden:”;

b)

in lid 2, eerste alinea, punt c), wordt “1,43” vervangen door “3,32”.

c)

in lid 2, eerste alinea, punt d), wordt “0,35” vervangen door “0,82”.

d)

in lid 5, eerste alinea, punt b), wordt “van 1 tot en met 31 maart” vervangen door “van 1 maart tot en met 31 juli”.

5)

Artikel 14 wordt vervangen door:

“Artikel 14

Gesloten visseizoenen voor zandspieringen

De commerciële visserij op zandspieringen met bodemtrawls, zegens of soortgelijk gesleept vistuig met een maaswijdte van minder dan 16 mm is in de ICES-sectoren 2a en 3a en ICES-deelgebied 4 verboden van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en van 1 augustus tot en met 31 december 2021.”.

6)

In artikel 60 wordt “31 maart 2021” vervangen door “31 juli 2021”.

7)

Bijlage IA wordt gewijzigd overeenkomstig deel B van de bijlage bij deze verordening.

8)

Bijlage IB wordt gewijzigd overeenkomstig deel C van de bijlage bij deze verordening.

9)

Bijlage IC wordt gewijzigd overeenkomstig deel D van de bijlage bij deze verordening.

10)

Bijlage ID wordt gewijzigd overeenkomstig deel E van de bijlage bij deze verordening.

11)

Bijlage IH wordt gewijzigd overeenkomstig deel F van de bijlage bij deze verordening.

12)

Hoofdstuk III van bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig deel G van de bijlage bij deze verordening.

13)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig deel H van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 april 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS


(1)  Verordening (EU) 2021/91 van de Raad van 28 januari 2021 tot vaststelling, voor de jaren 2021 en 2022, van de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 31 van 29.1.2021, blz. 20).

(2)  Verordening (EU) 2021/92 van de Raad van 28 januari 2021 tot vaststelling, voor 2021, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 31 van 29.1.2021, blz. 31).

(3)  PB L 444 van 31.12.2020, blz. 14.

(4)  Verordening (EU) 2020/123 van de Raad van 27 januari 2020 tot vaststelling, voor 2020, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 25 van 30.1.2020, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) 2018/2025 van de Raad van 17 december 2018 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 325 van 20.12.2018, blz. 7).

(6)  Verordening (EU) 2019/472 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een meerjarenplan voor bestanden die worden gevangen in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2016/1139 en (EU) 2018/973, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 van de Raad (PB L 83 van 25.3.2019, blz. 1).

(7)  Verordening (EU) 2018/973 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot vastlegging van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting in de Noordzee en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad (PB L 179 van 16.7.2018, blz. 1).


BIJLAGE

DEEL A: Wijzigingen van deel 2 van de bijlage bij Verordening (EU) 2021/91

In deel 2 van de bijlage bij Verordening (EU) 2021/91 worden de desbetreffende vangstmogelijkhedentabellen vervangen door:

“Soort:

Zwarte haarstaartvis

Aphanopus carbo

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5, 6, 7 en 12

(BSF/56712-)

Jaar

2021

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

13

 

Estland

6

 

Ierland

33

 

Spanje

65

 

Frankrijk

922

 

Letland

43

 

Litouwen

1

 

Polen

1

 

Overige

3

(1)

Unie

1 087

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die op dit gedeelde quotum in mindering moeten worden gebracht, worden afzonderlijk gerapporteerd (BSF/56712_AMS).


Soort:

Alfonsino's

Beryx spp.

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 14

(ALF/3X14-)

Jaar

2021

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Ierland

4

(1)

Spanje

30

(1)

Frankrijk

8

(1)

Portugal

85

(1)

Unie

127

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.


Soort:

Rondneusgrenadier

Coryphaenoides rupestris

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6 en 7

(RNG/5B67-)

Jaar

2021

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

3

(1) (2)

Estland

22

(1) (2)

Ierland

99

(1) (2)

Spanje

24

(1) (2)

Frankrijk

1 252

(1) (2)

Litouwen

29

(1) (2)

Polen

15

(1) (2)

Overige

3

(1) (2) (3)

Unie

1 447

(1) (2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Ten hoogste 10 % van elk quotum mag worden gevist in wateren van de Unie en internationale wateren van 8, 9, 10, 12 en 14 (RNG/*8X14- voor rondneusgrenadier; RHG/8X14- voor bijvangsten van noordelijke grenadier).

(2)

Gerichte visserij op noordelijke grenadier is niet toegestaan. Bijvangsten van noordelijke grenadier (RHG/5B67-) worden op dit quotum in mindering gebracht. Zij mogen niet meer dan 1 % van het quotum uitmaken.

(3)

Uitsluitend voor bijvangsten. Gerichte visserij is niet toegestaan. Vangsten die op dit gedeelde quotum in mindering moeten worden gebracht, worden afzonderlijk gerapporteerd (RNG/5B67_AMS voor rondneusgrenadier; RHG/5B67_AMS voor noordelijke grenadier).


Soort:

Rondneusgrenadier

Coryphaenoides rupestris

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 8, 9, 10, 12 en 14

(RNG/8X14-)

Jaar

2021

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

5

(1) (2)

Ierland

1

(1) (2)

Spanje

526

(1) (2)

Frankrijk

24

(1) (2)

Letland

9

(1) (2)

Litouwen

1

(1) (2)

Polen

165

(1) (2)

Unie

731

(1) (2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Ten hoogste 10 % van elk quotum mag worden gevangen in wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6 en 7 (RNG/*5B67- voor rondneusgrenadier; RHG/*5B67- voor bijvangsten van noordelijke grenadier).

(2)

Gerichte visserij op noordelijke grenadier is niet toegestaan. Bijvangsten van noordelijke grenadier (RHG/8X14-) worden op dit quotum in mindering gebracht. Zij mogen niet meer dan 1 % van het quotum uitmaken.


Soort:

Zeebrasem

Pagellus bogaraveo

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 6, 7 en 8

(SBR/678-)

Jaar

2021

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Ierland

2

(1)

Spanje

49

(1)

Frankrijk

2

(1)

Overige

2

(1) (2)

Unie

55

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.

(2)

Vangsten die op dit gedeelde quotum in mindering moeten worden gebracht, worden afzonderlijk gerapporteerd (SBR/678_AMS).


Soort:

Zeebrasem

Pagellus bogaraveo

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 10

(SBR/10-)

Jaar

2021

2022

Voorzorgs-TAC”

Spanje

5

5

Portugal

600

600

Unie

605

605

Verenigd Koninkrijk

pm

pm

TAC

pm

pm

DEEL B: Wijzigingen van bijlage IA bij Verordening (EU) 2021/92

In bijlage IA bij Verordening (EU) 2021/92 worden de desbetreffende vangstmogelijkhedentabellen vervangen door:

“Soort:

Zandspieringen en bijvangsten

Ammodytes spp.

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a, 3a en 4

Denemarken

95 295

(2) (3)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

146

(2) (3)

Zweden

3 499

(2) (3)

Unie

98 940

(2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(2) (3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Exclusief wateren binnen zes zeemijl van de basislijnen van het Verenigd Koninkrijk bij Shetland, Fair Isle en Foula.

(2)

In beheersgebieden 1r en 2r mag de TAC enkel worden gevangen als een monitoring-TAC met een bijbehorend bemonsteringsprotocol voor de visserij.

(3)

Maximaal 2 % van het quotum mag bestaan uit bijvangsten van wijting en makreel (OT1/*2A3A4X). Uit hoofde van deze bepaling op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van wijting en makreel en overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van soorten mogen samen niet hoger zijn dan 9 % van het quotum.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande beheersgebieden voor zandspieringen, als bepaald in bijlage III, niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Gebied: Wateren van de Unie van de beheersgebieden voor zandspieringen

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Denemarken

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Duitsland

8

7

19

112

0

0

0

Zweden

189

173

447

2 685

0

5

0

Unie

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Verenigd Koninkrijk

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Soort:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 1 en 2

(ARU/1/2.)

Duitsland

9

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3

 

Nederland

8

 

Unie

20

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied:

Wateren van de Unie van 3a en 4

(ARU/3A4-C)

Denemarken

418

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

4

 

Frankrijk

3

 

Ierland

3

 

Nederland

0

 

Zweden

16

 

Unie

464

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Grote zilvervis

Argentina silus

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5, 6 en 7

(ARU/567.)

Duitsland

165

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3

 

Ierland

153

 

Nederland

1 725

 

Unie

2 046

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Lom

Brosme brosme

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 2 en 14

(USK/1214EI)

Duitsland

pm

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

pm

(1)

Overige

pm

(1) (2)

Unie

pm

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.

(2)

Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (USK/1214EI_AMS).


Soort:

Lom

Brosme brosme

Gebied:

Wateren van de Unie van 4

(USK/04-C.)

Denemarken

40

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

12

 

Frankrijk

27

 

Zweden

4

 

Overige

4

(1)

Unie

87

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (USK/04-C_AMS).


Soort:

Lom

Brosme brosme

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5, 6 en 7

(USK/567EI.)

Duitsland

35

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

121

 

Frankrijk

1 441

 

Ierland

139

 

Overige

35

(1)

Unie

1 771

 

Noorwegen

0

(2) (3) (4) (5)

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (USK/567EI_AMS).

(2)

Te vangen in de wateren van de Unie van 2a, 4, 5b, 6 en 7 (USK/*24X7C).

(3)

Bijzondere voorwaarde: waarvan een incidentele vangst van andere soorten tot 25 % per vaartuig in 5b, 6 en 7 te allen tijde is toegestaan. In de eerste 24 uur na het begin van de visserijactiviteiten op een bepaalde visgrond mag dit percentage evenwel worden overschreden. De totale incidentele vangst van andere soorten in 5b, 6 en 7 mag niet meer bedragen dan de hieronder opgegeven hoeveelheid in ton (OTH/*5B67-). De bijvangst van kabeljauw uit hoofde van deze bepaling mag in 6a niet meer bedragen dan 5 %.

3 000

(4)

Met inbegrip van leng. De volgende quota voor Noorwegen mogen in 5b, 6 en 7 alleen met beuglijnen worden gevangen:

 

 

 

Leng (LIN/*5B67-)

0

 

Lom (USK/*5B67-)

0

 

(5)

De lom- en lengquota voor Noorwegen zijn uitwisselbaar tot de volgende maximumhoeveelheid in ton:

pm


Soort:

Lom

Brosme brosme

Gebied:

Noorse wateren van 4

(USK/04-N.)

België

0

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

75

 

Duitsland

0

 

Frankrijk

0

 

Nederland

0

 

Unie

75

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Evervissen

Caproidae

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 6, 7 en 8

(BOR/678-)

Denemarken

2 740

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Ierland

7 715

 

Unie

10 455

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Haring(1)

Clupea harengus

Gebied:

3a

(HER/03A.)

Denemarken

9 080

(2)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

145

(2)

Zweden

9 498

(2)

Unie

18 723

(2)

Noorwegen

2 881

 

Faeröer

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Vangsten van haring in visserijen die gebruikmaken van vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.

(2)

Bijzondere voorwaarde: tot 50 % van deze hoeveelheid mag worden gevangen in wateren van de Unie van 4 (HER/*04-C.).


Soort:

Haring(1)

Clupea harengus

Gebied:

Wateren van de Unie en Noorse wateren van 4 ten noorden van 53°30' N.B.

(HER/4AB.)

Denemarken

49 993

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

33 852

 

Frankrijk

18 838

 

Nederland

46 381

 

Zweden

3 449

 

Unie

152 513

 

Faeröer

pm

 

Noorwegen

103 344

(2)

Verenigd Koninkrijk

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Vangsten van haring in visserijen die gebruikmaken van vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.

(2)

Binnen dit quotum gedane vangsten moeten in mindering worden gebracht op het Noorse TAC-aandeel. Binnen de limieten van dit quotum mag niet meer dan de hieronder opgegeven hoeveelheid worden gevangen in de wateren van de Unie van 4a en 4b (HER/*4AB-C).

3 000

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag de Unie niet meer dan de hieronder opgegeven hoeveelheden vangen in de Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B. (HER/*4N-S62)

Unie

3 000


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(HER/4N-S62)

Zweden

878

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Unie

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, schelvis, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Haring (1)

Clupea harengus

Gebied:

3a

(HER/03A-BC)

Denemarken

5 692

(2)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

51

(2)

Zweden

916

(2)

Unie

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Uitsluitend voor vangsten van haring gevangen als bijvangst in visserijen die gebruikmaken van vistuig met een maaswijdte kleiner dan 32 mm.

(2)

Bijzondere voorwaarde: tot 50 % van dit quotum mag worden gevangen in wateren van de Unie van 4 (HER/*04-BC.).


Soort

Haring(1)

Clupea harengus

Gebied:

4, 7d en wateren van de Unie van 2a

(HER/2A47DX)

België

38

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

7 421

 

Duitsland

38

 

Frankrijk

38

 

Nederland

238

 

Zweden

36

 

Unie

7 609

 

Verenigd Koninkrijk

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Uitsluitend voor vangsten van haring gevangen als bijvangst in visserijen die gebruikmaken van vistuig met een maaswijdte kleiner dan 32 mm.


Soort:

Haring(1)

Clupea harengus

Gebied:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

België

8 257

(3)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

668

(3)

Duitsland

452

(3)

Frankrijk

9 274

(3)

Nederland

16 142

(3)

Unie

34 793

(3)

Verenigd Koninkrijk

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Uitsluitend voor vangsten van haring in visserijen die gebruikmaken van vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.

(2)

Uitgezonderd het Blackwater-bestand: bedoeld is het haringbestand van het zeegebied van de Theemsmonding in een gebied dat wordt begrensd door een loxodroom die rechtwijzend zuidwaarts gaat vanaf Landguard Point (51° 56' N.B., 1° 19,1' O.L.) tot 51° 33' N.B. en vandaar rechtwijzend westwaarts naar een punt op de kust van het Verenigd Koninkrijk.

(3)

Bijzondere voorwaarde: tot 50 % van dit quotum mag worden gevangen in 4b (HER/*04B.).


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6b en 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Duitsland

206

(2)

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

39

(2)

Ierland

278

(2)

Nederland

206

(2)

Unie

729

(2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Bedoeld is het haringbestand in het deel van ICES-gebied 6a ten oosten van 7° W.L. en ten noorden van 55° N.B., of ten westen van 7° W.L. en ten noorden van 56° N.B. met uitzondering van de Clyde.

(2)

Het is verboden gericht op haring te vissen in het deel van de onder deze TAC vallende ICES-gebieden dat tussen 56° N.B. en 57°30' N.B. ligt, met uitzondering van een gordel van zes zeemijl gemeten vanaf de basislijn van de territoriale zee van het Verenigd Koninkrijk.


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

6aS(1), 7b en 7c

(HER/6AS7BC)

Ierland

721

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Nederland

72

 

Unie

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Bedoeld is het haringbestand in 6a ten zuiden van 56°00' N.B. en ten westen van 07°00' W.L.


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Ierland

471

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Unie

471

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Dit gebied wordt verminderd met de zone die wordt begrensd:

in het noorden door de breedtegraad 52°30' N.B.,

in het zuiden door de breedtegraad 52°00' N.B.,

in het westen door de kust van Ierland,

in het oosten door de kust van het Verenigd Koninkrijk.


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

7e en 7f (HER/7EF.)

Frankrijk

271

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Unie

271

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

7g(1), 7h(1), 7j(1) en 7k(1)

(HER/7G-K.)

Duitsland

6

(2)

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

31

(2)

Ierland

437

(2)

Nederland

31

(2)

Unie

505

(2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Dit gebied wordt uitgebreid met de zone die wordt begrensd:

in het noorden door de breedtegraad 52°30' N.B.,

in het zuiden door de breedtegraad 52°00' N.B.,

in het westen door de kust van Ierland,

in het oosten door de kust van het Verenigd Koninkrijk.

(2)

Dit quotum mag alleen worden toegewezen aan vaartuigen die overeenkomstig de beoordeling van de ICES deelnemen aan onderzoeksvisserij met het oog op het verzamelen van op de visserij gebaseerde gegevens voor dit bestand. Alvorens vangsten toe te staan, stellen de betrokken lidstaten de Commissie in kennis van de naam (namen) van het vaartuig (de vaartuigen).


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

Skagerrak

(COD/03AN.)

België

5

 

Analytische TAC

Denemarken

1 515

 

Duitsland

38

 

Nederland

9

 

Zweden

265

 

Unie

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

4; wateren van de Unie van 2a; het gedeelte van 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

(COD/2A3AX4)

België

347

(1)

Analytische TAC

Denemarken

1 993

 

Duitsland

1 263

 

Frankrijk

428

(1)

Nederland

1 126

(1)

Zweden

13

 

Unie

5 170

 

Noorwegen

2 252

(2)

Verenigd Koninkrijk

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in: 7d (COD/*07D.).

(2)

Mag in de wateren van de Unie worden gevangen. Binnen dit quotum gedane vangsten moeten in mindering worden gebracht op het Noorse TAC-aandeel.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Noorse wateren van 4 (COD/*04N-)

Unie

4 494


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(COD/4N-S62)

Zweden

382

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Unie

382

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van schelvis, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

6b; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b ten westen van 12°00' W.L. en van 12 en 14

(COD/5W6-14)

België

0

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

0

 

Frankrijk

1

 

Ierland

2

 

Unie

3

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

6a; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b ten oosten van 12°00' W.L.

(COD/5BE6A)

België

1

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 9 van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

7

(1)

Frankrijk

76

(1)

Ierland

142

(1)

Unie

226

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten van kabeljauw in visserijen op andere soorten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij op kabeljauw niet toegestaan.


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

7a

(COD/07A.)

België

1

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3

(1)

Ierland

49

(1)

Nederland

1

(1)

Unie

54

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; wateren van de Unie

van Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

België

7

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 9 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

114

(1)

Ierland

166

(1)

Nederland

0

(1)

Unie

287

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten van kabeljauw in visserijen op andere soorten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij op kabeljauw niet toegestaan.


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

7d

(COD/07D.)

België

33

(1)

Analytische TAC

Frankrijk

648

(1)

Nederland

19

(1)

Unie

700

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in: 4; wateren van de Unie van 2a; het gedeelte van 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort (COD/*2A3X4).


Soort:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(LEZ/2AC4-C)

België

5

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

4

 

Duitsland

4

 

Frankrijk

24

 

Nederland

19

 

Unie

56

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; 6;

internationale wateren van 12 en 14

(LEZ/56-14)

Spanje

308

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

1 204

(1)

Ierland

352

 

Unie

1 864

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in: wateren van de Unie van 2a en 4 (LEZ/*2AC4C).


Soort:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied:

7

(LEZ/07.)

België

274

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

3 045

(2)

Frankrijk

3 696

(2)

Ierland

1 680

(2)

Unie

8 695

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

10 % van dit quotum mag worden gevangen in 8a, 8b, 8d en 8e (LEZ/*8ABDE) voor bijvangsten in de gerichte visserij op tong.

(2)

35 % van dit quotum mag worden gevangen in 8a, 8b, 8d en 8e (LEZ/*8ABDE).


Soort:

Scharretongen

Lepidorhombus spp.

Gebied:

8a, 8b, 8d en 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanje

585

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

472

 

Unie

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Soort:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(ANF/2AC4-C)

België

182

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

401

(1)

Duitsland

196

(1)

Frankrijk

37

(1)

Nederland

138

(1)

Zweden

5

(1)

Unie

959

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 10 % worden gevangen in: 6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14 (ANF/*56-14).


Soort:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied:

Noorse wateren van 4

(ANF/04-N.)

België

37

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

935

 

Duitsland

15

 

Nederland

13

 

Unie

1 000

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

(ANF/56-14)

België

118

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

134

(1)

Spanje

126

 

Frankrijk

1 449

(1)

Ierland

328

 

Nederland

113

(1)

Unie

2 268

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in: wateren van de Unie van 2a en 4 (ANF/*2AC4C).


Soort:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied:

7

(ANF/07.)

België

2 046

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

228

(1)

Spanje

813

(1)

Frankrijk

13 129

(1)

Ierland

1 678

(1)

Nederland

265

(1)

Unie

18 159

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 10 % in 8a, 8b, 8d en 8e worden gevangen (ANF/*8ABDE).


Soort:

Zeeduivels

Lophiidae

Gebied:

8a, 8b, 8d en 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanje

941

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

5 235

 

Unie

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

3a

(HAD/03A.)

België

12

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

2 120

 

Duitsland

135

 

Nederland

2

 

Zweden

250

 

Unie

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

4; wateren van de Unie van 2a

(HAD/2AC4.)

België

287

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

1 970

 

Duitsland

1 254

 

Frankrijk

2 185

 

Nederland

215

 

Zweden

169

 

Unie

6 080

 

Noorwegen

9 841

 

Verenigd Koninkrijk

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Noorse wateren van 4 (HAD/*04N-)

Unie

4 523


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(HAD/4N-S62)

Zweden

707

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Unie

707

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 6b, 12 en 14

(HAD/6B1214)

België

7

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

9

 

Frankrijk

347

 

Ierland

247

 

Unie

610

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5b en 6a

(HAD/5BC6A.)

België

6

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

6

(1)

Frankrijk

264

(1)

Ierland

650

(1)

Unie

925

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Niet meer dan 10 % van dit quotum mag worden gevangen in 4; wateren van de Unie van 2a (HAD/*2AC4.).


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

7b-k, 8, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

België

91

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

5 441

 

Ierland

1 814

 

Unie

7 346

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

7a

(HAD/07A.)

België

29

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

129

 

Ierland

771

 

Unie

929

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied:

3a

(WHG/03A.)

Denemarken

271

 

Voorzorgs-TAC

Nederland

1

 

Zweden

29

 

Unie

301

 

 

TAC

929

 


Soort:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied:

4; wateren van de Unie van 2a

(WHG/2AC4.)

België

296

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

1 281

 

Duitsland

333

 

Frankrijk

1 925

 

Nederland

740

 

Zweden

2

 

Unie

4 575

 

Noorwegen

2 131

(1)

Verenigd Koninkrijk

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Mag in de wateren van de Unie worden gevangen. Binnen dit quotum gedane vangsten moeten in mindering worden gebracht op het Noorse TAC-aandeel.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Noorse wateren van 4 (WHG/*04N-)

Unie

4 518


Soort:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

(WHG/56-14)

Duitsland

1

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 9 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

20

(1)

Ierland

122

(1)

Unie

143

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten van wijting in visserijen op andere soorten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij op wijting niet toegestaan.


Soort:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied:

7a

(WHG/07A.)

België

1

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 9 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

9

(1)

Ierland

114

(1)

Nederland

0

(1)

Unie

124

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten van wijting in visserijen op andere soorten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij op wijting niet toegestaan.


Soort:

Wijting

Merlangius merlangus

Gebied:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j en 7k

(WHG/7X7A-C)

België

46

 

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

2 928

 

Ierland

2 324

 

Nederland

25

 

Unie

5 323

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Wijting en witte koolvis

Merlangius merlangus en

Pollachius pollachius

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(W/P/4N-S62)

Zweden

190

(1)

Voorzorgs-TAC

Unie

190

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, schelvis en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied:

3a

(HKE/03A.)

Denemarken

2 058

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Zweden

175

(1)

Unie

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Van deze quota mogen overdrachten plaatsvinden naar wateren van de Unie van 2a en 4. Deze overdrachten worden evenwel vooraf aan de Commissie gemeld.


Soort:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(HKE/2AC4-C)

België

21

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

865

(1)

Duitsland

99

(1)

Frankrijk

191

(1)

Nederland

50

(1)

Unie

1 226

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Niet meer dan 10 % van dit quotum mag worden gebruikt voor bijvangsten in 3a (HKE/*03A.).


Soort:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied:

6 en 7; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b;

internationale wateren van 12 en 14

(HKE/571214)

België

290

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

9 311

 

Frankrijk

14 379

(1)

Ierland

1 742

 

Nederland

187

(1)

Unie

25 909

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Van deze quota mogen overdrachten plaatsvinden naar wateren van de Unie van 2a en 4. Deze overdrachten worden evenwel vooraf aan de Commissie gemeld.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

8a, 8b, 8d en 8e (HKE/*8ABDE)

België

38

Spanje

1 533

Frankrijk

1 533

Ierland

192

Nederland

19

Unie

3 315

Verenigd Koninkrijk

pm


Soort:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied:

8a, 8b, 8d en 8e

(HKE/8ABDE.)

België

9

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

6 622

 

Frankrijk

14 870

 

Nederland

19

(1)

Unie

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Van deze quota mogen overdrachten plaatsvinden naar wateren van de Unie van 2a en 4. Deze overdrachten worden evenwel vooraf aan de Commissie gemeld.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

6 en 7; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14 (HKE/*57-14)

België

2

Spanje

1 918

Frankrijk

3 453

Nederland

6

Unie

5 379


Soort:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied:

Noorse wateren van 2 en 4

(WHB/24-N.)

Denemarken

0

 

Analytische TAC

Unie

0

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 en 14

(WHB/1X14)

Denemarken

45 680

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

17 761

 

Spanje

38 726

(1)

Frankrijk

31 789

 

Ierland

35 373

 

Nederland

55 700

 

Portugal

3 598

(1)

Zweden

11 300

 

Unie

239 927

(2)

Noorwegen

37 500

 

Faeröer

pm

 

Verenigd Koninkrijk

71 670

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Van deze quota mogen overdrachten plaatsvinden naar 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1. Deze overdrachten worden evenwel vooraf aan de Commissie gemeld.

(2)

Bijzondere voorwaarde: van de EU-quota in de wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 en 14 (WHB/*NZJM1) en in 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), mag de volgende hoeveelheid worden gevangen in de Noorse exclusieve economische zone of in de visserijzone rond Jan Mayen:

141 648


Soort:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied:

8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanje

28 644

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Portugal

7 161

 

Unie

35 805

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: van de EU-quota in de wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 en 14 (WHB/*NZJM1) en in 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), mag de volgende hoeveelheid worden gevangen in de Noorse exclusieve economische zone of in de visserijzone rond Jan Mayen

141 648


Soort:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied:

Wateren van de Unie van 2, 4a, 5, 6 ten noorden van 56° 30′ N.B. en 7 ten westen van 12° W.L.

(WHB/24A567)

Noorwegen

141 648

(1) (2)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Faeröer

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

In mindering te brengen op de door Noorwegen vastgestelde quota.

(2)

Bijzondere voorwaarde: de vangst in 4a bedraagt niet meer dan de volgende hoeveelheid (WHB/*04A-C):

pm


Soort:

Tongschar en witje

Microstomus kitt en

Glyptocephalus cynoglossus

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(L/W/2AC4-C)

België

160

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

440

 

Duitsland

57

 

Frankrijk

121

 

Nederland

366

 

Zweden

5

 

Unie

1 149

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6 en 7

(BLI/5B67-)

Duitsland

68

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Estland

10

 

Spanje

213

 

Frankrijk

4 858

 

Ierland

19

 

Litouwen

4

 

Polen

2

 

Overige

19

(1)

Unie

5 193

 

Noorwegen

0

(2)

Faeröer

pm

(3)

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (BLI/5B67_AMS).

(2)

Te vangen in de wateren van de Unie van 2a, 4, 5b, 6 en 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Bijvangsten van rondneusgrenadier en zwarte haarstaart worden op dit quotum in mindering gebracht. Te vangen in wateren van de Unie van 6a ten noorden van 56°30' N.B. en 6b. Deze bepaling geldt niet voor vangsten die onder de aanlandingsverplichting vallen.


Soort:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied:

Internationale wateren van 12

(BLI/12INT-)

Estland

0

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

54

(1)

Frankrijk

1

(1)

Litouwen

1

(1)

Overige

0

(1) (2)

Unie

56

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.

(2)

Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (BLI/12INT_AMS).


Soort:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 2 en 4

(BLI/24-)

Denemarken

1

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

1

 

Ierland

1

 

Frankrijk

5

 

Overige

1

(1)

Unie

9

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (BLI/24_AMS).


Soort:

Blauwe leng

Molva dypterygia

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 3a

(BLI/03A-)

Denemarken

1

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

1

 

Zweden

1

 

Unie

3

 

 

TAC

3

 


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 1 en 2

(LIN/1/2.)

Denemarken

pm

 

Voorzorgs-TAC

Duitsland

pm

 

Frankrijk

pm

 

Overige

pm

(1)

Unie

pm

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (LIN/1/2_AMS).


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Wateren van de Unie van 3a

(LIN/03A-C.)

België

5

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

42

 

Duitsland

5

 

Zweden

16

 

Unie

68

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Wateren van de Unie van 4

(LIN/04-C.)

België

10

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

160

(1)

Duitsland

100

(1)

Frankrijk

90

 

Nederland

3

 

Zweden

7

(1)

Unie

370

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Hiervan mag tot 25 % maar niet meer dan 75 t worden gevangen in: wateren van de Unie van 3a (LIN/*03A-C).


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 5

(LIN/05EI.)

België

pm

 

Voorzorgs-TAC

Denemarken

pm

 

Duitsland

pm

 

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 14

(LIN/6X14.)

België

30

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

5

(1)

Duitsland

110

(1)

Ierland

596

 

Spanje

2 231

 

Frankrijk

2 380

(1)

Portugal

5

 

Unie

5 357

 

Noorwegen

0

 

Faeröer

pm

 

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 35 % worden gevangen in: wateren van de Unie van 4 (LIN/*04-C.).


Soort:

Leng

Molva molva

Gebied:

Noorse wateren van 4

(LIN/04-N.)

België

7

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Denemarken

858

 

Duitsland

24

 

Frankrijk

10

 

Nederland

1

 

Unie

900

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(NEP/2AC4-C)

België

581

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

581

 

Duitsland

9

 

Frankrijk

17

 

Nederland

300

 

Unie

1 488

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied:

Noorse wateren van 4

(NEP/04-N.)

Denemarken

200

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

0

 

Unie

200

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5

(NEP/5BC6.)

Spanje

pm

 

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

pm

 

Ierland

pm

 

Unie

pm

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Gebied:

7

(NEP/07.)

Spanje

579

(1)

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

2 345

(1)

Ierland

3 557

(1)

Unie

6 481

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Functionele eenheid 16 van ICES-deelgebied 7 (NEP/*07U16):

Spanje

578

Frankrijk

362

Ierland

696

Unie

1 636

Verenigd Koninkrijk

pm


Soort:

Noordse garnaal

Pandalus borealis

Gebied:

3a

(PRA/03A.)

Denemarken

1 741

 

Analytische TAC

Zweden

938

 

Unie

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Soort:

Noordse garnaal

Pandalus borealis

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(PRA/2AC4-C)

Denemarken

286

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Nederland

3

 

Zweden

12

 

Unie

301

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Noordse garnaal

Pandalus borealis

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(PRA/4N-S62)

Denemarken

200

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Zweden

123

(1)

Unie

323

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, schelvis, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

België

82

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

10 596

 

Duitsland

54

 

Nederland

2 038

 

Zweden

568

 

Unie

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

4; wateren van de Unie van 2a; het gedeelte van 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort

(PLE/2A3AX4)

België

4 472

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

14 533

 

Duitsland

4 192

 

Frankrijk

839

 

Nederland

27 949

 

Unie

51 985

 

Noorwegen

10 039

 

Verenigd Koninkrijk

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Noorse wateren van 4 (PLE/*04N-)

Unie

39 153


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b;

internationale wateren van 12 en 14

(PLE/56-14)

Frankrijk

6

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Ierland

144

 

Unie

150

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

7a

(PLE/07A.)

België

43

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

19

 

Ierland

737

 

Nederland

13

 

Unie

812

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

7d en 7e

(PLE/7DE.)

België

1 126

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3 755

 

Unie

4 881

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

7f en 7g

(PLE/7FG.)

België

247

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

443

 

Ierland

145

 

Unie

835

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Schol

Pleuronectes platessa

Gebied:

7h, 7j en 7k

(PLE/7HJK.)

België

2

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 9 van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

4

(1)

Ierland

15

(1)

Nederland

9

(1)

Unie

30

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten van schol in visserijen op andere soorten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij op schol niet toegestaan.


Soort:

Witte koolvis

Pollachius pollachius

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

(POL/56-14)

Spanje

1

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

30

 

Ierland

9

 

Unie

40

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

3a en 4; wateren van de Unie van 2a

(POK/2C3A4)

België

19

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

2 287

 

Duitsland

5 776

 

Frankrijk

13 594

 

Nederland

58

 

Zweden

314

 

Unie

22 048

 

Noorwegen

31 096

(1)

Verenigd Koninkrijk

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Mag alleen in de wateren van de Unie van 4 en in 3a worden gevangen (POK/*3A4-C). Binnen dit quotum gedane vangsten moeten in mindering worden gebracht op het Noorse TAC-aandeel.


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 12 en 14

(POK/56-14)

Duitsland

319

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3 160

 

Ierland

369

 

Unie

3 848

 

Noorwegen

0

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

Noorse wateren ten zuiden van 62° N.B.

(POK/4N-S62)

Zweden

880

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Unie

880

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, schelvis, witte koolvis en wijting worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

7, 8, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1

(POK/7/3411)

België

4

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

694

 

Ierland

870

 

Unie

1 568

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tarbot en griet

Scophthalmus maximus en Scophthalmus rhombus

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(T/B/2AC4-C)

België

248

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

530

 

Duitsland

135

 

Frankrijk

64

 

Nederland

1 879

 

Zweden

3

 

Unie

2 859

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Roggen

Rajiformes

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(SRX/2AC4-C)

België

145

(1) (2) (3)(4)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

6

(1) (2) (3)

Duitsland

7

(1) (2) (3)

Frankrijk

23

(1) (2) (3)(4)

Nederland

123

(1) (2) (3)(4)

Unie

304

(1) (3)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Vangsten van blonde rog (Raja brachyura) in de wateren van de Unie van 4 (RJH/04-C.), grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), stekelrog (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) en gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) worden afzonderlijk gemeld.

(2)

Bijvangstquotum. Deze soorten mogen per visreis niet meer dan 25 % levend gewicht van de totale aan boord gehouden vangsten uitmaken. Deze voorwaarde geldt enkel voor vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 m. Deze bepaling geldt niet voor vangsten die vallen onder de aanlandingsverplichting als vastgesteld in artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.

(3)

Niet van toepassing op blonde rog (Raja brachyura) in de wateren van de Unie van 2a en kleinoogrog (Raja microocellata) in de wateren van de Unie van 2a en 4. Als vissen van deze soorten incidenteel worden gevangen, worden zij ongedeerd gelaten. Zij worden onmiddellijk teruggezet. De vissers worden aangemoedigd technieken en apparatuur te ontwikkelen en te gebruiken voor een snelle en behouden terugzetting van deze soorten.

(4)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 10 % worden gevangen in de wateren van de Unie van 7d (SRX/*07D2.), onverminderd de verbodsbepalingen die in de artikelen 20 en 57 van deze verordening voor de daarin vermelde gebieden zijn vastgesteld. Vangsten van blonde rog (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), stekelrog (Raja clavata) (RJC/*07D2.) en gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/*07D2.) worden afzonderlijk gemeld. Deze bijzondere voorwaarde geldt niet voor kleinoogrog (Raja microocellata) en golfrog (Raja undulata).


Soort:

Roggen

Rajiformes

Gebied:

Wateren van de Unie van 3a

(SRX/03A-C.)

Denemarken

22

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Zweden

6

(1)

Unie

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) en gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/03A-C.) worden afzonderlijk gemeld.


Soort:

Roggen

Rajiformes

Gebied:

Wateren van de Unie van 6a, 6b, 7a-c en 7e-k

(SRX/67AKXD)

België

473

(1) (2) (3)(4)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Estland

3

(1) (2) (3)(4)

Frankrijk

2 121

(1) (2) (3)(4)

Duitsland

6

(1) (2) (3)(4)

Ierland

683

(1) (2) (3)(4)

Litouwen

11

(1) (2) (3)(4)

Nederland

2

(1) (2) (3)(4)

Portugal

12

(1) (2) (3)(4)

Spanje

571

(1) (2) (3)(4)

Unie

3 882

(1) (2) (3)(4)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), stekelrog (Raja clavata) (RJC/67AKXD), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/67AKXD), zandrog (Raja circularis) (RJI/67AKXD) en kaardrog (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) worden afzonderlijk gemeld.

(2)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in de wateren van de Unie van 7d (SRX/*07D.), onverminderd de verbodsbepalingen die in de artikelen 20 en 57 van deze verordening voor de daarin vermelde gebieden zijn vastgesteld. Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), stekelrog (Raja clavata) (RJC/*07D.), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/*07D.), gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/*07D.), zandrog (Raja circularis) (RJI/*07D.) en kaardrog (Raja fullonica) (RJF/*07D.) worden afzonderlijk gemeld. Deze bijzondere voorwaarde geldt niet voor kleinoogrog (Raja microocellata) en golfrog (Raja undulata).

(3)

Niet van toepassing op kleinoogrog (Raja microocellata), behalve in de wateren van de Unie van 7f en 7g. Als vissen van deze soort incidenteel worden gevangen, worden zij ongedeerd gelaten. Zij worden onmiddellijk teruggezet. De vissers worden aangemoedigd technieken en apparatuur te ontwikkelen en te gebruiken voor een snelle en behouden terugzetting van deze soorten. Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de wateren van de Unie van 7f en 7g (RJE/7FG.) niet meer kleinoogrog worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Soort:

Kleinoogrog

Raja microocellata

Gebied:

Wateren van de Unie van 7f en 7g

(RJE/7FG.)

België

5

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Estland

0

Frankrijk

23

Duitsland

0

Ierland

7

Litouwen

0

Nederland

0

Portugal

0

Spanje

6

Unie

41

Verenigd Koninkrijk

pm

 

TAC

pm

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in de wateren van de Unie van 7d; deze hoeveelheid wordt gemeld onder de volgende code: (RJE/*07D.). Deze bijzondere voorwaarde geldt onverminderd de verbodsbepalingen die in de artikelen 20 en 57 van deze verordening voor de daarin vermelde gebieden zijn vastgesteld.

(4)

Niet van toepassing op golfrog (Raja undulata).


Soort:

Roggen

Rajiformes

Gebied:

Wateren van de Unie van 7d

(SRX/07D.)

België

61

(1) (2) (3) (4)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

514

(1) (2) (3) (4)

Nederland

3

(1) (2) (3) (4)

Unie

578

(1) (2) (3) (4)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), stekelrog (Raja clavata) (RJC/07D.), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/07D.), gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/07D.) en kleinoogrog (Raja microocellata) (RJE/07D.) worden afzonderlijk gemeld.

(2)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 5 % worden gevangen in de wateren van de Unie van 6a, 6b, 7a-c en 7e-k (SRX/*67AKD). Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), stekelrog (Raja clavata) (RJC/*67AKD), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) en gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/*67AKD) worden afzonderlijk gemeld. Deze bijzondere voorwaarde geldt niet voor kleinoogrog (Raja microocellata) en golfrog (Raja undulata).

(3)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 10 % worden gevangen in de wateren van de Unie van 2a en 4 (SRX/*2AC4C). Vangsten van blonde rog (Raja brachyura) in de wateren van de Unie van 4 (RJH/*04-C.), grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), stekelrog (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) en gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) worden afzonderlijk gemeld. Deze bijzondere voorwaarde geldt niet voor kleinoogrog (Raja microocellata).

(4)

Niet van toepassing op golfrog (Raja undulata).


Soort:

Roggen

Rajiformes

Gebied:

Wateren van de Unie van 8 en 9

(SRX/89-C.)

België

10

(1) (2)

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

1 949

(1) (2)

Portugal

1 580

(1) (2)

Spanje

1 590

(1) (2)

Unie

5 129

(1) (2)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Vangsten van grootoogrog (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), blonde rog (Raja brachyura) (RJH/89-C.) en stekelrog (Raja clavata) (RJC/89-C.) worden afzonderlijk gemeld.

(2)

Niet van toepassing op golfrog (Raja undulata). Op deze soort wordt niet gericht gevist in de gebieden waarvoor deze TAC geldt. In gevallen waarin de aanlandingsverplichting niet geldt, mag bijvangst van golfrog in de deelgebieden 8 en 9 alleen worden aangeland in gehele staat of van de ingewanden ontdaan. De vangsten overschrijden de quota in de onderstaande tabel niet. De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd de verbodsbepalingen die in de artikelen 20 en 57 van deze verordening voor de daarin vermelde gebieden zijn vastgesteld. De bijvangst van golfrog wordt afzonderlijk gerapporteerd onder de in onderstaande tabellen vermelde codes. Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer golfrog worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Soort:

Golfrog

Raja undulata

Gebied:

Wateren van de Unie van 8

(RJU/8-C.)

België

0

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

13

Portugal

10

Spanje

10

Unie

33

Verenigd Koninkrijk

pm

 

TAC

pm

Soort:

Golfrog

Raja undulata

Gebied:

Wateren van de Unie van 9

(RJU/9-C.)

België

0

Voorzorgs-TAC

Frankrijk

20

Portugal

15

Spanje

15

Unie

50

Verenigd Koninkrijk

pm

 

TAC

pm


Soort:

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b en 6

(GHL/2A-C46)

Denemarken

pm

 

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

pm

 

Estland

pm

 

Spanje

 

 

Frankrijk

pm

 

Ierland

pm

 

Litouwen

pm

 

Polen

pm

 

Unie

pm

 

Noorwegen

pm

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Te vangen in de wateren van de Unie van 2a en 6. In 6 mag deze hoeveelheid alleen met beuglijnen worden gevangen (GHL/*2A6-C).


Soort:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied:

3a and 4; Union waters of 2a, 3b, 3c and Subdivisions 22-32

(MAC/2A34.)

België

544

(1) (2)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

18 666

(1) (2)

Duitsland

567

(1) (2)

Frankrijk

1 713

(1) (2)

Nederland

1 724

(1) (2)

Zweden

5 108

(1) (2) (3)

Unie

28 322

(1) (2)

Noorwegen

191 845

(4)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)(2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Binnen de limieten van de bovenstaande quota mag ook in de twee onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden.

 

Noorse wateren van 2a (MAC/*02AN-)

Wateren van de Faeröer (MAC/*FRO1)

België

109

pm

Denemarken

3 732

pm

Duitsland

113

pm

Frankrijk

343

pm

Nederland

345

pm

Zweden

1 022

pm

Unie

5 664

pm

Verenigd Koninkrijk

pm

pm

(2)

Mag ook in de Noorse wateren van 4a worden gevangen (MAC/*4AN.).

(3)

Bijzondere voorwaarde: inclusief de volgende hoeveelheid in ton in de Noorse wateren van 2a en 4a (MAC/*2A4AN):

251

Indien overeenkomstig deze bijzondere voorwaarde wordt gevist, worden bijvangsten van kabeljauw, schelvis, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis in mindering gebracht op de quota voor die soorten.

(4)

In mindering te brengen op het Noorse TAC-aandeel (toegangsquotum). Deze hoeveelheid omvat het volgende Noorse aandeel in de Noordzee-TAC:

55 397

Dit quotum mag uitsluitend in 4a worden gevangen (MAC/*04A.), behalve de volgende hoeveelheid (in ton), die mag worden gevangen in 3a (MAC/*03A.):

pm

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de volgende gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden

 

3a

3a en 4bc

4b

4c

6, internationale wateren van 2a, van 1 januari tot en met 15 februari en van 1 september tot en met 31 december

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Denemarken

0

4 130

0

0

11 200

Frankrijk

0

490

0

0

0

Nederland

0

490

0

0

0

Zweden

0

0

390

10

2 914

Verenigd Koninkrijk

0

490

0

0

0

Noorwegen

pm

0

0

0

0


Soort:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied:

6, 7, 8a, 8b, 8d en 8e; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 2a, 12 en 14

(MAC/2CX14-)

Duitsland

18 254

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Spanje

19

(1)

Estland

152

(1)

Frankrijk

12 171

(1)

Ierland

60 847

(1)

Letland

112

(1)

Litouwen

112

(1)

Nederland

26 620

(1)

Polen

1 285

(1)

Unie

119 573

(1)

Noorwegen

14 843

(2) (3)

Faeröer

pm

(4)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: hiervan mag tot 25 % beschikbaar worden gemaakt voor uitwisselingen die kunnen worden gevangen door Spanje, Frankrijk en Portugal in 8c, 9 en 10 en de wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Mag worden gevangen in 2a, 6a ten noorden van 56°30' N.B., 4a, 7d, 7e, 7f en 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Noorwegen mag de volgende hoeveelheid (in ton) aan extra toegangsquotum vangen ten noorden van 56° 30' N.B.; deze hoeveelheid wordt in mindering gebracht op de vangstbeperking van Noorwegen (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Deze hoeveelheid wordt in mindering gebracht op de vangstbeperking van de Faeröer (toegangsquotum). Mag alleen worden gevangen in 6a ten noorden van 56°30' N.B. (MAC/*6AN56). Van 1 januari tot en met 15 februari en van 1 oktober tot en met 31 december mag dit quotum echter ook worden gevangen in 2a en in 4a ten noorden van 59° N.B. (EU-zone) (MAC/*24N59).

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden en perioden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

 

Wateren van de Unie van 2a; wateren van de Unie en Noorse wateren van 4a. Gedurende de perioden van 1 januari tot en met 15 februari en van 1 september tot en met 31 december

Noorse wateren van 2a

Wateren van de Faeröer

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Duitsland

4 591

1 281

pm

Frankrijk

3 061

853

pm

Ierland

15 305

4 269

pm

Nederland

6 696

1 867

pm

Unie

42 091

20 013

pm

Verenigd Koninkrijk

pm

pm

pm


Soort:

Makreel

Scomber scombrus

Gebied:

8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanje

32 081

(1)

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

213

(1)

Portugal

6 631

(1)

Unie

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: de hoeveelheden die met andere lidstaten worden geruild, mogen in 8a, 8b en 8d worden gevangen (MAC/*8ABD.). De door Spanje, Portugal of Frankrijk te ruil aangeboden hoeveelheden die in 8a, 8b en 8d worden gevangen, mogen echter niet meer dan 25 % van de quota van de donorlidstaat bedragen.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in het onderstaande gebied niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

8b (MAC/*08B.)

Spanje

2 694

Frankrijk

18

Portugal

557


Soort::

Makreel

Scomber scombrus

Gebied:

Noorse wateren van 2a en 4a

(MAC/2A4A-N)

Denemarken

13 359

 

Analytische TAC

Unie

13 359

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(SOL/24-C.)

België

954

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

437

 

Duitsland

764

 

Frankrijk

191

 

Nederland

8 619

 

Unie

10 964

 

Noorwegen

10

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Mag alleen worden gevangen in de wateren van de Unie van 4 (SOL/*04-C.).


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

(SOL/56-14)

Ierland

27

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Unie

27

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

7a

(SOL/07A.)

België

213

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

3

 

Ierland

61

 

Nederland

68

 

Unie

345

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

7d

(SOL/07D.)

België

507

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

1 014

 

Unie

1 521

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

7e

(SOL/07E.)

België

37

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

400

 

Unie

437

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

7f en 7g

(SOL/7FG.)

België

497

 

Analytische TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

50

 

Ierland

25

 

Unie

572

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Tong

Solea solea

Gebied:

7h, 7j en 7k

(SOL/7HJK.)

België

13

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 8, lid 2, van deze verordening is van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

27

 

Ierland

73

 

Nederland

22

 

Unie

135

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Sprot en geassocieerde bijvangsten

Sprattus sprattus

Gebied:

3a

(SPR/03A.)

Denemarken

pm

(1) (2)

Analytische TAC

Duitsland

pm

(1) (2)

Zweden

pm

(1) (2)

Unie

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Maximaal 5 % van het quotum mag bestaan uit bijvangsten van wijting en schelvis (OTH/*03A.). Uit hoofde van deze bepaling op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van wijting en schelvis en overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van soorten mogen samen niet hoger zijn dan 9 % van het quotum.

(2)

Dit quotum mag alleen worden gevangen van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.


Soort:

Sprot en geassocieerde bijvangsten

Sprattus sprattus

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a en 4

(SPR/2AC4-C)

België

pm

(1) (2)

Analytische TAC

Denemarken

pm

(1) (2)

Duitsland

pm

(1) (2)

Frankrijk

pm

(1) (2)

Nederland

pm

(1) (2)

Zweden

pm

(1) (2) (3)

Unie

pm

(1) (2)

Noorwegen

pm

(1)

Faeröer

pm

(1) (4)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Dit quotum mag alleen worden gevangen van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

(2)

Maximaal 2 % van het quotum mag bestaan uit bijvangsten van wijting (OTH/*2AC4C). Uit hoofde van deze bepaling op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van wijting en overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van soorten mogen samen niet hoger zijn dan 9 % van het quotum.

(3)

Inclusief zandspieringen.

(4)

Mag tot 4 % bijvangsten van haring bevatten.


Soort:

Sprot

Sprattus sprattus

Gebied:

7d en 7e

(SPR/7DE.)

België

2

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

166

 

Duitsland

2

 

Frankrijk

36

 

Nederland

36

 

Unie

242

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

pm

 


Soort:

Doornhaai

Squalus acanthias

Gebied:

Wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 5, 6, 7, 8, 12 en 14

(DGS/15X14)

België

10

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

2

(1)

Spanje

5

(1)

Frankrijk

44

(1)

Ierland

28

(1)

Nederland

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unie

89

(1)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

In de gebieden waarvoor deze TAC geldt, mag niet gericht op doornhaai worden gevist. Exemplaren die incidenteel worden gevangen in visserijen waarin doornhaai niet onder de aanlandingsverplichting valt, moeten ongedeerd worden gelaten, en onmiddellijk worden teruggezet, overeenkomstig de artikelen 20 en 57 van deze verordening. In afwijking van artikel 14 mag een vaartuig dat deelneemt aan het door het WTECV positief beoordeelde programma ter vermijding van bijvangsten, per maand niet meer dan 2 ton doornhaai die dood is op het moment dat het vistuig aan boord wordt gehesen, aanlanden. De lidstaten die deelnemen aan het programma ter vermijding van bijvangsten, moeten ervoor zorgen dat de totale hoeveelheden doornhaai die jaarlijks op grond van deze afwijking worden aangeland, niet hoger zijn dan de hierboven vermelde hoeveelheden. Alvorens enige aanlanding toe te staan, stellen zij de Commissie in kennis van de lijst van deelnemende vaartuigen. De lidstaten wisselen informatie uit over de gebieden waar bijvangsten worden vermeden.


Soort:

Horsmakrelen en geassocieerde bijvangsten

Trachurus spp.

Gebied:

Wateren van de Unie van 4b, 4c en 7d

(JAX/4BC7D)

België

7

(1)

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

3 118

(1)

Duitsland

275

(1) (2)

Spanje

58

(1)

Frankrijk

258

(1) (2)

Ierland

196

(1)

Nederland

1 876

(1) (2)

Portugal

6

(1)

Zweden

44

(1)

Unie

5 838

 

Noorwegen

0

(3)

Verenigd Koninkrijk

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

 

(1)

Maximaal 5 % van het quotum mag bestaan uit bijvangsten van evervissen, schelvis, wijting en makreel (OTH/*4BC7D). Uit hoofde van deze bepaling op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van evervissen, schelvis, wijting en makreel en overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van soorten mogen samen niet hoger zijn dan 9 % van het quotum.

(2)

Bijzondere voorwaarde: tot 5 % van wat voor dit quotum in sector 7d wordt gevangen, mag worden verrekend met de quota voor het volgende gebied: wateren van de Unie van 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d en 8e; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Mag worden gevangen in de wateren van de Unie van 4a, maar mag niet worden gevangen in de wateren van de Unie van 7d (JAX/*04-C.).


Soort:

Horsmakrelen

Trachurus spp.

Gebied:

8c

(JAX/08C.)

Spanje

5 808

(1)

Analytische TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

101

 

Portugal

574

(1)

Unie

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Bijzondere voorwaarde: tot 10 % van dit quotum mag worden gevangen in 9 (JAX/*09.).


Soort:

Kever en geassocieerde bijvangsten

Trisopterus esmarkii

Gebied:

3a; wateren van de Unie van 2a en 4

(NOP/2A3A4.)

Jaar

2021

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Denemarken

94 372

(1)(3)

Duitsland

19

(1) (2)(3)

Nederland

70

(1)(2)(3)

Unie

94 461

(1)(3)

Verenigd Koninkrijk

pm

 

Noorwegen

0

(4)

Faeröer

pm

(5)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Maximaal 5 % van het quotum mag bestaan uit bijvangsten van schelvis en wijting (OT2/*2A3A4). Uit hoofde van deze bepaling op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van schelvis en wijting en overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 op het quotum in mindering gebrachte bijvangsten van soorten mogen samen niet hoger zijn dan 9 % van het quotum.

(2)

Het quotum mag alleen worden gevangen in de wateren van de Unie van de ICES-gebieden 2a, 3a en 4.

(3)

Het quotum van de Unie mag alleen worden gevangen van 1 november 2020 tot en met 31 juli 2021.

(4)

Er moet een sorteerrooster worden gebruikt.

(5)

Er moet een sorteerrooster worden gebruikt. Met inbegrip van maximaal 15 % onvermijdelijke bijvangsten (NOP/*2A3A4) die op dit quotum in mindering moeten worden gebracht.


Soort:

Industriële vis

Gebied:

Noorse wateren van 4

(I/F/04-N.)

Zweden

800

(1) (2)

Voorzorgs-TAC

Unie

800

 

 

TAC

Niet relevant

(1)

Bijvangsten van kabeljauw, schelvis, witte koolvis, wijting en zwarte koolvis worden in mindering gebracht op de quota voor die soorten.

(2)

Bijzondere voorwaarde: waarvan niet meer dan de volgende hoeveelheid horsmakrelen (JAX/*04-N.):

400


Soort:

Andere soorten

Gebied:

Wateren van de Unie van 5b, 6 en 7

(OTH/5B67-C)

Unie

Niet relevant

 

Voorzorgs-TAC

Artikel 7, lid 1, van deze verordening is van toepassing.

Noorwegen

pm

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Uitsluitend vangsten met beuglijnen.


Soort:

Andere soorten

Gebied:

Noorse wateren van 4

(OTH/04-N.)

België

23

 

Voorzorgs-TAC

Denemarken

2 081

 

Duitsland

234

 

Frankrijk

96

 

Nederland

166

 

Zweden

Niet relevant

(1)

Unie

2 600

(2)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Door Noorwegen aan Zweden toegekend quotum op traditioneel niveau voor “andere soorten”.

(2)

Soorten waarvoor geen andere TAC's gelden.


Soort:

Andere soorten

Gebied:

Wateren van de Unie van 2a, 4 en 6a ten noorden van 56°30' N.B.

(OTH/2A46AN)

Unie

Niet relevant

 

Voorzorgs-TAC

Noorwegen

1 000

(1) (2)

Faeröer

pm

(3)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Beperkt tot 2a en 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Soorten waarvoor geen andere TAC's gelden.

(3)

Te vangen in 4 en 6a ten noorden van 56°30' N.B. (OTH/*46AN).


Soort:

Heek

Merluccius merluccius

Gebied:

Noorse wateren van 4

(HKE/04-N.)

België

17

 

Voorzorgs-TAC”

Denemarken

1 601

 

Duitsland

180

 

Frankrijk

74

 

Nederland

128

 

Zweden

Niet relevant

 

Unie

2 000

 

 

TAC

Niet relevant

 

DEEL C: Wijzigingen van bijlage IB bij Verordening (EU) 2021/92

In bijlage IB bij Verordening (EU) 2021/92 worden de desbetreffende vangstmogelijkhedentabellen vervangen door:

“Soort:

Haring

Clupea harengus

Gebied:

Wateren van de Unie, wateren van de Faeröer, Noorse wateren en internationale wateren van 1 en 2

(HER/1/2-)

België

13

(1)

Analytische TAC

Denemarken

13 015

(1)

Duitsland

2 279

(1)

Spanje

43

(1)

Frankrijk

562

(1)

Ierland

3 370

(1)

Nederland

4 658

(1)

Polen

659

(1)

Portugal

43

(1)

Finland

202

(1)

Zweden

4 823

(1)

Unie

29 667

(1)

Verenigd Koninkrijk

12 715

(1)

Faeröer

pm

(2)(3)

Noorwegen

0

(2)(4)

 

TAC

651 033

 

(1)

Bij het rapporteren van vangsten aan de Commissie worden tevens de in elk van de volgende gebieden gevangen hoeveelheden gerapporteerd: het gereglementeerde gebied van de NEAFC en de wateren van de Unie.

(2)

Mag worden gevangen in de wateren van de Unie ten noorden van 62° N.B.

(3)

Te verrekenen met de vangstbeperkingen van de Faeröer.

(4)

Te verrekenen met de vangstbeperkingen van Noorwegen.

Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van de bovenstaande quota mag in de onderstaande gebieden niet meer worden gevangen dan de hieronder opgegeven hoeveelheden:

Noorse wateren ten noorden van 62° N.B. en de visserijzone rond Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b ten noorden van 62° N.B. (wateren van de Faeröer) (HER/*25B-F)

België

pm

Denemarken

pm

Duitsland

pm

Spanje

pm

Frankrijk

pm

Ierland

pm

Nederland

pm

Polen

pm

Portugal

pm

Finland

pm

Zweden

pm

Verenigd Koninkrijk

pm


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(COD/1N2AB.)

Duitsland

2 336

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Griekenland

290

 

Spanje

2 607

 

Ierland

290

 

Frankrijk

2 144

 

Portugal

2 607

 

Unie

10 274

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

1 en 2b

(COD/1/2B.)

Duitsland

5 626

(3)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Spanje

11 331

(3)

Frankrijk

2 658

(3)

Polen

2 335

(3)

Portugal

2 274

(3)

Andere lidstaten

421

(1) (3)

Unie

24 645

(2) (3)

Verenigd Koninkrijk

pm

(3)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Met uitzondering van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Polen, Portugal. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (COD/1/2B_AMS).

(2)

De toewijzing van het aandeel van het voor de Unie beschikbare kabeljauwbestand in de zone Spitsbergen en Bereneiland en de bijvangsten van schelvis laten de uit het Verdrag van Parijs van 1920 voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel onverlet.

(3)

Bijvangsten van schelvis mogen per trek tot 14 % uitmaken. De bijvangsten van schelvis komen boven op het quotum voor kabeljauw.


Soort:

Kabeljauw en schelvis

Gadus morhua en Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(C/H/05B-F.)

Duitsland

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

 

Verenigd Koninkrijk

pm

 

 

TAC

Niet relevant


Soort:

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(HAD/1N2AB.)

Germany

312

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

France

188

 

Union

500

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

Gebied:

Wateren van de Faeröer

(WHB/2A4AXF)

Denemarken

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

pm

 

Frankrijk

pm

 

Nederland

pm

 

Unie

pm

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Vangsten van blauwe wijting mogen onvermijdelijke bijvangsten van grote zilvervis bevatten.


Soort:

Leng en blauwe leng

Molva molva en molva dypterygia

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(B/L/05B-F.)

Duitsland

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Bijvangsten van rondneusgrenadier en zwarte haarstaart mogen tot maximaal de volgende hoeveelheid op dit quotum in mindering worden gebracht (OTH/*05B-F):

pm


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(POK/1N2AB.)

Duitsland

663

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

107

 

Unie

770

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Zwarte koolvis

Pollachius virens

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(POK/05B-F.)

België

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

pm

 

Frankrijk

pm

 

Nederland

pm

 

Unie

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(GHL/1N2AB.)

Duitsland

50

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Unie

50

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan..


Soort:

Roodbaarzen

Sebastes mentella

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(REB/1N2AB.)

Duitsland

851

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Spanje

106

 

Frankrijk

93

 

Portugal

450

 

Unie

1 500

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Roodbaarzen

Sebastes spp.

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(RED/05B-F.)

België

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Duitsland

pm

 

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Andere soorten

Gebied:

Noorse wateren van 1 en 2

(OTH/1N2AB.)

Duitsland

71

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

29

(1)

Unie

100

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Uitsluitend voor bijvangsten. In het kader van dit quotum is gerichte visserij niet toegestaan.


Soort:

Andere soorten(1)

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(OTH/05B-F.)

Duitsland

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Exclusief soorten zonder handelswaarde.


Soort:

Platvis

Pleuronectiformes

Gebied:

Wateren van de Faeröer van 5b

(FLX/05B-F.)

Duitsland

pm

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Frankrijk

pm

 

Unie

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Kabeljauw

Gadus morhua

Gebied:

Groenlandse wateren van NAFO 1F en Groenlandse wateren van 5, 12 en 14

(COD/N1GL14)

Duitsland

1 950

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Unie

1 950

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Mag niet worden gevangen van 1 maart tot en met 31 mei in het beheersgebied Kleine Bank binnen de lijnen die de punten met de volgende coördinaten met elkaar verbinden:

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

1

65° 00' N

38° 00' W

2

65° 00' N

35° 15' W

3

64° 00' N

35° 15' W

4

64° 00' N

38° 00' W


Soort:

Grenadiervissen

Macrourus spp.

Gebied:

Groenlandse wateren van 5 en 14

(GRV/514GRN)

Unie

75

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

 

TAC

Niet relevant

(2)

(1)

Bijzondere voorwaarde: rondneusgrenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) en noordelijke grenadier (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) mogen niet gericht worden bevist. Zij mogen alleen als bijvangst worden gevangen en moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

(2)

De hoeveelheid hieronder, uitgedrukt in ton, wordt toegewezen aan Noorwegen. Bijzondere voorwaarde voor deze hoeveelheid: rondneusgrenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) en noordelijke grenadier (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) mogen niet gericht worden bevist. Zij mogen alleen als bijvangst worden gevangen en moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

25


Soort:

Grenadiervissen

Macrourus spp.

Gebied:

Groenlandse wateren van NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unie

60

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

 

TAC

Niet relevant

(2)

(1)

Bijzondere voorwaarde: rondneusgrenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) en noordelijke grenadier (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) mogen niet gericht worden bevist. Zij mogen alleen als bijvangst worden gevangen en moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

(2)

De hoeveelheid hieronder, uitgedrukt in ton, wordt toegewezen aan Noorwegen. Bijzondere voorwaarde voor deze hoeveelheid: rondneusgrenadier (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) en noordelijke grenadier (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) mogen niet gericht worden bevist. Zij mogen alleen als bijvangst worden gevangen en moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

40


Soort:

Lodde

Mallotus villosus

Gebied:

Groenlandse wateren van 5 en 14

(CAP/514GRN)

Denemarken

nog vast te stellen

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Duitsland

nog vast te stellen

 

Zweden

nog vast te stellen

 

Alle lidstaten

nog vast te stellen

(1)

Unie

nog vast te stellen

(2)

Noorwegen

nog vast te stellen

(2)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Denemarken, Duitsland en Zweden mogen pas gebruikmaken van het quotum voor “alle lidstaten” wanneer zij hun eigen quotum hebben opgebruikt. Lidstaten waaraan meer dan 10 % van het quotum van de Unie is toegewezen, mogen het quotum voor “alle lidstaten” evenwel niet gebruiken. Vangsten die in mindering moeten worden gebracht op dit gedeelde quotum, worden afzonderlijk gerapporteerd (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Voor een vangstperiode van 20 juni 2021 tot en met 15 april 2022.


Soort:

Noordse garnaal

Pandalus borealis

Gebied:

Groenlandse wateren van 5 en 14

(PRA/514GRN)

Denemarken

1 325

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

1 325

 

Unie

2 650

 

Noorwegen

1 000

 

Faeröer

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Noordse garnaal

Pandalus borealis

Gebied:

Groenlandse wateren van NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Denemarken

1 300

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

1 300

 

Unie

2 600

 

 

TAC

Niet relevant

 


Soort:

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Gebied:

Groenlandse wateren van NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Duitsland

1 700

(1)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Unie

1 700

(1)

Noorwegen

550

(1)

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Moet worden gevangen ten zuiden van 68° N.B.


Soort:

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Gebied:

Groenlandse wateren van 5, 12 en 14

(GHL/5-14GL)

Duitsland

4 190

 

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Unie

4 190

(1)

Noorwegen

650

 

Faeröer

pm

 

 

TAC

Niet relevant

 

(1)

Mag met niet meer dan 6 vaartuigen tegelijkertijd worden gevangen.


Soort:

Roodbaarzen (pelagisch)

Sebastes spp.

Gebied:

Groenlandse wateren van NAFO 1F en Groenlandse wateren van 5, 12 en 14

(RED/N1G14P)

Duitsland

0

(1) (2) (3)

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 7 bis van deze verordening is van toepassing.

Frankrijk

0

(1) (2) (3)

Unie

0

(1) (2) (3)

Noorwegen

0

(1) (2)

Faeröer

0

(1) (2) (4)

 

TAC

Niet relevant

(1)

Mag alleen worden gevangen van 10 mei tot en met 31 december.

(2)

Mag alleen worden gevangen in Groenlandse wateren binnen het beschermingsgebied voor roodbaarzen dat wordt begrensd door de lijnen die de punten met de volgende coördinaten met elkaar verbinden:

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

1

64°45'N

28°30'W

2

62°50'N

25°45'W

3

61°55'N

26°45'W

4

61°00'N

26°30'W

5

59°00'N

30°00'W

6

59°00'N

34°00'W

7

61°30'N

34°00'W

8

62°50'N

36°00'W

9

64°45'N

28°30'W

(3)

Bijzondere voorwaarde: dit quotum mag ook worden gevangen in de internationale wateren van bovengenoemd beschermingsgebied voor roodbaarzen (RED/*5-14P).

(4)

Mag alleen worden gevangen in Groenlandse wateren van 5 en 14 (RED/*514GN).


Soort:

Roodbaarzen (demers