17.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/460 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 2021

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Oekraïne in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea, artikel 8, punt 4, en artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (2), en met name artikel 23, lid 1, artikel 24, lid 2, en artikel 25, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (3) zijn de voorschriften vastgesteld inzake veterinaire certificering voor de invoer in en de doorvoer door de Unie, met inbegrip van de opslag tijdens de doorvoer, van pluimvee en pluimveeproducten (“de producten”). In die verordening is bepaald dat de producten alleen mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie uit de derde landen, gebieden, zones of compartimenten die zijn opgenomen in de kolommen 1 en 3 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 798/2008 zijn ook de voorwaarden vastgesteld waaronder een derde land, gebied, zone of compartiment als vrij van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) mag worden beschouwd.

(3)

In de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 is Oekraïne opgenomen als derde land waarvoor de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde pluimveeproducten vanuit bepaalde delen van het grondgebied zijn toegestaan, afhankelijk van de aanwezigheid van HPAI. Die regionalisatie is opgenomen in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/352 van de Commissie (4), na de bevestiging van een uitbraak van HPAI van het subtype H5N8 op 19 januari 2020.

(4)

Naar aanleiding van de HPAI-uitbraak heeft Oekraïne een ruimingsbeleid ingesteld om de verspreiding van deze ziekte onder controle te houden en in te dammen. Daarnaast heeft Oekraïne de vereiste reinigings- en ontsmettingsmaatregelen voltooid na de uitvoering van het ruimingsbeleid op het pluimveebedrijf waar de uitbraak van HPAI in januari 2020 werd bevestigd. Oekraïne heeft informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied en de maatregelen die het heeft genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van HPAI, en de Commissie heeft deze informatie geëvalueerd.

(5)

Op basis van die evaluatie is geconcludeerd dat die uitbraak overwonnen is en dat er geen risico is verbonden aan het binnenbrengen in de Unie van pluimveeproducten uit de in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 vermelde gebieden van Oekraïne van waaruit de invoer bij die verordening, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/352, werd opgeschort.

(6)

Op 4 december 2020 heeft Oekraïne echter de aanwezigheid van HPAI van het subtype H5 op een pluimveebedrijf op zijn grondgebied bevestigd. Door die bevestigde uitbraak van HPAI kan het hele grondgebied van Oekraïne niet langer als vrij van die ziekte worden beschouwd en kunnen de veterinaire autoriteiten van Oekraïne derhalve geen certificaten meer afgeven voor zendingen van voor invoer in of doorvoer door de Unie bestemde pluimveeproducten uit de door de uitbraak getroffen gebieden. Na die uitbraak heeft Oekraïne verdere uitbraken van HPAI van het subtype H5 in pluimveehouderijen op zijn grondgebied bevestigd.

(7)

De veterinaire autoriteiten van Oekraïne hebben bevestigd dat zij na de uitbraak in december 2020 de afgifte van certificaten voor zendingen van voor invoer in of doorvoer door de Unie bestemde producten hebben opgeschort en een ruimingsbeleid hebben ingevoerd om HPAI te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

(8)

Oekraïne heeft de Commissie ook informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied, heeft de gebieden aangewezen waarvoor het beperkende maatregelen heeft ingesteld en heeft aangegeven welke maatregelen het heeft genomen om de verdere verspreiding van HPAI buiten deze gebieden te voorkomen. De Commissie heeft deze informatie nu beoordeeld en op basis van die beoordeling en de door Oekraïne verstrekte garanties moet worden geconcludeerd dat het ter bestrijding van de risico’s die gepaard gaan met het binnenbrengen van pluimveeproducten in de Unie, zou moeten volstaan de beperkingen op het binnenbrengen van zendingen pluimveeproducten in de Unie alleen te doen gelden voor de door HPAI getroffen gebieden waarvoor de veterinaire autoriteiten van Oekraïne wegens de huidige uitbraken beperkende maatregelen hebben ingesteld.

(9)

De gegevens voor Oekraïne in de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie in dat derde land.

(10)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74.

(3)  Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/352 van de Commissie van 3 maart 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Oekraïne in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 65 van 4.3.2020, blz. 4).


BIJLAGE

In bijlage I, deel 1, van Verordening (EG) nr. 798/2008 worden de gegevens voor Oekraïne vervangen door:

ISO-code en naam van het derde land of gebied

Code van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Omschrijving van het derde land, het gebied, de zone of het compartiment

Veterinair certificaat

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Status t.a.v. bewaking aviaire influenza

Status t.a.v. vaccinatie aviaire influenza

Status salmonellabestrijding

Model(len)

Aanvullende garanties

Uiterste datum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“UA — Oekraïne

UA-0

Het hele land

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Het hele land Oekraïne, met uitzondering van gebied UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Gebied van Oekraïne dat overeenkomt met:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

de oblast Cherson (regio)

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

de oblast Odessa (regio)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

de oblast Tsjernivtsi (regio)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

de oblast Vinnytsia (regio), het rayon Nemyriv (district), de volgende gemeenten:

het dorp Berezivka

het dorp Bratslav

het dorp Budky

het dorp Bugakiv

het dorp Chervone

het dorp Chukiv

het dorp Danylky

het dorp Dovzhok

het dorp Horodnytsia

het dorp Hrabovets

het dorp Hranitne

het dorp Karolina

het dorp Korovayna

het dorp Korzhiv

het dorp Korzhivka

het dorp Kryklivtsi

het dorp Maryanivka

het dorp Melnykivtsi

het dorp Monastyrok

het dorp Monastyrske

de stad Nemyriv

het dorp Novi Obyhody

het dorp Ostapkivtsi

het dorp Ozero

het dorp Perepelychcha

het dorp Rachky

het dorp Salyntsi

het dorp Samchyntsi

het dorp Sazhky

het dorp Selevintsi

het dorp Sholudky

het dorp Slobidka

het dorp Sorokoduby

het dorp Sorokotiazhyntsi

het dorp Velyka Bushynka

het dorp Vovchok

het dorp Vyhnanka

het dorp Yosypenky

het dorp Zarudyntsi

het dorp Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

UA-2.5

de oblast Mykolajiv (regio)

de oblast Cherson (regio), het rayon Chersonskyi (Bilozerskyi) (district), de volgende gemeenten:

het dorp Tavriyske

het dorp Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

de oblast Kiev (regio):

het rayon Ivankiv (district),

de volgende gemeenten:

het dorp Leonivka

het dorp Blidcha

het dorp Kolentsi

het dorp Zymovyshche

het dorp Rudnia-Talska

het dorp Sosnivka

het rayon Borodianka (district), de volgende gemeenten:

het dorp Koblytsia

het dorp Talske

het dorp Myrcha

het dorp Stara Buda

het dorp Velykyi Lis

het dorp Krasnyi Rih

het kleine dorp Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

de oblast Kiev (regio):

het rayon Borodianka (district), de volgende gemeenten:

de stad Borodianka

het dorp Kachaly

het dorp Shybene

het dorp Nebrat

het dorp Nove Zalissia

het dorp Berestianka

het dorp Zdvyzhivka

het dorp Babyntsi

het dorp Buda-Babynetska

de stad Klavdiyevo-Tarasove

het dorp Poroskoten

het dorp Pylypovychi

het dorp Nova Hreblia

het dorp Vablia

het dorp Druzhnia

het dorp Halynka

het dorp Zahaltsi

het dorp Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

het landgoed “Blyzhni sady”

het rayon Buchanskyi (district), de volgende gemeenten: de stad Nemishayeve

het dorp Mykulychi

het dorp Dibrova

het dorp Kozyntsi

het dorp Chervona Hilka

het dorp Plakhtianka

het dorp Myrotske

een deel van de stad Vorzel, begrensd door de straten Bilostotskykh en Pushkina

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

de oblast Cherson (regio):

het rayon Kakhovskyi (district), de volgende gemeenten:

het dorp Zaozerne

het dorp Skvortsivka

het dorp Maryanivka

het dorp Slynenko

het dorp Olhivka

het rayon Novotroyitskyi (district), de volgende gemeenten:

het dorp Volodymyro-Ilyinka

het dorp Sofiivka

het dorp Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

de oblast Kiev (regio), stad Kiev:

het gebied binnen een straal van 10 km rond het dorp Hostomel in het rayon Buchanskyi, dat zich met de wijzers van de klok mee uitstrekt:

a)

noord, noordwest, west, zuidwest: de oblast Kiev (regio), het rayon Buchanskyi (district), de volgende gemeenten: het dorp Moshchun, het dorp Hostomel, de stad Kotsiubynske, de stad Irpin, de stad Bucha, het dorp Horenka;

b)

noordoost, oost, zuidoost, zuid: de grens van de oblast Kiev (regio) met de rayons Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi (districten) van de stad Kiev, vanaf het kruispunt van de straten Polyarna, Avtozavodska en Semena Skliarenko tot het kruispunt van de straten Oleny Telihy en Oleksandra Dovzhenko met Peremohy.

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

de oblast Donetsk (regio):

het district Volnovaskyi (ex Velykonovosilkivskyi), de volgende gemeenten:

het dorp Vesele

het dorp Fedorivka

het dorp Skudne

het dorp Dniproenerhiia

de stad Velyka Novosilka

het dorp Rozdolne

het dorp Novyi Komar

het dorp Perebudova

het dorp Novoocheretuvate

het dorp Myrne

het dorp Ordadne

het dorp Komar

het dorp Vremivka

het dorp Voskresenka

het dorp Vilne Pole

het dorp Shevchenko

het dorp Burlatske

het dorp Pryvilne

de oblast Dnipropetrovsk (regio):

het district Prokrovskyi, de volgende gemeenten:

het dorp Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021”