5.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 77/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/397 VAN DE RAAD

van 5 maart 2021

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1352/2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1352/2014 van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen (1), en met name artikel 15, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 december 2014 Verordening (EU) nr. 1352/2014 vastgesteld.

(2)

Op 25 februari 2021 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2564 (2021) aangenomen waarin onder meer één nieuwe persoon wordt aangewezen voor wie beperkende maatregelen dienen te gelden.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS


(1)  PB L 365 van 19.12.2014, blz. 60.


BIJLAGE

De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 (Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 2):

“6.

Sultan Saleh Aida Aida Zabin

Overige informatie: directeur van de gerechtelijke politie in Sanaa. Heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van Jemen bedreigen. Datum plaatsing op de VN-lijst: 25.2.2021.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sultan Saleh Aida Aida Zabin heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van Jemen bedreigen, waaronder schendingen van het toepasselijke internationale humanitaire recht en van de mensenrechten in Jemen.

Sultan Saleh Aida Aida Zabin is directeur van de gerechtelijke politie in Sanaa. Hij heeft een prominente rol gespeeld bij het voeren van een beleid van intimidatie en het gebruik van systematische arrestatie, detentie, foltering, seksueel geweld en verkrachting tegen politiek actieve vrouwen. Als directeur van de gerechtelijke politie is Zabin rechtstreeks, of op grond van zijn gezag, verantwoordelijk voor en medeplichtig aan het gebruik van verscheidene detentieplaatsen, waaronder huisarrest, politiebureaus, officiële gevangenissen en detentiecentra en geheime detentiecentra. Op deze locaties zijn vrouwen, waaronder ten minste één minderjarige, onder dwang verdwenen, herhaaldelijk ondervraagd, verkracht, gefolterd, werd hun tijdige medische behandeling geweigerd en hebben zij dwangarbeid verricht. Zabin heeft in sommige gevallen zelf rechtstreeks folteringen gepleegd.”.