3.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 432/32


BESLUIT (EU) 2021/2131 VAN DE RAAD

van 25 november 2021

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot de wijziging van Protocol 32 betreffende de financiële bepalingen voor de tenuitvoerlegging van artikel 82, dat is gehecht aan de EER-overeenkomst

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 122 en artikel 322, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (2) (“de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

(2)

Krachtens artikel 98 van de EER-overeenkomst kan het Gemengd Comité van de Europese Economische Ruimte (“het Gemengd Comité van de EER”) besluiten onder meer Protocol 32 betreffende de financiële bepalingen voor de tenuitvoerlegging van artikel 82, dat is gehecht aan de EER-overeenkomst (“Protocol 32”), te wijzigen.

(3)

Bij Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad (3), waarbij het herstelinstrument van de Europese Unie is ingesteld, zijn extra externe bestemmingsontvangsten toegewezen voor het programma Horizon Europa, dat is ingesteld bij Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad (4) en het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat is geregeld bij Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (5). Het is wenselijk in Protocol 32 te verduidelijken dat voor de berekening van de financiële bijdragen van de EVA-staten de berekeningsgrondslag moet worden verhoogd met de kredieten die overeenstemmen met externe bestemmingsontvangsten die uit hoofde van artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2020/2094 voor hun deelname aan deze programma’s zijn toegewezen.

(4)

Protocol 32 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijzigingen van Protocol 32 betreffende de financiële bepalingen voor de tenuitvoerlegging van artikel 82, dat is gehecht aan de EER-overeenkomst, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER (6).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 25 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

Z. POČIVALŠEK


(1)  PB L 305 van 30.11.1994, blz. 6.

(2)  PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.

(3)  Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 23).

(4)  Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1).

(5)  Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924).

(6)  Zie document ST 13509/21 op http://register.consilium.europa.eu