12.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 401/3


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1969 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2021

over het verzoek tot registratie van het Europees burgerinitiatief “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden” overeenkomstig Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 7742)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (1), en met name artikel 6, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 juli 2021 is bij de Commissie een verzoek ingediend tot registratie van het Europees burgerinitiatief “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden”.

(2)

Op 10 augustus 2021 heeft de Commissie de groep organisatoren overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) 2019/788 in kennis gesteld van haar beoordeling dat aan de registratievereisten van artikel 6, lid 3, punten a), d) en e), van die verordening was voldaan en dat het vereiste van artikel 6, lid 3, punt b), niet van toepassing was. De Commissie heeft echter ook aangegeven dat zij op basis van de tekst van het initiatief zoals geformuleerd in het verzoek van 11 juli 2021 niet kon concluderen dat het in zijn geheel voldeed aan het vereiste van artikel 6, lid 3, punt c). De Commissie werd verzocht “een milieucrisis af te kondigen en daarbij individuen aan te moedigen uit hun comfortzone te stappen en aan te dringen op beleidswijzigingen, teneinde individueel beleid aan te passen met inachtneming van zowel milieu- als sociale factoren op een meer holistische manier”, zonder te specificeren welke rechtshandelingen van de Unie de Commissie werd verzocht voor te stellen. De Commissie heeft de organisatoren verzocht hun initiatief te herzien door aan te geven welke rechtshandeling van de Unie zij de Commissie hebben verzocht voor te stellen en door de inhoud van die rechtshandeling(en) te verduidelijken.

(3)

Als gevolg daarvan is op 5 oktober 2021 een gewijzigde versie van het initiatief bij de Commissie ingediend.

(4)

De doelstellingen van het gewijzigde initiatief zijn als volgt geformuleerd: “De Commissie moet de levenskwaliteit van de Europeanen waarborgen en verbeteren, en tegelijkertijd andere soorten en het milieu in zijn geheel beschermen. De Commissie moet bijgevolg een voorstel-aanbeveling indienen voor een rechtshandeling die leidt tot beter inzicht in en betere naleving van de milieubeschermingsmaatregelen in de EU-lidstaten. Het doel van het initiatief is dat de Commissie een voorstel indient voor een rechtshandeling die de Europeanen garandeert dat hun nationale autoriteiten bij de invoering of wijziging van bestaand beleid rekening houden met milieuoverwegingen.”.

(5)

Meer details over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond van het initiatief zijn in de bijlage opgenomen. De organisatoren hebben ook nadere informatie over hun initiatief verstrekt in een aanvullend document.

(6)

Voor zover het initiatief een verzoek aan de Commissie inhoudt om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling dat ertoe strekt dat de lidstaten bij het vaststellen van nationale wetgeving en maatregelen rekening houden met milieuoverwegingen, is de Commissie daartoe bevoegd op grond van artikel 192, lid 1, van het Verdrag.

(7)

Derhalve valt geen van de onderdelen van het burgerinitiatief duidelijk buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen, als bedoeld in artikel 6, lid 3, punt c), van Verordening (EU) 2019/788.

(8)

Deze conclusie doet geen afbreuk aan de beoordeling of in dit geval voldaan is aan de concrete feitelijke en materiële voorwaarden voor optreden van de Commissie, met inbegrip van evenredigheid.

(9)

De groep organisatoren heeft het nodige bewijs verstrekt dat zij aan de in artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2019/788 bepaalde vereisten voldoet en dat zij de contactpersonen heeft aangewezen overeenkomstig artikel 5, lid 3, eerste alinea, van die verordening.

(10)

Het initiatief is niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk en druist niet kennelijk in tegen de waarden van de Unie zoals die in artikel 2 VEU zijn vastgelegd, noch tegen de rechten die zijn vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(11)

Concluderend kan worden gesteld dat het initiatief “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden” voldoet aan alle vereisten van artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 2019/788 en derhalve moet worden geregistreerd.

(12)

De conclusie dat aan de voorwaarden voor registratie krachtens artikel 6, lid 3, van Verordening 2019/788 is voldaan, impliceert geenszins dat de Commissie de feitelijke juistheid van de inhoud van het initiatief bevestigt; deze is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de groep organisatoren van het initiatief. De inhoud van het initiatief geeft alleen de standpunten weer van de groep van organisatoren, en kan in geen geval worden opgevat als een weergave van de standpunten van de Commissie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Europees burgerinitiatief “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden” wordt hierbij geregistreerd.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de groep organisatoren van het Europees burgerinitiatief “Oproep tot actie – Milieubescherming op alle beleidsgebieden”, vertegenwoordigd door de heer Jure LEBEN en de heer Marko Maver, die als contactpersonen optreden.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2021.

Voor de Commissie

Věra JOUROVÁ

Vicevoorzitter


(1)  PB L 130 van 17.5.2019, blz. 55.