13.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/58


BESLUIT (GBVB) 2021/595 VAN DE RAAD

van 12 april 2021

tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 12 april 2011 Besluit 2011/235/GBVB vastgesteld (1).

(2)

Op basis van een evaluatie van Besluit 2011/235/GBVB is de Raad tot de slotsom gekomen dat de daarin vastgestelde beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 13 april 2022.

(3)

Een persoon die op de lijst staat in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB is overleden en zijn vermelding moet uit die bijlage worden geschrapt. De Raad heeft eveneens besloten dat de vermeldingen voor 34 personen en één entiteit in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB moeten worden geactualiseerd.

(4)

Besluit 2011/235/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2011/235/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Dit besluit is van toepassing tot en met 13 april 2022. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

2)

De bijlage wordt gewijzigd zoals vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 12 april 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS


(1)  Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB (“Lijst van personen en entiteiten bedoeld in de artikelen 1 en 2”) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Vermelding 16 (betreffende HADDAD Hassan (ook bekend als Hassan ZAREH DEHNAVI) wordt geschrapt van de lijst onder “Personen”.

2)

De vermeldingen voor de volgende 34 personen en één entiteit worden vervangen door:

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Geboorteplaats: Teheran (Iran)

Geboortejaar: 1961

Geslacht: man

Voormalige hoge adviseur voor veiligheidsaangelegenheden bij het hoofd van de generale staf van de strijdkrachten. Hoofd van de Nationale Politie van Iran van 2005 tot begin 2015. Ook hoofd van de Iraanse cyberpolitie (op de lijst geplaatst) van januari 2011 tot begin 2015. Troepen onder zijn commando hebben brute aanvallen uitgevoerd op vreedzame protesten en een gewelddadige aanval op de slaapzalen van de Universiteit van Teheran op 15 juni 2009. Voormalig hoofd van het hoofdkwartier van Iran ter ondersteuning van het volk van Jemen.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Geslacht: man

Titel: brigadegeneraal

Voormalig hoofd van het Imam Hossein Cadet College (2018-juni 2020). Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Basij (2009-2018), hoofd van het Seyyed al-Shohadakorps van de IRG, Provincie Teheran (tot februari 2010). Het Seyyed al-Shohadakorps is belast met de veiligheid in de provincie Teheran en speelde een hoofdrol bij de brute repressie van demonstranten in 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Geslacht: man

Lid onderwijzend personeel van de Universiteit van Imam Hossein (Guardians of the Revolution). Voormalig hoofd van de militaire academie (“Army Command and General Staff College”— DAFOOS). Voormalig hoofd van het Seyyed al-Shohadakorps van de IRG, provincie Teheran. Het Seyyed al-Shohadakorps speelde een hoofdrol in het organiseren van de repressie van de protesten in 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Geslacht: man

Bevelhebber van het hoofdkantoor van de stedelijke orde (Urban Order) sinds 2014. Voormalig hoofd van de Organisatie voor rampenmitigatie van Teheran (Tehran Disaster Mitigation Organisation) (2010-2013). Als hoofd van de Politie van Teheran tot januari 2010 was hij verantwoordelijk voor gewelddadige aanvallen van de politie op demonstranten en studenten. Als bevelhebber van de rechtshandhavingsinstanties in het district Teheran was Azizollah Rajabzadeh de hoogstgeplaatste beschuldigde voor de misbruiken in het detentiecentrum van Kahrizak in december 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Geboorteplaats: Najafabad (Iran)

Geboortedatum: 3.12.1950

Geslacht: man

Lid van de Vergadering van Deskundigen en vertegenwoordiger van de hoogste leider in de (“centrale”) provincie Markazi en hoofd van het Administratief Hooggerechtshof. Procureur-generaal van Iran tot september 2009 en voormalig minister van Inlichtingen tijdens het presidentschap van Khatami. Als procureur-generaal van Iran gelastte en superviseerde hij de schijnprocessen naar aanleiding van de eerste protesten na de verkiezingen, waarbij de beklaagden hun rechten werden ontzegd, en zij geen advocaat kregen.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Geboorteplaats: Yazd (Iran)

Geboortejaar: 1953

Geslacht: man

Adviseur bij de Hoogste Tuchtraad van rechters sinds 29 april 2019. Voormalig procureur-generaal van Teheran (augustus 2009-april 2019). Zijn bureau heeft veel demonstranten aangeklaagd, onder wie deelnemers aan de protesten op Ashura-dag in december 2009. Beval de sluiting van Karroubi’s bureau in september 2009 en de aanhouding van verscheidene hervormingsgezinde politici en verbood twee hervormingsgezinde politieke partijen in juni 2010. Zijn bureau klaagde demonstranten aan voor vijandigheid jegens God (Muharebeh), waarop de doodstraf staat, en weigerde degenen die de doodstraf konden krijgen een behoorlijke rechtsgang. Heeft hervormingsgezinden, mensenrechtenactivisten en leden van de media vervolgd en gearresteerd, in het kader van een brede onderdrukking van de politieke oppositie.

Kondigde in oktober 2018 in de media aan dat vier gedetineerde Iraanse milieuactivisten zouden worden aangeklaagd voor het “verspreiden van corruptie op aarde”, een aanklacht waarvoor de doodstraf geldt.

12.04.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Geboorteplaats: Ejiyeh (Iran)

Geboortedatum: rond 1956

Geslacht: man

Lid van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council). Procureur-generaal van Iran van september 2009 tot 2014. Voormalig plaatsvervangend hoofd en woordvoerder van de justitiële autoriteiten. Voormalige minister van Inlichtingen tijdens de verkiezingen in 2009. Inlichtingenagenten die tijdens die verkiezingen onder zijn bevel stonden waren verantwoordelijk voor detentie, foltering en het afdwingen van valse bekentenissen van honderden activisten, journalisten, dissidenten en hervormingsgezinde politici. Politici werden bovendien gedwongen tot valse bekentenissen tijdens ondraaglijke verhoren, met foltering, molestatie, chantage en bedreiging van gezinsleden.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Geboorteplaats: Meybod, Yazd (Iran)

Geboortejaar: 1967

Geslacht: man

Hoofd van het socialezekerheidsstelsel van 2011 tot 2013. Hoofdaanklager van Teheran tot augustus 2009. Als hoofdaanklager van Teheran vaardigde hij een algemeen bevel uit voor de detentie van honderden activisten, journalisten en studenten. In januari 2010 werd hij bij een parlementair onderzoek rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor de detentie van drie gevangenen die in gevangenschap zijn overleden. Geschorst in augustus 2010 na onderzoek door de Iraanse justitiële autoriteiten naar zijn betrokkenheid bij de dood van drie mannen die na de verkiezingen op zijn bevel zijn gedetineerd.

In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten. Op 19 augustus 2015 is hij door een Iraanse rechtbank vrijgesproken voor aanklachten met betrekking tot de foltering en het overlijden van drie jonge mannen in het detentiecentrum van Kahrizak in 2009. Veroordeeld tot gevangenisstraf in 2017 en vrijgelaten in september 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Geslacht: man

Rechter bij het Hooggerechtshof en hoofd van de revolutionaire rechtbank van Teheran. Hoofd van de “Organisatie ter bescherming van de openbare zeden” (Organization for the Preservation of Morality). Voormalig rechter van de 2e afdeling van de Speciale Rechtbank voor Economisch Corruptie. Voormalig rechter, hof van beroep van Teheran, afdeling 36.

Bevestigde langdurige gevangenisstraffen en doodstraffen tegen manifestanten.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Geslacht: man

Parlementslid sinds februari 2020. Voormalig adviseur van de Iraanse Hoge Raad voor de Mensenrechten (tot 2019). Voormalig secretaris van de Hoge Raad voor de Mensenrechten. Voormalig gouverneur van de provincie Ilam. Voormalig politiek directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als hoofd van het Comité van artikel 10 van de Wet betreffende de activiteiten van politieke partijen en groeperingen was hij belast met het toestaan van betogingen en andere openbare evenementen, en met de registratie van politieke partijen.

In 2010 schorste hij de activiteiten van twee hervormingsgezinde politieke partijen die banden hebben met Moussavi, het Islamic Iran Participation Front en de Islamic Revolution Mujahedeen Organisation. Vanaf 2009 heeft hij stelselmatig en continu alle niet-gouvernementele bijeenkomsten verboden, wat neerkomt op het ontzeggen van het grondwettelijk recht op betogen, en wat heeft geleid tot talrijke aanhoudingen van vreedzame demonstranten, in strijd met het recht op vrijheid van vergadering.

In 2009 heeft hij tevens de oppositie de toestemming geweigerd voor het houden van een rouwplechtigheid voor de mensen die werden gedood tijdens de protesten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Geslacht: man

Voormalige directeur-generaal van het hoofdkwartier voor drugscontrole van Iran (ook bekend als het hoofdkwartier voor drugsbestrijding). Voormalige politiecommandant van Teheran. Onder zijn leiding was de politie verantwoordelijk voor het gebruik van buitengerechtelijk geweld tegen verdachten bij hun aanhouding en tijdens hun voorlopige hechtenis. De politie van Teheran was tevens betrokken bij de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran in juni 2009, waarbij volgens een commissie van de Majlis van Iran meer dan 100 studenten werden verwond door de politie en leden van de Basij. Tot 2018 hoofd van de spoorwegpolitie.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (ook bekend als AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Geboorteplaats: Dezful (Iran)

Geboortedatum: 20.5.1956

Geslacht: man

Minister van Justitie. Voormalig directeur van het bureau voor speciale onderzoeken. Tot juli 2016 viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van het openbaar register. Adviseur bij de Tuchtraad voor rechters sinds april 2014. Voormalig hoofd van de justitiële autoriteiten te Teheran. Als hoofd van de justitiële autoriteiten te Teheran was hij verantwoordelijk voor schendingen van de mensenrechten, willekeurige aanhoudingen, het ontzeggen van rechten aan gevangenen en een hoog aantal executies.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Geslacht: man

Algemeen directeur Inspectietoezicht en Prestatiebeoordeling van rechtbanken sinds juni 2020. Voormalig hoofdaanklager van Qom (2008-2017) en voormalig hoofd van het directoraat-generaal Gevangenissen. Hij was verantwoordelijk voor de willekeurige detentie en mishandeling van tientallen wetsovertreders in Qom. Hij was medeplichtig aan een ernstige schending van het recht op een behoorlijke rechtsgang, waardoor hij bijdroeg aan een buitensporig en toenemend gebruik van de doodstraf en een sterke stijging van het aantal executies in 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Geslacht: man

Opperrechter Isfahan. Voormalig procureur-generaal van Isfahan. Voormalig hoofd van het bureau van het Ministerie van Justitie in Yazd. Voormalig plaatsvervangend aanklager van Isfahan. Medeplichtig aan het voeren van processen waarbij de beklaagden geen eerlijk proces kregen — een voorbeeld hiervan is de zaak van Abdollah Fathi, die in mei 2011 werd geëxecuteerd nadat Habibi tijdens het proces in maart 2010 Fathi’s recht om te worden gehoord en zijn geestelijke gezondheidsproblemen had genegeerd. Hij was bijgevolg medeplichtig aan een ernstige schending van het recht op een behoorlijke rechtsgang, waardoor hij bijdroeg aan een sterke stijging van het aantal executies in 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Geboorteplaats: Isfahan (Iran)

Geboortejaar: 1956

Geslacht: man

Plaatsvervangend bevelhebber van de Quds-divisie van de IRG sinds 2020 als gevolg van de reorganisatie van haar commandostructuur na de moord op generaal Qasem Soleimani. Als generaal bij de IRG speelde hij een belangrijke rol bij het intimideren en bedreigen van Irans “vijanden”. Als voormalig leider van het Sarollahkorps van de IRG van Teheran en voormalig leider van de Basij-militie heeft hij in 2009 een centrale rol gespeeld bij de repressie van betogers na de verkiezingen.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Geslacht: man

Titel: brigadegeneraal

Cultureel adviseur van de gezamenlijke chefs van staven van de Iraanse strijdkrachten sinds april 2018. Bij de gezamenlijke militaire staf van de Iraanse strijdkrachten was brigadegeneraal Massoud Jazayeri vice-chef-staf voor culturele en media-aangelegenheden (ook bekend als “State Defence Publicity Publication HQ”). Als vice-chef-staf werkte hij actief mee aan de repressie van de betogingen in 2009. In een interview in de krant Kayhan waarschuwde hij dat tal van demonstranten binnen en buiten Iran waren geïdentificeerd en te gepasten tijde zouden worden aangepakt.

Hij heeft openlijk opgeroepen tot een verbod op buitenlandse massamedia en de Iraanse oppositie. In 2010 vroeg hij de regering strengere wetten uit te vaardigen tegen Iraniërs die samenwerken met buitenlandse media.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Geboorteplaats: Yazd (Iran)

Geboortejaar: 1957

Geslacht: man

Parlementslid voor de provincie Yazd. Voormalig afgevaardigde voor parlementaire aangelegenheden van de Revolutionaire Garde. Van 2011 tot 2016 parlementslid voor de provincie Yazd en lid van het parlementair comité voor Nationaal Veiligheids- en Buitenlandbeleid. Voormalig commandant van de Basij-studentenmilitie. In deze functie was hij actief betrokken bij het onderdrukken van betogingen en de indoctrinatie van kinderen en jongeren teneinde de onderdrukking van vrije meningsuiting en dissidentie voort te zetten. Als lid van het parlementair comité voor Nationaal Veiligheids- en Buitenlandbeleid steunde hij openlijk de onderdrukking van het verzet tegen de regering.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (ook bekend als Hackers Brain, Behrooz Ice)

Geboorteplaats: Teheran (Iran)

Geboortejaar: 1983

Geslacht: man

Hoofd van de “Ashiyaneh” cyber group, die gelieerd is aan het Iraanse regime. “Ashiyaneh Digital Security”, opgericht door Behrouz Kamalian, is verantwoordelijk voor intensieve cyberaanvallen tegen zowel binnenlandse tegenstanders en hervormers als buitenlandse instellingen. Via haar activiteiten heeft Kamalians organisatie Ashiyaneh het regime bijgestaan bij de repressie van de oppositie, waarbij in 2009 talrijke mensenrechtenschendingen zijn begaan. Zowel Kamalian als de “Ashiyaneh” cyber group hebben hun activiteiten tot ten minste januari 2020 voortgezet.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (ook bekend als: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Geboorteplaats: Tabriz (Iran)

Geboortejaar: 1963

Geslacht: man

Aanklager te Tabriz van 2010 tot 2019. Hij was betrokken bij de zaak van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en is medeplichtig aan ernstige schendingen van het recht op een behoorlijke rechtsgang.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (ook bekend als: MAHSULI, Sadeq)

Geboorteplaats: Oroumieh (Iran)

Geboortejaar: 1959/1960

Geslacht: man

Adjunct-secretaris-generaal van het Front Paydari (Front van Islamitische Stabiliteit). Voormalig adviseur van de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad en voormalig lid van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council) en voormalig adjunct-leider van het Perseverance Front. Minister van Welzijn en Sociale Zekerheid tussen 2009 en 2011. Minister van Binnenlandse Zaken tot augustus 2009. Mahsouli had als minister van Binnenlandse Zaken gezag over alle politiediensten, veiligheidsagenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en agenten in burger. De diensten onder zijn leiding waren verantwoordelijk voor de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran op 14 juni 2009 en voor de foltering van studenten in de kelder van het ministerie (de beruchte kelderverdieping 4). Andere manifestanten werden zwaar mishandeld in het detentiecentrum van Kahrizak, dat werd geleid door politiediensten onder het gezag van Mahsouli.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (ook bekend als TALA Hosseyn)

Geboorteplaats: Teheran (Iran)

Geboortejaar: 1969

Geslacht: man

Burgemeester van Eslamshahr. Voormalig Iraans parlementslid. Als voormalige gouverneur-generaal (Farmandar) van de provincie Teheran (tot september 2010) en verantwoordelijk voor het optreden van de politiediensten en derhalve voor de repressie bij betogingen. In december 2010 ontving hij een prijs voor zijn rol bij de repressie na de verkiezingen.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (ook bekend als TAMADON Morteza)

Geboorteplaats: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Geboortejaar: 1959

Geslacht: man

Voormalig hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran. Voormalig gouverneur-generaal van de provincie Teheran voor de IRG. Als gouverneur en hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran had hij de algemene verantwoordelijkheid voor alle repressieactiviteiten door de IRG in de provincie Teheran, inclusief het hardhandige optreden tegen het politieke protest sinds juni 2009. Momenteel lid van de raad van bestuur van de technologie-universiteit Khajeh Nasireddin Tusiy.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (ook bekend als HOSSEYNI Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed en Sayyid)

Geboorteplaats: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Geboortedatum: 23.7.1961

Geslacht: man

Adviseur van voormalig president Mahmoud Ahmadinejad en woordvoerder voor de harde vleugel van YEKTA. Minister van Cultuur en Islamitische Leiding (2009-2013). Als voormalig lid van de IRG was hij medeplichtig aan de repressie van journalisten.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Geboorteplaats: Maragheh (Iran)

Geboortejaar: 1957

Geslacht: man

Lid van het 11e Iraans parlement (kiesdistrict Teheran). Lid van de Hoge Raad voor cyberspace. Voormalig lid van de Stadsraad van Teheran. Voormalig minister van Informatie en Communicatie (2009-2012).

Als minister van Informatie behoorde hij tot de topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de censuur en de controle van het internetverkeer en diverse andere vormen van communicatie (met name mobiele telefonie). Bij verhoren van politieke gevangenen maken de ondervragers gebruik van de privégegevens, persoonlijke e-mailberichten en communicatie van de gevangenen. Sedert de presidentsverkiezingen van 2009 is het al herhaaldelijk voorgevallen dat tijdens straatprotesten het mobieletelefoon- en sms-verkeer werd verhinderd, satelliettelevisiekanalen werden gestoord en de toegang tot het internet lokaal werd afgesloten of op zijn minst vertraagd.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Geboorteplaats: Najaf (Irak)

Geboortedatum: 1960 of augustus 1961

Geslacht: man

Benoemd tot Hoofd van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council) op 29 december 2018. Voormalig hoofd van de justitiële autoriteiten (2009 tot 2019). Moet, als hoofd van de justitiële autoriteiten, zijn fiat geven voor en handtekening plaatsen onder elke straf in verband met qisas (schuldvergeldingsvonnissen), hodoud (misdaden tegen God) en ta'zirat (misdaden tegen de staat). Hieronder vallen de doodstraf, geselingen en amputaties. In dit verband heeft hij persoonlijk zijn handtekening geplaatst onder talrijke doodstraffen, in strijd met internationale normen, waaronder stenigingen, executies door ophanging, executies van minderjarigen, en publieke executies, bijvoorbeeld van gevangenen die voor een publiek van duizenden aan bruggen zijn opgehangen. Derhalve heeft hij bijgedragen aan een groot aantal executies. Hij heeft tevens toestemming gegeven voor lijfstraffen, zoals amputaties en de toediening van druppels zuur in de ogen van veroordeelden. Sinds Sadeq Larijani in functie is, is het aantal willekeurige aanhoudingen van politieke gevangenen, mensenrechtenverdedigers en minderheden aanzienlijk toegenomen. Sadeq Larijani draagt tevens de verantwoordelijkheid voor systemische tekortkomingen op het gebied van het recht op een eerlijk proces in het Iraanse rechtssysteem.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Geslacht: man

Een van de vertrouwelingen van de hoogste leider; is een van verantwoordelijken voor het plannen van de onderdrukking van het protest sinds 2009 en heeft banden met degenen die protest hebben onderdrukt.

Hij was ook verantwoordelijk voor het plannen van de onderdrukking van openbare onrust in december 2017/2018 en november 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Geslacht: man

Hoofd van het bureau voor politieke ideologie van de hoogste leider. Voormalig vertegenwoordiger van de hoogste leider bij de Pasdaran (1995-2020) na een lange carrière in het leger, meer bepaald bij de inlichtingendiensten van de Pasdaran. Deze officiële functie maakte van hem de onmisbare schakel tussen de orders van het bureau van de hoogste leider en het repressieapparaat van de Pasdaran.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Geboorteplaats: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Zuid) — (Iran)

Geboortejaar: 1967

Geslacht: man

Sinds 16 september 2019 hoofd van de vastgoedafdeling van de Mostazafan Foundation, die rechtstreeks wordt geleid door de hoogste leider Khamenei. Tot november 2019 directeur van de afdeling Teheran van de Stichting Astan Qods Razavi. Voormalig burgemeester van de op een na grootste stad van Iran, Mashhad, waar regelmatig openbare executies plaatsvinden. Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, belast met Politieke Zaken, benoemd in 2009. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor het organiseren van repressie tegen personen die opkwamen voor hun legitieme rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Later benoemd tot hoofd van de Iraanse kiescommissie voor de parlementsverkiezingen in 2012 en de presidentsverkiezingen in 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Geslacht: man

Plaatsvervangend hoofd van de inspectiedienst juridische zaken en openbare inspectie van het Ministerie van Justitie van Teheran. Voormalig aanklager van Karaj. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten onder meer als aanklager in processen waarin de doodstraf werd uitgesproken. Tijdens zijn termijn als aanklager vond in de regio Karaj een groot aantal executies plaats.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Geslacht: man

Voormalig hoofd van de gevangenis van Evin (2012-2015). Tijdens zijn termijn gingen de omstandigheden in de gevangenis erop achteruit en werden meer mishandelingen van gevangenen gemeld. In oktober 2012 zijn negen vrouwelijke gevangenen in hongerstaking gegaan uit protest tegen de schending van hun rechten en hun gewelddadige behandeling door de gevangenisbewakers.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (ook bekend als Haj-agha Sarafraz)

Geboorteplaats: Teheran (Iran)

Geboortejaar: omstreeks 1963

Verblijfplaats: Teheran

Geslacht: man

Voormalig lid van de Hoge Raad voor cyberruimte. Voormalige voorzitter van de Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (2014-2016). Voormalig hoofd van IRIB World Service en van Press TV, verantwoordelijk voor het volledige programmabeleid. Onderhoudt nauwe banden met de staatsveiligheid. Het is op zijn last dat Press TV, samen met IRIB, met de Iraanse veiligheidsdiensten en het OM heeft samengewerkt om gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder meer van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari, uit te zenden in het wekelijkse programma “Iran Today”. De onafhankelijke media-toezichthouder OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100 000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd. Sarafraz wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (ook bekend als Hamidreza Emadi)

Geboorteplaats: Hamedan (Iran)

Geboortejaar: omstreeks 1973

Verblijfplaats: Teheran

Arbeidsplaats: hoofdzetel Press TV, Teheran

Geslacht: man

Hoofd van de redactie van Press TV. Voormalig hoofdproducent van Press TV.

Verantwoordelijk voor het opnemen en uitzenden van gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder wie journalisten, politieke activisten, leden van de Koerdische en de Arabische minderheden, in strijd met het internationaal erkende recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang. De onafhankelijke media-toezichthouder OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100 000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd. Ngo’s hebben nog andere gevallen van uitzendingen van gedwongen bekentenissen door Press TV gemeld. Emadi wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Geboorteplaats: Jahrom (Iran)

Geboortejaar: 1964

Geslacht: man

Voormalig hoofd van het revolutionair OM van Shiraz. Verantwoordelijk voor illegale arrestaties en mishandeling van politieke activisten, journalisten, mensenrechtenverdedigers, Bahá'ís en gewetensgevangenen, die werden lastiggevallen, gemarteld, ondervraagd, geen toegang kregen tot een advocaat en geen behoorlijke rechtsgang kregen. Musavi-Tabar heeft rechterlijke bevelen ondertekend in het beruchte detentiecentrum nr. 100 (een gevangenis voor mannen), waaronder een bevel tot eenzame opsluiting van de vrouwelijke Bahá'í-gevangene Raha Sabet voor een duur van drie jaar.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Geslacht: man

Adjunct-directeur van het gerechtelijk toezicht (sinds 13 oktober 2018). Voormalig hoofd van de “Commissie voor het bepalen van criminele inhoud”, een overheidsorganisatie die belast is met onlinecensuur en cybercriminaliteit. Op zijn aansturen heeft de commissie “cybercriminaliteit” gedefinieerd met een aantal vage categorieën op grond waarvan de creatie en de publicatie van inhoud die door het regime ongeschikt wordt geacht, strafbaar wordt gesteld. Hij was verantwoordelijk voor repressie tegen en het blokkeren van een groot aantal oppositionele websites, elektronische kranten, blogs, websites van mensenrechten-ngo’s en van Google en Gmail sinds september 2012. Zowel hij als de commissie heeft actief bijgedragen tot het overlijden in gevangenschap van de blogger Sattar Behesti in november 2012. De commissie die onder zijn leiding stond, was derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor systematische mensenrechtenschendingen, met name door het verbieden of het filteren van websites voor het grote publiek, en door soms alle internettoegang te blokkeren.

12.3.2013”;

Entiteiten

 

Benaming

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

Cyberpolitie

Standplaats: Teheran (Iran)

Website:http://www.cyberpolice.ir

De in januari 2011 opgerichte Iraanse cyberpolitie is een eenheid van de nationale politie van Iran en staat onder leiding van Vahid Majid. Vanaf de oprichting tot begin 2015 stond het onder leiding van Esmail Ahmadi-Moqaddam (op de lijst geplaatst). Ahmadi-Moqaddam beklemtoonde dat de cyberpolitie de antirevolutionaire en dissidente groeperingen die in 2009 via sociale netwerken op het internet hadden opgeroepen tot protest tegen de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad, zou aanpakken. In januari 2012 heeft de cyberpolitie nieuwe instructies voor internetcafés uitgevaardigd, die inhouden dat gebruikers persoonlijke informatie moeten verstrekken die gedurende zes maanden moet worden bewaard door de café-exploitanten, samen met een overzicht van de bezochte websites. De instructies houden ook in dat café-exploitanten camerabewaking moeten installeren en de opnames gedurende zes maanden moeten bewaren. Deze nieuwe instructies houden in dat een register kan worden gecreëerd waarmee de autoriteiten activisten of iedereen die zij als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwen, kunnen opsporen.

In juni 2012 zijn in de Iraanse media berichten verschenen dat de cyberpolitie hard zou gaan optreden tegen VPN’s (virtuele private netwerken). Op 30 oktober 2012 heeft de cyberpolitie de blogger Sattar Beheshti zonder arrestatiebevel gearresteerd in verband met “acties tegen de nationale veiligheid op sociale netwerken en Facebook”. Beheshti had in zijn blog kritiek geuit op de Iraanse overheid. Beheshti is op 3 november 2012 dood aangetroffen in zijn cel en is vermoedelijk doodgemarteld door leden van de cyberpolitie. De cyberpolitie is verantwoordelijk voor vele arrestaties van beheerders van Telegram-groep in verband met de landelijke protesten van november 2019.

12.3.2013”