22.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 99/75


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/477 VAN DE COMMISSIE

van 18 maart 2021

tot goedkeuring van wijzigingen in de door Finland en Zweden ingediende nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 1672)

(Slechts de teksten in de Finse en de Zweedse taal zijn authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (1), en met name artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het door Finland ingediende operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, dat onder meer betrekking heeft op fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens, alsmede op rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees, is bij Beschikking 94/968/EG van de Commissie (2) goedgekeurd.

(2)

Het door Zweden ingediende operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, dat onder meer betrekking heeft op fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens, rundvlees en varkensvlees, is bij Beschikking 95/50/EG van de Commissie (3) goedgekeurd.

(3)

Het door Finland ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus is bij Beschikking 2006/759/EG van de Commissie (4) goedgekeurd, het door Finland ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij koppels legkippen van Gallus gallus is bij Beschikking 2007/848/EG van de Commissie (5) goedgekeurd, het door Finland ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij koppels slachtkuikens van Gallus gallus is bij Beschikking 2008/815/EG van de Commissie (6) goedgekeurd en het door Finland ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij kalkoenen is bij Beschikking 2009/771/EG van de Commissie (7) goedgekeurd.

(4)

De door Finland ingediende wijzigingen in het programma voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus zijn bij Beschikking 2007/849/EG van de Commissie (8) goedgekeurd.

(5)

Op 10 maart 2020 heeft Finland wijzigingen in zijn operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong met betrekking tot rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees en fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens, alsmede wijzigingen in zijn nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus, bij koppels legkippen van Gallus gallus, bij koppels slachtkuikens van Gallus gallus en bij kalkoenen ter goedkeuring bij de Commissie ingediend.

(6)

Op 26 november 2019 heeft Zweden wijzigingen in zijn operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong met betrekking tot rundvlees en varkensvlees, en fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens ter goedkeuring bij de Commissie ingediend.

(7)

De voorgestelde wijzigingen in deze programma’s zijn tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders van 10 december 2020 aan de lidstaten voorgelegd. Zij houden rekening met de ontwikkeling van de situatie in Finland en Zweden en voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 2160/2003.

(8)

De voorgestelde wijzigingen moeten derhalve worden goedgekeurd.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door Finland op 10 maart 2020 ingediende wijzigingen met betrekking tot rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees en fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens die betrekking hebben op zijn bij Beschikking 94/968/EG goedgekeurde operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, worden goedgekeurd.

Artikel 2

De door Zweden op 26 november 2019 ingediende wijzigingen met betrekking tot rundvlees, varkensvlees en fok-, gebruiks- en slachtrunderen en -varkens die betrekking hebben op zijn bij Beschikking 95/50/EG goedgekeurde operationele programma voor de bestrijding van salmonella bij bepaalde levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, worden goedgekeurd.

Artikel 3

De door Finland op 10 maart 2020 ingediende wijzigingen betreffende zijn bij Beschikking 2006/759/EG goedgekeurde nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus, worden goedgekeurd.

Artikel 4

De door Finland op 10 maart 2020 ingediende wijzigingen betreffende zijn bij Beschikking 2007/848/EG goedgekeurde nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij koppels legkippen van Gallus gallus worden goedgekeurd.

Artikel 5

De door Finland op 10 maart 2020 ingediende wijzigingen betreffende zijn bij Beschikking 2008/815/EG goedgekeurde nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij koppels slachtkuikens van Gallus gallus worden goedgekeurd.

Artikel 6

De door Finland op 10 maart 2020 ingediende wijzigingen betreffende zijn bij Beschikking 2009/771/EG van de Commissie goedgekeurde nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij kalkoenen worden goedgekeurd.

Artikel 7

Dit besluit is gericht tot de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1.

(2)  Beschikking 94/968/EG van de Commissie van 28 december 1994 houdende goedkeuring van het door Finland ingediende operationele programma inzake de controle op salmonella bij bepaalde levende dieren en dierlijke producten (PB L 371 van 31.12.1994, blz. 36).

(3)  Beschikking 95/50/EG van de Commissie van 23 februari 1995 houdende goedkeuring van het door Zweden ingediende operationele programma inzake de controle op salmonella bij bepaalde levende dieren en dierlijke producten (PB L 53 van 9.3.1995, blz. 31).

(4)  Beschikking 2006/759/EG van de Commissie van 8 november 2006 tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus (PB L 311 van 10.11.2006, blz. 46).

(5)  Beschikking 2007/848/EG van de Commissie van 11 december 2007 tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij koppels legkippen van Gallus gallus (PB L 333 van 19.12.2007, blz. 83).

(6)  Beschikking 2008/815/EG van de Commissie van 20 oktober 2008 tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij koppels slachtkuikens van Gallus gallus (PB L 283 van 28.10.2008, blz. 43).

(7)  Beschikking 2009/771/EG van de Commissie van 20 oktober 2009 tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij kalkoenen (PB L 275 van 21.10.2009, blz. 28).

(8)  Beschikking 2007/849/EG van de Commissie van 12 december 2007 tot goedkeuring van wijzigingen in het door Finland ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus (PB L 333 van 19.12.2007, blz. 85).