1.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 34/1


BESLUIT (EU) 2021/99 VAN DE RAAD

van 25 januari 2021

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Conform Besluit (EU) 2020/1704 van de Raad (2) is de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (“de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling”), op 15 november 2020 ondertekend.

(2)

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling moet ervoor zorgen dat de Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië hun samenwerking op het gebied van de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Mauritaanse wateren kunnen voortzetten en dat de vaartuigen van de Unie hun visserijactiviteiten in die wateren kunnen blijven uitoefenen.

(3)

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt, wordt namens de Unie goedgekeurd (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in punt 6 van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling bedoelde kennisgeving (4).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Goedkeuring van 14 december 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2020/1704 van de Raad van 23 oktober 2020 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (PB L 383 van 16.11.2020, blz. 1).

(3)  De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is bekendgemaakt in PB L 383 van 16 november 2020.

(4)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.