22.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 433/11


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/2174 VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 2020

tot wijziging van de bijlagen I C, III, IIIA, IV, V, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name artikel 58, lid 1, onder a) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Conferentie der partijen bij het Verdrag van Bazel heeft tijdens haar 14e vergadering, in mei 2019, bij Besluit BC-14/12 beslist om een nieuwe code betreffende gevaarlijk kunststofafval in bijlage VIII (A3210) en twee nieuwe codes betreffende niet-gevaarlijk kunststofafval in bijlage II (Y48) en bijlage IX (B3011) bij het Verdrag van Bazel op te nemen. Die wijzigingen zullen op 1 januari 2021 van kracht worden.

(2)

Om rekening te houden met wijzigingen in de vermeldingen over kunststofafval in de bijlagen bij het Verdrag van Bazel moet de Unie, die partij is bij het Verdrag van Bazel, de desbetreffende bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wijzigen.

(3)

De OESO-commissie voor milieubeleid heeft op 7 september 2020 wijzigingen in aanhangsel 4 van het OESO-besluit (2) betreffende gevaarlijk kunststofafval en verduidelijkingen in de aanhangsels 3 en 4 van het OESO-besluit goedgekeurd. Die wijzigingen zullen op 1 januari 2021 van kracht worden. Om met die wijzigingen rekening te houden, moet de Unie de desbetreffende bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wijzigen.

(4)

In deze verordening wordt rekening gehouden met het feit dat binnen de OESO geen overeenkomst is bereikt over de opname van de wijzigingen in de bijlagen bij het Verdrag van Bazel met betrekking tot niet-gevaarlijk kunststofafval (codes B3011 en Y48) in de aanhangsels van het OESO-besluit.

(5)

Wat de uitvoer van kunststofafval uit de Unie naar derde landen en de invoer van kunststofafval in de Unie uit derde landen betreft, moeten de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden gewijzigd om rekening te houden met de wijzigingen in de bijlagen II, VIII en IX bij het Verdrag van Bazel en de wijzigingen in aanhangsel 4 van het OESO-besluit. Dientengevolge is vanaf 1 januari 2021 de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van toepassing op de uitvoer uit de Unie en de invoer in de Unie van kunststofafval zoals bedoeld in de codes AC300 en Y48 naar en uit derde landen waarop het OESO-besluit (3) van toepassing is. Overeenkomstig artikel 36, lid 1, onder a) en b), van en bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 is de uitvoer van kunststofafval zoals bedoeld in de codes A3210 en Y48 naar derde landen waarop het OESO-besluit niet van toepassing is, verboden.

(6)

Aangezien de Unie op grond van artikel 11 van het Verdrag van Bazel een kennisgeving betreffende de overbrenging van afvalstoffen binnen de Unie heeft ingediend bij het secretariaat van het Verdrag van Bazel, hoeft de Unie de wijzigingen in de bijlagen bij het Verdrag van Bazel met betrekking tot niet-gevaarlijk kunststofafval (codes B3011 en Y48) niet in Unierecht om te zetten wat de overbrenging tussen lidstaten betreft. Omwille van de juridische duidelijkheid moeten echter nieuwe codes betreffende de overbrenging van niet-gevaarlijk kunststofafval binnen de Unie worden ingevoegd in de bijlagen III, III A en IV bij Verordening (EG) nr. 1013/2006, rekening houdend met de terminologie die in de nieuwe codes B3011 en Y48 in het Verdrag van Bazel wordt gebruikt en met behoud van de huidige controles op dergelijke overbrengingen binnen de Unie.

(7)

Tijdens de meest recente vergaderingen van de Conferentie der partijen bij het Verdrag van Bazel is een aantal technische richtsnoeren en handleidingen voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van bepaalde afvalstromen aangenomen. Gezien het nut van die technische richtsnoeren en handleidingen moeten zij worden toegevoegd aan bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(8)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Aangezien de wijzigingen van de bijlagen bij het Verdrag van Bazel en de aanhangsels van het OESO-besluit op 1 januari 2021 van kracht worden, moeten de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 die verband houden met die wijzigingen, ook op 1 januari 2021 van kracht worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1013/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De bijlagen I C, III, IIIA, IV, V en VII worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage VIII wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 1, is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(92) 39 def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing.

(3)  Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(92) 39 def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing.


BIJLAGE I

De bijlagen I C, III, III A, IV, V en VII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I C wordt punt 25, onder e), tweede alinea, vervangen door:

“Deze codes kunnen opgenomen zijn in de bijlagen III A, III B, IV (EU48) of IV A van deze verordening. In dat geval moet het nummer van de bijlage vóór de code(s) worden vermeld. Wat bijlage III A betreft, dienen de relevante codes zoals vermeld in die bijlage te worden gebruikt — in voorkomend geval meerdere codes achter elkaar. Sommige Bazel-codes zoals B1100 en B3020 gelden alleen voor specifieke afvalstromen, zoals aangegeven in bijlage III A.”.

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

“LIJST VAN AFVALSTOFFEN DIE VERGEZELD MOETEN GAAN VAN BEPAALDE INFORMATIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 (“GROENE” LIJST VAN AFVALSTOFFEN)”;

b)

in deel I wordt punt a) vervangen door:

“a)

wordt elke verwijzing in bijlage IX bij het Verdrag van Bazel naar “lijst A” opgevat als een verwijzing naar bijlage IV bij deze verordening;”;

c)

in deel I wordt punt g) vervangen door:

“g)

is Bazel-code B3011 niet van toepassing voor afvalstoffen die binnen de Unie worden overgebracht, en is in plaats daarvan het volgende van toepassing:

EU3011

kunststofafval (zie de vergelijkbare code AC300 in bijlage IV, deel II, en de vergelijkbare code EU48 in bijlage IV, deel I):

het hieronder vermelde kunststofafval, mits het nagenoeg vrij is van verontreiniging en andere soorten afval (*):

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (**) bestaande uit één niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende polymeren, maar daartoe niet beperkt:

polyethyleen (PE),

polypropyleen (PP),

polystyreen (PS),

acrylonitril-butadieen-styreen (ABS),

polyethyleentereftalaat (PET),

polycarbonaat (PC),

polyether;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (**) bestaande uit één uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:

ureumformaldehydeharsen,

fenolformaldehydeharsen,

melamineformaldehydeharsen,

epoxyharsen,

alkydharsen;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (**) bestaande uit een van de volgende gefluoreerde polymeren (***):

perfluorethyleen/propyleen (FEP),

perfluoralkoxyalkanen:

tetrafluorethyleen/perfluoralkyl-vinylether (PFA),

tetrafluorethyleen/perfluormethyl-vinylether (MFA);

polyvinylfluoride (PVF),

polyvinylideenfluoride (PVDF),

polytetrafluorethyleen (PTFE);

polyvinylchloride (PVC).

(*)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(**)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(**)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(**)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(***)  Met uitzondering van afval na consumptie.”;"

d)

in deel II wordt de volgende tekst geschrapt:

Afvalstoffen van kunststof in vaste vorm

GH013

391530 ex 390410-40

polymeren van vinylchloride”.

3)

Bijlage III A wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3 worden de punten d), e) en f) geschrapt;

b)

het volgende punt 4 wordt toegevoegd:

“4.

De volgende mengsels van afvalstoffen, vallend onder afzonderlijke streepjes of substreepjes van één code, worden uitsluitend met het oog op overbrenging binnen de Unie in deze bijlage opgenomen:

a)

mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en vermeld onder het streepje dat betrekking heeft op niet-gehalogeneerde polymeren;

b)

mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en vermeld onder het streepje dat betrekking heeft op uitgehard hars of condensatieproducten;

c)

mengsels van afvalstoffen vallend onder code EU3011 en vermeld onder “perfluoralkoxyalkanen”.”.

4)

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

“LIJST VAN AFVALSTOFFEN WAARVOOR DE PROCEDURE VAN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING EN TOESTEMMING GELDT (“ORANJE” LIJST VAN AFVALSTOFFEN)”;

b)

deel I wordt als volgt gewijzigd:

i)

de eerste en tweede alinea worden vervangen door:

“De volgende afvalstoffen zijn onderworpen aan de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming:

afvalstoffen die zijn opgenomen in de bijlagen II en VIII bij het Verdrag van Bazel (*).

(*)  Bijlage VIII bij het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, deel 1, lijst A. Bijlage II bij het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, deel 3, lijst A.”;"

ii)

punt a) wordt vervangen door:

“a)

wordt elke verwijzing in bijlage VIII bij het Verdrag van Bazel naar lijst B opgevat als een verwijzing naar bijlage III bij deze verordening;”;

iii)

de volgende punten e) en f) worden toegevoegd:

“e)

is Bazel-code A3210 niet van toepassing en is in plaats daarvan code AC300 in deel II van toepassing;

f)

is voor afvalstoffen die binnen de Unie worden overgebracht, Bazel-code Y48 niet van toepassing en is in plaats daarvan het volgende van toepassing:

EU48:

kunststofafval dat niet onder code AC300 in deel II of code EU3011 in bijlage III, deel I, valt, alsook mengsels van kunststofafval die niet onder bijlage III A, punt 4, vallen.”;

c)

in deel II wordt de volgende code ingevoegd na code AC270:

“AC300

kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, dat in bijlage I genoemde bestanddelen bevat of daarmee verontreinigd is in zulke mate dat het een eigenschap als bedoeld in bijlage III vertoont (zie de vergelijkbare code EU3011 in bijlage III, deel I, en de vergelijkbare code E48 in deel I)”.

5)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in lijst A, afdeling A3, wordt de volgende code toegevoegd:

“A3210

kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, dat in bijlage I genoemde bestanddelen bevat of daarmee verontreinigd is in zulke mate dat het een eigenschap als bedoeld in bijlage III vertoont (zie de vergelijkbare code B3011 in lijst B van dit deel, en code Y48 in deel 3, lijst A)”;

ii)

lijst B, afdeling B3, wordt als volgt gewijzigd:

code B3010 wordt geschrapt;

de volgende code wordt ingevoegd voor code B3020:

“B3011

kunststofafval (zie de vergelijkbare code A3210 in lijst A van dit deel en Y48 in deel 3, lijst A)

het hieronder vermelde kunststofafval, mist het bestemd is voor milieuverantwoorde recycling (*) en nagenoeg vrij is van verontreiniging en andere soorten afval (**):

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (***) bestaande uit één niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende polymeren, maar daartoe niet beperkt:

polyethyleen (PE),

polypropyleen (PP),

polystyreen (PS),

acrylonitril-butadieen-styreen (ABS),

polyethyleentereftalaat (PET),

polycarbonaat (PC),

polyether;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (***) bestaande uit één uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:

ureumformaldehydeharsen,

fenolformaldehydeharsen,

melamineformaldehydeharsen,

epoxyharsen,

alkydharsen;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (***) bestaande uit een van de volgende gefluoreerde polymeren (****):

perfluorethyleen/propyleen (FEP),

perfluoralkoxyalkanen:

tetrafluorethyleen/perfluoralkyl-vinylether (PFA),

tetrafluorethyleen/perfluormethyl-vinylether (MFA);

polyvinylfluoride (PVF),

polyvinylideenfluoride (PVDF);

mengsels van kunststofafval, bestaande uit polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en/of polyethyleentereftalaat (PET), mits zij bestemd zijn voor afzonderlijke recycling (*****) van elk materiaal op milieuverantwoorde wijze en nagenoeg vrij zijn van verontreiniging en andere soorten afval (**).

b)

deel 3, lijst A, wordt vervangen door:

Lijst A (bijlage II bij het Verdrag van Bazel)

Y46

huishoudelijk afval (*)

Y47

residuen afkomstig van de verbranding van huishoudelijk afval

Y48

kunststofafval, met inbegrip van mengsels daarvan, met uitzondering van:

kunststofafval dat gevaarlijk afval is (zie code A3210 in bijlage V, lijst A, deel 1);

het hieronder vermelde kunststofafval, mist het bestemd is voor milieuverantwoorde recycling (**) en nagenoeg vrij is van verontreiniging en andere soorten afval (***):

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (****) bestaande uit één niet-gehalogeneerd polymeer, met inbegrip van de volgende polymeren, maar daartoe niet beperkt:

polyethyleen (PE),

polypropyleen (PP),

polystyreen (PS),

acrylonitril-butadieen-styreen (ABS),

polyethyleentereftalaat (PET),

polycarbonaat (PC),

polyether;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (****) bestaande uit één uitgehard hars of condensatieproduct, met inbegrip van de volgende harsen, maar daartoe niet beperkt:

ureumformaldehydeharsen,

fenolformaldehydeharsen,

melamineformaldehydeharsen,

epoxyharsen,

alkydharsen;

kunststofafval nagenoeg uitsluitend (****) bestaande uit een van de volgende gefluoreerde polymeren (*****):

perfluorethyleen/propyleen (FEP),

perfluoralkoxyalkanen:

tetrafluorethyleen/perfluoralkyl-vinylether (PFA),

tetrafluorethyleen/perfluormethyl-vinylether (MFA);

polyvinylfluoride (PVF),

polyvinylideenfluoride (PVDF);

mengsels van kunststofafval, bestaande uit polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en/of polyethyleentereftalaat (PET), mits zij bestemd zijn voor afzonderlijke recycling (******) van elk materiaal op milieuverantwoorde wijze en nagenoeg vrij zijn van verontreiniging en andere soorten afval (***).

(*)  Tenzij passend opgenomen onder één enkele code in bijlage III."

(**)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B) of, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten."

(***)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(****)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(****)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(****)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

(*****)  Met uitzondering van afval na consumptie."

(******)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B), met voorafgaande sortering en, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten.”;"

(***)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen."

c)

in deel 3 wordt de titel van lijst B vervangen door:

Lijst B (Afval van aanhangsel 4, deel II, van het OESO-besluit)  (*)

(*)  De afvalstoffen met de nummers AB 130, AC 250, AC 260 en AC 270 zijn weggelaten, omdat zij overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9; zoals ingetrokken bij Richtlijn 2008/98/EG) als ongevaarlijk zijn aangemerkt en dus niet onder het uitvoerverbod van artikel 36 van deze verordening vallen. De afvalstof met nummer AC 300 is weggelaten, omdat zij onder code A3210 in deel 1, lijst A, valt.”."

6)

Bijlage VII wordt als volgt gewijzigd:

in vak 10 wordt het volgende toegevoegd:

“vii)

Andere (gelieve te preciseren):”.


(*)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(**)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(***)  Met uitzondering van afval na consumptie.”;

(*)  Bijlage VIII bij het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, deel 1, lijst A. Bijlage II bij het Verdrag van Bazel is in deze verordening opgenomen als bijlage V, deel 3, lijst A.”;

(*)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B) of, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten.

(**)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(***)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(****)  Met uitzondering van afval na consumptie.

(*****)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B), met voorafgaande sortering en, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten.”;

(*)  Tenzij passend opgenomen onder één enkele code in bijlage III.

(**)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B) of, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten.

(***)  Wat “nagenoeg vrij van verontreiniging en andere soorten afval” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(****)  Wat “nagenoeg uitsluitend” betreft, kunnen internationale en nationale specificaties als referentiepunt dienen.

(*****)  Met uitzondering van afval na consumptie.

(******)  Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (R3 in bijlage IV, afdeling B), met voorafgaande sortering en, indien nodig, eenmalige tijdelijke opslag mits dit wordt gevolgd door handeling R3 en blijkt uit contractuele of relevante officiële documenten.”;

(*)  De afvalstoffen met de nummers AB 130, AC 250, AC 260 en AC 270 zijn weggelaten, omdat zij overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9; zoals ingetrokken bij Richtlijn 2008/98/EG) als ongevaarlijk zijn aangemerkt en dus niet onder het uitvoerverbod van artikel 36 van deze verordening vallen. De afvalstof met nummer AC 300 is weggelaten, omdat zij onder code A3210 in deel 1, lijst A, valt.”.”


BIJLAGE II

“BIJLAGE VIII

RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER (ARTIKEL 49)

I.   Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde richtsnoeren en handleidingen:

1.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van biomedisch afval en afval uit de gezondheidszorg (Y1; Y3) (1)

2.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afgedankte loodaccu’s 1

3.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van de volledige en gedeeltelijke sloop van schepen 1

4.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord recycleren/terugwinnen van metalen en metaalverbindingen (R4) (2)

5.

Algemene technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (3)

6.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die 1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan (DDT) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (4)

7.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die hexabroomcyclododecaan bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (5)

8.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), zouten daarvan en perfluoroctaansulfonylfluoride (PFOSF) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 5

9.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die pentachloorfenol en zouten en esters daarvan (PCP) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (6)

10.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die de bestrijdingsmiddelen aldrin, alfa-hexachloorcyclohexaan, beta-hexachloorcyclohexaan, chloordaan, chloordecone, dieldrin, endrin, heptachloor, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen, lindaan, mirex, pentachloorbenzeen, pentachloorfenol en zouten daarvan, perfluoroctaansulfonzuur, technisch endosulfan en aanverwante isomeren of toxafeen of hexachloorbenzeen als industriële chemische stof (POP-pesticiden) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 6

11.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die polychloorbifenylen, polychloorterfenylen, polychloornaftalenen of polybroombifenylen, met inbegrip van hexabroombifenyl (PCB’s, PCT’s, PCN’s of PBB’s, met inbegrip van HBB) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 6

12.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die hexabroomdifenylether en heptabroomdifenylether, of tetrabroomdifenylether en pentabroomdifenylether of decabroomdifenylether (POP-BDE’s) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 3

13.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die onopzettelijk geproduceerde polychloordibenzo-p-dioxines, polychloordibenzofuranen, hexachloorbenzeen, polychloorbifenylen, pentachloorbenzeen, polychloornaftalenen of hexachloorbutadieen bevatten of daarmee zijn verontreinigd 3

14.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die hexachloorbutadieen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 3

15.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die gechloreerde paraffines met korte keten bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 3

16.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gebruikte en afgedankte luchtbanden (7)

17.

Technische richtsnoeren voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen die kwik of kwikverbindingen bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan 5

18.

Technische richtsnoeren voor de milieuhygiënisch verantwoorde verwerking van gevaarlijke afvalstoffen in cementovens 7

19.

Handleiding voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gebruikte en afgedankte computerapparatuur 6

20.

Handleiding voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gebruikte en afgedankte mobiele telefoons 7

21.

Kader voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen (8)

22.

Praktische handleidingen voor de bevordering van een milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen (9)

II.   Door de OESO vastgestelde richtsnoeren:

Technische leidraad voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van specifieke afvalstromen:

Gebruikte en afgedankte personal computers (10)

III.   Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde richtsnoeren:

Richtsnoeren betreffende recycling van schepen (11)

IV.   Door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vastgestelde richtsnoeren:

Veiligheid en gezondheid bij het slopen van schepen: richtsnoeren voor de Aziatische landen en Turkije (12).


(1)  Vastgesteld door de zesde vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, december 2002.

(2)  Vastgesteld door de zevende vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, oktober 2004.

(3)  Vastgesteld door de veertiende vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, mei 2019.

(4)  Vastgesteld door de achtste vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, december 2006.

(5)  Vastgesteld door de twaalfde vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, mei 2015.

(6)  Vastgesteld door de dertiende vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, mei 2017.

(7)  Vastgesteld door de tiende vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, oktober 2013.

(8)  Vastgesteld door de elfde vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, oktober 2013.

(9)  Vastgesteld door de 13e en 14e vergadering van de Conferentie der Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, mei 2017 en mei 2019.

(10)  Vastgesteld door de OESO-commissie voor milieubeleid in februari 2003 (document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Resolutie A 962 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IMO tijdens haar 23e gewone zitting, 24 november-5 december 2003.

(12)  Goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur van de IAO tijdens zijn 289e vergadering, 11-26 maart 2004.