13.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1463 VAN DE RAAD

van 12 oktober 2020

tot uitvoering van Verordening (EU) 2018/1542 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad van 15 oktober 2018 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens (1), en met name artikel 12,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2018 Verordening (EU) 2018/1542 vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2018/1542 heeft de Raad de lijst van aangewezen personen en entiteiten in bijlage I bij die verordening geëvalueerd. Eén vermelding in de in artikel 2 bedoelde lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen, zoals aangegeven in bijlage I bij die verordening, moet worden geactualiseerd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2018/1542 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2018/1542 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 259 van 16.10.2018, blz. 12.


BIJLAGE

Vermelding nr. 5 op de lijst van de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen, onder subrubriek “A. Natuurlijke personen”, zoals aangegeven in bijlage I bij Verordening (EU) 2018/1542, wordt vervangen door de volgende vermelding:

Naam

Identificatiegegevens

Redenen voor aanwijzing

Datum van opneming op de lijst

“5. Said SAID

ook bekend als: Saeed, Sa'id Sa'id, Image 1

Titel: doctor, lid van Instituut 3000 (ook bekend als Instituut 6000) van het Scientific Studies and Research Centre;

Geslacht: mannelijk;

Geboortedatum: 11 december 1955

Said Said is een belangrijke persoon binnen het Instituut 3000 (ook bekend als Instituut 6000), de afdeling van het Scientific Studies and Research Centre die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van de chemische wapens van Syrië.

21.1.2019”